Ang Mga Proverbio: Pagtuon sa 31 Adlaw nga Debosyonal

Kini nga plano magtugot kanimo sa pagbasa sa usa ka kapitulo sa mga Proverbio kada adlaw.

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 -

Ang Mga Proverbio dili listahan sa mga saad, apan usa ka lista sa mga timailhan nga gikan sa Dios.
Sa matag maalamon nga mga pulong, kita makadiskobre kon sa unsang paagi sa pagdumala sa tanan nga sitwasyon.