ANG PAGKADIOS NI HESUCRISTO

“Sin-o bala ang nagkayab sa langit, ukon nagpanaug? sin-o bala ang nagtipon sang hangin sa iya mga kinuum? sin-o bala ang nagputus sang mga tubig sa isa ka panapton? sin-o bala ang nagtukud sang tanan nga ukbung sang duta? sin-o bala ang iya ngalan, kag sin-o bala ang ngalan sang iya anak nga lalaki, kon makasugid ka?” - Hulubaton 30:4Sang ang mga Pariseo ululupod nga nagtilipon,
si Jesus nagpamangkot sa ila, ,
Ano bala ang inyo pagkilala sa Cristo? Kay sin-o bala siya kaliwat?
Ang Pamangkot nga ginbutang sang aton Ginoong HesuCristo sa mga Pariseo amo ang pamangkot nga pinaka-importante parte sa Cristiyano nga paghuna-huna kag pagtuo nga pwede ibutang maskin kay sin-o kag sa kada ano nga panahon. Si Hesu Kristo mismo ang sentro sang Cristiyano, amo nga ang pinaka-importante nga mga pamangkot sang pagtuo amo ang mga parte sa Persona ni Cristo. Kung ang tawo matuod nga naga pang-uyat sa insakto nga mga paglantaw parte sa Persona ni HesuCristo, siya lapit ukon dugay pa nga makakuha sang insakto nga mga paglantaw sa kada pamangkot. Kung siya naga-uyat sa sala nga paglantaw parte sa Persona sang aton Ginoong HesuKristo, siya sigurado gid nga magakadto sa sala sa maskin ano nga bagay lapit ukon dugay pa. “Ano bala ang inyo pagkilala sa Cristo? Amo ini ang importante kag sentro nga pamangkot. Kag ang pinakaimportante nga pamangkot parte sa Persona ni Cristo, matuod gid bala nga Dios si Jesus? Balaan bala siya, apang, matuod gid bala siya nga Dios?

Wais ang Yawa, kag madaya, kag nahibaluan niya nga ang pinaka-epektibo nga pamaagi para magtanom sang sala sa hunahuna sang indi-mahalong amo ang paggamit sang daan kag importante nga mga tinaga kag butangan ini sila sang bag-o nga buot-silingon. Amo nga samtang ang iya mga mensahero nagapakuno-kuno bilang mga “ministro sang pagkamatarung” gusto nga magpanguna, kung pwede, patalangon ang mga ginpili, ginagamit nila ang mga daan kag importante nga tinaga, apang kaupod ang bug-os nga bag-o kag bug-os nga lain-lain kag bug-os nga sala nga buot-silingon. Nagahambal sila parte sa Pagkabalaan ni Cristo, apang wala gid nila ginahungod tanan kung ano ang buot-silingon kung ano ang mga Cristiano sang-una nga panahon.

Amo nga ang aton pagtulun-an indi ang Pagkabalaan ni Cristo, apang ang PagkaDios ni Cristo; kag ang aton nga pamangkot indi nga kung balaan gid man si Cristo, apang, Dios bala si Cristo? Ining tawo bala nga ginbun-ag sa Betlehem duha ka libo ka tuig na ang nagligad. kag nag kabuhi sang 34 ka tuig diri sa kalibutan suno sa apat ka ebanghelyo sang Mateo, Marcos, Lucas, kag, Juan, Siya nga ginlansang sa krus sang Kalbaryo, Siya nga nagbangon gikan sa kamatayon sa ikatatlo nga adlaw, kag nagkayab gikan sa duta pakadto sa langit sa tuo nga kamot sang Amay; Siya bala Dios nga nagpahayag sa lawas sang tawo, Siya bala Dios nga naglawas sang tawo? Siya gid man, kag Siya, pagiging takus sang aton bug-os nga pagtuo kag mataas nga paghihugma kag ang aton walay pagduha-duha nga pagsunod kag ang aton bug-os nga tagipusuon nga pagsimba. Dapat bala tanan nga tawo nagatahod kay HesuCristo habang ginatahod ang Dios nga Amay (Juan 5:23). Indi lang Siya isa ka halimbawa nga pwede naton sundon, ukon isa nga Ginoo nga pwede naton nga alagarun, apang Siya bala Dios nga pwede naton nga simbahon sang matarung?

Ang madamo sa aton nagapati nga Siya Dios nga nagpahayag sa lawas sang tawo kag siya Dios subong nga yara sa tuo nga kamot sang Amay, apang ngaa nagapati ka? Maalam ka gid bala sa imo pagtuo, kag gani, may ginabasihan sa imo nga pagtuo nga walay maayo nga bibig kag mahilig magrason, walay Saksi ni Jehovah ukon Cristiano nga nagatu-on sang seyensya ukon tawo nga nagatuon sang misteryo sang kalibutan, ukon mga tawo nga nagapalapta sang sala nga sarang ka nga confuse kag manggamo sa imo kag pangunahan ka para magtalang.

Distinctly kita nga ginsilingan sa Juan 20:31 nga " Apang ini sila nasulat, agud nga magtoo kamo nga si Jesus amo ang Cristo, ang Anak sang Dios; kag agud nga sa pagtoo may kabuhi kamo paagi sa iya ngalan." Ini ginapamatud-an gikan sa mga tinaga sang apostoles nga si Juan nga ang pamangkot nga ini indi lamang isa ka butang nga theoretical nga opinyon, apang ini isa ka butang nga may kahilabtanan sa aton kaluwasan. Ini para magpamatuod kag para tudluan ka sa imo nga pagtuo, ang nagaluwas nga pagtuo ni Cristo kag ang imo nga pagtuo sa kay HesuCristo bilang isa ka Balaan nga Tawo.

Balaan Nga Mga Ngalan

Ang una nga linya sang nagapamatuod sang bug-os nga PagkaDios sang aton Ginoong Hesus amo ang madamo nga mga ngalan kag mga titulo kag maathag nga nagahambal sang PagkaDios nga gingamit ni HesuCristo sa Bibliya.

Apocalipto Nga Diosnon 1:17 "Kag sang nakita ko sia, napukan ako nga daw patay sa iya tiilan. Kag ginpahamtang niya sa akon ang iya kamut nga too, nga nagasiling sa akon, Dili magkahadluk; ako amo ang nahauna kag ang katapusan:." Ang mga tinaga maathag nga nagapakita nga ang aton Ginoong Hesus ang nagahambal, kag diri ang aton Ginoong Hesus maathag nga ginatawag ang iya Kaugalingon nga “Ang Nahauna kag ang Katapusan "." Sa Isaias 44:6 mabasa naton, "Amo ini ang ginasiling sang GINOO, ang Hari sang Israel, kag ang iya manunubus, ang GINOO sang mga kasoldadosan; Ako ang nahauna, kag ako ang katapusan; kag luwas sa akon walay Dios." Sa Apocalipto 22:12, 13, ang aton Ginoong Jesus nagahambal nga Siya ang Alpha kag ang Omega. Ang Iya tinaga amo nga mga, " Kag, yari karon, magakari ako sa madali; kag ang akon padya kaupud nakon, sa paghatag sa tagsa ka tawo sono sa iya buhat. Ako ang Alpha kag Omega, ang ginsuguran kag ang katapusan, ang nahauna kag ang naolihi.” Sa sini nga pareho nga libro sa una nga kapitulo kag sa ikawalo nga versikulo ang Ginoong Dios nagpahayag nga Siya ang Alpha kag ang Omega, Ang Iya tinaga amo nga mga, “Ako ang Alpha kag Omega, ang ginsuguran kag ang katapusan, nagasiling ang Ginoo, nga amo karon, kag nga amo anay, kag nga amo sa palaabuton, ang Makaako.”

Sa I Mga Taga Corinto 2:8, si Pablo nga Apostoles nagasiling parte sa aton ginlansang sa krus nga Ginoong Jesus bilang “ Ang Ginoo sang Kahimayaan.” Ang Iya mga tinaga, “Nga wala mahibaloi sang bisan sin-o sang mga prinsipe sining kalibutan: kay kon ila nahibal-an ini, wala nila kuntani pag-ilansang sa krus ang Ginoo sang himaya.” Wala sang mangin pamangkot nga “ ang Ginoo sang Himaya” si Jehovah Dios, mabasa naton sa Salmo 24:8-10, “Sin-o bala ining Hari sang himaya? Ang GINOO nga makusug kag gamhanan, ang GINOO nga gamhanan sa inaway. Bayawa ang inyo mga olo, O kamo nga mga gawang; bayawa sila, kamo nga mga ganhaan nga dayon; kag magasulud ang Hari sang himaya. Sin-o bala ining Hari sang himaya? Ang GINOO sang mga kasoldadosan, sia amo ang Hari sang himaya. Selah.” Kag ginsilingan na kita sa Pulong sang Dios nga ang aton ginlansang sa krus nga Ginoong Jesus amo ang Hari sang Kahimayaan; busa, Siya amo ang Jehovah.

Sa Juan 20:28 si Tomas nagtawag kay Jesus bilang iya Ginoo kag iya Dios: "Kag si Tomas nagsabat kag nagsiling sa iya, Ginoo ko kag Dios ko." Nagapanghimakas ang mga Saksi ni Jehovah nga nagasiling nga nakibot lang si Tomas, kag wala nagtawag sa Ginoong Jesus, apang nagahambal sang “Ginoo ko kag Dios ko” bilang pagpahayag sang pagkatingala, pareho nalang sa paghambal sang mga tawo nga walay pagtaha sa subong nga panahon. Apang imposible ini nga tinaga kag nagapakita sang pagkadesperado sang mga Saksi ni Jehovah, para kay Jesus nga nagdayaw kay Tomas sa pagkakita kag sa paghambal sini. Ang mga tinaga sang aton Ginoong Jesus gilayon nga nagsunod sa mga tinaga ni Tomas nga nagsiling, “Tomas, bangud nga nakakita ka sa akon, nagtoo ka: bulahan ang mga wala makakita, kag walay sapayan nagtoo.” (Juan 20:29

Sa Tito 2:13 ang aton Ginoong Jesus bilang aton “daku nga Dios kag aton Manluluwas nga si Jesu-Kristo.” Sa Mga Taga Roma 9:5 si Pablo nagasiling sa aton nga “si Cristo nag-abut, nga labaw sa tanan, ang Dios dalayawon sa walay katapusan.” Ang mga Saksi ni Jehovah naghimo sang desperado nga pagtinguha para lang malabawan ang kusog sini nga mga tinaga, apang ang patas nga paglubad kag interpretasyon sini nga mga tinaga makita lamang sa KING JAMES BIBLE. Walay na sing matarung nga pagduha-duha sa tawo nga nagakadto sa Bibliya para makita kun ano gid ang matuod nga ginatudlo, kag indi lang magbasa sa kun ano ang yara sa iya kaugalingon nga hunahuna, nga si Jesus ginamitlang paagi sa lain-lain nga mga ngalan kag mga titulo nga lampas sa isa ka pamangkot nga nagapahayag sang PagkaDios, kag siya yara sa madamo nga tinaga nga ginatawag nga Dios.

Sa Mga Hebreo 1:8 ini ginhambal sa Anak, "Apang sa Anak nagasiling sia, Ang imo trono, O Dios, sa gihapon kag sa walay katapusan: ang cetro sang pagkamatarung amo ang cetro sang imo ginharian." Kun kita indi na magkadto sa malayo, ini maathag gid kag permi nga ginaliwat-liwat nga tudlo sang Bibliya nga si Jesus matuod nga Dios.

Mga Balaan nga Kinaiya

Ang iban nga linya sang katibayan nga si Jesu-Cristo Dios, isa ka pagpamatuod kag patas nga mapatihan, ang tanan nga lima ka lain-lain nga Balaan nga Kinaiya nga ginakilala sa kay Jesu-Cristo, “tanan nga kapunuan sang PagkaDios” nga ginasiling nga yara sa iya. Amo ini ang lima ka maathag nga Balaan nga Kinaiya nga ang Dios lang ang may yara. Amo ang Walay Katapusan nga Gahum, Pagkabalo sa Tanan nga Butang, Pagkayara sa Tanan nga Duog, Walay katapusan, kag Walay Pagbag-o. Ginakilala kay Jesu-Cristo ang kada isa sa lain-lain nga Balaan nga Kinaiya.

Si Jesus Gamhanan (Walay Katapusan nga Gahum)

Una sa tanan, ang pagiging gamhanan ginakilala kay Jesu-Cristo. Wala lang kita gintudluan nga si Jesus may gahum sa mga sakit kag kamatayon kag mga kahanginan kag dagat kag mga demonyo, sila nga tanan sakop sa Iya tinaga, Nga labaw pa gid sa tanan nga punoan, kag gahum, kag kusug, kag pagdumala, kag sa tagsa ka ngalan nga ginhingalan, indi lamang sa sining kalibutan, kondi sa sina man nga magaabut: (Taga Efeso. 1:20-23).

Taga Efeso 3:20 - "Karon sa iya nga sarang makahimo sing lakas kabugana labaw sa tanan nga aton ginapangayo ukon ginahunahuna, sono sa gahum nga nagapanghikot sa aton,”

Taga Felipos 3:20-21 - "Kay ang aton pagginawi amo ang sa langit; nga gikan sini ginapaabut man naton ang Manluluwas, si Ginoong Jesu-Cristo: Nga magabalhin sang aton kubus nga lawas, agud nga madihon ini subong sa iya mahimayaon nga lawas, sono sa pagpanghikot nga sa diin sarang sia bisan sa pagpasakup sa iya sang tanan nga butang."

