Mga Proverbio 6 Debosyonal sa Pagtuon

Proverbio 6: 7-8 nag-ingon ang hulmigas "walay komandante, walay magtatan-aw o punoan, bisan pa tindahan kini probisyon niini sa ting-init, Ug nagahipos sa iyang kalan-on sa ting-ani." Sa unsang paagi nga ang hulmigas masayud unsa ang buhaton kon kini dili sa usa ka lider ? Ang tubag mao nga kini tingali nakakat-on gikan sa pagtan-aw sa ubang mga hulmigas sa pagbuhat sa mga kaayo nga mga butang gikan sa usa ka gamay, sayo nga edad.

Kon kita mobayad sa suod nga igo nga pagtagad ug sa pagkuha sa mga panahon sa pagkat-on, kita dili sa tinuod kinahanglan ni bisan kinsa sa pagsulti kanato kon unsay buhaton o kon unsay mga lakang sa pagkuha sa atong relasyon uban ni Jesus.

Usa ka magtiayon nga sa mga tuig na ang milabay, usa ka tawo nga miingon nga usa ka butang nga susama sa relasyon sa iyang asawa. Siya dili kinahanglan nga sultihan ang iyang asawa sa pagbasa sa iyang Bibliya tungod kay nahibalo siya sa bili niini ug siya nahibalo kon sa unsang paagi. Siya nagabuhat niini sa iyang kaugalingon tungod kay kini importante diha sa iyang relasyon uban ni Jesus. Siya mao ang iyang bana, ug siya modala kaniya, apan nag-unang mao ang labaw pa kay sa pagduso sa uban sa pagbuhat sa unsay sila kinahanglan nga sa pagbuhat sa gihapon.

Daghan kaayo kanato ibutang pagkamasinugtanon sa salipdanan hangtud sa usa ka tawo nagsulti kanato kon unsay buhaton. Nga ang daghan kaayo pressure sa-ob sa bisan kinsa, bisan kon kini ang imong bana, imong pastor, imong asawa, ang imong gamay nga lider sa grupo, o bisan kinsa nga pa imong hunahuna kinahanglan nga nag-unang kaninyo.

Proverbio 6: 20-22 nagpahinumdom kanato nga hustong pahamatngon andam kanato sa pag-operate ug molihok sa atong kaugalingon. Ang pagbaton sa mga lider ang dili mangatarungan sa kanato gikan sa pagbuhat sa unsay kinahanglan nga buhaton, sa pag-atiman sa atong mga kaugalingon, ug sa pagkuha sa atong sunod nga mga lakang uban ni Jesus. Ang Bibliya mao ang atong pagtudlo. Kini ang panahon sa pagkuha sa responsibilidad alang sa atong kaugalingon ug sa buhat, sama sa hulmigas.

Palandonga: Praktikal nga Pasidaan

1 ¶ Anak ko, kong ikaw mahimong magpapasalig alang sa imong isigkatawo, Kong ikaw sa imong mga kamot makadagmal sa usa ka dumuloong;

2  Ikaw nabitik tungod sa mga pulong sa imong baba, Ikaw nadakpan tungod sa mga pulong sa imong baba.

3  Buhata kini karon, anak ko, ug gumawas ka sa imong kaugalingon, Sanglit ikaw nagapus sa kamot sa imong isigkatawo: Lakaw, magpaubos ka sa imong kaugalingon, ug magpakilooy sa imong isigkatawo;

4  Ayaw paghatagi ug katulog ang imong mga mata, Ni paghinanok ang imong mga tabon-tabon;

5  Gumawas ka sa imong kaugalingon ingon sa usa ka lagsaw gikan sa kamot sa mangangayam, Ug ingon sa usa ka langgam gikan sa kamot sa mangangayam sa langgam.

6 ¶ Umadto ka sa olmigas, ikaw nga tapulan; Palandunga ang iyang mga dalan, ug pagmaalamon:

7  Nga bisan walay pangulo, Capatas, kun punoan,

8  Nagaandam sa iyang kalan-on sa ting-init, Ug nagahipos sa iyang makaon sa ting-ani.

9  Unsa ang kadugayon nga ikaw matulog, Oh tapulan? Anus-a ka mobangon gikan sa imong pagkatulog?

10  Usa ka diyutay nga pagkatulog, usa ka diyutay nga paghinanok, Usa ka diyutay nga pagkiyugpos sa mga kamot aron sa pagkatulog:

11  Busa ang imong pagkakabus modangat ingon sa usa ka tulisan, Ug ang imong kawalad-on ingon sa usa ka tawo nga may hinagiban.

