Kun mao, sa unsang paagi ang pagkabanhaw aduna’y labot sa atong kaluwasan?


“Nga kun isugid mo sa imong baba si Ginoong Hesus, ug tuohan mo sa imong kasingkasing nga ang Diyos nagbanhaw kaniya sa mga patay, ikaw mamaluwas. Tungod kay diha sa kasingkasing ang tawo motuo ngadto sa pagkamatarong; ug sa baba ang pagsugid gihimo ngadto sa kaluwasan. Kay si bisan kinsa man ang motawag sa ngalan sa Ginoo mamaluwas.”
Roma 10:9-10,13
>
Pagkabanhaw ni Kristo – Pagmatuod unsa ka Importante

Ang apostol Pablo naghimo niini nga klaro sa iyang unang sulat ngadto sa mga taga-Corinto: "Apan kung walay pagkabanhaw sa mga patay, nan si Kristo wala nabanhaw:" 1 Cor. 15:13. Sa sama nga kapitulo nag-ingon siya "Kun si Kristo wala nabanhaw, ang imong pagtoo kawang; Nailalom pa ikaw sa imong mga kasal-anan.", 1 Cor. 15:14

Ang kamahinungdanon sa pagkabanhaw ni Kristo mas gipakita pa sa makadaghan ug kamadasigon nga kini ginawali samtang ang naunang iglesya nagatuboo (ehemplo, Mga Buhat 2:31; 4:33; 17:18; 26:23). Halos ang kada saksi sa publiko mahitungod sa Gospel nagatudlo ngadto sa pagkabanhaw ni Kristo nga mao ang paglaum sa tanan nga nangandoy sa kaluwasan.

Ang Kasulatan nanag-ingon, “Tungod kay akong gipadayag ngadto kaninyo una sa tanan ang ako usab nadawatan, kun giunsa nga si Kristo namatay para sa atong mga sala sumala sa mga Kasulatan; Ug siya gilubong, ug siya mibangon pag-usab sa ikatulo ka adlaw sumala sa mga Kasulatan.” 1 Corinto 15:3-4. Labaw sa pinakahalangdon sa tanan, ang Bibliya nagapasabot ngano nga ang kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus nakahatag ug mao lamay bugtong ganghaan ngadto sa langit.


Ang silot sa sala mao ang kamatayon.

Gihimo sa Diyos ang kalibutan ug tawo nga perpekto. Apan sa dihang gilapas ni Adan ug Eba ang mga sugo sa Diyos, Siya kinahanglan mosilot kanila. Ang huwes nga mopasaylo sa mga malapason sa balaod dili usa ka makatarunganong huwes. Sama usab, ang pagbalewala sa sala makahimo sa balaan nga Diyos nga dili makatarunganon. Ang Kamatayon maoy makatarunganon nga bugti sa sala sumala sa Diyos. “Tungod ang kabayaran sa sala kamatayon” (Roma 6:23).

Bisan ang mga maayong buhat dili makahulip sa mga salaud batok sa balaan nga Diyos. Kumpara sa Iyang pagkamaayo, “Tanan natong pagkamatarong sama kahugaw sa mga trapo” (Isaiah 64:6b). Sukad si Adan nagkasala, kada tawo nanagkasala sa paglapas sa mga matarong nga mga balaod sa Diyos. “Tungod ang tanan nagkasala ug nakabsan sa himaya sa Diyos” (Roma 3:23). Ang sala dili lamang sa dinagko nga mga kahimuan sama sa pagpatay o pagpanamastamas, apan usab nagaapil sa paghigugma sa salapi, pagkasilag sa mga kaaway, pagkabakakun sa dila ug garbo. Tungod sa sala, kada usa angay sa kamatayon – ang walay katapusan nga pagkahimulag sa Diyos ngadto sa impierno.


Ang saad nanginahanglan ug inosente nga kamatayon.


