Proverbio 17 Debosyonal sa Pagtuon

Gamita ang imong mga pulong alang sa maayo, dili sa dautan

Kita ang tanan nga sad-an sa sa nagaagay nga sa atong mga baba ug sa nasakitan sa ubang mga tawo. Kon wala gani mihunong aron sa paghunahuna, atong ablihan ang atong mga ba-ba, ug gikan moabut sa atong mga opinyon sa estilo sa kinabuhi sa usa ka tawo, ang sininaan sila, o sa unsa nga paagi sa pagbangon sa ilang mga bata.

Kini dili sama sa kita dili sa tanan masakit nahibalo kon sa unsang paagi nga kini gibati nga mao ang hilisgutan sa uban makadaot nga mga pulong. Kon nahibalo kita kon sa unsang paagi sa daghan nga kini sa mga kasakit sa maong mga pulong nga gitumong sa kanato, nganong kita motugot foul pakigpulong sa atong mga kinabuhi?

Kita sa pagbantay sa atong mga kasingkasing gikan sa naligid ngadto sa kasamok pinaagi sa paglikay sa mga tawo nga gision sa uban aron sa paghimo sa ilang mga kaugalingon nga mobati nga mas maayo. Sa diha nga kita mohimo sa makalingaw sa ubang mga tawo, insulto kita sa Dios ug sa atong mga binuhatan pagasilotan (Proverbio 17: 5).

gusto sa Dios labaw kay sa Iyang mga anak. Siya mitawag kanato sa pagpamalandong sa Iyang kinaiya pinaagi sa atong mga pulong ug mga aksyon (Colosas 3: 12-15). Ug, si Jesus mismo sa Iyang kaugalingon miingon nga kita kinahanglan nga maghigugmaay sa usag usa sa sama nga paagi nga Siya nahigugma kanato.

Usa ka paagi sa pagpakita nga kita ang gugma ni Jesus mao ang pinaagi sa pag-ayo sa pagpili sa atong mga pulong sa paghigugma ug pagdasig sa usag usa. Kami mga nga pun-on sa atong mga higala uban sa gugma, suporta, ug pagdasig (Proverbio 17: 9, ang Proverbio 17: 17-18). Ug sa diha nga kami among-among sa usa ka higala, kita sa pagpasig-uli sa kahimtang, miangkon kami sayop ug nagtrabaho sa paghimo sa mga butang nga matarung (Proverbio 17: 19-20, Mateo 5:24).

Kini panahon sa maayo sa atong mga dila. Apan ang usa ka maayong unang lakang mao ang pagsabut sa gahum sa atong mga pulong, ug sa pagkat-on sa pagtan-aw kon unsa ang moingon kita nga ingon sa usa ka representasyon sa unsa si Jesus moingon.


1 ¶ Maayo pa ang momho nga nauga, ug ang kalinaw uban niana, Kay sa usa ka balay nga napuno sa hudyaka nga inubanan sa pagkabingkil.

2 ¶ Ang usa ka ulipon nga nagapaagi sa pagkamanggialamon gayud magagahum sa usa ka anak nga nagapakaulaw, Ug makaambit sa bahin sa panulondon taliwala sa mga kaigsoonan.

3 ¶ Ang kolon tunawanan alang sa salapi, ug ang hasohasan alang sa bulawan; Apan si Jehova magasulay sa mga kasingkasing.

4 ¶ Ang mamumuhat sa kadautan magapamati sa dautang mga ngabil; Ug ang usa ka bakakon nagapatalinghug sa usa ka dila nga makadaut

5 ¶ Bisan kinsa nga nagayubit sa kabus nagatamay sa iyang Magbubuhat; Ug ang malipay sa panahon sa pagkaalaut dili makagawas sa silot.

6 ¶ Ang mga anak sa mga anak maoy purongpurong sa mga tawong tigulang; Ug ang himaya sa mga anak mao ang ilang mga amahan.

7 ¶ Ang pakigpulong nga labing maayo dili mahatungod sa usa ka buang; Labing dili angay ang bakakon nga mga ngabil sa usa ka principe.

8 ¶ Ang hiphip daw usa ka hamili nga bato diha sa mga mata kaniya nga magabaton niini; Sa bisan diin kini moliso kini magamauswagon.

9 ¶ Kadtong magatabon sa usa ka kalapasan nagapangita ug gugma; Apan kadtong magabutyag sa usa ka butang nagapabulag sa labing suod nga mga higala.

10 ¶ Ang usa ka pagbadlong motidlum sa halalum gayud nganha sa usa nga may salabutan Kay sa usa ka gatus nga mga labud nganha sa usa ka buang.

11 ¶ Ang tawong dautan magapangita lamang sa usa ka kagubot; Tungod niini ang usa ka mabangis nga sinugo igapadala batok kaniya.

12 ¶ Ipasugat sa usa ka oso nga nawad-an sa iyang mga anak ang usa ka tawo, Kay sa usa ka buang diha sa iyang binuang.

13 ¶ Bisan kinsa nga nagabalus ug dautan sa maayo, Ang dautan dili mopahawa gikan sa iyang balay.

14 ¶ Ang sinugdanan sa panagkabingkil maoy ingon sa usa nga magahuwad sa tubig: Busa biyai ang panaglalis sa dili pa ang panag-away.

15 ¶ Kadtong magapamatarung sa dautan, ug kadtong magasilot sa matarung, Silang duruha managsama maoy dulumtanan kang Jehova.

16 ¶ Busa aduna bay bili diha sa kamot sa usa ka buang aron sa pagpalit sa kaalam, Sanglit siya wala may salabutan?

17 ¶ Ang usa ka higala mahagugma sa tanang panahon; Ug ang usa ka igsoon matawo nga alang sa pagkaalaut.

18 ¶ Ang tawo nga walay salabutan magapanghampak sa kamot, Ug mahimong pasalig sa atubangan sa iyang isigkatawo.

19 ¶ Siya nga mahagugma sa pagkamalapason mahagugma sa pakigbingkil: Kadtong magaalsa sa itaas sa iyang ganghaan nagapangita sa kalumpagan.

20 ¶ Kadtong may masalaagon nga kasingkasing dili makakaplag sa maayo; Ug kadtong may usa ka masukihon nga dila mahulog sa kadautan.

21 ¶ Kadtong nanganak ug usa ka buang nakaangkon niini sa iyang kasub-anan; Ug ang amahan sa usa ka buang walay kalipay.

22 ¶ Ang kasingkasing nga malipayon maoy usa ka maayong tambal; Apan ang usa kamasulob-on nga espiritu nagapauga sa mga bukog.

23 ¶ Ang tawong dautan magadawat ug usa ka hiphip gikan sa sabakan, Aron sa pagbalit-ad sa mga dalan sa justicia.

24 ¶ Ang kaalam anaa sa atubangan sa nawong niadtong may salabutan; Apan ang mga mata sa usa ka buang anaa sa mga kinatumyan sa yuta.

25 ¶ Ang anak nga buangbuang maoy kasubo sa iyang amahan. Ug kapaitan niadtong nanganak kaniya.

26 ¶ Ang pagsilot usab sa matarung dili maayo, Ni ang pagbunal sa harianon alang sa ilang pagkatul-id.

27 ¶ Kadtong nagapugong sa iyang mga pulong may kahibalo; Ug kadtong may usa ka mabugnawng espiritu maoy usa ka tawo sa salabutan.

28  Bisan ang usa ka buang, kong siya magahilum, pagaisipon nga manggialamon; Kong siya magatak-om sa iyang mga ngabil, siya pagatamdon nga ingon sa buotan.Bumalik HOME