12 ¶ Usa ka tawo nga walay hinungdan, usa ka tawo sa kasal-anan, Mao siya nga nagalakat nga may usa ka masukihong baba;

13  Nga nagapangidhat sa iyang mga mata, nga namulong uban sa iyang mga tiil, Nga nagabuhat ug mga ilhanan uban sa iyang mga tudlo;

14  Sa kang kinsang kasingkasing anaa ang pagkamasukihon, Nga nagalalang ug dautan sa kanunay, Nga nagapugas sa pagpakiglalis.

15  Busa ang iyang kalisdanan modangat sa hinanali; Sa usa ka hinanali siya mabungkag, ug nga niana walay arang ikatabang.

16  Adunay unom ka butang nga gidumtan ni Jehova; Oo, pito nga maoy dulumtanan niya:

17  Mapahitas-ong mga mata, usa ka dila nga bakakon, Ug mga kamot nga nag-ula sa dugo nga inocente;

18  Usa ka kasingkasing nga nagalalang sa dautang mga tinguha, Mga tiil nga matulin nga modalagan ngadto sa binilyako,

19  Usa ka bakakon nga saksi nga nagapamulong ug mga bakak, Ug kadto nga nagapugas sa pagkalalis sa mga kaigsoonan.

20 ¶ Anak ko, bantayi ang sugo sa imong amahan, Ug ayaw pagbiyai ang balaod sa imong inahan:

21  Bugkuson mo sila kanunay sa imong kasingkasing; Ibaligtos sila sa imong liog.

22  Sa diha nga ikaw magalakaw, kini magatultol kanimo; Sa diha nga ikaw matulog, kini magabantay kanimo; Ug sa diha nga ikaw mahigmata kini makigsulti kanimo.

23  Kay ang sugo maoy usa ka lamparahan; ug ang balaod maoy suga; Ug ang pagbadlong sa pahamatngon maoy dalan sa kinabuhi:

24  Sa pagpalikay kanimo gikan sa dautang babaye, Gikan sa pag-uloulo sa dila sa dumuloong.

25  Ayaw kaibug sa iyang kaanyag diha sa imong kasingkasing; Ni pabihag ikaw kaniya uban sa mga tabontabon sa iyang mga mata.

26  Kay tungod sa usa ka babaye nga bigaon ang usa ka tawo mataral lamang ngadto sa usa ka tipak nga tinapay; Ug ang babayeng mananapaw mangita alang sa bililhon nga kinabuhi.

27  Makadala ba ang usa ka tawo ug kalayo sa iyang sabakan, Ug ang iyang mga sapot dili ba masunog?

28  Kun makalakat ba ang usa ka tawo ibabaw sa mainit nga mga baga, Ug ang iyang mga tiil dili ba mapagtong?

29  Busa siya nga moadto sa asawa sa iyang isigkatawo; Bisan kinsa nga makapanghilabut kaniya dili gayud makagawas sa silot.

30  Ang mga tawo dili magatamay sa usa ka kawatan, kong siya mangawat Aron sa pagtagbaw sa iyang kaugalingon sa diha nga siya pagagutom:

31  Apan kong siya hidakpan, magauli siya sa pito ka pilo nga gidaghanon; Siya magahatag sa tanan niyang manggad sa iyang balay.

32  Siya nga makapanapaw sa usa ka babaye maoy tawong walay salabutan: Siya nagabuhat niini aron sa paglaglag sa iyang kaugalingong kalag.

33  Ang mga samad ug pagkawalay dungog mao ang iyang mamakuha; Ug ang iyang pagkawalay-ulaw dili na gayud mapapas

34  Kay ang pangabugho mao ang kapungot sa usa ka tawo; Ug siya dili mopasaylo sa adlaw sa pagpanimalus.

35  Siya dili motagad ug bisan unsang paglukat; Ni matagbaw siya bisan pa kong hatagan mo ug daghang mga gasa.Bumalik HOME