Proverbio 27 Debosyonal sa Pagtuon

Ang imong paagi sa pagdumala sa panagbangi sa pagdugang sa sa drama?

Sa diha nga ang katapusan nga higayon nga kamo na gayud abughoan? Tingali ang imong manghod naminyo sa imong atubangan. Tingali ang imong labing maayo nga higala gipalit sa usa ka balay nga dili gayud kamo mahimo maabut. Tingali ang imong kauban sa trabaho na sa promosyon gusto. Sumala sa Proverbio 27: 4, "Kasuko mapintas ug kaligutgut makapalumos, apan kinsa ba ang makaasdang sa atubangan sa pangabugho?"

Pangabugho mao ang usa ka kagubot nga nagsugod sa atong mga kasingkasing. Kon kita dili kayahon niini mangulo sa, kini misuhop sa atong relasyon ug sa hinungdan sa wala kinahanglana nga drama.

Ang pangabugho ug kapaitan mogiya kanato sa paghimo sa binuang nga mga pagpili ug sa paghimo sa panag-away sa atong mga relationships.That ni ngano nga kini importante nga adunay mga higala nga mahimong matinud-anon uban kanato ug sa pagtawag sa kanato sa atong mga lihok. "Mga samad nga gikan sa usa ka higala nga masaligan, apan sa usa ka kaaway gipadaghan mga halok," (Proverbio 27: 6). Ang usa ka tinuod nga higala nagsulti kaninyo kon sa unsang paagi nga kini mao, apan uban sa kalumo. Kini naghagit kanato ug motabang kanato nga motubo.

Busa sa unsang paagi kita mahimong higala nga hagit sa uban?

Atubang sa panagbangi magsugod sa pagpaminaw. Kon kita maminaw sa wala pa kita motubag, aron kita makakaplag sa usa ka mas lawom nga gamut sa isyu ug makahimo sa paghatag sa matang sa kinasingkasing nga tambag nga nagadala kalipay sa kasingkasing sa atong mga higala '(Proverbio 27: 9). Ang usa ka tinuod nga higala usab gusto kon unsa ang labing maayo alang kanato. Ingon sa puthaw magapahait sa puthaw, usa ka maayo nga higala magapahait kanato ug naghimo kanato nga mas maayo nga - bisan pa kon kini dili komportable o paghimo panagbangi (Proverbio 27:17).

Kon kita mopili sa kaalam sa kasina ug drama, ang atong mga relasyon motubo, ug panagbangi lamang sa paghimo kanato-on. Busa ang ni sa pagpili sa pag-atubang sa panagbangi sa usa ka paagi nga naghimaya sa Diyos ug motubo kita sa ngadto sa usag usa.


1 ¶ Ayaw pagpagarbo sa imong kaugalingon mahitungod sa kaugmaon; Kay ikaw wala mahibalo kong unsay madala sa usa ka adlaw.

2 ¶ Padayega ang laing tawo mahitungod kanimo, ug dili ang imong kaugalingon nga baba; Ang usa ka dumuloong, ug dili ang imong kaugalingong mga ngabil.

3 ¶ Ang usa ka bato mabug-at, ug ang balas maugdang; Apan ang kagul-anan sa usa ka buang labing mabug-at pa kay sa duruha.

4  Ang kasuko dagmalan, ug ang kaligutgut makapalumos; Apan kinsa ba ang makaasdang sa atubangan sa pangabugho?

5 ¶ Maayo pa ang pagbadlong sa dayag Kay sa gugma nga tinago.

6  Matinumanon ang mga samad sa usa ka higala; Apan ang mga halok sa usa ka kaaway malimbongon.

7 ¶ Ang busog nga kalag ginaluod sa udlan; Apan alang sa gigutom nga kalag ang tagsatagsa ka mapait nga butang maoy matam-is.

8 ¶ Maingon sa usa ka langgam nga nagasaagsaag gikan sa iyang salag, Ingon niana ang usa ka tawo nga nagalibud-suroy gikan sa iyang dapit.

9 ¶ Ang lana ug ang pahumot nagalipay sa kasingkasing; Ingon niana ang katam-is sa higala sa usa ka tawo nga nahiabut uban ang kinasingkasing nga pagtambag.

10  Ang imong kaugalingon nga higala, ug ang higala sa imong amahan, ayaw pagtalikdi; Ug ayaw pag-adto sa balay sa imong igsoon sa adlaw sa imong kalisdanan: Maayo pa ang usa ka isigkatawo nga haduol kay sa usa ka igsoon nga atua sa halayo.

11 ¶ Anak ko, magmaalamon ka, ug lipaya ang akong kasingkasing, Aron matubag ko siya nga nagatamay kanako.

12 ¶ Ang usa ka buotan nga tawo makakita sa dautan, ug magatago sa iyang kaugalingon; Apan ang walay-pagtagad nagapadayon, ug nagaantus tungod niini.

13 ¶ Kuhaa ang iyang panapton nga maoy pasalig sa usa ka dumuloong; Ug ibutang siya sa saad nga maoy pasalig alang sa usa ka lumalangyaw nga babaye.

14 ¶ Siya nga manalangin sa usa ka higala uban sa usa ka makusog nga tingog, sa pagbangon sayo sa kabuntagon, Kini pagaisipon nga usa ka panghimaraut alang kaniya.

15 ¶ Ang kanunay nga pagtulo sa adlaw sa ting-ulan Ug ang usa ka makig-awayon nga babaye managsama:

16  Siya nga magapugong kaniya nagapugong sa hangin; Ug sa iyang toong kamot gikahibalag ang lana.

17 ¶ Ang puthaw magapahait sa puthaw; Ingon niana ang usa ka tawo magapahait sa panagway sa iyang higala.

18 ¶ Bisan kinsa nga magabantay sa higuera magakaon sa bunga niana; Ug kadtong magatahud sa iyang agalon pagapasidunggan.

19 ¶ Ingon nga ang tubign magapakita sa nawong ug nawong, Busa ang kasingkasing sa tawo ngadto sa tawo.

20 ¶ Ang Sheol ug ang Abaddon dili gayud matagbaw; Ug ang mga mata sa tawo dili gayud matagbaw.

21 ¶ Ang tunawan nga kolon alang sa salapi, ug ang hasohasan alang sa bulawan; Ug ang usa ka tawo pagaulayon tungod sa iyang pagdayeg.

22 ¶ Bisan pa ikaw magadugmok sa usa ka buang sa usa ka lusong pinaagi sa usa ka alho lakip sa linubok nga trigo, Apan ang iyang binuang dili gayud mobiya gikan kaniya.

23 ¶ Magmasingkamoton ka sa pagkahibalo sa kahimtang sa imong mga panon sa carnero, Ug tan-awa pag-ayo ang imong kahayupan:

24  Kay ang mga bahandi dili magapadayon; Ug ang purongpurong molungtad ba sa tibook mga kaliwatan?

25  Ang kumpay ginadala, ug ang udlot sa mga balili nanagpanggitib, Ug ang mga utanon sa kabukiran ginahipos.

26  Ang mga nating carnero alang sa imong saput, Ug ang mga kanding mao ang bili sa uma;

27  Ug adunay gatas sa kanding nga igo alang sa imong pagkaon, alang sa pagkaon sa imong panimalay, Ug kabuhian nga alang sa imong kadalagahan.Bumalik HOME