TAN-AWA ANG
KORDERO

Bisan pa man ang Diyos nagpapahawa kang Adan ug Eba sa hardin, Siya wala nagbiya kanila nga walay paglaum sa langit. Siya nagsaad nga Siya magpadala ug usa ka walay sala nga Sakripisyo aron kuhaon ang silot nga angay kanila (Genesis 3:15).. Nganhi nalatag ang kaanyag sa perpekto nga plano sa Ginoo: Ang Diyos Siya mismo ang naghatag ug bugtong sakripisyo (Hesus) nga makahulip sa mga sala sa Iyang mga tawo. Ang perpektong Anak sa Diyos nagtuman sa perpektong gikinahanglan sa perpektong balaod sa Diyos. Usa ka perpektong pagkatalagsaon sa pagkayano. "tungod siya (Diyos) naghimo kaniya (Kristo) nga sala para kanato, siya (Hesus ) nga wala makaila sa sala; aron kita mamahimong matarong sa Diyos dinha kaniya (Hesus)". 2 Corinto 5:21.

Si Hesus namatay sa krus, gilubong sa pag-ila sa Iyang kamatayon, ug mibangon nga nagmadaugon tulo ka adlaw pagkahuman.

Ang kamatayon ni Hesus sama kamahinungdanon sa Iyang dugo nga sakripisyo, ug sama ka mahinungdanon sa paglubong ug pagkabanhaw; APAN tanan kabahin sa mga panghitabo sa kinabuhi ni Hesus naghatud ngadto sa dugo nga ginadihug sa langit. Hebreo 9:24-26 nanag-ingon, "Tungod si Kristo wala ginapasulod ngadto sa mga balaan nga lugar nga ginama sa mga kamot, nga mao ang mga imahe sa tinuod; apan ngadto sa langit mismo, karon mipadayag sa presensiya sa Diyos para kanato ..." Kini, ang Diyos Amahan. Si Hesus mikuha sa Iyang giula nga dugo ngadto sa Langit aron iyang ipadayag ngadto sa Amahan, sa pagduhig niini ngadto sa Manggiluy-on nga Trono

"Apan PINAAGI SA IYANG KAUGALINGONG DUGO siya misulod sa makausa ngadto sa balaan nga lugar, sa pagkaangkon ug walay kinutuban nga paglukat para kanato." -Hebreo 9:12Si Hesus, ang perpektong Kordero sa Diyos gilansang sa krus dili tungod sa iyang nahimo, kun dili tungod sa Iyang gugma para kanimo ug sa paghambin nga makauban ka Kaniya sa walay katapusan.
Nagalantaw ngato kang Hesus,
ang tag-iya ug magtatapos sa atong pagtoo,
siya tungod sa Kahimuot nga gibutang sa iyang atubangan giantus ang krus,
nga nagbalewala sa kaulaw,
ug milingkod sa toong kamot sa trono sa Diyos.

Hebreo 12:2

Labaw sa pagpakita sa gahum sa Diyos, ang pagkabanhaw nagpahayag nga si Hesus mitapos ug nakatuman sa unsay gipataw nga kamatayon ug pagkahamulag batok kanato nga gikinahanglan sumala sa balaod. Ang usa ka sala nga wala nabayran, nagapas-an gihapon sa silot nga Kamatayon ug si Hesus magpabilin sa lubnganan. Ug kung ang usa ka sala may gahum pa batok sa imong kalag, mamahimong ipalansang pag-usab siya. "Imposible" naga-ingon ang Hebreo 6:4. "nagpakita nga sila nagalansang ngadto kanila ang Anak sa Diyos pag-usab, ug nagbutang kaniya ngadto sa padayag nga kaulawon." Hebreo: 6b“ug sa dihang Akong makita ang dugo, Ako molabay labang kaninyo,
ug ang dangan dili moanha kaninyo sa pagpatay kaninyo,”
Exodo 12:13Kita nangaluwas: sa posisyon gikan sa silot sa sala (Eph 2:8, 9). Kini kasagaran ginatawag ug pagmatarong nga kaluwasan.

Kita nangaluwas: gikan sa gahum sa sala, sa paglihok, sa Balaan nga Espirito, sa matag higayon (Rom 6). Kini kasagaran ginatawag ug pagbalaan.

Kita mamaluwas: gikan sa presensiya sa sala; human sa pagkabanhaw, kasagaran ginatawag ug paghimaya, o “ang paglukat sa atong lawas” (Rom 8:23).