Taga Colosas 2:10 - "Kag bug-os na kamo sa iya, nga amo ang olo sang bug-os nga punoan kag kagamhanan:"

Nga Diosnon 1:8 - "Ako ang Alpha kag Omega, ang ginsuguran kag ang katapusan, nagasiling ang Ginoo, nga amo karon, kag nga amo anay, kag nga amo sa palaabuton, ang Makaako.

Nga Diosnon 2:26-27 - “Kag ang nagadaug, kag ang nagahuput sang akon mga buhat tubtub sa katapusan, hatagan ko sia sing kagamhanan sa kapungsuran: Kag magadumala sia sa ila sa bilogon nga salsalon; subong sang mga suludlan sang maninihon pagadugmokon sila: subong sa nabaton ko sa akon Amay.”

Kag sa Mga Hebreo 1:2-3 Sa sining katapusan nga mga adlaw naghambal sa aton paagi sa iya Anak, nga gintangdo niya nga manunubli sang tanan nga mga butang, nga paagi sa iya man ginhimo niya ang mga kalibutan; Sia nga amo ang kasiga sang iya himaya, kag ang maathag nga dagway sang iya pagkaamo, kag nagapapadayon sang tanan nga mga butang paagi sa polong sang iya gahum, sang natinloan niya paagi sa iya kaugalingon ang aton mga sala, naglingkod sa too sang Pagkahalangdon sa kahitaasan;

Si Jesu-Cristo Nakabalo sa Tanan (Pagkabalo sa Tanan nga Butang)

Gintudluan kita sa Bibliya nga si Jesus nakabalo sa kabuhi sang mga tawo, maskin ang ila ginatago nga kasaysayan (Juan 4:16-19), Kag nakabalo siya sang mga ginatago sa hunahuna sang mga tawo, kilala ang tanan nga tawo, bal-an kung ano ang yara sa tawo (Marcos 2:8; Lucas 5:22; Juan 2:24, 25), Nga kun sa diin kita maathag nga ginasilingan sa 2 Mga Cronica 6:30 kag Jeremias 17:9-10 nga ang Dios lamang ang may yara. Ginsilingan kita sa madamo nga tinaga sa Juan 16:30 nga si Jesus “nakabalo sa tanan nga butang,” kag sa Mga Taga Colosas 2:3 makita naton “Nga sa iya natago ang tanan nga bahandi sang kaalam kag ihibalo.”

 • Mateo 12:25 - "Si Jesus nakabalo sa ila huna-huna”
 • Mateo 27:18 - "Kay nakahibalo sia (Jesus) nga bangud sa kahisa gintugyan nila sia.
 • Lucas 6:8 - "nakahibalo sia sang ila mga hunahuna. "
 • Juan 2:24-25 - "Apang wala si Jesus magtugyan sang iya kaugalingon sa ila, bangud iya nahibaloan ang tanan nga tawo, Kag wala nagkinahanglan nga may bisan sin-o nga magsaksi nahanungud sa tawo: kay sia nakahibalo kon ano ang sa sulud sang tawo."
 • Juan 21:17 - "Nagsiling sia sa iya sa ikatlong tion, Simon, anak ni Jonas, ginahigugma mo bala ako? Si Pedro nagkasubu bangud nga nagsiling sia sa iya sa ikatlong tion, Ginahigugma mo bala ako? Kag nagsiling sia sa iya, Ginoo, ikaw nakahibalo sang tanan nga mga butang; ikaw nakahibalo nga ako nagahigugma sa imo. Si Jesus nagsiling sa iya, Pahalba ang akon mga carnero."
 • Nga Diosnon 2:23 - “Kag pagapatyon ko ang iya mga anak sing kamatayon; kag ang tanan nga mga iglesia makahibalo nga amo ako ang nagapangusisa sang mga rienda kag sang mga tagiposoon: kag hatagan ko ang tagsa sa inyo sono sa inyo mga buhat.”

Si Jesu-Cristo, Pati sa Iya Balaan nga Kinaiya, Yara sa Tanan nga Duog

Ginsilingan kita sa Mateo 18:20 Kay diin ang duha ukon tatlo nagatipon sing tingub sa akon ngalan, yara ako sa tunga nila.” kag sa Mateo 28:20 nga maskin diin magkadto ang iya mga sumulunod, kaupod nila siya, maskin asta sa katapusan sang panag-on, kag sa Juan 14:20 and 2 Mga Taga Corinto 13:5 ginsilingan kita nga Siya nagapuyo sa kada tumuluo, sa tanan nga milyon nga mga tumuluo nga naglalapta sa bilog nga kalibutan. Sa Mga Taga Efeso 1:23 ginsilingan kita nga “Nga amo ang iya lawas, ang kabug-osan niya nga nagapuno sang tanan sa tanan.”

Mateo 18:20 - "Kay diin ang duha ukon tatlo nagatipon sing tingub sa akon ngalan, yara ako sa tunga nila." Sa maskin ano nga ginhatag nga tion, may yara nga mga literal nga libo-libo nga pagtulun-an sa Bibliya, pagkilit-anay para sa pangamuyo kag serbisyo sang iglesia nga ginahiwat sa bug-os nga kalibutan. Si Jesu-Cristo nagasiling nga siya Yara sa kada pagtilipon. Dios lamang ang makahimo sang yara nga presencia sa kada lain-lain nga lugar sa pareho nga tion.

Mga Taga Romas 8:10 - "Kag kon si Cristo yara sa inyo, ang lawas patay bangud sang sala; apang ang Espiritu kabuhi bangud sang pagkamatarung.” Apang kon ang Espiritu sang nagbanhaw kay Jesus gikan sa mga patay nagapuyo sa inyo, sia nga nagbanhaw kay Cristo gikan sa mga patay magabuhi man sang inyo mga lawas nga mamalatyon paagi sa iya Espiritu nga nagapuyo sa inyo. Walay tinuga nga butang, maskin ano pa ka daku, ang sarang makapuyo sa milyon nga Cristiano sa bug-os nga kalibutan; ini imposible. Apang indi ini imposible para kay Jesu-Cristo nga amo ang Dios.

1 Mga Taga Corinto 10:4 - "Kag nag-inom sila tanan sang ilimnon nga iya ginhatag, kay nag-inom sila sang tubig halin sa Bato nga ginpatubod sang Dios. Yadto nga Bato nga nag-upod sa ila amo si Cristo mismo." Kun mag binahin-bahin ang mga tumuluo sang Panihapon sang Ginoo, yara ang presencia sang Espiritu ni Jesu-Cristo.

Nga Diosnon 2:1 - "SA anghel sang iglesia sang Efeso isulat; Ining mga butang ginasiling sang nagauyat sang pito ka bitoon sa iya kamut nga too, nga nagalakat sa tunga sang pito ka kandilero nga bulawan;” Gin pahayag si Jesu-Cristo bilang yara sa mga iglesia kag bug-os nga may ihibalo sa kada ginahimo sang kada iglesia.

Nga Diosnon 3:20 - "Yari karon, nagatindug ako sa ganhaan, kag nagapanoktok: kon ang bisan sin-o nga tawo magpamati sang akon tingug, kag magbukas sang ganhaan, magasulud ako sa iya, kag magapanihapon kaupud niya, kag sia kaupud nakon.." Si Jesu-Cristo personal nga magaupod sa kada tumuluo nga naghinulsol. Ini mangin imposible jun tawo lamang siya, ngay tungod may yara tatlo ka milyon nga Cristohanon nga nagalapta sa bug-os nga kalibutan.

Si Jesu-Cristo Walay Katapusan

Ginsilingan kita sa Juan 1:1 nga " SA ginsuguran amo ang Polong, kag ang Polong kaupud sa Dios, kag ang Polong Dios." Sa Juan 8:58 Si Jesus mismo nagsiling, " Si Jesus nagsiling sa ila, Sa pagkamatuud, sa pagkamatuud, ako nagasiling sa inyo, Sa wala pa si Abraham, amo ako." Tandaan nga ang Ginoong Jesus indi lang basta-basta nga nagsiling siya nga “Sa wala pa si Abraham, Amo Ako,” apang ang “Sa wala pa si Abraham, Amo Ako,” amo nga ginapahayag niya ang iya kaugalingon nga siya walay katapusan nga “AKO.”

Isaias 9:6 - "Kay sa aton natawo ang isa ka bata, sa aton ginhatag ang isa ka anak nga lalaki: kag ang pangolohan manginsa iya abaga: kag tawgon ang iya ngalan Makatilingala, Manuglaygay, Ang gamhanan nga Dios, Ang walay katapusan nga Amay, Ang Prinsipe sang Paghidait.”

Juan 1:1-3 - " SA ginsuguran amo ang Polong, kag ang Polong kaupud sa Dios, kag ang Polong Dios. Ang amo man sa ginsuguran kaupud sa Dios. Ang tanan nga mga butang ginhimo niya; kag sa wala sia walay bisan ano nga butang nga nahimo sang ginhimo.." Si Jesu-Cristo yara na kaupod ang Dios antes ang pagtuga.

Juan 8:58 Si Jesus nagsiling sa ila, Sa pagkamatuud, sa pagkamatuud, ako nagasiling sa inyo, Sa wala pa si Abraham, amo ako.” Sigurado nga si Jesus wala nagsiling nga siya nabuhi kaupod ang una nga gintuga, kay tungod gusto siya nga habuyon sang bato sang mga Judio sa pagpakilala nga Dios.

Bugna 1:8 - "Ako ang Alpha kag Omega, ang ginsuguran kag ang katapusan, nagasiling ang Ginoo, nga amo karon, kag nga amo anay, kag nga amo sa palaabuton, ang Makaako." (Bugna. 22:13).

Maskin sa Daan nga Kasulatan may yara kita isa ka pahayag sang pagkawalay-katapusan ni Cristo nga gintawo sa Betlehem. Sa Miqueas 5:2 mabasa naton, 5:2 mabasa naton, "Apang ikaw, Bet-lehem Efrata, bisan pa nga ikaw diotay sa tunga sang mga linibo sang Juda, walay sapayan gikan sa imo magagowa sa akon ang isa nga manginmanugdumala sa Israel; nga ang iya mga gingikanan kutub sa dumaan, kutub sa gihapon." kag sa Isaias 9:6 ginsilingan kita sa bata nga igabun-ag, " Kay sa aton natawo ang isa ka bata, sa aton ginhatag ang isa ka anak nga lalaki: kag ang pangolohan manginsa iya abaga: kag tawgon ang iya ngalan Makatilingala, Manuglaygay, Ang gamhanan nga Dios, Ang walay katapusan nga Amay, Ang Prinsipe sang Paghidait." Kag sa Mga Hebreo 13:8 kita ginsilingan, "Si Jesu-Cristo amo man kahapon, kag karon, kag sa gihapon."

Si Jesu-Cristo Walay Pagbag-o

Ang iya Walay Pagbag-o gintudlo sa Mga Hebreo, kag sa una sa versikulo onse kag dose, makita naton nga habang ang langit nagabag-o, ang Ginoong Jesus wala nagabag-o. Amo ini ang mga tinaga, “Sila mawala; apang ikaw nagapadayon; kag sila tanan magadaan subong sang panapton; Kag lukuton mo sila subong sang bayo, kag baylohan sila: apang ikaw amo sa gihapon, kag ang imo mga tuig magapadayon.”

Mga Hebreo 13:8 - "Si Jesu-Cristo amo man kahapon, kag karon, kag sa gihapon." This passage disproves the idea that Jesus is a created being. Ini nga tinanga sang Bibliya nagasiling nga si Jesus wala gintuga. Kung si Jesus gintuga, siya indi parehas sang kahapon. “Kahapon” (nagligad) ginakumparar sa “ Walay Katubtuban” (palaabuton), kag maathag nga nagasiling sang walay-katapusan nga nagligad.

Si Jesu-Cristo ang Manunuga

Ang Bibliya nagatudlo nga ang Dios nagtuga sa tanan nga butang nga nagakabuhi, spiritwal man ukon material. " Ang Dios nga naghimo sang kalibutan kag sang tanan nga butang nga yara sa sini, sanglit sia Ginoo sang langit kag duta, wala nagapuyo sa mga templo nga ginhimo sang mga kamut;" (Mga Binuhatan 17:24). " Takus ka, O Ginoo, sa pagbaton sang himaya kag dungug kag gahum: kay nagtuga ka sang tanan nga mga butang, kag tungud sang imo kahamuut nangin-amo kag gintuga sila." (Bugna. 4:11). " Sa (iya) nga nagakabuhi sa gihapon kag sa walay katapusan, nga nagtuga sang langit, kag sang mga butang nga yara sa sini, kag sang duta, kag sang mga butang nga yara sa sini..." (Bugna. 10:6). Apang ang Bibliya nagatudlo man nga si Jesu-Cristo ang nagtuga sang tanan nga butang. Ang boot-silingon lamang sini amo nga si Jesu-Cristo Dios ang ikaduha nga Persona sang Trinidad, kay Dios lamang nga indi-gintuga ang may gahom nga magtuga gikan sa walay butang. Ang Bibliya nagatudlo sang pagtuga gikan sa walay-butang nga ginhimo sang tatlo ka nagahiliusa nga Dios. Ini kun ngaa ang Genesis 1:26 nagasiling, " Kag ang Dios nagsiling, Himoon ta ang tawo sa dagway naton, sono sa kaangay naton: kag padumalahon sila sa kaisdaan sang dagat, kag sa kapispisan sang kahanginan, kag sa kahayupan, kag sa bug-os nga duta, kag sa tagsa ka nagasaug nga butang nga nagasaug sa duta." Ang mga nagasunod amo ang mga versikulo sang Balaan nga Pulong nga nagatudlo nga si Cristo ang Manunuga.

