Proverbio 23 Debosyonal sa Pagtuon

Nga moagi sa kaalam mao ang labing maayo nga gasa nga inyong ihatag sa inyong mga bata

Isip mga ginikanan, naglaum kita sa atong mga bata mahimo nga mobalik sa mga drugas, alkohol, ug pornograpiya nga walay pagduhaduha. Kon lamang kita pagbuot kanila sa paghimo sa mas maayo nga mga pagpili, sila sa paglikay sa daghan nga kasakit ug makasinati sa dugang nga kalipay.

Apan sa una nato ang atong mga bata ngadto sa maayo nga mga pagpili, kini importante nga mangutana: ang atong tumong sa pagpataas sa atong mga bata sa pagkamatarung? O, kita lamang ang pagtuman sa atong mga bata busy naningkamot alang sa yutan-ong kalampusan?

Proverbio 23 mao ang usa ka tawag nga makagiya tin-aw gikan sa mga butang niini nga kalibutan tungod kay sila magahatag usa ka kabus nga pagbalik sa atong investment. Bahandi ug kabantog mga lumalabay, samtang kaalam ug kamatuoran dad-on hingpit nga kalipay ug katumanan.

Kon gusto kita sa atong mga anak nga mahimong maalamon, kita kinahanglan sa paggiya kanila sa pagpadayon sa kaalam alang sa ilang kaugalingon. Samtang kini importante nga modelo kinaiya ug integridad, kinahanglan usab kita nga tinuyo sa umol matudloan mga espiritu. Kon ang atong mga anak makakat-on sa pagsunod kanato, sila mahimong andam nga magpasakop sa ubang mga hulagway sa awtoridad diha sa ilang mga kinabuhi, lakip na sa Ginoo.

Gusto namo nga ang atong mga bata sa paghimo sa husto nga mga pagpili, apan ang bugtong paagi nga sila molampos mao ang pinaagi sa pagkat-on sa kalainan tali sa kamatuoran sa Dios ug sa mga mensahe makadungog sila sa adlaw-adlaw gikan sa media ug kultura. Usahay, sila pagkuha niini nga matarung. Ug usahay, sila og sayop. Apan bisan ingon nga ang atong mga bata nga makasinati sa mga sangputanan sa dili maayo nga mga pagpili, sila makaangkon sa kaalam sa pagpili mas maayo nga sa sunod nga panahon.

Kaalam mao ang dili usa ka pildora sa makatulon sa instant sa pagklaro. Kini mao ang blooming sa sulod sa atong mga bata pinaagi sa usa ka tibuok kinabuhi nga mga pagpili. Hinaut nga kita sa pag-ila sa kaalam sa mga katuigan diha sa niini nga mga proverbio alang sa atong kaugalingon ug ibubo kanila sa atong mga bata, mao nga paghimo sa sila sa usa ka walay maayo sa atong mga anak sa pagkalos gikan sa alang sa uban sa ilang mga kinabuhi.


1 ¶ Kong ikaw magalingkod sa pagkaon uban sa usa ka punoan, Paniira sa masingkamoton siya nga anaa sa imong atubangan;

2  Ug ibutang ang usa ka cuchillo sa imong totonlan, Kong ikaw usa ka tawo nga ulipon sa kailibgon.

3  Ayaw pagtinguhaa ang iyang mga lamiang pagkaon; Sa nakita mo nga sila maoy malimbongon nga makaon.

4 ¶ Ayaw paghago sa imong kaugalingon sa pagpakadato; Hunong gikan sa imong kaugalingong kaalam.

5  Ibutang mo ba ang imong mga mata ibabaw nianang dili mao? Kay sa pagkatinuod ang mga bahandi magahimo ug mga pako sa ilang kaugalingon, Sama sa usa ka agila nga nagalupad paingon ngadto sa langit.

6 ¶ Ayaw pagkan-a ang tinapay niya nga may usa ka dautan nga mata, Ni kaibgan mo ang iyang mga lamiang makaon:

7  Kay maingon nga siya nagahunahuna sa sulod sa iyang kaugalingon, sa ingon niana mao man siya: Kumaon ka ug uminum, siya magaingon kanimo; Apan ang iyang kasingkasing wala iduyog kanimo.

