Proverbio 18 Debosyonal sa Pagtuon

Pilia ang imong mga pulong sa maalamon nga paagi

Usa ka gabii nga ingon sa usa ka inahan ug sa anak nga babaye sa pagbuhat sa ilang matag gabii nga rutina sa atubangan sa higdaanan, ang mama nakakita sa usa ka oportunidad alang sa usa ka dali, apan importante, leksyon.

Siya mikuha sa usa ka brand sa bag-ong tube sa toothpaste, gihatag kini ngadto sa iyang anak nga babaye, ug nangutana sa iyang anak nga babaye sa squeeze sa tibuok tube ngadto sa lababo. Naglibog, apan interesado, ang anak nga babaye sa gibuhat samtang siya gipangutana. Sa higayon nga ang tube walay sulod, ang inahan nangutana sa iyang sa pagbutang sa tanan niini balik sa tube.

"Ang atong mga pulong sama sa toothpaste nga," miingon ang inahan. "Sa higayon nga gibuhian, ang atong mga pulong dili ibutang balik sa atong mga ba-ba ug hikalimtan."

Mga Proverbio 18 nagpasidaan kanato sa mga sangputanan sa paggamit sa mga pulong sa walay pagtagad. nga atong mahimo dili uncrush o un-makapasakit sa usa ka tawo, mao nga kita nga magmaalamon kon sa unsang paagi nga kita mosulti ngadto sa uban ug bili sa atong mga relasyon sa ibabaw sa panginahanglan nga matarung (Proverbio 18:14, ang Proverbio 18:19, ug Proverbio 18: 20- 24).

Maya Angelou sa makausa miingon, "Ang mga tawo makalimot kon unsa ang imong gibuhat ug kinsa ka, apan dili gayud sila makalimot kon sa unsang paagi nga imong gihimo kanila nga mobati." Unsaon paghimo kita sa mga tawo nga mobati sa usa ka resulta sa mga pulong nga atong isulti ug sa unsa nga paagi kita moingon kanila.

Ang atong mga pulong mga gamhanan. dad-on sila sa gibug-aton. Busa mahibalo unsay imong gituohan ug kon nganong nagtuo ka niini, nan litokon ang imong hugot nga pagtuo sa usa ka dalan nga mao ang pag-amping ug tinuyo (Proverbio 18: 1-7, ang Proverbio 18: 13-17).


1 ¶ Kadtong nagalain sa iyang kaugalingon nagapangita sa iyang kaugalingong tinguha, Ug nakiglantugi batok sa tanang halalum nga kaalam.

2 ¶ Ang usa ka buang walay kalipay diha sa pagsabut, Apan mao lamang nga ang iyang kasingkasing magabutyag sa iyang kaugalingon.

3 ¶ Kong ang dautan moabut, modangat usab ang pagyubit, Ug uban sa pakaulaw, modangat ang pagtamay.

4 ¶ Ang mga pulong sa baba sa usa ka tawo maingon sa halalum nga mga tubig; Ang tubod sa atabay sa kaalam maingon sa usa ka sapa nga nagaagay.

5 ¶ Ang pagtamud sa pagkatawo sa usa ka tawong dautan dili maayo, Ni ang pagsalikway sa matarung diha sa paghukom.

6 ¶ Ang mga ngabil sa buang magadala kaniya ngadto sa pagkabingkil, Ug ang iyang baba magapanawag sa mga labud.

7  Ang baba sa usa ka buang maoy iyang kalaglagan, Ug ang iyang mga ngabil maoy lit-ag sa iyang kalag.

8 ¶ Ang mga pulong sa usa ka witwitan maingon sa usa ka malalim nga mga hungit nga kalan-on, Ug sila manganaug ngadto sa kinahiladmang mga dapit.

9 ¶ Siya usab nga tapulan sa iyang buhat Igsoon niadtong usa ka malaglagon.

10 ¶ Ang ngalan ni Jehova maoy usa ka malig-ong torre; Ang matarung magadalagan nganha niana ug may kaluwasan.

11 ¶ Ang bahandi sa usa ka adunahan nga tawo maoy iyang malig-on nga ciudad, Ug kini ingon sa usa ka hataas nga kuta sa iyang kaugalingong hunahuna.

12 ¶ Sa dili pa ang pagkalaglag mapahitas-on ang kasingkasing sa tawo; Ug sa dili pa ang kadungganan magauna ang pagkamapainubsanon.

13 ¶ Kadtong magahatag ug tubag sa wala pa niya madungog, Maoy usa ka binuang ug kaulawan alang kaniya.

14 ¶ Ang espiritu sa usa ka tawo maoy modasig sa iyang kaluya; Apan sa usa ka masulub-on nga espiritu kinsa ang makaantus?

15 ¶ Ang kasingkasing sa buotan magabaton sa kahibalo; Ug ang igdulungog sa manggialamon magapangita sa kahibalo.

16 ¶ Ang hatag sa usa ka tawo magahimo ug dapit alang kaniya, Ug magadala kaniya sa atubangan sa mga dagkung tawo.

17 ¶ Kadtong magalaban sa iyang katungod sa sinugdan daw matarung; Apan ang iyang isigkatawo moabut ug magasusi kaniya.

18 ¶ Ang pagpapalad magapahunong sa mga pagkabingkil, Ug magapabulag sa taliwala sa mga gamhanan.

19 ¶ Ang usa ka igsoon nga mahiubos labi pang magahi nga dag-on kay sa usa ka malig-on nga ciudad; Ug ang maong mga pagkabingkil sama sa mga trangka sa usa ka castillo.

20 ¶ Ang tiyan sa usa ka tawo pagabusgon sa bunga sa iyang baba; Uban sa abut sa iyang mga ngabil siya pagatagbawon.

21 ¶ Kamatayon ug kinabuhi maoy anaa sa gahum sa dila; Ug kadtong mahagugma niini magakaon sa bunga niana.

22 ¶ Bisan kinsa nga makakaplag ug usa ka asawa nakakaplag sa kaayohan. Ug makabaton sa kalooy ni Jehova.

23 ¶ Ang kabus magagamit sa mga pagpangaliyupo; Apan ang adunahan magatubag sa pagsingka.

24 ¶ Kadtong makahigala ug daghan magahimo niini alang sa iyang kaugalingong kadaut; Apan adunay usa ka higala nga mopabilin labaw pa kay sa usa ka igsoon.Bumalik HOME