Juan 1:2-3 - "Ang amo man sa ginsuguran kaupud sa Dios. Ang tanan nga mga butang ginhimo niya; kag sa wala sia walay bisan ano nga butang nga nahimo sang ginhimo.”

Juan 1:10 - "Sa kalibutan sia, kag ang kalibutan ginhimo niya, kag ang kalibutan wala nagkilala sa iya.”

1 Mga Taga Corinto 8:6 - "pero sa aton may isa lang ka Dios, ang aton Amay nga naghimo sang tanan nga mga butang, kag nagakabuhi kita para sa iya. Kag may isa gid lang ka Ginoo, si Jesu-Cristo. Paagi sa iya, nahimo ang tanan nga butang kag paagi man sa iya nagakabuhi kita karon.”

Taga Colosas 1:16-17 - "Busa walay tawo nga maghukom sa inyo nahanungud sa kalan-on, ukon sa ilimnon, ukon nahanungud sa balaan nga adlaw, ukon sa lati, ukon sa mga adlaw nga sabbath: Nga ang ini sila isa ka landong sang mga butang nga magaabut; apang ang lawas iya ni Cristo."

Mga Hebreo 1:2-3 - Sa sining katapusan nga mga adlaw naghambal sa aton paagi sa iya Anak, nga gintangdo niya nga manunubli sang tanan nga mga butang, nga paagi sa iya man ginhimo niya ang mga kalibutan; Sia nga amo ang kasiga sang iya himaya, kag ang maathag nga dagway sang iya pagkaamo, kag nagapapadayon sang tanan nga mga butang paagi sa polong sang iya gahum, sang natinloan niya paagi sa iya kaugalingon ang aton mga sala, naglingkod sa too sang Pagkahalangdon sa kahitaasan;"

Mga Hebreo 2:10 - "Kay nagakaigo sa iya, nga tungud sa iya among tanan nga mga butang, kag paagi sa iya among tanan nga mga butang, sa pagdala sang madamu nga mga anak nga lalaki sa himaya, agud nga paghimpiton ang kapitan sang ila kaluwasan paagi sa mga pag-antus."

Mga Hebreo 3:3-4 "Kay ining tawo ginpakatakus nga labaw pa sing himaya kay Moises, subong nga sia nga nagtukud sang balay dungganon pa sa balay. Kay ang tagsa ka balay ginatukud sang isa ka tawo; apang sia nga nagtukud sang tanan nga mga butang amo ang Dios."

Si Jesu-Cristo ang Hukom sang Tanan nga Tawo

Ang Bibliya nagatudlo nga sa ulihi nga adlaw sa sini nga mga panag-on ang Dios magahukom sa tanan nga tawo nga nagakabuhi. " Niyan ang mga kahoy sang kagulangan magaamba sa atubangan sang GINOO, kay nagakari sia sa paghukom sang duta." (1Mga Cronica 16:33). "Kag nakita ko ang mga patay, magamay kag dalagku, nga nagatindug sa atubangan sang Dios; kag ang mga libro ginbuksan: kag ang isa na man ka libro ginbuksan, nga amo ang libro sang kabuhi: kag ang mga patay ginhukman gikan sinang mga butang nga nasulat sa mga libro, sono sa ila mga binuhatan." (Bugna. 20:12).Dios lang ang may sarang sa paghukom sa tanan nga tawo. Ang Dios nakabalo sa tanan kag sa tanan nga hulag. Siya gamhanan, gani sarang niya nga dal-on ang Iya silot. Siya isa ka balaan, gani, pagahukman niya nga may pagkamatarung ang kada sala. Dios lamang nga moral kag matarung ang may awtoridad nga hukman ang kataohan. Amo nga nagatudlo ang Bibliya nga pagahukman ni Jesu-Cristo ang kalibutan. Si Cristo mismo ang naga-angkon sang bug-os nga awtoridad kag sakop sa tanan nga kataohan sa ulihi nga adlaw nga iya lamang sang Dios. Sa pagkamatuod, ang hukuman sang Gamhanan nga Dios kag ang hukuman ni Jesu-Cristo isa lang kag sa pareho nga pulungkuan. Si Jesus nagsiling, "Madamu ang magasiling sa akon sa sinang adlaw, Ginoo, Ginoo, wala bala kami magpanagna sa imo ngalan? kag sa imo ngalan magsobol sang mga yawa? kag sa imo ngalan maghimo sing madamu nga buhat nga makatilingala? Kag niyan magasiling ako sa ila, Wala gid ako makakilala sa inyo: palayo sa akon, kamo nga nagabuhat sang kalautan." (Mateo 7:22-23). Nakadepende kay Cristo ang kapalaran sang kada tawo; May yara siya nga gahom kag awtoridad para maghatag sang silot kag maghaboy sang tawo sa impierno- isa ka awtoridad nga nakareserba lang sa Dios. Basaha ang mga versikulo sa Bibliya nga ginsulat nga walay-sala nga si Jesu-Cristo ang Hukom sang tanan nga kataohan.

Mateo 25:31-33, 41 - "Kon magkari ang Anak sang tawo sa iya himaya, kag ang tanan nga balaan nga anghel kaupud niya, niyan magalingkod sia sa trono sang iya himaya. Kag tiponon sa atubangan niya ang tanan nga pungsud: kag painpainon niya sila isa sa isa, subong sang manugpahalab nga nagapain sang iya mga carnero sa mga kanding: Kag ipahamtang niya ang mga carnero sa iya too, apang ang mga kanding sa wala. Niyan magasiling man sia sa mga nawala, Palayo sa akon, kamo nga pinapakamalaut, pa kalayo nga walay katapusan, nga gin-aman sa yawa kag sa iya mga anghel:"

Juan 12:48 - " Sia nga nagasikway sa akon, kag wala nagabaton sang akon mga polong, may isa nga nagahukom sa iya: ang polong nga akon napamolong, amo man ang magahukom sa iya sa katapusan nga adlaw."

Mga Binuhatan 10:42 - "Kag ginsogo niya kami sa pagwali sa katawohan, kag sa pagpanaksi nga ini sia amo ang gintangdoan sang Dios nga mangin amo ang Hukom sang mga buhi kag sang mga patay."

Mga Binuhatan 17:31 - "Bangud nga nagtangdo sia sing isa ka adlaw nga hukman niya ang kalibutan sa pagkamatarung paagi sa sinang tawo nga iya gintangdoan; nga nahanungud sini nakahatag sia sing kalig-onan sa tanan nga tawo, sanglit iya ginbanhaw sia gikan sa mga patay.”

Mga Taga Roma 2:16 - "Sa adlaw nga ang Dios magahukom sang mga tinago sang mga tawo paagi kay Jesu-Cristo sono sa akon ebanghelyo.”

Mga Taga Roma 14:10-12 - "Apang ngaa bala nagahukom ka sa imo utud? ukon ngaa bala nagatamay ka sang imo utud? kay tanan kita magatindug sa atubang sang lingkoran nga hukmanan ni Cristo? Kay nasulat na, Sa nagakabuhi ako, nagasiling ang Ginoo, magapilo ang tagsa ka tuhud sa akon, kag ang tagsa ka dila magatuad sa Dios. Gani ang tagsatagsa sa aton magahatag sing husay sang iya kaugalingon sa Dios."

Ini nga versikulo sang Balaan nga Kasulatan wala lamang nagapakita kay Cristo bilang Hukom, apang maathag nga nagatudlo nga sa adlaw sang paghukom ang tanan nga tawo magadungok sang ila ulo kay Cristo; amo ina, tanan nga tawo kilalanon si Cristo bilang Ginoong Dios. Paagi sa pagpakilala sang Iya nga tinaga sa Isaias 45:23 kaupod ang kilala nga mga tinaga “Sa nagakabuhi ako” ( Num. 14:28, Isa. 49:18, Jer. 22:24, Ezek. 5:11, Zep. 2:9, etc.), Kag ibutang ini kay Cristo, si Pablo nga apostoles ginhungod nga tawgon si Cristo nga Jehovah. Tandaan man nga sa hukuman ni Cristo, ang kada-isa magahatag sang husay sang iya kaugalingon sa Dios. Gamhanan ini nga Versikulo kag walay-sala nga pagpahayag sang PagkaDios ni Cristo.

2 Mga Taga Corinto 5:10 - "Kay kita tanan kinahanglan gid nga mag-atubang kay Cristo sa ulihi nga mga inadlaw agod hukman niya. Kag ang tagsa tagsa sa aton magabaton sang balos suno sa aton hinimuan, maayo ukon malain man, sang nagakabuhi pa kita diri sa kalibutan."

2 Timoteo 4:1, 8 - “BUSA ginatulinan ko ikaw sa atubangan sang Dios, kag ni Ginoong Jesu-Cristo, nga magahukom sa mga buhi kag mga patay sa iya pagpahayag kag sa iya ginharian; Kutub karon may natigana sa akon nga purungpurung sang pagkamatarung, nga ihatag sa akon sang Ginoo, nga matarung nga hukom, sa sinang adlaw: kag indi sa akon lamang, kondi man sa ila tanan nga nagahigugma sang iya pagpahayag.”

Mga Hebreo 10:30 "Kay kilala naton ang nagsiling, Akon ang pagtimalus, ako magabalus, nagasiling ang Ginoo. Kag liwat, Ang Ginoo magahukom sang iya katawohan.”Ginasimba si Jesu-Cristo bilang Dios
ANGA PARTE SA PAGSIMBA

Maathag sa pagtudlo ang Pulong sang Dios nga ang DIOS lamang ang “simbahan” (Ex. 34:14; Mga Awit. 81:9; 97:7; Mat. 4:10, Lucas 4:8; Pahayag. 19:10). Ginhatagan kita sang halimbawa sa Pulong sang Dios parte sa mga tawo nga ginsilingan, ginbunal, ukon ginhukman tungod sa pagsimba,

 • Ang pagtuga (Zep. 1:5; Mga Binuhatan 7:42; Mga Taga Roma 1:25),
 • “mga “dios” (Joshua 24; 2 Mga Hari 17; 1 Mga Tag Cor. 8:5),
 • mga dios-dios (Lev. 19:4; 26:1; 1Mga Cron. 16:26; 2 Mga Cron. 34:7; 1 Mga Taga Cor. 10:14; 1 Juan. 5:21),
 • mga imahe (Ex. 20:4; Isa. 42:8, 17; 44:15; Jer. 8:19; Mga Taga Rom. 1:23; Bugna. 16:2; 19:20),
 • “mga replika” (2 Mga Hari 18:4),
 • material nga butang (Mat. 16:26; Lucas 12:20; Mga Binuhatan 17:29; Taga Col. 3:5),
 • “mga santos” (Mat. 17:4; Mga Binuhatan 10:25-26), kag maskin
 • mga anghel (Taga Col. 2:18; Bugna. 19:10
 • Ang Dios nagsiling, “Ako amo ang GINOO: ina amo ang akon ngalan: kag ang akon himaya indi ko pag-ihatag sa iban, ukon ang akon pagdayaw sa mga imahen nga tinigban. Tungud sa akon kaugalingon, tungud sa akon gid kaugalingon, himoon ko ini: kay paano bala nga pagdagtaan ang akon ngalan? kag ang akon himaya indi ko pag-ihatag sa iban.” Isaias 42:8 kag 48:11

Kaupod ang paghuna-huna, basahon subong ang mga versikulo sang Balaan nga Pulong parte sa kay Jesu-Cristo:

 1. “(ang maalam nga mga lalaki) Kag sang nagsulud sila sa balay, nakita nila ang gamay nga bata (bag-ong bun-ag nga Jesus) kaupud ni Maria nga iya iloy, kag naghapa, kag nagsimba sa bata (JESUS- indi ang Iya iloy): - Mateo 2:11
 2. “Kag, yari karon, may nag-abut nga isa ka aroon kag nagsimba sa iya, nga nagasiling, Ginoo, kon buut mo, sarang mo ako matinloan.” - Mateo 8:2
 3. “Niyan sila nga yara sa sakayan nagkari kag nagsimba sa iya, nga nagasiling, Matuud gid nga ikaw amo ang Anak sang Dios.”- Mateo 14:33
 4. “Kag sang naglakat sila sa pagsugid sang iya mga disipulo, yari karon, si Jesus nagsugata sa ila, nga nagasiling, Magkalipay kamo. Kag sila nagpalapit kag naghakus sa iya mga tiil, kag nagsimba sa iya." - Mateo 28:9
 5. “Kag sang nakita nila sia, nagsimba sila sa iya: apang ang iban nagduhaduha.” - Mateo 28:17
 6. “Apang sang nakita niya si Jesus sa malayo, nagdalagan sia kag nagsimba sa iya,” - Marcos 5:6
 7. “Kag sila nagsimba sa iya, kag nagbalik sa Jerusalem nga may dakung kalipay:” - Lucas 24:52
 8. “Kag sia nagsiling, Ginoo, nagatoo ako. Kag sia nagsimba sa iya.” - Juan 9:38
 9. “Kag liwat, sang ginadala niya (Ang Amay) ang nahaunang ginpanganak sa kalibutan, nagasiling sia, Kag pagsimbahon sia sang tanan nga mga anghel sang Dios.” (JESUS- Salmo 148:2). Mga Hebreo 1:6
 10. “Nga nagasiling sa matonog nga tingug, Takus ang Cordero nga ginpatay sa pagbaton sang gahum, kag manggad, kag kaalam, kag kusug, kag dungug, kag himaya, kag pagpakamaayo. Kag ang tagsa ka tinuga nga yara sa langit, kag sa duta, kag sa idalum sang duta, kag ang mga yara sa dagat, kag ang tanan nga yara sa ila, nabatian ko nga nagasiling, Sa iya nga nagalingkod sa trono, kag sa Cordero, ang pagpakamaayo, kag dungug, kag himaya, kag gahum sa gihapon kag sa walay katapusan. Kag ang apat ka sapat nagsiling, Amen. Kag ang apat kag duha ka pulo ka tigulang naghapa kag nagsimba sa nagakabuhi sa gihapon kag sa walay katapusan.” Bugna 5:12-14

Wala na sang iban nga paagi sa palibot diri sa kamatuuran sang Balaan nga Pulong: si Jesu-Cristo ginasimba. Ang siling sang Dios wala niya ginahatag ang Iya kahimayaan sa “iban’’. Apang ang tawo nga wala nagapati sa PagkaDios ni Cristo dapat nga nagapilit nga ginahimo Niya lamang ini, kay kun si Jesus ginasimba kag indi sang Dios, kun amo ginhatag sang Dios ang Iya nga kahimayaan sa “iban”. Sa sunod nga makighambal ka sa tawo nga wala nagapati nga si Jesus Dios, ipakita mo sa ila ang mga tinaga sa ibabaw nga ginsulat ni Isaias nga propeta. Habang ginabasa niya ang siling sang Pulong: “ Abyan, may yara ka nga daku nga problema dira!”