8  Ang usa ka hungit nga imong nakaon imong igasuka, Ug pagulaa ang imong mga q2 matam-is nga pulong.

9 ¶ Ayaw pagsulti diha sa pagdungog sa usa ka buang; Kay siya magatamay sa kaalam sa imong mga pulong.

10 ¶ Ayaw pagbalhina ang karaang mohon sa yuta; Ug ayaw pagsulod sa kaumahan sa mga ilo:

11  Kay ang ilang Mamamawi kusganon man; Siya magalaban sa ilang katungod batok kanimo.

12 ¶ Ibutang ang imong kasingkasing sa pahamatngon, Ug ang imong mga igdulungog sa mga pulong sa kahibalo.

13  Ayaw pagpunggi ang pagbadlong gikan sa bata; Kay kong imong hampakon siya sa bunal, siya dili mamatay.

14  Imong pagahampakon gayud siya uban sa bunal, Ug maluwas ang iyang kalag gikan sa Sheol.

15  Anak ko, kong ang imong kasingkasing magmaalamon, Ang akong kasingkasing magamalipayon, bisan ang akong kasingkasing:

16  Oo, ang akong kasingkasing magamalipayon, Kong ang imong mga ngabil magapamulong sa mga butang nga matarung.

17 ¶ Ayaw itugot sa imong kasingkasing sa pagkasina sa mga makasasala; Apan himoa ang pagkahadlok kang Jehova sa tanang mga adlaw:

18  Kay sa pagkatinuod adunay usa ka balus; Ug ang imong paglaum dili pagaputlon.

19 ¶ Mamati ka, anak ko, ug magmaalamon ka, Ug mandoi ang imong kasingkasing diha sa dalan.

20  Ayaw pagtipon taliwala sa mga palainum sa vino, Taliwala sa mga ulitan nga komakaon sa unod:

21  Kay ang palahubog ug ang ulitan modangat sa kawalad-on; Ug ang pagkahingatulog magapasaput sa usa ka tawo sa mga nuog.

22  Pamati sa imong amahan nga nanganak kanimo, Ug ayaw pagtamaya ang imong inahan kong siya matigulang na.

23  Palita ang kamatuoran, ug ayaw kini pag-ibaligya; Oo, ang kaalam, ug pahamatngon, ug ang salabutan.

24  Ang amahan sa matarung malipayon sa daku uyamut; Ug kadtong manganak sa usa ka manggialamon nga bata nagamalipayon tungod kaniya.

25  Lipaya ang imong amahan ug ang imong inahan, Ug pasadyaa siya nga nanganak kanimo.

26  Anak ko, ihatag kanako ang imong kasingkasing; Ug ipahimuot sa imong mga mata ang akong mga dalan.

27  Kay ang usa ka bigaon maoy usa ka halalum nga kanal; Ug ang usa ka babaye nga dumuloong maoy usa ka masigpit nga gahong.

28  Oo, siya magabanhig ingon sa usa ka kawatan, Ug magadugang sa mga maluibon sa taliwala sa mga tawo.

29 ¶ Kinsa man ang may kasakit? kinsa man ang may kasubo? kinsa man ang may panagkabingkil? Kinsa man ang may pagbagulbol? kinsa man ang may mga samad sa walay gipasikaran? Kinsa man ang may kapula sa mga mata?

30  Mao kadtong magapabilin sa pag-inum-inum ug vino; Kadtong magapanggula aron sa pagpangita sa sinakot nga vino.

31  Dili ka magtan-aw sa vino kong kini magapula, Kong kini magapangidlap sulod sa copa, Sa diha nga kini magaagay nga mahapsay:

32  Kay sa katapusan kini magapamaak sama sa bitin, Ug moikos sama sa udto-udto.

33  Ang imong mga mata makasudong sa mga butang nga katingalahan, Ug ang imong kasingkasing magapamulong sa baliko nga mga butang.

34  Oo, ikaw maingon niadtong nagahigda sa kinataliwad-an sa dagat, Kun maingon niadtong nagahigda sa kinatumyan sa palo sa sakayan.

35  Sila nagbunal kanako, moingon ka, ug ako wala maunsa; Sila naglatos kanako, ug kini wala ko batia: Anus-a ba ako magamata? Pangitaon ko pa kini pag-usab.  Bumalik HOME