Ang Basehan sa Atong Seguridad:

Gilukat sa Dugo ni Hesus
Kini nakadepende sa Diyos Amahan:

1) Sa Iyang Gamhanan nga katuyoan

Ang Iyang walay katapusan nga katuyoan ginadeklarar (Eph 1:11-12). Kini nga eternal nga katuyoan nakaangkla sa sulod sa tabon, ug ginapamatud-an sa usa ka panumpa : (Heb 6:17-20). Kini usab ginaehemplo diha sa dili mabugto nga kadena nga lima ka mga sumpay nga gitagana diha sa Roma 8:

"Ug kita nasayod nga ang tanan nagakahimo ngadto sa kaayohan sa kanila nga nahigugma sa Diyos, sa kanila nga ginatawag sumala sa iyang katuyoan. Para kanila diin nasayod na siyang daan, siya usab nagatagana nga mahisama sa imahe sa iyang Anak, aron siya mamahimong kamagulangan sa kadaghanan nga mga igsoon. Mao usab sila nga iya na nga gitagana, sila usab iya ginatawag: ug sila nga iyang ginatawag, sila iya usab nga ginamatarong: ug sila nga iyang ginamatarong, sila iya usab nga ginahimaya." Roma 8:28-30

2) Diha sa Iyang Hugtanon nga Saad

Ang atong kaluwasan nakadepende sa Iyang saad, ug dili sa atong pagkamatinud-anon: Busa kini sa pagtoo[walay kabahin ang tawo], aron pinaagi sa grasya[ang tanan kahimoan sa Diyos]; ngato sa katapusan ang saad mamahimong sigurado... Roma 4:16 Kun kini nakadepende sa bisan unsa nga punto diha sa abilidad sa tawo nga makapadayon sa pagtoo, kun mao ang saad dili mamahimong sigurado. Ang saad nga kadtong mitoo mamaluwas ginapamatud-an bisan asa(Gen 15:6; Jn 3:16; Mga Buhat 16:33; Rom 4:23-24,)

3) Diha sa Iyang Way Kinutuban nga Gahum

Siya may kagawasan moluwas kanato. Ang kamatayon ni Kristo nakahatag sa Diyos nga gawasnon moluwas kanato bisan pa man sa atong pagkamasalaypon ug dili hingpit. Ang atong eternal nga kasigurohan wala nagabase diha sa atong pagkamatarong. Si Kristo ang kahupayan sa atong mga sala (1 Jn 2:2). ( Sa Pagpanaghap nga adunay mga sala nga seryoso ug igo nga makatangtang sa atong kaluwasan usa ka pagpanaghap nga kita dili angay sa kaluwasan tungod sa atong nahimong susamang mga sala sa una pa, ug kini nagpaubos sa kaluwasan ngadto sa tawhanon nga abilidad ug iyang kahimuan.) Iyang katuyuan nga magpabililin kita nga luwas: Ug kini ang kabubut-on sa Amahan nga nagpadala kanako, nga ang tanan nga iyang gihatag kanako dili nako pagawalaon, apan sila pagabanhawon pag-usab sa katapusan nga adlaw. Huwan 6:39 Ug: Ug Akong ihatag kanila ang kinabuhi nga walay katapusan; ug dili sila mamatay, wala usab kanila makakuha gikan sa akong kamot. Ang akong Amahan, nga naghatag kanila kanako, labaw pa bisan kinsa; ug walay si bisan kinsa nga makakuha kanila gikan sa kamot sa akong Amahan. Huwan 10:28-29 “Shall never o Dili” sa Huwan 10:28 usa ka doble negatibo, usa ka porma diin, sa Grego, Espesyal gipaklaro. Ug timan-i dunay duha ka mga kamot nga nahaapil: ang sa Amahan ug sa Anak!

4) Diha sa Iyang “Madagayaon” Gugma

Ang iyang katuyoan nagabase sa gugma ( Rom 5:6-10 ): Ang Diyos nasayod sa dihang Siya nagluwas kanato nga kita hingpit makasasala, ug tungod niini ang unsa man nga bag-o nga pagpatim-aw sa sala sa atong kinabuwi sa mahuman kita mabalhin (convert) dili sarang makapausab sa hunahuna sa Diyos ug iyang bawion ang Iyang grasya ug ang Iyang Pagluwas ( Rom 11:29; Rom 8:32, 38-39).

Giluwas kita niya sa mga rason nga wala nakadepende kanato ug gawas kanato. Ang nakaaghat kaniya mao ang Iyang pagpili sa iyang gugma, ug dili tungod sa unsay iyang nakita nga pagkamaayo sa makasasala.

