Ganahan ka ba sa posibilidad nga makig uban ka sa kinatibuk-an sa ETERNIDAD niini nga binuhat? Ginasiguro nga ang NAWALA nga tawo nga nakadestino na siya sa Impierno makig-uban sa mga demonyo ; Masayod kita pinaagi sa pag susi sa pulong sa Diyos:

"Ug sa dihang miadto siya sa pikas nga kayutaan sa mga Gergesenes, nahimamat niya ang duha nga gilukuban sa mga yawa , nga mikawas gikan sa mga lubnganan, tugob sa kabangis, nga walay bisan kinsa nga molabay didto. Ug, tan-awa, sila nagasyagit, miingon, Unsay among buhaton kanimo, Hesus, Ikaw nga Anak sa Diyos? Mianhi ka ba aron imo kaming sakiton bisan wala pa miabot ang panahon?" - Mateo 8:28-29


"Ug sa dihang miadto siya sa pikas nga kayutaan sa mga Gergesenes, nahimamat niya ang duha nga gilukuban sa mga yawa , nga mikawas gikan sa mga lubnganan, tugob sa kabangis, nga walay bisan kinsa nga molabay didto. Ug, tan-awa, sila nagasyagit, miingon, Unsay among buhaton kanimo, Hesus, Ikaw nga Anak sa Diyos? Mianhi ka ba aron imo kaming sakiton bisan wala pa miabot ang panahon?" - Mateo 8:28-29


Kini nga dibuho usa lamang ka bunga sa hunahuna sa nagdibuho kun unsa ang lagmit nga dagway sa usa ka demonyo. Kami hugot nga nagtoo nga ang tinuod nga mga demonyo sa sabakan sa Impierno mas MAKAHAHADLOK kay sa paghulagway dinhi...


NASALAAG ka ba? Kun wala pa ikaw sukad MOSALIG kang Ginoong HESU KRISTO nga imong MANGLULUWAS, ikaw NASALAAG PA ug nakadestino na nga moadto sa WALAY KATAPUSAN pag-antus sa IMPIERNO gawas kun ikaw mobiya sa imong sala ug motawag kang HESUS aron iya KANG LUWASON!