Amo ini ang ugat sa tanan nga pagbinaisay parte sa PagkaDios ni Cristo: Siya ginasimba, kag ina kaupod ang Iya kaugalingon pagtugot kag pagtugot sang Amay. Permi Siya nga ginasimba sang mga judio sa mga versikulo sa ibabaw- mga judio nga maskin san-o indi gid magsikway sang ila pagtuo sa isa lamang ka Dios! Ano kaathag ang sarang makuha? Kun ining nagaisahanon nga kamatuuran amo ang tanan nga pamatuod may yara ako para sa PagkaDios ni Cristo, ako yara sa mapag-on nga duta.

ANG BAG-O NGA KASULATAN

 1. ‘Kag magaanak sia sing lalaki, kag tawgon mo ang iya ngalan JESUS (YHVH Manluluwas): kay sia magaluwas sang iya katawohan sa ila mga sala. Karon ini tanan nahanabu, agud nga matuman ang ginpamolong sang Ginoo paagi sa manalagna (Isa. 7:14), , nga nagasiling, Yari karon, isa ka ulay magapanamkon, kag magaanak sing lalaki, kag tawgon nila ang iya ngalan Emmanuel, nga kon sayoron, Ang Dios kaupud naton. - Mateo 1:21-23

 2. “Nabatian ninyo………Apang ako (JESUS) nagasiling sa inyo...“ Mateo 5:21-22, 27-28

 3. “Kag, yari karon, may isa nga nagpalapit kag nagsiling sa iya, Maayo nga Agalon, ano bala nga maayo nga butang ang buhaton ko, agud nga akon maangkon ang kabuhi nga walay katapusan? Kag nagsiling sia sa iya, Ngaa bala nagatawag ka sa akon nga maayo? wala sing maayo luwas sa isa, nga amo, ang Dios: apang kon buut ka magsulud sa kabuhi, hupti ang mga sogo.” Mateo19:16-17 (Marcos 10:18, Lucas 19:19)

 4. “Samtang nagtilipon sing tingub ang mga Fariseo, si Jesus nagpamangkot sa ila, Nga nagasiling, Ano bala ang hunahuna ninyo nahanungud kay Cristo? kay sin-o bala sia anak? Nagsiling sila sa iya, Ang Anak ni David. (matuod – lantawa ang Mat. 1:1) Nagsiling sia sa ila, Busa paano bala nga ginatawag sia ni David sa espiritu nga Ginoo, nga nagasiling, Ang GINOO nagsiling sa akon Ginoo, Lingkod ka sa akon too, tubtub nga mahimo ko ang imo mga kaaway nga palatungan sang imo mga tiil (Salmo 110:1)? Busa kon ginatawag sia ni David nga Ginoo, paano bala nga sia anak niya? Kag walay tawo nga nakasarang sa pagsabat sa iya sing isa ka polong, kag walay tawo nga nagpangahas sa pagpamangkot sa iya sing bisan ano pa nga mga palamangkotanon kutub sadtong adlaw. Mateo 22:41-46 (Marcos 12:35-37, Lucas 20:41-44).

 5. “...nga nagabautiso (mga sumulunod) sa ila sa ngalan (4) (isahon) sang Amay, kag sang Anak, kag sang Balaan nga Espiritu.” Mateo 28:19

 6. “Sang nakita ni Jesus ang ila pagtoo, nagsiling sia sa paralitiko, Anak, ginapatawad ka sa imo mga sala. Apang may pila ka mga escriba nga nagalingkod didto, kag nagapainoino sa ila mga tagiposoon,Ngaa bala nagapamolong ining tawo sing subong nga mga pasipala? sin-o bala ang makapatawad sang mga sala kondi ang Dios lamang?” Marcos 2:5-7

 7. “Pauli ka sa imo panimalay, kag ipahayag kon daw ano ka dalagku nga mga butang ang nahimo sang Dios sa imo. Kag naglakat sia, kag nagbantala sa bug-os nga siudad kon daw ano ka dalagku nga mga butang ang nahimo ni Jesus sa iya.” (Dios - Lucas. 8:39 ... “ Marcos 5:19-20

 8. “ ... Sia nga nagabaton sa inyo nagabaton sa akon (JESUS), kag sia nga nagabaton sa akon nagabaton sa iya nga nagpadala sa akon.” Marcos 9:37 (Mat. 10:40; Lucas 9:48)

 9. “Magapadala ang Anak sang tawo sang iya mga anghel, kag tiponon nila pagowa sa iya ginharian ang tanan nga butang nga nagapasandad, kag sila nga nagahimo sing kalautan;” (cf. Mateo 13:41 kag 24:30-31), kag sila magatipon sing tingub sang Iya mga pinili" ( Lucas 18:7; Juan 15:16; Mga Taga Roma 8:33; Mga Taga Colosas. 3:12; Kay Timoteo 1:1) - Marcos 13:26-27

 10. “Kag ang isa sa ila, sang nakita niya nga nag-ayo sia, nagbalik, kag sa matonog nga tingug naghimaya sa Dios, Kag naghapa sia sa tiilan niya, nga nagapasalamat sa iya: kag sia isa ka Samariahanon. Kag si Jesus nga nagasabat nagsiling, Indi bala napulo ang gintinloan? Apang diin ang siam? Wala na sing nagbalik sa paghatag sing himaya sa Dios, luwas sining dumoloong.” Lucas 17:15-18

 11. “Sa ginsuguran (Gen. 1:1) amo ang Pulong (JESUS - cf. v. 14; 1 Juan 5:7; Bugna. 19:13), kag ang Pulong kaupod sa Dios (Gen. 1:26; Isa. 48:16; Juan 17:5; 1 Juan 1:1-3),
  • kag ang Pulong Dios (1 Juan 5:20).
  • Ang amo man sa ginsuguran kaupud sa Dios. Ang tanan nga mga butang ginhimo niya; kag sa wala sia walay bisan ano nga butang nga nahimo sang ginhimo (1 Mga Taga Cor. 8:6; Mga Taga Efeso. 3:9; Mga Taga Col. 1:15-19).
  • Sa iya ang kabuhi (Iya Kaugalingon - Jn. 5:26);
  • kag ang kabuhi (Juan 14:6)
  • amo ang kapawa sang mga tawo (Juan. 8:12)
  • Ina amo ang matuud nga Kapawa (Juan. 3:19; 1 Juan. 1:5),
  • nga nagaiwag sa tagsa ka tawo nga nagakari sa kalibutan (Salmo 36:9; Jn. 8:12; 9:5).
  • Sa kalibutan sia, kag ang kalibutan ginhimo niya, kag ang kalibutan wala nagkilala sa iya (1 Jn. 3:1)
  • Kag ang Polong nangin unud, kag nagpuyo sa tunga naton (Mat. 1:23; Kay Tim. 3:16
  • kag kita nagtan-aw sang iya himaya (Isa. 40:5; Lu. 9:32),
  • ang himaya subong sang sa bugtong nga ginpanganak sang Amay (Juan. 17:5)
  • puno sang bugay kag kamatooran (Juan. 17:17).
  • Si Juan (nga Manugbautiso) nagpanaksi sa iya, kag nagsinggit, nga nagasiling, Amo ini sia nga nahanungud sa iya akon ginhambal, Sia nga nagasonod sa akon ginapasulabi una sa akon: kay sia una sa akon (Juan 8:58).’
  • Kag gikan sa iya kabuganaan (Mga Taga Col. 1:19 kag 2:9 kaupod ang 2 Pedro 1:3-4
  • Wala sang tawo nga nakakita sa Dios sa bisan ano nga tion; ang bugtong nga ginpanganak nga Anak, nga yara sa sabak sang Amay (Juan 3:13 and 8:41),
  • sia nagpahayag sa iya. (2 Mga Taga Cor. 4:6). Juan 1:1-4,9-10,14-16,18

 12. “Walay tawo nga nagakuha sini sa akon, kondi ginahatag ko ini sing kinaugalingon. Ako may gahum sa paghatag sini, kag ako may gahum sa pagkuha sini liwat. Ining sogo nabaton ko sa akon Amay.” (cf. Juan 10:18 – nagapamatuod sang pagkabanal - see Mga Binuhatan 3:26 kag Mga Taga Roma 8:11) ... (JESUS) nagahambal parte sa temple sang iya lawas (Mga Taga Col. 2:9; Mga Heb. 10:20).” Juan 2:19,21

 13. Sa pagkamatuud, sa pagkamatuud, ako (JESUS) nagasiling sa imo (Nicodemus), Kami ( ang Amay kag ang Anak- v.34) nagahambal (sang) sadtong amon nahibaloan, kag nagapamatuud (sa) sadtong amon nakit-an; kag kamo wala nagabaton sang amon panaksi (1 Juan 5:7).. Kon nagsugid ako sa inyo sang dutan-on nga mga butang, kag wala kamo nagatoo, paano bala ang pagtoo ninyo, kon ako magsugid sa inyo sang langitnon nga mga butang? Kag wala sang tawo nga nakasaka sa langit, kondi sia nga nagpanaug sa langit (lantawa sa #14- Jn. 3:31- idalom), nga amo ang Anak sang tawo nga yara (subong nga tion - i.e., Nagasiling diri si Cristo parte sa iya dungan nga presencia sa duta kag sa langit) sa langit.” Juan 3:11-13

 14. Sia (JESUS) nga nagahalin sa ibabaw labaw sa tanan: sia nga sa duta dutan-on, kag nagapamolong nahanungud sa duta: sia nga nagahalin sa langit (Matt. 20:28; Mark 10:45; Juan 3:13; 6:38,51; Eph. 4:9) labaw sa tanan (Romans 9:5).” Juan 3:31 .

 15. Apang si Jesus nagsabat sa ila (mga Judio), Ang akon Amay nagapangabudlay tubtub karon, kag nagapangabudlay ako. Busa ang mga Judio labi pa gid nga nagtinguha sa pagpatay sa iya, bangud indi lamang nga ginlapas niya ang sabbath, kondi nagsiling man nga ang Dios Amay niya, nga nagapakigtupung sang iya kaugalingon sa Dios. (7) Juan 5:17-18

 16. “Kay subong nga ang Amay nagabanhaw sang mga patay, kag nagabuhi sa ila; amo man ang Anak nagabuhi sa kon sin-o nga buut niya. Kay ang Amay walay ginahukman nga tawo, kondi gintugyan sa Anak ang bug-os nga paghukom: Agud nga ang tanan nga mga tawo dapat magtahud sa Anak, subong nga sila nagatahud sa Amay. Sia nga wala nagatahud sa Anak wala nagatahud sa Amay nga nagpadala sa iya.” Juan 5:21-23

 17. “(Si Jesus nagahambal) Ano bala kag kon makita ninyo ang Anak sang tawo nga nagakayab sa diin sia sadto anay?” Juan 6:62

 18. “Niyan nagsiling sila sa iya, Diin bala ang imo Amay? Si Jesus nagsabat, Wala kamo makakilala sa akon, ukon sa akon Amay: kon kamo nakakilala sa akon, nakakilala man kamo kuntani sa akon Amay.” Juan 8:19

 19. “Kag sia nagsiling sa ila, Kamo gikan sa idalum; ako gikan sa ibabaw: kamo iya sining kalibutan; ako indi iya sining kalibutan. Busa nagsiling ako sa inyo, nga kamo magakamatay sa inyo mga sala: kay kon indi kamo magtoo nga ako amo sia, magakamatay kamo sa inyo mga sala. Niyan nagsiling sila sa iya, Sin-o ka bala? Kag si Jesus nagsiling sa ila, Amo gid sang akon ginsiling sa inyo kutub sa ginsuguran. May madamu ako nga mga butang nga isiling kag ihukom nahanungud sa inyo: apang sia nga nagpadala sa akon matuud; kag akon ginapamolong sa kalibutan yadtong mga butang nga akon nabatian sa iya. Wala sila nakahangup nga sia nagpamolong sa ila nahanungud sa Amay.” Juan 8:23-27

 20. “Si Jesus nagsiling sa ila, Kon ang Dios inyo Amay, nagahigugma kamo kuntani sa akon: kay ako nagikan kag naghalin sa Dios; kag wala ako magkari sa akon kaugalingon, kondi ginpadala niya ako.” Juan 8:42