5) Diha sa Pagtubag sa Pangaliya sa Iyang Anak

Kita, nga mga magtotoo, ginatawag ug daghang ngalan sa Kasulatan: mga santos, magtotoo, pinili, karnero, mga kaambit, ug uban pa. Apan ang titulo nga pinakaduol sa kasingkasing ni Kristo ginabalik balik sa makapito sa Iyang pag-ampo isip ang punong pari (Jn 17): “sila nga imong ginahatag kanako .” (Cf. Hn 17:11-12). Si Hesus nag-ampo nga kita mahilayo sa impiyerno (Hn 17:15) ug makauban Niya didto sa langit (Hn 17:20, 24). [Kini nga pagtipig diha sa pagkamatay, dili nagpasabot sa tanan nga mga atong masunod .] Ako nagatoo nga ang Amahan mopatalinghug kanunay sa pangaliya sa iyang Anak (Jn 11:42).

Kini naghatud ngadto sa ikaduha nga pagbase sa atong seguridad , nga atong tukion sa sunod nga artikulo: “Ang Basehan sa Atong Seguridad –Ika- II bahin: Kini (usab) nagasukad diha sa Diyos Anak .”


Ang Gugma ni Hesus

Jesus saves eternal Jesus saves

Kini Nagdepende sa Diyos Anak

Kun ang Diyos nagamatarong na sa tawo nga mitoo kang Hesus, unsaon niya pagpahamtang pa diha sa Iyang gipamatarong na? Ang iyang pagkamatarong naggagikan diha sa pagkamatarong ni Kristo ug kini legal atoa na ! Kini wala nagaagad kun angayan, ug mawala tungod kay dili angayan. Susama sa amahan , ang Diyos makahimo sa pagtul-id sa malapason Niyang yutan-on nga mga anak, apan magpabilin sila kanunay nga mga anak (cf. ang Usikan nga Anak, Lk 15:24).

Ang Diyos, human gimatarong ang dili makadiyos, dili—ug dili makahimo—sa pagsukwahi sa Iyang kaugalingon sa pagpahamtang kanila ug dautan. Sa Roma 8:34, si Pablo nangutana, “Kinsa siya nga nagkondena?” ug unya mihatag sa upat nga mga tubag, ang kada usa ginatudlo diha sa Kasulatan, apan ginatipon dinhi aron mahatagan ug dugang gibug-aton ang walay kundisyon nga seguridad sa magtotoo:


1) Si Kristo namatay;
2) Siya nabanhaw;
3) Siya nagadapig; ug
4) Siya nagpataliwala.

1) Kini Nagaagad sa Iyang Hulip nga Kamatayon

Kinsa ang makakondena kanato kun ang silot ginabayaran na? Ang pinakadaku nga pagmatuod sa eternal kasegurohan mao ang magmatarong pinaagi sa pagtoo. Ang Pagmatarong nagpunting diha sa kun giunsa kita ginalantaw sa Diyos, dili sa uban—o bisan sa atoang kaugalingon—nga panglantaw. Kini tanan makatarungan (legal) butang; Colosas 2:14 nagadeklarar nga ang atong “Sertipiko sa Utang” nahimo nga “bayad tanan”: Tetelestai! Kini nga paglukat eternal ug sa makausa lang ug para sa tanan.

2) Kini Nagaagad diha sa Iyang Hulip nga Kinabuhi

Labaw pa, karon nga ginamatarong na pinaagi sa iyang dugo, kita mamaluwas diha sa kapungot pinaagi kaniya. Roma 5:9-10 Para dugang mga ehemplo, tan-awa sa Roma 5:19; 10:4; Colosas 2:10, ug uban pa.

3) Kini Nagaagad diha sa Iyang Posisyon Karon: Tagadapig ug Tagapagpatiwala

Si Hesus mao ang atong legal nga manlalaban ug paring tagapagpatiwala. Busa siya makahimo sa pagluwas kanila sa kinatigubdan nga moadto sa Diyos pinaagi kaniya, sa paglantaw nga siya kanunay nabuhi sa pagpapatiwala para kanila. Hebreo 7:25 “Luwas sa kinatigubdan” nagpasabot nga kompleto para kanako!

