Proverbio 28 Debosyonal sa Pagtuon

Unsa ang sa tan-awon kay sa usa ka lider

Wala ba kamo nga walay katapusan nga gipangulohan sa usa ka tawo ug naghunahuna, "Ako mosunod kanila bisan asa"? Unsa ang inyong gibati sa maong mga kahimtang? Gihatagag gahom, nabag-o, nadasig? Tingali, ang imong kasinatian lahi ug ikaw nangutana sa imong pagpangulo ug mibati dinaogdaog.

Samtang gidak-on ug titulo mahimong usa ka bahin sa pagpangulo, sila dili mao ang pagdesisyon mga hinungdan.

Kay kadaghanan kanato, aron mahimo nga usa ka lider sa nagpasabot nga sa katungdanan, nga mahimong agalon. Samtang gidak-on ug titulo mahimong usa ka bahin sa pagpangulo sila dili mga paghukom mga hinungdan. Sa Proverbio 28, gihatagan kita sa Dios sa usa ka tin-aw nga hulagway sa unsay gikinahanglan aron mahimong usa ka maayo nga lider:

  1. Sila mao ang mga maisug ug sa ilang pagsalig moabut gikan sa ilang relasyon uban sa Ginoo (Proverbio 28: 1).
  2. Maayong mga lider sa pagdala sa kalig-on (Proverbio 28: 2).
  3. Sila pagtuboy ug pagtahod sa balaod (Proverbio 28: 4-5, ang Proverbio 28: 7, ang Proverbio 28: 9).
  4. Sila pagpanalipod sa mga kabus ug huyang (Proverbio 28: 3, ang Proverbio 28:15, ang Proverbio 28:27).
  5. moangkon Sila sa diha nga sila sayop (Proverbio 28: 13-14, ang Proverbio 28: 17-18, ang Proverbio 28:22).
  6. Maayong mga lider sa dili pagpasulabi ug dili-sa-kaugalingon sa pagpangita (Proverbio 28:10, ang Proverbio 28: 19-23).
  7. magalikus sila sa ilang kaugalingon uban sa maalamon nga magtatambag ug ang mga mapainubsanon nga igo sa pagpangayo alang sa tabang (Proverbio 28:26).

Kini mahimong matingala kamo makaamgo nga kamo makahimo sa paggiya sa tuo diin ikaw. nga kamo dili kinahanglan nga sa sugo sa pagdala sa kalig-on. Ikaw dili kinahanglan nga ang mga boss sa mga maanyag nga o pagtahod sa balaod. Ug kamo dili kinahanglan nga sa timon sa usa ka dako nga organisasyon nga makabenepisyo gikan sa maalamon nga tambag. Nagtudlo niini nga mga hiyas diha sa uban ug sa pagpalunsay sa kanila diha sa atong mga kaugalingon mao ang usa ka dako nga paagi sa pagsugod sa nag-unang bisan asa kita.


1 ¶ Ang tawong dautan mokalagiw bisan walay tawo nga magalutos; Apan ang matarung maisug ingon sa leon.

2 ¶ Kay sa kalapasan sa usa ka yuta daghanan ang mga principe niana; Apan pinaagi sa mga tawo nga may salabutan ug tx kahibalo ang kahimtang niini pagalugwayan.

3 ¶ Ang usa ka tawo sa kawalad-on nga magalupig sa mga kabus Mahasama sa ulan nga nagabanlas nga dili magabilin ug makaon.

4 ¶ Kadtong mobiya sa Kasugoan nagadayeg sa tawong dautan; Apan ang mga magabantay sa Kasugoan nakig-bisog batok kanila.

5 ¶ Ang dautang mga tawo dili makasabut sa justicia; Apan sila nga nangita kang Jehova makasabut sa tanang mga butang.

6 ¶ Maayo pa ang kabus nga nagalakat sa iyang pagkahingpit sa kasingkasing, Kay kaniya nga sukwahi sa iyang mga dalan, bisan siya dato.

7 ¶ Bisan kinsa nga nagabantay sa Kasugoan maoy usa ka anak nga manggialamon; Apan kadtong kauban sa mga ulitan nagapakaulaw sa iyang amahan.