 21. “Ang inyo amay nga si Abraham nagkalipay sa pagtan-aw sang akon adlaw (Mga Heb. 11:16) : kag nakita niya ini, kag nalipay. Niyan nagsiling ang mga Judio sa iya (JESUS) , Wala ka pa magkalim-an ka tuig, kag nakakita ka bala kay Abraham? Si Jesus nagsiling sa ila, Sa pagkamatuud, sa pagkamatuud, ako nagasiling sa inyo, Sa wala pa si Abraham, amo ako (Ngalan sang Dios - Exodus 3:14). Niyan nagpulut sila sang mga bato nga ihaboy sa iya: apang si Jesus nagpanago, kag naggowa gikan sa templo, nga nagaagi sa tunga nila, kag gani nag-agi. “ Juan 8:56-59


 22. “Kag nagahatag ako sa ila sing kabuhi nga walay katapusan; kag indi na gid sila mawala, kag walay bisan sin-o nga tawo nga magaagaw sa ila sa akon kamut. Ang akon Amay, nga naghatag sa ila sa akon, daku pa sa tanan; kag walay tawo nga makaagaw sa ila sa kamut sang akon Amay. Ako kag ang akon Amay isa. Niyan ang mga Judio nagpulut liwat sing mga bato sa pagbato sa iya. Si Jesus nagsabat sa ila, Madamu nga maayong buhat ang ginpakita ko sa inyo gikan sa akon Amay; diin bala sadtong mga buhat ginabato ako ninyo? (Lev. 24:16); Ang mga Judio nagsabat sa iya, nga nagasiling, Bangud sang maayong buhat wala kami nagabato sa imo; kondi bangud sa pagpasipala; kag bangud nga ikaw, nga tawo, nagapaka-Dios. Kon gintawag niya nga mga dios sila, nga gin-abutan sang polong sang Dios, kag ang kasulatan indi mabungkag; Nagasiling kamo nahanungud sa iya, nga ginpakabalaan sang Amay, kag ginpadala sa kalibutan, Ikaw nagapasipala; bangud nga ako nagsiling, Ako ang Anak sang Dios? Kon wala ko ginahimo ang mga buhat sang akon Amay, dili kamo magtoo sa akon. Apang kon akon ginahimo, bisan wala kamo nagatoo sa akon, magtoo kamo sang mga buhat: agud nga inyo mahibaloan, kag matoohan, nga ang Amay sa akon, kag ako sa iya. Busa nagtinguha sila liwat sa pagdakup sa iya: apang nagpalagyo sia sa ila kamut,” Juan 10:28-39

 23. “Sang pagkabati sina ni Jesus, nagsiling sia, Ining masakit indi ikamatay, kondi tungud sa himaya sang Dios, agud nga ang Anak sang Dios mahimaya paagi sini.” Juan 11:4

 24. “Si Jesus nagsinggit kag nagsiling, Sia nga nagatoo sa akon, wala nagatoo sa akon, kondi sa iya nga nagpadala sa akon. Kag sia nga nakakita sa akon nakakita sa iya nga nagpadala sa akon.” Juan 12:44-45

 25. “Si Jesus nga nakahibalo nga ginhatag sang Amay ang tanan nga mga butang sa iya mga kamut, kag nga sia naggikan sa Dios, kag nagkadto sa Dios;“ Juan 13:3 26. “Kamo nagatawag sa akon Agalon kag Ginoo: kag husto ang ginasiling ninyo; kay amo gid ako.” Juan 13:13

 26. 26. “Kamo nagatawag sa akon Agalon kag Ginoo: kag husto ang ginasiling ninyo; kay amo gid ako.” Juan 13:13

 27. “Karon nagasugid ako sa inyo sa wala pa ini mahanabu, agud nga, kon ini mahanabu, magatoo kamo nga ako amo sia. Sa pagkamatuud, sa pagkamatuud, nagasiling ako sa inyo, Sia nga nagabaton sa bisan kay sin-o nga ginapadala ko nagabaton sa akon; kag sia nga nagabaton sa akon nagabaton sa iya nga nagpadala sa akon.” Juan 13:19-20

 28. “DILI matublag ang inyo tagiposoon: nagatoo kamo sa Dios, magtoo man kamo sa akon.”

 29. “Kon nakakilala kamo sa akon, nakakilala kamo kuntani sa akon Amay man: kag kutub karon nakilala ninyo sia, kag nakita sia. Si Felipe nagsiling sa iya, Ginoo, ipakita sa amon ang Amay, kag tuman na sa amon. Si Jesus nagsiling sa iya, Kadugay na nga kaupud ninyo ako, kag wala ka pa nakakilala sa akon, Felipe? sia nga nakakita sa akon nakakita sa Amay; kag paano niyan nga nagasiling ka, Ipakita sa amon ang Amay? Wala ka bala nagatoo nga ako sa Amay, kag ang Amay sa akon? ang mga polong nga akon ginapamolong sa inyo wala ko ginapamolong gikan sa akon kaugalingon: kondi ang Amay nga nagapuyo sa akon, sia ang nagahimo sang mga buhat. Magtoo kamo sa akon nga ako sa Amay, kag ang Amay sa akon: ukon indi, magtoo kamo sa akon bangud sang mga buhat gid.” Juan 14:7-11

 30. “Kag ako magaampo sa Amay, kag sia magahatag sa inyo sing isa pa ka Manuglipay, agud nga sia magapabilin upud sa inyo sa walay katapusan; Nga amo ang Espiritu sang kamatooran; nga indi mabaton sang kalibutan, kay wala ini makakita sa iya, ukon makakilala sa iya: apang nakilala ninyo sia; kay nagapuyo sia upud sa inyo, kag manginyara sa inyo.” Indi ko kamo pagbayaan nga walay kalipay: magakari ako sa inyo. Sa diotay pa nga tion, kag ang kalibutan indi na makakita sa akon; apang kamo makakita sa akon: bangud nga ako nagakabuhi, kamo magakabuhi man. Sa sinang adlaw makahibalo kamo nga ako sa akon Amay, kag kamo sa akon, kag ako sa inyo. Sia nga may mga sogo nakon, kag nagahuput sa ila, sia amo ang nagahigugma sa akon: kag sia nga nagahigugma sa akon higugmaon sang akon Amay, kag ako magahigugma sa iya, kag magapahayag sang akon kaugalingon sa iya. Si Judas nagsiling sa iya, indi ang Iscariote, Ginoo, paano bala nga ikaw magapahayag sang imo kaugalingon sa amon, kag indi sa kalibutan? Si Jesus nagsabat kag nagsiling sa iya, Kon ang tawo nagahigugma sa akon, huptan niya ang akon mga polong: kag ang akon Amay magahigugma sa iya, kag kami magakari sa iya, kag magapuyo kaupud niya.” Juan 14:16-23

 31. “Sia nga nagadumut sa akon nagadumut sa akon Amay man. Kon wala ako makahimo sa tunga nila sang mga buhat nga wala sing iban nga tawo nga nakahimo, wala sila kuntani sing sala: apang karon nakakita sila kag nagdumut sa akon kag sa akon Amay.” Juan 15:23-24

 32. “Ining mga butang napamolong ko sa inyo sa mga hulubaton: apang ang takna magaabut, nga ako indi na magpamolong sa inyo sa mga hulubaton, kondi ipahayag ko sa inyo sing maathag ang nahanungud sa Amay. Sa sinang adlaw magapangayo kamo sa akon ngalan: kag wala ako nagasiling sa inyo, nga magapangamuyo ako sa Amay tungud sa inyo: Kay ang Amay gid nagahigugma sa inyo, bangud nga naghigugma kamo sa akon, kag nagtoo nga ako nagikan sa Dios. Ako nagikan sa Amay, kag nagkari sa kalibutan: liwat, magabiya ako sang kalibutan, kag makadto sa Amay. Nagsiling ang iya mga disipulo sa iya, Yari karon, karon ikaw nagapamolong sing maathag, kag wala nagapamolong sa hulubaton. Sigurado na kami karon nga ikaw nakahibalo sang tanan nga mga butang, kag wala nagakinahanglan nga ang bisan sin-o nga tawo magpamangkot sa imo: sa sini kami nagatoo nga ikaw nagikan sa Dios. Si Jesus nagsabat sa ila, Nagatoo na bala kamo? Yari karon, ang takna nagaabut, hoo, nag-abut na, nga kamo magaaplaag, ang tagsa ka tawo sa iya kaugalingon, kag magabilin sa akon nga isa lamang: kag walay sapayan indi ako isa lamang, kay ang Amay kaupud nakon.” Juan 16:25-32

 33. Kag karon, O Amay, himayaa ako kaupud nimo sang himaya nga naangkon ko kaupud nimo sa wala pa ang kalibutan. (Juan 1:1-2).” Juan 17:5 34. Kag ang tanan nga akon (JESUS) imo, kag ang imo (ANG AMAY) akon; kag ginahimaya ako sa ila. Kag karon ako wala na sa kalibutan, apang ini sila yara sa kalibutan, kag ako nagakari sa imo. Amay nga Balaan, tipigi paagi sa imo kaugalingon nga ngalan sila nga nahatag mo sa akon, agud nga mangin-isa sila, subong sa aton. Juan 17:10-11

 34. “Kag si Tomas ( Judio nga nagapati sa isa ka Dios) nagsabat kag nagsiling sa iya (JESUS), ‘Ginoo ko kag Dios ko! Juan 20:28

 35. “Kag (Judio gikan sa sinagoga - 6:9) ginbato nila si Esteban, nga nagapanawag sa Dios, kag nagasiling, Ginoong Jesus, batona ang akon espiritu. ” MGA BINUHATAN 7:59

 36. “Niyan si Ananias nagsabat, Ginoo, nakabati ako sa madamu nahanungud sining tawo, kon daw ano nga kalautan ang ginhimo niya sa imo mga santo sa Jerusalem: Kag may pagbulut-an sia diri gikan sa puno nga mga pari sa paggapus sang tanan nga nagapanawag sa imo ngalan. Apang ang Ginoo nagsiling sa iya, Kadto ka: kay sia galamiton nga pinili nakon, sa pagdala sang akon ngalan sa atubangan sang mga Gentil, kag sang mga hari, kag sang mga anak sang Israel: Kay ipakita ko sa iya kon daw ano ka dakung mga butang ang dapat niya antuson tungud sa akon ngalan. Kag si Ananias nagtaliwan, kag nagsulud sa balay; kag sang nagatakdung sia sang iya mga kamut sa iya nagsiling, Utud Saulo, ang Ginoo, nga amo si Jesus, nga nagpakita sa imo sa dalan nga imo gin-agihan, nagpadala sa akon, agud nga makakita ka, kag mapuno ka sang Balaan nga Espiritu. ‘” BINUHAT 9:13-17

 37. “Ang polong nga ginpadala sang Dios sa kaanakan sang Israel, nga nagawali sang paghidait paagi kay Jesu-Cristo (Ginoo sia sang tanan:) ... “ MGA BINUHATAN 10:36

 38. "Kag nagsiling sila, Magtoo kay Ginoong Jesu-Cristo, kag maluwas ka, kag ang imo panimalay.” Binuhat 16:31 “Kag sang ginpasaka niya sila sa iya balay, ginbutangan niya sila sing pagkaon, kag nagkalipay, nga nagatoo sa Dios upud sang iya bug-os nga panimalay.” MGA BINUHATAN 16:34

 39. “ ... sa pagpahalab sang iglesia sang Dios, nga ginbakal niya sang iya kaugalingon nga dugo.” MGA BINUHATAN 20:28b

 40. "SI PABLO, nga isa ka alagad ni Jesu-Cristo, nga gintawag nga mangin isa ka apostol, nga ginpain sa ebanghelyo sang Dios, Kay saksi ko ang Dios, nga akon ginaalagad sang akon espiritu sa ebanghelyo sang iya Anak," Mga Taga Roma 1:1,9

 41. “Apang kamo wala sa unud, kondi sa Espiritu, kon matuud nga ang Espiritu sang Dios nagapuyo sa inyo. Karon kon ang bisan sin-o nga tawo walay Espiritu ni Cristo, sia indi iya. Mga Taga Roma 8:9

 42. “Nga ila ang mga kaamayan, kag sa ila nahanungud sa unud si Cristo nag-abut, nga labaw sa tanan, ang Dios dalayawon sa walay katapusan. Amen.” Mga Tag Roma 9:5

 43. “ ... Kay nasulat na (sa Isaias 45:23), ‘Apang ngaa bala nagahukom ka sa imo utud? ukon ngaa bala nagatamay ka sang imo utud? kay tanan kita magatindug sa atubang sang lingkoran nga hukmanan ni Cristo? Kay nasulat na, Sa nagakabuhi ako, nagasiling ang Ginoo, magapilo ang tagsa ka tuhud sa akon, kag ang tagsa ka dila magatuad sa Dios. Gani ang tagsatagsa sa aton magahatag sing husay sang iya kaugalingon sa Dios.” Mga Taga Roma 14:10-12

 44. “Kondi ginahambal namon ang kaalam sang Dios sa isa ka misterio, ang kaalam nga natago, nga gintangdo sang Dios sa wala pa ang kalibutan nga sa aton himaya: Nga wala mahibaloi sang bisan sin-o sang mga prinsipe sining kalibutan: kay kon ila nahibal-an ini, wala nila kuntani pag-ilansang sa krus ang Ginoo sang himaya(i.e., YHVH Iya Kaugalingon lantawa ang Salmo 24:7-10; (10) amo man ang Santiago 2:1). 1 MGA TAGA CORINTO 2:7-8

 45. “ ...Busa nahanungud sa pagkaon sinang mga butang nga nadolot sa paghalad sa mga diosdios, nakahibalo kita nga ang isa ka diosdios wala sing ano man sa kalibutan, kag nga wala sing liwan nga Dios kondi isa. Kay bisan may mga ginatawag nga mga dios, sa langit ukon sa duta, (subong nga may madamu nga mga dios, kag madamu nga mga ginoo,) Apang sa aton may isa lang ka Dios, ang Amay, nga sa iya nagikan ang tanan nga mga butang, kag nga kita sa iya; kag isa ka Ginoong Jesu-Cristo, nga paagi sa iya ang tanan nga mga butang, kag kita paagi sa iya. 1 MGA TAGA CORINTO