Ang Pagkamatinud-anon sa Balaang Espirito

Kini Nagaagad Diha sa Diyos nga Balaang Espirito

1) Diha sa Iyang Buhat sa Pagpabag-o

Dili tungod sa mga buhat nga maayo nga atong nahimo, apan pinaagi sa iyang kalooy siya nagluwas kanato, pinaagi sa paghugas sa pagkatawo pag-usab, ug ang pagpabag-o sa Balaang Espirito; Tito 3:5 Busa kun ang tawo anaa kang Kristo, siya bag-o nga nilalang : ang karaang mga butang milabay na; tan-awa, ang tanang butang nabag-o na. 2 Corinto 5:17.

2) Diha sa Iyang Buhat Pagbunyag

Tungod pinaagi sa usa ka Espirito kita tanan ginabunyagan ngadto sa usa ka lawas, bisan pa man kita mga hudiyo o mga hentil, bisan pa man kita mga ulipon o mga may kagawasan; ug ang tanan ginapainom ngadto sa usa ka Espirito. 1 Corinto 12:13

3) Diha sa Iyang Buhat sa Pagselyo

Siya nga nagselyo usab kanato, ug naghatag sa pagmatuod sa Espirito sa atong mga kasingkasing. 2 Corinto 1:22 Nagselyo: sa “pagtatak ug selyo” usa ka marka sa pagprotektar (Cf. Mt 27:66, diha sa lubnganan ni Kristo) ug pagpanag-iya. Sa pagselyo sa Balaang Espirito, kini pagtatak timailhan sa selyo sa Amahan sa atong kasingkasing. Nagbilin siya ug marka timailhan sa iyang pagpanag-iya. Ang naguba nga selyo timailhan nga ang proteksyon dili igo. Makaguba ka ba sa selyo? Makahimo ba si Satanas?

Usa usab Siya ka pagpanumpa: Ang pagmatuod, o panumpa, usa ka legal nga ideya. Kini paunang bayad, diin ang usa ka tawo mohimo ug legal nga pag-angkon sa usa ka butang diin wala pa ang katumanan. Kini usa ka paunang bayad, deposito; timaan sa maayo nga pagtoo, nagaobligar sa usa ka partido sa pagtuman sa unsay nauyonan. (Ang panumpa susama sa Genesis 38:17)

Sa Roma 8:23, ang Balaan Espirito gibutang nga paunang bayad, ang “unang bunga,” nga pagasundan ug daghan. Kita ginaselyohan ngadto nianang adlaw. Kun ang tawo diin nasinati na niya ang pagkatawo pag-usab apan pakyas nga makaadto sa langit sa iyang pagkamatay, nagpasabot ang Diyos miguba sa iyang panumpa. Walay kondisyon nga gihisgutan. Kini buhat lamang sa Diyos ug nakadepende nganha lamang Kaniya. Unsay Klase nga Kaseguruhan Atong Maangkon sa Pagmadaugon? Kinsay makapahamulag kanato diha sa gugma ni Kristo? Ang kalisdanan, o kasakitan, o paggukod, o kagutom, o pagkahubo, o peligro, o espada? Romans 8:35

Ang mga apostoles naglista ug pito ka mga butang diin ang magtotoo mahimong iyang masinati nga ang uban naghunahuna nga mamahimong babag sa magtotoo ug sa gugma ni Kristo (Nasinati kini tanan ni Pablo).

1) Kalisdanan: “pagduot o kasakit”; gihisgutan kanunay ni Pablo sa 2 Corinto);

2) Kasakit: sa literal, “pagkapit-os”; i.e., pagkaduot, ginaliyokan, pagkapuno;

3) Paggukod: Gigamit sa ika- 10 ka beses sa Bag-ong Testamento, kanunay mahitungod sa gospel.

4) Kagutom: Gigamit sa ika- 12 ka beses sa Bag-ong Testamento. Ang Diyos ni Elijah nagabantay nganha sa Iyaha.

5) Pagkahubo: Tan-awa ang 1 Corinto 4:11.

6) Peligro [katalagman, pagkadelikado]: Gigamit sa makawalo sa usa ka bersikulo(2 Corinto 11:26; cf. 1 Corinto 15:30).

7) Espada. Ang kalibutan nasilag sa mga santo.

Kining mga butanga—ginasulti sa nagkadugang nga intensidad —dili makapahimulag sa mga Kristiyano kang Kristo; hinuon sila kalabot sa “tanang mga butang ” (Rom 8:28) nga gigamit sa Diyos aron sila mamahimong kaparehas sa Iyang Anak. Dili,kun dili sa tanan niining mga butang kita labaw pa sa mga mananakop pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Roma 8:37Kagawasan nga ‘mahiduol’ tungod sa pagbati nga GUGMA ug pagdawat, ug ngadto sa kinabuhing may kausbanan, makapausab gahum ug tinubdan sa atong paglaum.


