Proverbio 10 Debosyonal sa Pagtuon

Sila mingawon kaninyo sa diha nga ikaw na?

Unsa nga paagi nga ang uban nga mahinumdom kanato kon kita dili na buhi sa ibabaw sa yuta niini? Kini nga pangutana daw dili importante, apan kita sa pagpili kon sa unsang paagi ang uban mahinumdom kanato pinaagi sa paagi sa atong pagpuyo karon.

Unsang paagi nga kita nagpuyo butang mao nga daghan pa kay sa unsa ang kita o pagtuman. Matag adlaw, kita sa paghimo sa usa ka pagpili. Kita mopili sa pagpuyo sa usa ka kinabuhi nga giputos sa unsay sayon, komportable, ug sa tanan mahitungod sa atong mga kaugalingon, o kita makapili sa pagpuyo sa usa ka kinabuhi nga naka-focus sa unsay gusto sa Ginoo alang kanato.

Proverbio 10:27 nag-ingon, "Ang pagkahadlok sa Ginoo midugang gitas-on sa kinabuhi, apan ang mga tuig sa dautan nga giputol mubo." Nahadlok sa Ginoo mao ang lain-laing gikan sa kahadlok. Kahadlok sa Ginoo moabut gikan sa kataha. Kini ang mahitabo sa diha nga atong makita nga si Jesus alang sa kinsa Siya ug napuno sa usa ka lawom nga pagtahod alang Kaniya.

Sa unsang paagi nga kita nagpuyo karon ang paghulma sa usa ka kabilin uban sa bisan hain gusto sa paghinumdom o gusto nga kalimtan.

Sa diha nga kita nagpuyo sa usa ka kinabuhi focus sa Ginoo, sa baylo nga sa atong kaugalingon, kita makadiskobre kon sa unsang paagi sa daghan nga Siya nahigugma kanato. Walay kita sa walay katapusan nga maghimo nahigugma Kaniya kanato nga mas o nahigugma kanato dili kaayo. Ang Ginoo gusto nga aron sa pagtabang kanato nga malig-on sa diha nga ang kinabuhi malisud (Proverbio 10:25), sa purong sa atong mga ulo uban sa mga panalangin (Proverbio 10: 6), ug sa paghatag kanato sa tanan nga atong gikinahanglan sa pagpuyo (Proverbio 10: 3).

Sa unsang paagi nga kita nagpuyo diha sa tubag sa gugma sa Dios makaapekto sa atong kinabuhi karon ug alang sa kahangturan. Proverbio 10:16 saad nga "Ang suhol sa mga matarong nga mao ang kinabuhi ..." Kon kita mosunod ni Jesus, ug sa pagbuhat sa unsay nag-ingon siya, kita mapuno sa kalipay (Proverbio 10:28), kita adunay paglaum (Proverbio 10:24), ug kita mobiya sa usa ka kabilin uban gusto sa paghinumdom (Proverbio 10: 7).

Palandonga: Ang Proverbio ni Solomon

1 ¶ Ang mga proverbio ni Salomon. Ang usa ka anak nga manggialamon maoy kalipay sa iyang amahan; Apan ang usa ka anak nga buang-buang maoy kaguol sa iyang inahan.

2 ¶ Ang mga bahandi sa kadautan walay kapuslanan; Apan ang pagkamatarung magaluwas gikan sa kamatayon.

3  Si Jehova dili motugot sa kalag sa tawong matarung nga magutom; Apan ipahilayo niya ang tinguha sa dautan.

4 ¶ Mahimong kabus ang magabuhat uban ang usa ka kamot nga tapulan; Apan ang kamot sa makugihon makapahimong adunahan.

5 ¶ Kadtong nagaani panahon sa tinginit maoy usa ka manggialamon nga anak; Apan kadtong nagakatulog sa tingani maoy usa ka anak nga nagapakaulaw.

6 ¶ Ang mga panalangin maoy anaa sa ibabaw sa ulo sa matarung; Apan ang pagpanlupig nagatabon sa baba sa dautan.

7 ¶ Ang handumanan sa matarung maoy bulahan; Apan ang ngalan sa dautan madunot.

8 ¶ Ang manggialamon sa kasingkasing magadawat ug mga sugo; Apan ang usa ka buang-buang nga witwitan mahulog sa kagul-anan.

9 ¶ Kadtong nagalakat sa pagkamatul-id nagalakat sa kasigurohan; Apan kadtong nagamasukihon sa iyang mga dalan mahibaloan.

10 ¶ Kadtong nagapangilo sa mata nagahatag ug kasubo; Apan ang usa ka buang-buang nga witwitan mahulog sa kagul-anan.

11 ¶ Ang baba sa matarung maoy usa ka tuburan sa kinabuhi; Apan ang pagpanlupig nagatabon sa baba sa dautan.

12 ¶ Ang pagdumot nagapapukaw sa mga kasamok; Apan ang gugma nagatabon sa tanang mga kalapasan.

13 ¶ Diha sa mga ngabil niadtong adunay panimuot hikaplagan ang kaalam: Apan ang usa ka bunal alang sa likod niadtong walay pagsabut.

14 ¶ Ang mga tawong manggialamon nagatigum ug kahibalo; Apan ang baba sa buang-buang mao ang usa ka pagkalaglag karon.

15 ¶ Ang bahandi sa tawong adunahan mao ang iyang malig-on nga ciudad; Ang pagkalaglag sa mga kabus mao ang ilang pagkakabus.

16 ¶ Ang pagpamoo sa tawong matarung nagapadulong ngadto sa kinabuhi; Ang abut sa tawong dautan, ngadto sa pagpakasala.

17 ¶ Anaa sa dalan sa kinabuhi kadtong mamati sa pagbadlong; Apan kadtong nagasalikway sa pagbadlong anaa sa kasaypanan.

18 ¶ Kadtong nagatago sa pagdumot adunay bakakon nga mga ngabil; Ug kadtong nagapamulong us usa ka butang-butang maoy usa ka buang.

19 ¶ Diha sa daghang mga pulong dili mawad-an sa kalapasan; Apan kadtong nagapugong sa iyang mga ngabil nagabuhat sa manggialamon gayud.

20 ¶ Ang dila sa tawong matarung ingon sa piniling salapi: Ang kasingkasing sa tawong dautan diyutay ra ug bili.

21  Ang mga ngabil sa matarung magapakaon ug daghan; Apan ang buang-buang mamatay tungod sa pagkakulang ug salabutan,

22 ¶ Ang panalangin ni Jehova, nagapadato kini; Ug siya wala magadugang ug kasubo niana.

23 ¶ Maoy usa ka lingaw-lingaw sa usa ka buang ang pagbuhat ug kadautan; Ug maingon niini ang kaalam alang sa usa ka tawo nga masinabuton,

24 ¶ Ang kahadlok sa tawong dautan, kini modangat sa ibabaw niya; Ug ang tinguha sa tawong matarung igatugot man.

25  Sa paglabay sa alimpulos ang dautan mahanaw; Apan ang matarung maoy usa ka patukoranan nga walay katapusan.

26 ¶ Maingon sa suka nga alang sa mga ngipon, ug sa aso nga alang sa mga mata, Mao man usab ang tapulan alang niadtong nagasugo kaniya.

27 ¶ Ang pagkahadlok kang Jehova nagapalugway sa mga adlaw; Apan ang mga tuig sa dautan pagahamub-on.

28  Ang paglaum sa matarung mao ang kalipay; Apan ang gipaabut niadtong dautan mawagtang.

29 ¶ Ang dalan ni Jehova maoy usa ka malig-ong salipdanan sa tawong matul-id; Apan kini maoy usa ka pagkalaglag sa mga mamumuhat sa kasal-anan.

30  Ang matarung dili gayud matarug; Apan ang dautan dili magadayon sa yuta.

31 ¶ Ang baba sa matarung magabunga ug kaalam; Apan ang dila nga masukihon pagaputlon.

32  Ang mga ngabil sa matarung mahibalo sa angay nga pagadawaton; Apan ang baba sa dautan nagapamulong sa pagkamasukihon.Bumalik HOME