 46. “Ang nahaunang tawo (Adam) gikan sa duta, dutan-on: ang ikaduhang tawo (Jesus) amo ang Ginoo gikan sa langit. 1 Mga Taga Corinto 15:47

 47. “Indi sila magtuo sa Maayong Balita tungod nga ang ila mga hunahuna gindulman ni Satanas nga amo ang nagapakadios sa sining kalibutan. Ginbulag niya sila agod indi sila masanagan sang Maayong Balita parte sa gahom ni Cristo nga amo gid ang kaangay sang Dios.” - (12) 2 CORINTO 4:4

 48. “Ang Dios amo ang naghimo sini. Ginpabalik niya kita sa iya paagi kay Cristo. Kag ginhatagan niya kami sing obra sa pagbalita nga ginapabalik na niya ang mga tawo sa iya. Amo ini ang amon ginabalita: nga ginapabalik na sang Dios ang mga tawo sa iya paagi kay Cristo. Wala na niya ginadumdom ang ila mga sala. Kag kami amo ang iya gintugyanan sa pagpalapnag sini nga balita.Gani nagabalita kami bilang mga pinadala ni Cristo. Kag paagi sa amon, nagapangabay ang Dios sa inyo nga magbalik na kamo sa iya!” - 2 CORINTO 5:18-20

 49. “Indi puwede mag-upod ang mga dios-dios sa templo nga ginapuy-an sang Dios. Kag kita amo ang templo sang Dios nga buhi! Kay nagsiling ang Dios,"Magapuyo ako kag magaupod sa ila. Ako mangin ila Dios, kag sila mangin akon mga tawo. Gani, dapat kamo magpalayo kag magbulag sa mga tawo nga wala nagatuo sa akon. Indi kamo magpakigbahin sa bisan ano nga mahigko sa akon panulok, kag batunon ko kamo. Kag ako mangin inyo Amay, kag kamo mangin akon mga anak. Amo ini ang siling sang Ginoo nga makagagahom." 2 CORINTO 6:14-18

 50. “Nahibaluan man ninyo ang ginhimo sang aton Ginoong Jesu-Cristo, nga bisan manggaranon siya didto sa langit (i.e., bilang PagkaDios - Felipos. 2:5-11), nagpakaimol siya paagi sa iya pagpakatawo tungod sa iya kaluoy sa aton, agod mangin manggaranon kita.” 2 CORINTO 8:9

 51. “Kag sa pagpakita sa tanan nga tawo kon ano ang paghiliupud sang misterio, nga kutub sa ginsuguran sang kalibutan natago sa Dios, nga nagtuga sang tanan nga butang paagi kay Jesu-Cristo:” (Juan 1:1-3) Efeso 3:9

 52. “Sia nga nagpanaug amo man ang nagkayab sa labing naibabaw sang tanan nga langit, agud nga mapuno niya ang tanan nga butang.)” (cf. Efeso. 1:23).” Efeso 4:10

 53. “Hupti ini nga hunahuna, nga yara man kay Cristo Jesus: Nga, sa dagway sang Dios, wala niya pagbilanga nga pagpangawat ang pagpakigtupung sa Dios(Juan 1:1): Kondi ginhimo niya ang iya kaugalingon nga walay kabantugan, (13) kag nagkuha sang dagway sang isa ka alagad, kag nahimo sa kaanggid sang mga tawo(Juan 1:14): Kag sang nakita sa bayhon subong sang isa (14) ka tawo, nagpaubus sia sang iya kaugalingon (Juan 13:3-5; lantaw man 2 Cor. 8:9), kag nanginmatinumanon tubtub sa kamatayon, bisan ang kamatayon sa krus. Busa ginbayaw man sia sang Dios (ang Amay) sing mataas gid, kag ginhatagan sia sing ngalan nga labaw sa tagsa ka ngalan: Agud nga sa ngalan ni Jesus ang tagsa ka tuhud magpilo, sang mga butang sa langit, kag mga butang sa duta, kag mga butang sa idalum sang duta; Kag nga ang tagsa ka dila magtuad nga si Jesu-Cristo Ginoo, sa himaya sang Dios nga Amay.” FELIPOS 2:5-11

 54. Sia (JESUS) amo ang dagway sang dimakita nga Dios, ang panganay sang tagsa ka tinug (cf. Hulubaton 8:22-31): a: Kay paagi sa iya (JESUS) gintuga ang tanan nga butang, nga yara sa langit, kag ang yara sa duta, ang makita kag ang dimakita, bisan mga trono, ukon mga pagdumala, ukon mga punoan, ukon mga kagamhanan: ang tanan nga butang natuga paagi sa iya, kag tungud sa iya (Juan. 1:1-2): (14) Kag sia una sa tanan nga butang, kag paagi sa iya ang tanan nga butang nagatingub (i.e., si Jesus literal nga siya ang “ginauyatan sang dululungan” ang realidad! – lantawa ang Neh. 9:6 kag Binuhatan 17:28) . Kag sia amo ang olo sang lawas, ang iglesia: nga amo ang ginsuguran(sa tinaga nga Greyigo. ‘arche,’ parte sa iya ranko, gahum, kag awtoridad) , ang panganay gikan sa mga patay; agud nga sa tanan nga butang mangin-nahauna sia. Kay nahamut-an sang Amay nga sa iya (JESUS) magpuyo ang tanan (ang) nga kabug-osan; (i.e., PagkaDios – Taga Col. 2:9) ... “ TAGA COLOSAS 1:15-19

 55. Agud nga ang ila mga tagiposoon malipay, sa ginahiusa sila sa gugma, kag nga sa tanan nga kamanggaran sang bug-os nga kalig-onan sang paghangup, nga sa pagkilala (Greyigo nga tinaga. ‘epignosis’ - maintindihan, makilala, mangin bug-os nga pamilyar sa) sang misterio sang Dios, kag sang Amay, kag ni Cristo(1 Kay Timoteo 3:16); Nga sa iya natago ang tanan nga bahandi sang kaalam kag ihibalo.” TAGA COLOSAS 2:2-3

 56. “Kay sa iya nagapuyo sing lawasnon ang bilog nga kabug-osan sang pagka-Dios. (Greyigo nga tinaga. ‘theotes’ - literal, PagkaDios) lawas ( Juan 1:16 kag17 (16) ).” TAGA COLOSAS 2:9

 57. “Karon ang Dios gid kag aton Amay, kag ang aton Ginoong Jesu-Cristo, magtuytuy sang amon dalanon sa inyo. 1 TAGA TESALONICA 3:11

 58. “Kay kon nagatoo kita nga si Jesus napatay kag nabanhaw, subong man sila nga nagakatolog kay Jesus pagadalhon sang Dios kaupud niya. Kay ini ginasiling namon sa inyo paagi sa polong sang Ginoo, nga kita nga mga buhi kag nabilin tubtub sa pag-abut sang Ginoo indi mag-una sa ila nga mga nagakatolog. Kay ang Ginoo gid magakunsad gikan sa langit nga may isa ka pagsinggit, sa tingug sang puno nga anghel, kag sa budyong sang Dios: kag ang mga napatay kay Cristo mabanhaw sing una: (Bugna. 21:3; 22:3-4).” 1 TAGA TESALONICA 4:14-16

 59. “SI PABLO, isa ka apostol ni Jesu-Cristo paagi sa sogo sang Dios nga aton Manluluwas, kag ni Ginoong Jesu-Cristo, nga aton paglaum;” 1 KAY TIMOTEO 1:1

 60. “Kag sa walay pagbais daku ang misterio sang pagkadiosnon: ang Dios napahayag sa unud, (ang Dios) ginpakamatarung sa Espiritu, (ang Dios) nakita sang mga anghel, (ang Dios) ginwali sa mga Gentil, (ang Dios) gintoohan sa kalibutan, (ang Dios) ginbayaw sa himaya. (tanan si JESUS ang ginasiling!)” 1 KAY TIMOTEO 3:16

 61. “BUSA ginatulinan ko ikaw sa atubangan sang Dios, kag ni Ginoong Jesu-Cristo, nga magahukom sa mga buhi kag mga patay sa iya pagpahayag kag sa iya ginharian;“ 2 KAY TIMOTEO 4:1

 62. “(Dios) Sa wala pa ang kalibutan, nagpromisa na ang Dios nga hatagan niya kita sing kabuhi nga wala sing katapusan, kag ang Dios wala nagabutig. Karon amo na ini ang tion nga iya ginpili agod isaysay ang parte sa sina nga kabuhi. Kag ako ang gintugyanan sang Dios nga aton Manluluwas sa pagsugid sini sa mga tawo. (cf. 3:4-6).” KAY TITO 1:3-4

 63. “samtang nagahulat kita sa malipayon nga adlaw nga aton ginalauman, nga amo ang makatilingala nga pag-abot ni Jesu-Cristo nga aton Manluluwas kag makagagahom nga Dios.” KAY TITO 2:13

 64. ANG DIOS, nga sa lainlain nga mga tion kag sa sarisari nga mga paagi sa nagligad nga tion naghambal sa mga kaamayan paagi sa mga manalagna, Sa sining katapusan nga mga adlaw naghambal sa aton paagi sa iya Anak, nga gintangdo niya nga manunubli sang tanan nga mga butang, nga paagi sa iya man ginhimo niya ang mga kalibutan; Sia nga amo ang kasiga sang iya himaya, kag ang maathag nga dagway sang iya pagkaamo, kag nagapapadayon(Greyigo nga tinaga. ‘charakter’ – eksakto nga kopya okun paglarawan) Imahe sang (Dios) sang tanan nga mga butang paagi sa polong sang iya (JESUS) gahum, sang natinloan niya paagi sa iya kaugalingon ang aton mga sala, naglingkod sa too sang Pagkahalangdon sa kahitaasan; Nga nanginmaayo pa sa mga anghel, sanglit sia paagi sa panublion (tungod siya isigka-Dios – ang iya kahilabtanan – lantawa sa Zec. 13:7) nakaagum sing labi pa ka halangdon nga ngalan sang sa ila. Mga Hebreo 1:1-4

 65. “Apang sa Anak nagasiling (sa Salmo 45:6-7), sia (ang Amay), Ang imo trono, O Dios, sa gihapon kag sa walay katapusan: ang cetro sang pagkamatarung amo ang cetro sang imo ginharian. Ginhigugma mo ang pagkamatarung, kag gindumtan ang kalautan; busa ang Dios, ang imo Dios, naghaplas sa imo sang lana sang kalipay labaw sa imo mga kaupud. Kag (17) (sa Salmo 102:25-27), Ikaw, Ginoo (YHVH), sa ginsuguran nagpahamtang sang sadsaran sang duta; kag ang mga langit mga binuhatan sang imo mga kamut….” Hebrews 1:8-10

 66. “ ...talupangda ninyo ang Apostol kag Mataas nga Pari sang aton pagtuad, si Cristo Jesus; Nga matutum sa nagtangdo sa iya, subong nga si Moises man matutum sa bug-os nga panimalay niya. Kay ining tawo ginpakatakus nga labaw pa sing himaya kay Moises, subong nga sia nga nagtukud sang balay dungganon pa sa balay. Kay ang tagsa ka balay ginatukud sang isa ka tawo; apang sia nga nagtukud sang tanan nga mga butang amo ang Dios. Kag si Moises sa pagkamatuud matutum sa bug-os nga panimalay niya, subong nga isa ka alagad, sa pagpamatuud sinang mga butang nga ihambal sa olihi; Apang si Cristo subong nga isa ka anak nga lalaki labaw sa iya kaugalingon nga panimalay…“ Mga Hebreo 3:1b-6a

 67. “(Melchizedek) Walay amay, walay iloy, walay kaliwatan, walay bisan pamuno sang mga adlaw, bisan katapusan sang pagkabuhi; apang ginhimo nga kaangay sang Anak sang Dios; nagapadayon nga isa ka pari sa gihapon... “ Mga Hebreo 7:3

 68. “Paagi sa dalan nga bag-o kag buhi, nga iya ginpakasagrado tungud sa aton, paagi sa kumbung, nga kon sayoron, paagi sa iya unud;“ Mga Hebreo 10:20

 69. “Nga ginausisa nila kon ano, ukon ano nga tion ang ginpahibalo sang Espiritu ni Cristo nga yara sa ila, sang ginapamatuud sini nga daan ang mga pag-antus ni Cristo, kag ang himaya nga magasonod.” ( Ang mga propeta sang Daan nga Kasulatan Nagapamatuod sang wala pa si Cristo kag ginapatas sa Balaan nga Espiritu ) “ 1 PEDRO 1:11

 70. “SI SIMON Pedro, isa ka alagad kag apostol ni Jesu-Cristo, sa mga nakaagum sing kaangay kahamili nga pagtoo upud sa amon paagi sa pagkamatarung sang Dios kag aton Manluluwas nga si Jesu-Cristo:” 2 PEDRO 1:1

 71. NANG kutub sa ginsuguran (Juan 1:1), nga amon nabatian, nga amon nakita sang amon mga mata, nga amon natan-aw, kag nakaptan sang amon mga kamut, nahanungud sang Polong sang kabuhi (JESUS - Juan 1:1,14) ; (Kay ang kabuhi ginpahayag (Juan 1:14; 1 Kay Tim. 3:16) , kag nakita namon ini, kag ginasaksihan, kag ginapakita sa inyo inang kabuhi nga walay katapusan, nga upud sa Amay (Juan 1:1-2), kag ginpahayag sa amon;)… “ 1 Juan 1:1-2