Salig sa Diyos,
o
salig sa imong     aayo nga mga katuyuan.


Ug sa unsa punto sa imong kinabuhi nga makaadto ka kang Hesus, imo Siyang agbayan ug ingnan, "Sama ako ka maayo Kanimo"?? Hinumdumi nga ang gikinahanglan mao ang hingpit nga walay kasaypanan, dili tungod kay ikaw 'mas' maayo kay sa uban, ikaw nakasiguro, kinsa ang dili makahimo.

Ang mga Anak sa Diyos, sumala sa mga Kasulatan, hangtud sa hangtud may kaluwasan ug sa walay katapusan may seguridad tungod:

 1. Sila natawo, pag-usab diha sa dili madunot nga liso nga mohatag ug bunga sa walay katapusan nga kinabuhi (1 Pedro 1:23).
 2. Sila nagabarog sa atubangan sa Diyos nga nagasul-ot sa naangkon (gitapal) pagkamatarong ni Kristo, ug dili sa ilang kaugalingon (2 Corinto 5:21; Roma 5:19-21).
 3. Ang iyang mga karnero gihatagan ug kinabuhing walay katapusan-sila dili mamatay (Huwan 10:28).
 4. Ang ilang kinabuhi nga walay katapusan sa walay kinutuban nakatipig uban ni Kristo diha sa Diyos (Colosas 3:1-3).
 5. Sila nagalingkod na sa kalangitan diha kang Kristo (Efeso 1:3; 2:6).
 6. Ang silot sa tanan nilang sala gibayaran na sa walay katapusan pinaagi sa hingpit ug nahuman na nga buhat sa Ginoong Hesu Kristo (Roma 4:23-5:2; 5:6-9).
 7. Ang pagkawala sa ganti sa mapasagaron nga mga kristiyano sigurado diha sa Hukmanang Silya ni Kristo, apan dili ang pagkawala sa kaluwasan (1 Corinto3:10-15).
 8. Ang Diyos matinumanon nga mobunal sa Iyang mga anak, bisan pa sa pagkuha sa ilang yutan-on nga kinabuhi sa mga nagmagahi sa pagtul-id bisan pa man sa pagkorehir sa Langitnong Amahan (Hebreo 12:6-11; 1 Corinto 5:1-5; 11:28-32).
 9. Sila ginaiway na sa kapungot nga umaabot (1 Tesalonica 1:9,10; 5:8-10).
 10. Sila ginaselyohan na sa Balaan Espirito hangtud ngadto sa adlaw sa paglukat (Efeso 4:30; Roma 8:23).
 11. Ang Ginoo nasayod nang daan kinsa ang para Kaniya; Ang mga nagpakaarong ingnon ipaila sa Puting Trono sa Paghukom (2 Timoteo 2:19; Pahayag 20:11-15; Mateo 7:21-23).
 12. Ang Diyos Siya ang nagsugod sa maayong buhat diha sa magtotoo, ug Siya misaad nga iya kining padayon tapuson hangtud sa adlaw ni Hesu Kristo; sila mo-"work out o mopagawas sa resulta," dili mo- "work for o mobuhat para" sila maluwas (Filipos 1:6; 2:12,13).
 13. Sila mga buhing bato diha sa espirituhanong edipisyo sa Diyos diin si Kristo Siya mismo mao ang Punong Bato (1 Pedro 2:5; Efeso 2:20-22).
 14. Sila mga kaanib sa Lawas ni Kristo, kada usa may talagsaong katungdanan ug kun mawala ang usa, ang Lawas dili mamahimong kompleto (1 Corinto 12:12-27).
 15. Sila ginatipigan sa gahum sa Diyos, pinaagi sa pagtoo, dili pinaagi sa paningkamot o sa buhat sa naluwas na. (1 Pedro 1 :5).
 16. Ang ilang dili madunot, walay katapusan nga mapanunod gitagana kanila sa Diyos (1 Pedro 1 :1-4).
 17. Sila ang sa Diyos Amahan nga dili na mabakwi nga gasa ngadto sa Diyos Anak (Huwan 17:6,7).
 18. Ang dili pagmapadayonon usa ka sala, apan ang dugo ni Hesu Kristo, Ang Anak sa Diyos, nagalimpiyo kanato sa tanang kasal-anan (1 Huwan 1 :7-9)
 19. Siya takus makaluwas kanila sa pinakahingpit tungod si Kristo "sa kahangturan nabuhi sa pagpataliwala kanila" (Hebreo 7:25).
 20. Sila diha sa pagsalig kang Kristo nahimong "gidawat diha sa Minahal " (Efeso 1:6).
 21. Walay makapahamulag kanila sa gugma ni Kristo (Roma 8:38-39).
 22. Pinaagi sa usa ka halad Siya nakahingpit sa walay katapusan kanila nga ginabalaan (Hebreo 10:10-14).
 23. Dili sila pwede ma-“unborn” o dili ikapakatawo (Huwan 3:6-8).
 24. Si Kristo nagapuyo kanila hangtud sa kahangturan (2 Huwan 2).
 25. Walay makalangkat sa usa ka Kristiyano diha sa kamot sa Iyang Amahan, ug kana naga-apil kaniya nga magtotoo (Huwan 10:29).
 26. Tanan nga ginamatarong sa katapusan ginahimaya-walay masalaag sa dalan (Roma 8:28-30).
 27. Sa ilang unod walay nagpuyo nga maayo; sila naluwas pinaagi sa grasya (dili angay nga pabor) ug dili sa ilang mga buhat (Efeso 2:8, 9).
 28. Ang gasa ug pagtawag sa Diyos dili pagabasolan; Ang Diyos dili mobalewala sa Iyang saad o mosalikway kanila nga mianha Kaniya pinaagi kang Kristo (Roma11:29; Huwan 6:37; 17:2).
Usa ka pangutana nga kita tanan nakadungog na,

