Proverbio 30 Debosyonal sa Pagtuon

Ba kamo motuo Dios anaa ang makalilisang?

Sama Agur, ang tagsulat sa Proverbio 30, ang tanan nga kita naigo sa usa ka kuta diin kita makaamgo nga kita dili motubag sa dagkong mga pangutana sa kinabuhi. Samtang kita nga mga tawo gusto sa paghunahuna adunay dili usa ka problema nga dili nato masulbad, Agur sa katapusan nga sa pag-angkon nga siya dili makahimo sa pagtubo sa maalamon o sa pagpangita sa Dios sa iyang kaugalingon. Ang tanan nga mga apologetics ug mga klase sa relihiyon sa kalibotan nga dili mahimo sa unsa ang gibuhat sa Espiritu Santo.

"'Walay mata nga nakakita, wala dalunggan nga nakadungog, walay kasingkasing naghunahuna, unsa ang giandam sa Dios alang sa mga nahigugma kaniya.' Apan ang Dios mipadayag niini kanato pinaagi sa Espiritu. Ang Espiritu nagasusi sa tanang mga butang, bisan pa ang mga lawom nga mga butang sa Dios "(1 Mga Taga-Corinto 2:10).

Sa Dios, pinaagi sa Espiritu Santo, nagpadayag sa iyang kaugalingon ngadto sa kanato ug naghatag kanato sa kaalam. Ug sa makausa Siya, magsugod kita sa pagtan-aw sa iyang pagkadaku diha sa kinaiyahan ug sa Iyang Pulong (Proverbio 30: 3-6). gibuhat sa Dios ang kalibutan ug mao ang suod pamilyar sa mga bahin sa uniberso mga tawo dili gayud makakaplag sa. Ang Dios mao ang sa ingon nga balaan nga ang Iyang mga pulong mao ang "walay-ikasaway" ug makahimo sa pagpanalipod sa mga tawo nga mosalig kanila.

Walay usa kanato makahimo nga pag-angkon. Busa ngano nga kita gusto sa pagtan-aw sa bisan kinsa alang sa kaalam ug sa pagsabut?

Ang katumanan sa pagkadaku sa Dios panon Agur sa pagsimba. Sa bugtong pag-ampo sa Proverbio, Agur mangutana sa Dios sa paghatag kaniya ug usa ka makahuluganon nga kinabuhi ug sa paghatag og kon unsa ang kinahanglan nga siya sa pagkuha sa adlaw-adlaw.

Kini mao ang usa ka mahinuklugong lain-laing mga tinamdan kay sa katilingban siya nagpuyo. Sa dihang Agur mitan-aw sa palibot, siya wala makakita sa mga tawo nga ang mga mahingangha sa Dios. Hinunoa, nakita niya ang usa ka kaliwatan nga motan-aw sa usa ka daghan nga sama sa atoa: matinahoron,-sa-kaugalingon nga matarung, bugalon, mapahitas-on, ug sa tumang malupigong (Proverbio 30: 11-14).

Ang samang butang mahitabo kanato sa dihang kita sa usa ka daklit sa unsa nga paagi sa tinuod nga talagsaon nga ang Dios mao ang. Ang atong mga kinabuhi sa walay katapusan nausab pinaagi sa pagkaamgo nga ang Dios mao ang hingpit ug dili kita. Tungod kay kini lamang kon moila kita pagkahalangdon sa Dios nga magpaubos kita sa atong mga kaugalingon ug magsugod sa pagkat-on gikan Kaniya.

Palandonga: Ang mga Pulong ni Agur

1 ¶ Ang mga pulong ni Agus ang anak nga lalake ni Jache; ang pagpanagna. Ang tawo miingon kang Etiel, ngadto kang Etiel ug kang Ucal:

2  Sa pagkamatuod ako labi pang mananapon kay sa bisan kinsang tawo, Ug walay pagsabut sa usa ka tawo;

3  Ug ako wala makakat-on sa kaalam, Ni may kahibalo ako sa Usa nga Balaan.

4  Kinsa bay nakasaka ngadto sa langit, ug nanaug? Kinsa bay nagahipos sa hangin diha sa iyang mga kinomo? Kinsa bay nakahugpong sa katubigan sulod sa iyang panapton? Kinsa bay nagapahimutang sa tanang mga kinatumyan sa yuta? Kinsa ba ang iyang ngalan, ug kinsa ba ang ngalan sa iyang anak nga lalake, kong ikaw nahibalo?

