Proverbio 24 Debosyonal sa Pagtuon

Uban sa dakong kaalam moabut dakong responsibilidad

Wala ba kamo nga walay katapusan milingkod pinaagi sa usa ka kasaysayan, siyensiya, o bisan sa usa ka klase sa math ug sa hunahuna, sa diha nga ako sa walay katapusan sa paggamit niini?

Kini sayon ​​nga ang kahibalo nga moagi kanato pinaagi sa kon kita dili motuo nga kini mahimong mapuslanon diha sa atong adlaw-adlaw nga mga kinabuhi.

Pagtuon alang sa usa ka exam sa matematika mao ang daghan nga nagkalain-laing mga pa kay sa pagtuon sa Bibliya. Sa diha nga kita mobasa sa Biblia, moabut kita sa tibuok nga kamatuoran nga atong magamit sa atong mga kahimtang. Kita makaangkon og kahibalo ug kaalam sa dihang atong basahon ang Pulong sa Diyos, apan kini mao ang atong buhaton niana nga kahibalo ug kaalam nga labing importante.

Uban sa kaalam moabut dakong responsibilidad. Ang kaalam nga imong madawat ang gipasabot sa pag-alagad sa usa ka mas dako nga maayo. Sa Proverbio 24: 11-12, si Haring Solomon nagpasidaan kanato sa pagpanalipod sa sa uban sa kadaot sa katalagman o sala. Kita tulubagon alang sa unsay atong nahibaloan. Unsa ka gamhanan nga papel nga adunay!

Sa diha nga atong makita ang kaalam, kita adunay responsibilidad sa pagbuhat sa matarung nga butang ug sa paggiya sa uban sa pagbuhat sa unsay matarung ingon man. Sa diha nga atong gamiton ang kaalam na atong nadawat ug sa pagpakigbahin niini sa uban, kini mopanalangin sa atong kinabuhi ug sa mga kinabuhi sa mga nanaglibut kanato. Proverbio 24:14 nag-ingon ang kaalam mao ang "matam-is sa imong kalag; Kong ikaw makakaplag niini, adunay usa ka umaabot nga paglaum alang kaninyo, ug ang imong paglaum dili pagaputlon. "

Nagtubo sa kaalam mao ang tinuod nga matam-is, ug kini dili kinahanglan nga mahimo makahahadlok. Bisan kita mahimong adunay usa ka dako nga responsibilidad, kita nasayud nga ang Ginoo adunay atong likod. Sa diha nga ang uban gusto aron sa pagpasipala kanato alang sa pagbuhat sa unsay husto inay sa kon unsa ang sayon, ang Proverbio 24: 19-20 nagdasig kanato, "Dili ka magkaguol tungod sa dautan nga mga tawo o masina sa mga dautan, kay ang tawo nga dautan walay umaabot nga paglaum, ug sa mga lamparahan sa dautan nga mikalas sa."

Samtang imong basahon pinaagi sa Proverbio, naghupot ngadto sa kaalam nga ikaw makaangkon og. Tugoti ang kaalam gikan sa Ginoo nga mahimong sa inyong tukuranan. Pagkat-on sa paggamit sa niini pag-ayo pinaagi sa matinud-anon ug matahum, buotan, ug kugihan sa tanan nga dapit sa imong kinabuhi (Proverbio 24: 23-34).


1 ¶ Dili ka masina sa mga dautang tawo; Ni magtinguha ka sa pagpakiguban kanila:

2  Kay ang ilang kasingkasing magatoon sa pagdaugdaug, Ug ang ilang mga ngabil magapamulong sa dautang buhat.

3 ¶ Pinaagi sa kaalam natukod ang usa ka balay; Ug pinaagi sa salabutan kini nalig-on;

4  Ug pinaagi sa kahibalo nangapuno ang mga lawak Sa tanang mga bililhon ug makalilipay nga mga bahandi.

5  Ang usa ka tawo nga manggialamon kusganon man; Oo, ang usa ka tawo sa kahibalo magauswag sa kagahum.

6  Kay pinaagi sa maalamon nga pagmando ikaw magahimo sa imong gubat; Ug diha sa panon sa mga magtatambag walay kapildihan.

7 ¶ Ang kaalam hataas ra kaayo alang sa usa ka buang: Siya dili makabuka sa iyang baba diha sa ganghaan.