 72. “TAN-AWA ninyo, kon daw ano nga gugma ang ginhatag sang Amay sa aton, nga pagtawgon kita nga mga anak nga lalaki sang Dios: gani ang kalibutan wala makakilala sa aton, bangud wala ini makakilala sa iya. Mga hinigugma, karon mga anak nga lalaki kita sang Dios, kag wala pa mapahayag kon mangin-ano kita: apang aton nahibaloan, nga kon magpahayag sia, manginkaangay kita niya; kay makita naton sia subong nga amo sia. (Juan 1:10 Kag nahibaloan ninyo nga sia ginpahayag sa pagkuha sang aton mga sala; kag sa iya walay sala.)” 1 Juan 3:1-2,5

 73. “Sa sini nahantup naton ang gugma sang Dios, bangud ginhatag niya ang iya kabuhi tungud sa aton: kag dapat naton ihatag ang aton mga kabuhi tungud sa mga kauturan. “ 1 Juan 3:16

 74. “Kay may tatlo nga nagasaksi sa langit, ang Amay, ang Polong, kag ang Balaan nga Espiritu: kag ining tatlo isa.” 1 Juan 5:7

 75. “Kag nakahibalo kita nga nagkari ang Anak sang Dios, kag naghatag sa aton sing paghangup, nga makilala naton sia nga matuud, kag yara kita sa iya nga matuud, sa iya Anak nga si Jesu-Cristo. Ini amo ang matuud nga Dios, kag ang kabuhi nga walay katapusan.” (1 Juan 1:2).” 1 Juan 5:20

 76. “Kay may pila ka tawo nga nagsulud sing tago, nga gintangdoan nga daan sa sining katagudilian, didiosnon nga mga tawo, nga nagabaylo sang bugay sang aton Dios sa kaulag, kag nagapanghiwala sang isa lamang ka Ginoong Dios, kag sang aton Ginoong Jesu-Cristo.” JUDAS 4

 77. “Sa isa lamang ka maalam nga Dios nga aton Manluluwas, ang himaya kag pagkahalangdon, pagdumala kag gahum, karon kag sa walay katapusan. Amen.” JUDAS 25

 78. Ako ang Alpha kag Omega, ang ginsuguran kag ang katapusan, nagasiling ang Ginoo, nga amo karon, kag nga amo anay, kag nga amo sa palaabuton, ang Makaako. (ini si JESUS! – lantawa sa Bugna. 1:11,16-18; 2:8; 21:6; 22:13 – ini nagapamatuod sang iya PagkaDios - Gen. 17:1; Isa. 44:6).” Bugna 1:8

 79. “Ini sila magapakig-away batok sa Cordero, kag ang Cordero magadaug sa ila: kay sia Ginoo sang mga ginoo, kag Hari sang mga hari: kag sila nga kaupud niya mga tinawag, kag mga pinili, kag mga matutum.” (lantawa 1 Kay Tim. 6:15!) Bugna 17:14

 80. “KAG ginpakita niya sa akon ang isa ka puro nga suba sang tubig sang kabuhi, nga matin-aw subong sang kristal, nga nagagikan sa trono (isa ka trono- indi sang “madamo”!) sang Dios kag sang Cordero…….Kag wala na sing pagpanghimalaut: apang ang trono (isahanon) sang Dios kag sang Cordero mangindidto; kag ang iya (isahanon- indi sang “ila”) mga alagad magaalagad sa iya: Kag makita nila ang iya nawung; kag ang iya ngalan ( indi sang “ila ngalan”! cf. Zec. 14:9) manginsa ila mga agtang. Bugna 22:1,3-4

 81. “ ...kag ang Ginoong Dios sang mga balaan nga manalagna nagpadala sang iya anghel... “Ako si Jesus nagpadala sang akon anghel”...” Bugna 22:6,16

Ang 81 ka mga versikulo sang Bag-o nga Kasulatan sa ibabaw, kaupod ang mga nabilin nga ebidensiya nga ginpakita, indi mapaathag. Tanan nga mga tinaga sigurado nga wala sang “sayop sa paglubad! Maathag sa Balaan nga kasulatan ang kinalain sang Amay kag Anak, apang ang duha matuod gid nga “isa”ka Dios (amo man nga kamatuuran sa Balaan nga Espiritu). Dugang pa, si Jesu-Cristo matuod nga “Dios nga nagpakita sa unod sang tawo.”
Mga Versikulo sa Daan nga Kasulatan

Isaias 7:14 - "Busa ang Ginoo gid magahatag sa inyo sing tanda; Yari karon, ang ulay magapanamkon, kag magaanak sing lalaki, kag tawgon ang iya ngalan Immanuel. " (Ang literal nga boot-silingon sang Immanuel "Dios kaupod naton").

Isaias 9:6 - "Kay sa aton natawo ang isa ka bata, sa aton ginhatag ang isa ka anak nga lalaki: kag ang pangolohan manginsa iya abaga: kag tawgon ang iya ngalan Makatilingala, Manuglaygay, Ang gamhanan nga Dios, Ang walay katapusan nga Amay, Ang Prinsipe sang Paghidait.”

Jeremias 23:5-6 - "Yari karon, nagaabut ang mga adlaw, nagasiling ang GINOO, nga magabangon ako kay David sing isa ka matarung nga Sanga, kag ang isa ka Hari magahari kag magauswag, kag magahukom kag magahikot sing katarungan sa duta. Sa iya mga adlaw ang Juda maluwas, kag ang Israel magapuyo sing malig-on: kag amo ini ang ngalan niya nga itawag sa iya, ANG GINOO ATON PAGKAMATARUNG." YHWH Tsidkenu ang ngalan ni Cristo sa Hebreo nga tinaga, Jehovah ang Aton Pagkamatarung.

Miqueas 5:2 "Apang ikaw, Bet-lehem Efrata, bisan pa nga ikaw diotay sa tunga sang mga linibo sang Juda, walay sapayan gikan sa imo magagowa sa akon ang isa nga manginmanugdumala sa Israel; nga ang iya mga gingikanan kutub sa dumaan, kutub sa gihapon.” Si Cristo yara gid permi kay wala siya gintuga: Siya Dios nga Makagagahum nga yara na gikan sa walay katapusan.

Malaquias 3:1-2 "YARI KARON, ako magapadala sang akon manugbalita, kag sia magaaman sang dalanon sa una nakon: kag ang Ginoo, nga ginapangita ninyo, magaabut sing hinali sa iya templo, nga amo ang manugbalita sang katipan, nga inyo ginakalipayan: yari karon, magaabut sia, nagasiling ang GINOO sang mga kasoldadosan. Apang sin-o bala ang makabatas sang adlaw sang iya pagkari? kag sin-o bala ang makatindug kon magpahayag sia? kay sia kaangay sang kalayo sang manug-ulay, kag kaangay sang habon sang mga manugbunak sang tela:." Ang templo sang Dios templo man ni Cristo. Si Cristo nagakari bilang gamhanan nga Hukom.

Psalm 45:1, 6-7 "Ang imo trono, O Dios, sa gihapon kag sa walay katapusan: ang cetro sang imo ginharian cetro nga matarung. Ginahigugma mo ang pagkamatarung, kag ginadumtan ang pagkamalaut: busa ang Dios, nga imo Dios, naghaplas sa imo sang lana sang kasadya labaw sa imo mga kaupdanan."

Psalm 110:1-3 "ANG GINOO nagsiling sa akon Ginoo, Lingkod ka sa akon too, tubtub nga mahimo ko ang imo mga kaaway nga palatungan sang imo mga tiil. Ang GINOO magapadala kutub sa Zion sang bilogon sang imo kusug: dumala ka sa tunga sang imo mga kaaway. Ang imo katawohan mangin handa sa adlaw sang imo gahum, sa mga katahum sang pagkabalaan gikan sa taguangkan sang kaagahon: may ton-og ka sang imo pagkapamatan-on.” Ang Ginoo (Jehovah) magapasungka sang tanan nga kaaway ni Cristo. Apang ang panghanot ni Cristo kag gahum ni Cristo magapasungka sang tanan nga kaaway. Ang pagdumala kag gahum ni Cristo maathag nga patas sa iya sang Dios.

Lantawa sa Salmo 2:11-12 kun sa diin pareho nga butang ang ginapakita: "Alagda nga may kahadluk ang GINOO, kag magkalipay nga may pagkurug. Haluki ang Anak, agud nga indi maakig sia, kag mawala kamo sa dalanon, kon ang iya kasingkal magdabdab sing diutay. Bulahan sila tanan nga nagabutang sang ila pagsalig sa iya.” Tandaan kun sa ano nga pamaagi ginbutang “ang Anak” sa maayo nga pagpares sa “Jehovah”.
Ang pamaagi sang ululupod nga pagkabit sang Ngalan sang Dios nga Amay kag ni Jesu-Cristo ang Anak

Ang isa pa nga pagpamatuod sang bug-os nga PagkaDios sang aton Ginoo makita sa pamaagi sang pagkabit sa Ngalan ni Jesu-Cristo sa Dios nga Amay. Sa pagkadamo-damo nga tinaga sa Bibliya, ang iya nga ngalan ginkabit kaupod ang Ngalan sang Dios sa pamaagi nga kun sa diin ini imposible nga ikabit ang Ngalan sang may-katapusan nga tinuga sa sinang PagkaDios. Isa sa mga halimbawa nga dali lang makita sa Pulong sang Dios amo ang sa Juan 14:23 nga mabasa naton, " Si Jesus nagsabat kag nagsiling sa iya, Kon ang tawo nagahigugma sa akon, huptan niya ang akon mga polong: kag ang akon Amay magahigugma sa iya, kag kami magakari sa iya, kag magapuyo kaupud niya." Ang aton Ginoong Jesus wala nagpangduha-duha sa Pagkabit sang iya Kaugalingon sa Amay sa pamaagi sa pagsiling sang “KAMI”, amo ina, ang Dios nga Amay kag Ako, magakari kag magahimo sang amon nga puluy-an kaupod niya. Sa Juan 14:1 nagsiling siya, DILI matublag ang inyo tagiposoon: nagatoo kamo sa Dios, magtoo man kamo sa akon. Ini makakilibot nga pagpasipala. Matuod gid nga wala sang lupa sa tunga sa tunga sang pagbaton sang PagkaDios ni Jesu-Cristo kag sukton si Cristo sang walay-kahadlok nga pagpasipala sa Dios nga kun sa diin maskin sin-o nga tawo nakasala

Mga Wala Ginhungod nga PagkaDios ni Jesu-Cristo

Kun sin-o man ang nagahimo sang promisa pareho sa iya sang Dios, ukon iya sang buang-buang, ukon iya sang impostor. Walay sin-o man ang makahatag sang pahuway sa tanan nga ginabudlayan kag ginabug-atan nga nagapalapit sa iya luwas nalang kun siya isa ka Dios, apang si Cristo nagahalad nga himuon ini. Kun siya nagahalad nga himuon ini kag indi niya matuman kun ang tawo magpalapit sa iya, boot-silingon siya isa ka buang-buang ukon isa ka impostor. Kun matuod nga mahimo niya gid ini, sa pihak sang mga pamangkot, siya isa ka Dios. Nilibo nga mga tawo ang ginabudlayan kag ginabug-atan, kag walay bulig gikan sa iban nga tawo, kinahanglan nga magpalapit kay Jesu-Cristo kag siya matuod gid nga naghatag sing pahuway sa ila. Indi lang siya dungganon nga Tawo, apang sa kamatuuran siya isa ka Dios.

Ang aton Ginoong Jesus nagsiling sa Mateo 11:28 "Kari sa akon, tanan kamo nga ginabudlayan kag ginabug-atan, kag papahuwayon ko kamo."

Liwat sa Juan 14:1 si Jesu-Cristo nagahinyo nga magbutang kita sang pareho nga pagtuo sa iya pareho sang ginabutang naton nga pagtuo sa Dios nga Amay, kag mga promisa nga sa inang pagtuo makaangkon kita sang bulong para sa tanan nga gamo kag pagkabalaka sang aton tagipusuon. Ini ang iya mga tinaga, “"DILI matublag ang inyo tagiposoon: nagatoo kamo sa Dios, magtoo man kamo sa akon." Ini maathag nga siya nagapangayo sang pareho nga bug-os nga pagtuo nga ibutang sa iya kaugalingon kag ibutang man sa gamhanan nga Dios. Mabasa naton sa Jeremias 17:5, "¶ Amo ini ang ginasiling sang GINOO; Pinapakamalaut ang tawo nga nagasalig sa tawo, kag nagahimo sang unud nga iya butkon, kag nga ang iya tagiposoon nagapalayo sa GINOO." Kag kaupod ining maathag nga sumpa nga masanag sa tanan nga nagasalig sa tawo, si Cristo nagahinyo nga ibutang naton ang anto pagsalig sa iya pareho sa pagbutang naton sang pagsalig sa Dios nga Amay. Ini ang pinakabaskog nga posible nga deklarasyon sang PagkaDios sa iya parte. Walay maskin sin-o apang ang Dios lamang ang may kinamatarung nga maghimo sang pareho nga paghinyo, kun ginahimo niya ini nga paghinyo, nga iya sang Dios o sa impostor; Apang nilibo nga mga tawo ang nakakita sang nagpati sila sa iya pareho sa pagpati nila sa Dios, ang ila tagipusuon naluwas gikan sa mga gamo indi importante ang kun ano nga butang ang pwede matabo.