5  Ang tagsatagsa ka pulong sa Dios inulay: Siya mao ang usa ka kalasag kanila nga modangup diha kaniya.

6  Dili ka magdugang sa iyang mga pulong, Tingali unya pagabadlongon ka niya, ug ikaw hikaplagan nga usa ka bakakon.

7 ¶ Duruha ka mga butang ang akong gipangayo kanimo; Ayaw pag-imakuli sila kanako sa dili pa ako mamatay:

8  Ipahilayo gikan kanako ang kabakakan ug mga bakak; Ayaw ako paghatagi ug kawaladon ni mga bahandi; Pakan-a ako sa makaon nga maoy gikinahanglan alang kanako:

9  Tingali unya ako mabusog, ug magalimod kanimo, ug magaingon: Kinsa ba si Jehova? Kun tingali unya ako mahimong kabus, ug mangawat, Ug magagamit sa walay hinungdan sa ngalan sa akong Dios.

10 ¶ Ayaw pagbutangbutang sa usa ka sulogoon ngadto sa iyang agalon, Tingali unya siya manghimaraut kanimo, ug ikaw pagailhon nga sad-an.

11  Adunay usa ka kaliwatan nga nagapanghimaraut sa ilang amahan, Ug wala magbulahan sa ilang inahan.

12  Adunay usa ka kaliwatan nga ulay ilang kaugalingong mga mata, Ug bisan pa niini wala mahugasi gikan sa ilang pagkahugaw.

13  Adunay usa ka kaliwatan, Oh pagkamapahitas-on gayud sa ilang mga mata! Ug ang ilang mga tabontabon sa mata napahitaas.

14  Adunay usa ka kaliwatan kansang mga ngipon ingon sa mga pinuti, ug ang ilang mga tango ingon sa mga cuchillo, Aron sa paglamoy sa mga kabus gikan sa yuta, ug sa hangul gikan sa kinataliwad-an sa mga tawo.

15 ¶ Ang alimatok may duruha ka anak nga baye, nga nagasinggit: Hatagi, hatagi. Adunay totolo ka butang nga dili gayud matagbaw, Oo, upat nga dili moingon: Igo na:

16  Ang Sheol; ug ang tiyan nga apuli; Ang yuta nga wala matagbaw sa tubig; Ug ang kalayo nga wala magaingon: Igo na.

17  Ang mata nga nagayubit sa iyang amahan, Ug nagatamay sa pagsugot sa iyang inahan, Ang mga uwak sa walog maoy modagit niini, Ug ang mga gagmayng agila magakaon niini.

18 ¶ Adunay totolo ka butang nga mga katilingad-an kaayo alang kanako, Oo, upat nga wala nako hibaloi:

19  Ang dalan sa usa ka agila diha sa hangin; Ang dalan sa usa ka halas ibabaw sa usa ka bato; Ang dalan sa usa ka sakayan diha sa kinataliwad-an sa dagat; Ug ang dalan sa usa ka tawo uban sa usa ka dalaga.

20  Mao man usab ang dalan sa usa ka mananapaw nga babaye; Siya nagakaon ug nagapamahid sa iyang baba, Ug nagaingon: Ako wala makabuhat ug pagkadautan.

21  Kay alang sa totolo ka butang ang yuta mokurog, Ug alang sa upat, nga kini dili na niya maantus:

22  Alang sa usa ka sulogoon kong siya mao ang hari; Ug sa usa ka buang kong siya mabusog sa makaon;

23  Alang sa usa ka dulumtanan nga babaye kong siya maminyo; Ug sa usa ka sulogoon nga babaye nga maoy manununod sa iyang agalon nga babaye.

24 ¶ Adunay upat ka butang nga mga gagmay sa ibabaw sa yuta, Apan sila maalamon gayud kaayo:

25  Ang olmigas maoy usa ka katawohan nga dili kusgan, Bisan pa niini sila nagaandam sa ilang makaon sa ting-init;

26  Ang mga conejo maoy usa ka maluyahon nga kaubanan, Bisan pa niini nagabuhat sa ilang mga balay sulod sa mga bato;

27  Ang mga dulon wala may hari, bisan pa niini silang tanan mopanaw pinaagi sa mga panon;

28  Ang lawa-lawa nagapangapyot pinaagi sa iyang mga kamot, Bisan pa niini siya anaa sa mga palacio sa mga hari.

29 ¶ Adunay totolo ka butang nga sa ilang pagpanlakat mga matahum man, Oo, upat nga mga matahum sa ilang mga pagpanaw:

30  Ang leon, nga maoy labing gamhanan taliwala sa tanang mga mananap, Ug dili motalikod tungod sa bisan unsa man;

31  Ang iro sa pangayam; ang kanding nga lake usab; Ug ang hari diin batok kaniya nga walay mga pag-alsa.

32  Kong ikaw nakabuhat sa binuang sa pagpatuboy sa imong kaugalingon, O kong ikaw naghunahuna ug dautan, Isap-ong ang imong kamot ibabaw sa imong baba.

33  Kay ang pagbatil sa gatas nagadala ug mantekilya, Ug ang paglubag sa ilong nagapagula sa dugo; Busa ang pagpugos sa kaligutgut nagadala ug pakig-away.Bumalik HOME