Gusto mo bang makasama sa WALANG HANGGAN ang nilalang na ito? Sinisiguro na ang NALIGAW na tao na nakadestino na sa Impiyerno ay makakasama nya ang mga diyablo ; Malalaman natin sa pagsusuri ng salita ng Diyos:

""At nang siya’y makarating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Gadanero, ay sinalubong siya ng dalawang inaalihan ng mga demonyo na nagsisilabas sa mga libingan, na totoong mababangis, na ano pa’t sinoma’y walang makapagdaan sa daang yaon. At, narito, sila’y nagsisigaw, na nangagsasabi, Anong aming ipakikialam sa iyo, Hesus, ikaw na Anak ng Diyos? Naparito ka baga upang kami’y pahirapan bago dumating ang kapanahunan?" - Mateo 8:28-29


""At pagkalunsad niya sa lupa, Siya’y sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan, na may mga demonyo sa matagal nang panahon, at di nagsuot ng mga damit , at hindi tumatahan sa ano mang bahay, kundi sa mga libingan. Nang makita niya si Hesus, siya’y sumigaw, at nagpatirapa sa harap niya, at sinabi ng malakas na tinig, Ano ang maaari kong gawin sa iyo, Hesus, Ikaw na Anak ng Diyos na kataastaasan? Ipinamamanhik ko sa iyo, huwag mo akong pahirapan " - Lukas 8:27-28


Ang guhit na ito ay isang kathang-isip lamang ng nagguhit nito kung paano na ang isang demonyo ay maaaring maging kamukha. Kami ay lubos na naniniwala na ang tunay na demonyo sa kailaliman ng Impiyerno ay MAS NAKAKATAKOT kay sa mailarawan ng sino man...


Ikaw ba ay NALIGAW ? Kung hindi ka pa NAGTITIWALA kay Panginoong HESU KRISTO na iyong Tagapagligtas, ikaw ay NALIGAW pa at nakatakda nang manirahan sa WALANG KATAPUSAN sa IMPIYERNO hangga’t talikuran mo ang iyong kasalanan at tawagin mo si Hesus na ILIGTAS KA !SUNOD