Liwat, ang Ginoong Jesus naghinyo sang pinakamataas nga bug-os nga paghigugma para sa iya. Maathag ini pareho sang adlaw nga walay maskin sin-o apang ang Dios lang ang may kinamatarung na mag pangayo pareho sang ini nga paghigugma, apang wala na sang pwede nga mangin pamangkot nga si Jesus nagahinyo sini. Nagsiling siya sa Mateo 10:37 “Sia nga nagahigugma sang amay ukon iloy labi pa sa akon indi takus sa akon: kag sia nga nagahigugma sang anak nga lalaki ukon anak nga babaye labi pa sa akon indi takus sa akon.” Kag sa Lucas 14:26, 33 “Kon ang bisan sin-ong tawo magkari sa akon, kag wala nagadumut sang iya amay, kag iloy, kag asawa, kag mga anak, kag mga utud nga lalaki, kag mga utud nga babaye, hoo, kag sang iya kaugalingon nga kabuhi man, indi sarang mahimo nga akon sia disipulo. Busa gani, ang bisan sin-o sa inyo nga indi magbiya sang tanan niya nga may iya sia, indi sarang mahimo nga akon sia disipulo.” Wala na sang pwede nga mangin pamangkot nga ini ginapangayo kay Jesus sa parte sang pinakamataas kag bug-os nga paghigugma sa iya, isa ka paghigugma nga nagabutang sa importante nga relasyon sang kabuhi sa isa ka ikaduha nga lugar. Walay maskin sin-o apang ang Dios lang ang may kinamatarung nga maghinyo sang ini nga paghigugma, apang ini ginahimo sang aton Ginoong Jesus, kag gani, siya matuod gid nga Dios.

Sa Juan 10:30 ang Ginoong Jesus nagaangkon sang bug-os nga PagkaDios nga patas kaupod ang Dios nga Amay. Nagsiling siya, "Ako kag ang akon Amay isa.”

Sa Juan 14:9 ang aton Ginoong Jesus nagsiling, “Si Jesus nagsiling sa iya, Kadugay na nga kaupud ninyo ako, kag wala ka pa nakakilala sa akon, Felipe? sia nga nakakita sa akon nakakita sa Amay; kag paano niyan nga nagasiling ka, Ipakita sa amon ang Amay?" Siya nag-angkon diri sang pagiging bug-os nga Dios nga ang pagkita sa iya pagkita man sa Amay nga nagapuyo sa iya.

Sa Juan 17:3 Nagsiling siya, "Kag ini amo ang kabuhi nga walay katapusan, nga pagkilalahon ka nila nga amo lamang ang matuud nga Dios, kag si Jesu-Cristo, nga imo ginpadala." Sa iban nga mga tinaga, Ginaangkon niya nga ang ihibalo parte sa iya Kaugalingon isa ka importante nga parte sang kabuhi nga walay katapusan bilang ihibalo sang Dios nga Amay.


SI Jesus Maathag nga Nagtudlo Sang Iya Kaugalingon Nga Pagkabalaan

Bugna 21:6-7 "Kag nagsiling sia sa akon, Nahimo na. Ako ang Alpha kag Omega, ang ginsuguran kag ang katapusan. Sia nga nauhaw hatagan ko sa tuburan sang tubig sang kabuhi sa walay bayad. Ang nagadaug magapanubli sang tanan nga mga butang; kag ako mangin-iya Dios, kag sia mangin-akon anak nga lalaki."

Juan 8:56-58 “Ang inyo amay nga si Abraham nagkalipay sa pagtan-aw sang akon adlaw: kag nakita niya ini, kag nalipay. Niyan nagsiling ang mga Judio sa iya, Wala ka pa magkalim-an ka tuig, kag nakakita ka bala kay Abraham? Si Jesus nagsiling sa ila, Sa pagkamatuud, sa pagkamatuud, ako nagasiling sa inyo, Sa wala pa si Abraham, amo ako.”

Juan 5:17-26 ¶ Apang si Jesus nagsabat sa ila, Ang akon Amay nagapangabudlay tubtub karon, kag nagapangabudlay ako. Busa ang mga Judio labi pa gid nga nagtinguha sa pagpatay sa iya, bangud indi lamang nga ginlapas niya ang sabbath, kondi nagsiling man nga ang Dios Amay niya, nga nagapakigtupung sang iya kaugalingon sa Dios. Niyan nagsabat si Jesus kag nagsiling sa ila, Sa pagkamatuud, sa pagkamatuud, ako nagasiling sa inyo, Ang Anak indi makahimo sang bisan ano nga butang sa iya kaugalingon, kondi kon ano ang makita niya nga ginahimo sang Amay: kay ang bisan ano nga mga butang nga ginahimo niya, ang mga ini ginahimo man sang Anak sa amo nga bagay. Kay ang Amay nagahigugma sa Anak, kag nagapakita sa iya sang tanan nga mga butang nga iya ginahimo: kag dalagku pa nga mga buhat sa mga sini ang ipakita niya sa iya, agud nga kamo matingala.Kay subong nga ang Amay nagabanhaw sang mga patay, kag nagabuhi sa ila; amo man ang Anak nagabuhi sa kon sin-o nga buut niya. Kay ang Amay walay ginahukman nga tawo, kondi gintugyan sa Anak ang bug-os nga paghukom: Agud nga ang tanan nga mga tawo dapat magtahud sa Anak, subong nga sila nagatahud sa Amay. Sia nga wala nagatahud sa Anak wala nagatahud sa Amay nga nagpadala sa iya. Sa pagkamatuud, sa pagkamatuud, ako nagasiling sa inyo, Sia nga nagapamati sang akon polong, kag nagatoo sa iya nga nagpadala sa akon, may kabuhi nga walay katapusan, kag indi magdangat sa katagudilian; kondi naliton na gikan sa kamatayon pa kabuhi. Sa pagkamatuud, sa pagkamatuud, ako nagasiling sa inyo, Ang takna magaabut, kag karon amo na, nga ang mga patay magapamati sang tingug sang Anak sang Dios: kag sila nga nakabati magakabuhi. Kay subong nga ang Amay may kabuhi sa iya kaugalingon; sa amo nga bagay ginhatag niya sa Anak ang may pagkabuhi sa iya kaugalingon;”

Juan 10:28-39 "Kag nagahatag ako sa ila sing kabuhi nga walay katapusan; kag indi na gid sila mawala, kag walay bisan sin-o nga tawo nga magaagaw sa ila sa akon kamut. Ang akon Amay, nga naghatag sa ila sa akon, daku pa sa tanan; kag walay tawo nga makaagaw sa ila sa kamut sang akon Amay. Ako kag ang akon Amay isa. Niyan ang mga Judio nagpulut liwat sing mga bato sa pagbato sa iya. Si Jesus nagsabat sa ila, Madamu nga maayong buhat ang ginpakita ko sa inyo gikan sa akon Amay; diin bala sadtong mga buhat ginabato ako ninyo? Ang mga Judio nagsabat sa iya, nga nagasiling, Bangud sang maayong buhat wala kami nagabato sa imo; kondi bangud sa pagpasipala; kag bangud nga ikaw, nga tawo, nagapaka-Dios. Si Jesus nagsabat sa ila, Wala bala masulat sa inyo kasogoan, Ako nagsiling, Mga dios kamo? Kon gintawag niya nga mga dios sila, nga gin-abutan sang polong sang Dios, kag ang kasulatan indi mabungkag; Nagasiling kamo nahanungud sa iya, nga ginpakabalaan sang Amay, kag ginpadala sa kalibutan, Ikaw nagapasipala; bangud nga ako nagsiling, Ako ang Anak sang Dios? Kon wala ko ginahimo ang mga buhat sang akon Amay, dili kamo magtoo sa akon. Apang kon akon ginahimo, bisan wala kamo nagatoo sa akon, magtoo kamo sang mga buhat: agud nga inyo mahibaloan, kag matoohan, nga ang Amay sa akon, kag ako sa iya. Busa nagtinguha sila liwat sa pagdakup sa iya: apang nagpalagyo sia sa ila kamut,"

Marcos 2:5-11 "Sang nakita ni Jesus ang ila pagtoo, nagsiling sia sa paralitiko, Anak, ginapatawad ka sa imo mga sala. Apang may pila ka mga escriba nga nagalingkod didto, kag nagapainoino sa ila mga tagiposoon, Ngaa bala nagapamolong ining tawo sing subong nga mga pasipala? sin-o bala ang makapatawad sang mga sala kondi ang Dios lamang? Kag sa gilayon sang nahantupan ni Jesus sa iya espiritu nga nagapainoino sila sing subong sa ila kaugalingon, nagsiling sia sa ila, Ngaa bala nagapainoino kamo sining mga butang sa inyo mga tagiposoon? Ano bala ang mahapus pa nga isiling sa paralitiko, Ginapatawad ka sa imo mga sala; ukon ang pagsiling, Tindug, kag dalha ang imo higdaan, kag maglakat? Apang agud nga inyo mahibaloan nga ang Anak sang tawo may gahum sa duta sa pagpatawad sang mga sala, (nagsiling sia sa paralitiko,) Nagasiling ako sa imo, Tindug, kag dalha ang imo higdaan, kag magpauli sa imo balay.” (cf. Lucas. 5:20-24).

Ang pagtuon sang mga escriba parte sa Dios matuod “sin-o bala ang makapatawad sang mga sala kondi ang Dios lamang?” Si Jesus wala nakigbatok sa ila pamatbat; apang paagi sa milagro nga pag-ayo gin pamatud-an niya nga siya matuod nga Dios kag may yara awtoridad sa pagpatawad sang mga sala.

Ang gingamit sang Espiritu nga tagsulat sang Bag-o nga Kasulatan naggamit sang mga Tinaga sa Daan nga Kasulatan nga nagasiling parte sa Dios-Jehovah sa kay Jesu-Cristo; gani, Si Jesus isa ka Dios.

Pamatbat

Walay sang kwarto para magduha-duha sa bug-os nga PagkaDios ni Jesu-Cristo. Ang Manluluwas nga ginapatihan naton nga Dios, isa ka Manluluwas nga walay mabudlay para sa iya, isa Manluluwas nga sarang makaluwas gikan sa pinakalamayo kag sarang makaluwas pakadto sa pinakalamayo. Dapat kita magkalipay nga ang aton Manluluwas indi sang tawo, apang Manluluwas nga bug-os nga Dios sa tanan sang iya kapunuan kag pagkahimpit. Sa pihak nga kamot, ano kaitum ang kasal-anan sa pagsikway sang sini nga Manluluwas.!

Ang sin-o man nga indi magbaton kay Jesus bilang iya Balaan nga Manluluwas kag Ginoo nakasala sang tman ka dako nga sala sang pagsikway sa Manluluwas nga Dios. Madamo nga tawo ang nagahunahuna nga siya maayo kay wala siya nagapangawat, ukon nakapatay. Ano ang daku nga sala nga akon nahimo? Pamangkot sang tawo? Nabaton mo na bala si Jesu-Cristo? “Wala pa” Kun amo, ikaw nakasala sang tuman ka dako nga sala sang pagsikway sang Manluluwas nga Dios. “Apang, masabat ka, wala ko nagapati nga siya Dios.” Ini wala nagabaylo sang kamatuuran ukon nagabuhin sang imo kasal-anan sa atubang sang Dios. Pagpamangkot sang kamatuuran ukon pagpanginwala sang kamatuuran wala nagabaylo, indi importante ang siling ni Mary Baker Eddy. Pagpanginwala sang PagkaDios ni Cristo wala nagahimo sang kun ano nga manaba sa kamatuuran, apang ini nagahimo sa tawo nga nagapanginwala sang iya PagkaDios sang isa ka mabug-at nga ka kasal-anan, tirebli nga pagpasipala batok sa Ginoong Dios sang Langit.

Isa lang ang Dios. Nagsiling si Jesus sa (Juan 10:30) “Ako kag ang akon Amay isa.” Ginapaathag ang Dios sa mga tinaga sang tawo nga possible lang paagi sa kun ano ang aton nahibaluan gikan sa iya mga Tinaga, ang Balaan nga Pulong sang Dios. Ang Balaan nga Pulong nagahatag sang kinahanglan naton mahibaluan, kag nagakaigo nga impormasyon para mahibaluan naton nga kita makasalig sa Dios sa aton kabuhi, kag magpati nga ang iya Pulong matuod. Ang Bibliya maathag nga nagatudlo nga ang Dios Amay, kag ang Anak sang Dios, si Jesu-Cristo isa lang

Ang PagkaDios ni Jesu-Cristo ang naga nagaseparar sa matuod nga Cristianismo gikan sa mga culto nga nagapanguyat sang sobra nga iban nga doctrina sa Bibliya kag nagatudlo sang indi insakto. Ini nga mga kulto pareho lang nga wala nagatudlokag nagalaygay sang pagbasa sang Bibliya sa ila mga myembro luwas sa interpretasyon kag pag-intiyendi sang ila manugdumala. Pagbasa sang Bibliya nga isahanon, pamaagi nga gusto sang Dios, makahilway sang mga tawo gikan sa mga culto.

Taga Colosas 2:8-10 “Andam kamo nga walay bisan sin-o nga tawo nga magpatalang sa inyo paagi sa filosofia kag daya nga walay pulus, sono sa tradisyon sang mga tawo, sono sa mga nahauna gid nga pagtolon-an sang kalibutan, kag indi sono kay Cristo. Kay sa iya nagapuyo sing lawasnon ang bilog nga kabug-osan sang pagka-Dios. Kag bug-os na kamo sa iya, nga amo ang olo sang bug-os nga punoan kag kagamhanan:”

1 Juan 5:20 “Kag nakahibalo kita nga nagkari ang Anak sang Dios, kag naghatag sa aton sing paghangup, nga makilala naton sia nga matuud, kag yara kita sa iya nga matuud, sa iya Anak nga si Jesu-Cristo. Ini amo ang matuud nga Dios, kag ang kabuhi nga walay katapusan.”


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE