Proverbio 21 Debosyonal sa Pagtuon

Walay ingon nga butang nga sama sa "pagkuha sa dato dali"

Labaw pa kay sa 40 milyon ka mga tawo sa pagbisita sa Las Vegas, Nevada, sa matag tuig, ug sa matag usa nga gambles sa usa ka average nga $ 530 sa usa ka paningkamot sa pag-igo sa jackpot. Sa miaging tuig, ang Powerball gibuak ang rekord sa $ 1.6 bilyon.

Ang tinguha nga madato dali mao ang kaylap. Pipila ka mga tawo gusto sa pagtrabaho ug sa pagluwas alang sa daghang mga tuig. Mao kana ang naghimo sa pangdani sa pagdaog sa ingon nga dagko nga. Apan sa kasagaran, naningkamot sa pagkuha sa bahandi nga walay nagtrabaho kay kini nagapadulong lamang ngadto sa dugang nga kakabus.

Dios nahibalo gusto kita sa dali ug sayon ​​nga rota sa bisan unsa nga butang, apan Siya usab nahibalo nga sa pagdawat sa bahandi nga walay nagtrabaho kay kini mao ang makadaot sa atong espirituwal nga kahimsog. Buot nga adunay salapi o nindot nga mga butang nga dili kinahanglan nga ang usa ka sala, apan unsa ang atong buhaton sa pagbaton sa nga bahandi nagbutyag sa kahimtang sa atong kasingkasing ug sa kaseryoso sa atong pasalig ngadto sa Dios.

Sa Proverbio 21, ang Bibliya nagpasidaan batok sa pagpangita sa pag-angkon sa bahandi sa bisan unsa nga gidaghanon sa mga shortcuts - pagpamakak, kapintasan, kahakog, ug pagkatapolan. Proverbio 21:25 nag-ingon, "ang pangandoy sa usa ka tapulan mao ang kamatayon kaniya, tungod kay ang iyang mga kamot nagadumili sa pagbuhat." Sa kasukwahi, "ang mga plano sa kugihan tingga sa kapuslanan ingon nga sa pagkamatuod gayud ingon sa madali modala ngadto sa kakabus" (Proverbio 21 : 5). Ang usa ka tawo nga naghago ug matinud-anon mao ang gitawag nga mga matarung. ganti nga tawo mao ang kinabuhi, kauswagan, ug kadungganan (Proverbio 21:21).

Sa diha nga kita adunay usa ka relasyon uban ni Jesus, sa pag-ila kita nga Siya mao ang mas bililhon pa kay sa bisan unsa nga kantidad sa salapi. Ingon sa usa ka resulta, tumong kita sa pagbuhat sa mga butang nga makapahimuot Kaniya, sama sa manggihatagon ug matinud-anon sa atong pagpakiglabot sa mga tawo. Kon ang atong mga motibo, ang atong pagsimba sa Dios mahimong makapahimuot - ug nga mao ang usa ka mas dako nga panalangin kay sa igo sa jackpot nga sa walay katapusan nga.


1 ¶ Ang kasingkasing sa hari anaa sa kamot ni Jehova maingon sa mga baha sa tubig: Siya nagapaliso niini sa bisan diin nga siya magabuot.

2 ¶ Ang tagsatagsa ka dalan sa usa ka tawo matarung sa iyang kaugalingong mga mata; Apan si Jehova magatimbang sa mga kasingkasing.

3 ¶ Ang pagbuhat sa pagkamatarung ug justicia Labi pang dawaton ni Jehova kay sa halad.

4 ¶ Ang usa ka tinan-awan nga mapahitas-on, ug ang usa ka palabilabihong kasingkasing, Bisan ang lamparahan sa dautan, sala man.

5 ¶ Ang mga hunahuna sa makugihon nagapadulong ngadto sa pagkadagaya; Apan ang tagsatagsa ka madalidalion nagadali lamang sa kawalad-on.

6 ¶ Ang pagbaton ug mga bahandi pinaagi sa usa ka bakakong dila Maoy usa ka gabon nga ginapalid ngadto ug nganhi niadtong nagapangita sa kamatayon.