Dili ako makatoo!


Matarong B. Kanding


    Apan!... Apan!.... Apan!... Apaaannn!
Unsaon man ang tawo nga "naluwas", apan karon imong nahibaloan nga usa ka terible nga makasasala, ug mga makahahadlok mga butang ilang gituyo paghimo. Ug kun sila 'nakapatay' o __bla __ bla __ (pun-i ang blangko )???

Ang TINUOD nga buot mo ipangutana dinhi, mao: Ngano ang Diyos naghatag kanila ug pagtoo aron maluwas una sa tanan (" Tungod sa grasya kamo naluwas pinaagi sa pagtoo; ug dili sa inyong kaugalingon: kini gasa sa Diyos: Efeso 2: 8~9). Unta ang Diyos nakabalo na daan nga ang 'tawo' nga imo nailhan, mohimo sa butang, ug siya pagaluwason bisan pa man!!   Ayaw lang lakari ang tawo, sa pag-adto mo sa Langit, sa imong pag-adto aron imong ireklamo ang 'barato nga grasya' o ang pagkaepektibo sa Grasya nga nagkagahum tungod sa
'Dugo ni Hesus'.


Sa dihang si Hesu Kristo miadto sa krus 2,000 katuig milabay, Siya ang HINGPIT sakripisyo. Sa pagkatinuod usa ka madugong sakripisyo.
· Iyang panit nangalaksi sa bunal,
· Iyang bungot gilangkat sa iyang aping,
· Iyang ulo gitusok sa mga tunok,
· Iyang nawong gibun-ug. Siya dili na mailhan. Ang Bibliya nag-ingon nga Siya gibun-ug labaw pa ni BISAN kinsa.
· Iyang mga kamot ug tiil ginalansang sa dagku nga mga lansang,
· Iyang kilid gitusok sa bangkaw human siya namatay.

Ako wala nakatugkad sa pagtawag niini "barato"Ang Diyos mao lang makakita sa kinabuhi sa sinugdanan hangtud katapusan.Ug kun si Hesus andam tagana sa 'pagpalit' kanila usab, dili ako pwedeng magreklamo. Ug kun si Hesus andam tagana sa 'pagpalit' kanila usab, dili ako pwedeng magreklamo. Kun ang imong mga mata naa KANIYA, dili ngadto kanila Ang Iyang gugma kanimo, kanunay makapaduol kanimo ngadto KANIYA Kun ang imong mga mata naa KANIYA, dili ngadto kanila Ang Iyang gugma kanimo, kanunay makapaduol kanimo ngadto KANIYA

Ang pagbukas sa Bibliya

Makapukan sa yawa
Return