8  Siya nga magalalang sa pagbuhat ug dautan, Ang mga tawo magatawag kaniya nga usa ka mamumuhat sa kadautan.

9  Ang hunahuna nga binuang sala man; Ug ang mayubiton maoy usa ka dulumtanan sa mga tawo.

10 ¶ Kong ikaw punawan sa adlaw sa kalisdanan, Ang imong kusog diyutay ra.

11 ¶ Luwason mo kadtong nangadala ngadto sa kamatayon, Ug kadtong mga naandam naaron pagapatyon tan-awa nga sila imong magunitan.

12  Kong ikaw moingon: Ania karon, wala kami manghibalo niini; Wala ba siya nga nagatimbang sa mga kasingkasing magahunahuna niini? Ug siya nga nagabantay sa imong kalag, wala ba siya mahibalo niini? Ug wala ba siya magabalus sa tagsatagsa ka tawo sumala sa iyang buhat?

13 ¶ Anak ko, kumaon ka ug dugos, kay kini maayo; Ug ang mga tinulo sa udlan, nga mga matam-is sa imong pagtilaw:

14  Sa ingon niini ikaw mahibalo ug kaalam nga modangat sa imong kalag; Kong ikaw makakaplag niini, nan adunay usa ka balus, Ug ang imong paglaum dili makawang.

15 ¶ Ayaw pagbanhig, Oh dautan nga tawo, batok sa puloy-anan sa matarung; Ayaw paggun-oba ang iyang dapit nga pahulayan:

16  Kay ang usa ka matarung nga tawo mapukan sa makapito, ug mobangon pag-usab; Apan ang dautan ginalaglag pinaagi sa pagkaalaut.

17 ¶ Ayaw pag-ikalipay kong ang imong kaaway mapukan, Ug ayaw papagmayaa ang imong kasingkasing kong siya mapukan,

18  Tingali unya si Jehova makakita niini, ug kini dili makapahimuot kaniya, Ug ipaiway niya ang iyang kasuko gikan kaniya.

19 ¶ Ayaw ikasubo sa imong kaugalingon tungod sa mga mamumuhat sa kadautan; Ni masina ka sa dautan:

20  Kay walay igabalus sa dautan nga tawo; Ang lamparahan sa dautan pagapalongon.

21 ¶ Anak ko, kahadlokan mo si Jehova ug ang hari; Ug ayaw pagkuyog kanila nga mabalhin-balhinon:

22  Kay ang ilang kagul-anan modangat sa hinanali; Ug ang pagkalaglag gikan kanilang duruha, kinsay mahibalo niini?

23 ¶ Kini usab maoy mga sanglitanan sa manggialamon. Ang may pagkapinalabi sa mga tawo diha sa paghukom dili maayo.

24  Siya nga magaingon sa dautan: Ikaw matarung, Ang mga katawohan magatunglo kaniya, ang mga nasud pagalud-on kaniya;

25  Apan kanila nga magabadlong kaniya magakalipay, Ug ang usa ka maayong panalangin moabut kanila.

26  Siya magahalok sa mga ngabil Niadtong nagahatag ug usa ka q2 matarung nga tubag.

27 ¶ Hikaya ang imong buhat sa gawas, Ug andama kini alang kanimo diha sa uma; Ug sa human niini tukora ang imong balay.

28 ¶ Dili ka magsaksi batok sa imong isigkatawo sa walay gipasikaran; Ug dili ka maglimbong uban sa imong mga ngabil.

29  Ayaw pag-ingon: Buhaton ko kaniya ingon sa iyang gibuhat kanako; Ako magahatag sa tawo sumala sa iyang buhat.

30 ¶ Ako miagi duol sa uma sa tapulan, Ug sa kaparrasan sa tawo nga walay salabutan;

31  Ug, ania karon, kini gipanugkan sa ibabaw ug mga tunok, Ang nawong niana naputos sa mga nipay, Ug ang bato nga kuta niana nalumpag na.

32  Unya nasud-ong ko, ug naghunahuna pag-ayo; Nakita ko, ug nadawat ko ang pahamatngon:

33  Bisan pa niini diyutay nga katulog, usa ka diyutay nga hinanok, Usa ka diyutay nga pagkiyugpos sa mga kamot aron sa pagkatulog:

34  Busa ang imong pagkakabus moabut ingon sa usa ka tulisan, Ug ang imong kawalad-on ingon sa usa ka tawo nga sangkap sa hinagiban.


Bumalik HOME