8 ¶ Kadtong nagapadaghan sa iyang manggad pinaagi sa tubo ug abut, Nagahipos niini alang kaniya nga may kalooy sa kabus.

9 ¶ Kadtong nagapalingog-iingog sa iyang igdulungog gikan sa pagpamati sa Kasugoan, Bisan ang iyang pag-ampo maoy usa ka dulumtanan.

10 ¶ Bisan kinsa nga nagapasalaag sa matul-id ngadto sa usa ka dautan nga dalan, Siya mahulog sa kaugalingon niyang gahong; Apan ang hingpit magapanunod sa maayo.

11 ¶ Ang adunahan nga tawo manggialamon sa iyang kaugalingong hunahuna; Apan ang kabus nga may salabutan magasusi kaniya.

12 ¶ Sa diha nga ang matarung makadaug adunay dakung himaya; Apan sa diha nga ang dautan motindog, ang mga tawo manago sa ilang kaugalingon.

13 ¶ Kadtong nagatabon sa iyang kalapasan dili mouswag; Apan bisan kinsa nga nagasugid ug nagabiya kanila makadawat ug kalooy.

14 ¶ Malipayon ang tawo nga mahadlokon sa kanunay; Apan kadtong nagapagahi sa iyang kasingkasing mahulog ngadto sa dautang buhat.

15 ¶ Maingon sa usa ka leon nga nagangulob, ug sa usa ka oso nga nagasarasay, Ingon niana ang usa ka dautan nga punoan ibabaw sa usa ka kabus nga katawohan.

16 ¶ Ang principe nga kulang sa salabutan maoy daku usab nga madaugdaugon; Apan siya nga nagadumot sa pagkaibug magapalugway sa iyang mga adlaw.

17 ¶ Ang tawo nga mahimug-atan sa dugo sa bisan kinsang tawo Mokalagiw ngadto sa gahong; ayaw pagpapunggi sa tawo siya.

18 ¶ Bisan kinsa nga nagalakat sa katarung pagagawason; Apan kadtong sukwahi sa iyang mga dalan mahulog sa walay langan.

19 ¶ Kadtong nagabaul sa iyang yuta makabaton ug daghang mga makaon; Apan siya nga nagasunod sa mga tawo sa kakawangan makabaton sa hilabihan uyamut nga kakabus.

20 ¶ Ang usa ka matinumanon nga tawo magamadagayaon sa mga panalangin; Apan kadtong nagadali sa pagkaadunahan dili makalikay sa silot.

21 ¶ Ang may pagkapinalabi sa mga tawo dili maayo; Ni ang usa ka tawo magmalinapason tungod lamang sa usa ka tipik nga tinapay.

22 ¶ Kadtong may usa ka dautan nga mata nagadali sa pagkab-ut sa mga bahandi, Ug wala mahibalo nga ang kawalad-on modangat kaniya.

23 ¶ Kadtong nagabadlong sa usa ka tawo makakaplag ug labawng kalooy sa dili madugay Kay kaniya nga nagaulo-ulo uban sa dila.

24 ¶ Bisan kinsa nga mangawat sa iyang amahan kun sa iyang inahan, ug moingon: Dili kini Kalapasan, Apan maong tawo maoy kauban sa usa ka maglalaglag.

25 ¶ Kadtong may hakog nga espiritu nagaagda sa panag-away; Apan kadtong nagabutang sa iyang pagsalig kang Jehova mahimong matambok.

26 ¶ Kadtong nagasalig sa iyang kaugalingong kasingkasing maoy usa ka buang; Apan bisan kinsa nga nagalakat sa pagkamanggialamon pagaluwason.

27 ¶ Kadtong nagahatag sa kabus dili makulangan; Apan kadtong nagatago sa iyang mga mata makabaton ug daghang mga panghimaraut.

28 ¶ Kong ang dautan motindog, ang mga tawo manago sa ilang kaugalingon; Apan sa diha nga sila mangahanaw, ang mga matarung modaghan.Bumalik HOME