7 ¶ Ang pagpanlupig sa dautan magasilhig kanila, Tungod kay sila nagadumili sa pagbuhat ug justicia.

8 ¶ Ang dalan niadtong natugob sa kasal-anan baliko gayud kaayo; Apan alang niadtong mga ulay, ang iyang buhat matarung.

9 ¶ Maayo pa ang pagpuyo diha sa pamag-angan sa atop sa balay, Kay sa pakigkauban sa usa ka makig-awayong babaye sa usa ka halapad nga balay.

10 ¶ Ang kalag sa dautan nagatinguha sa dautan: Ang iyang isigkatawo dili makakaplag ug kalooy diha sa iyang mga mata.

11 ¶ Kong ang mayubiton pagasilotan, ang walay-pagtagad mahimong manggialamon; Ug kong ang manggialamon pahamatngonon siya makadawat ug kahibalo.

12 ¶ Ang tawong matarung nagatulotimbang sa balay sa dautan, Unsaon sa pagkaunlod sa dautan ngadto sa ilang kapildihan.

13 ¶ Bisan kinsa nga magasampong sa iyang mga idgulungog sa pagtu-aw sa kabus, Siya usab magatu-aw ra, apan dili pagapatalinghugan.

14 ¶ Ang usa ka gasa sa tago magapapoypoy sa kasuko; Ug ang usa ka hatag diha sa sabakan, sa hilabihan nga kasuko.

15 ¶ Maoy kalipay sa matarung ang pagbuhat ug justicia; Apan maoy usa ka pagkalaglag sa mga mamumuhat sa kasal-anan.

16 ¶ Ang tawo nga nagasaagsaag gikan sa dalan sa pagsabut Magapahulay sa katilingban sa mga minatay.

17 ¶ Siya nga mahigugmaon sa kalingawan mahimong kabus nga tawo: Siya nga mahigugmaon sa vino ug lana dili maadunahan.

18 ¶ Ang dautan maoy usa ka lukat alang sa matarung; Ug ang maluibon modangat nga ilis sa matul-id

19 ¶ Maayo pang magpuyo sa usa ka yuta nga kamingawan, Kay sa pakig-ipon sa usa ka makig-awayon ug masuk-anon nga babaye.

20 ¶ Adunay bililhon nga bahandi ug lana diha sa puloy-anan sa manggialamon; Apan ang usa ka tawong buang magalamoy niana.

21 ¶ Kadtong magasunod sa pagkamatarung ug sa kalolot Makakaplag sa kinabuhi, pagkamatarung, ug kadungganan.

22 ¶ Ang usa ka manggialamon nga tawo makakatkat sa usa ka ciudad sa gamhanan, Ug makapukan sa kusog nga gisaligan niana.

23 ¶ Bisan kinsa nga magabantay sa iyang baba ug sa iyang dila, Magabantay sa iyang kalag gikan sa mga kasamok.

24 ¶ Ang tawong palabi-labihon ug garboso, mayubiton ang iyang ngalan; Siya magabuhat nga nagapakaaron-ingnon sa iyang pagkamapahitas-on.

25 ¶ Ang tinguha sa tapulan nagapatay kaniya; Kay ang iyang mga kamot nagadumili sa pagbuhat.

26  Adunay maibug sa pagkahakog gayud sa tibook adlaw; Apan ang matarung nagahatag ug wala magatungina.

27 ¶ Ang halad sa tawong dautan maoy usa ka dulumtanan; Daw unsa ka labaw pa gayud, kong iyang dad-on kini uban sa dautan nga hunahuna!

28 ¶ Ang usa ka bakakon nga saksi mahanaw; Apan ang tawo nga nagapamati nagapadayon sa iyang gipamulong.

29 ¶ Ang usa ka tawong dautan magapagahi sa iyang nawong; Apan mahitungod sa matul-id siya magalig-on sa iyang mga dalan.

30 ¶ Walay kaalam ni pagsabut Ni tambag batok kang Jehova.

31  Ang kabayo giandam batok sa adlaw sa gubat; Apan ang pagdaug iya kang Jehova.Bumalik HOME