ANG PAGKA-DIOS SA GINOONG JESUKRISTO

Kinsa bay nakasaka ngadto sa langit, ug nanaug? Kinsa bay nagahipos sa hangin diha sa iyang mga kinomo? Kinsa bay nakahugpong sa katubigan sulod sa iyang panapton? Kinsa bay nagapahimutang sa tanang mga kinatumyan sa yuta? Kinsa ba ang iyang ngalan, ug kinsa ba ang ngalan sa iyang anak nga lalake, kong ikaw nahibalo? - Proberbio 30:4Samtang nanagkatigum pa ang mga Fariseo,
Si Jesus nangutana kanila, Nagaingon,
Unsay hunahuna ninyo nahatungod kang Cristo?
Kang kinsa siya nga anak?”"
Ang pangutana nga ang atong Ginoong Jesus gibutang dinhi sa mga Fariseo mao ang labing sukaranang pangutana mahitungod sa Kristohanong mga hunahuna ug sa hugot nga pagtuo nga mahamutang sa bisan kinsa, sa bisan unsa nga edad. Si Jesu-Cristo ang Iyang kaugalingon mao ang sentro sa Kristiyanidad, mao nga sa labing batakan nga mga pangutana sa hugot nga pagtuo mao ang mga kalabotan sa Persona ni Kristo. Kon ang usa ka tawo nga tinuod nga naghupot ngadto sa tinuod nga panglantaw mahitungod sa Persona ni Jesu-Cristo, siya dili madugay og kuha sa tinuod nga panglantaw sa tanan nga uban pang mga pangutana. Kon siya naghupot sa usa ka sayop nga panglantaw mahitungod sa Persona sa atong Ginoong Jesu-Cristo, siya sigurado sa pag-adto sa sayop sa ubang mga butang sa dili madugay. "Unsa inyong hunahuna kang Kristo?" Mao ang dako nga sentro sa pangutana, nga mao ang importante nga pangutana. Ug ang labing sukaranang pangutana mahitungod sa Persona ni Kristo, si Jesu-Kristo Dios ba gayud? Dili lamang, Siya Balaan, apan, ang tinuod ba nga Dios?

Ang Yawa mao ang Maalamon, ug malinglahon, ug siya nasayud nga ang labing epektibo nga paagi sa patuloan nga sayop ngadto sa mga hunahuna sa mga dili sakto mao ang paggamit sa karaan ug mga bililhon nga mga pulong, ug gibutangan ug usa ka bag-ong kahulugan ngadto kanila. Busa sa diha nga ang iyang mga sulogoon nga nagtakoban ingon nga "mga ministro sa pagkamatarung" nagpangita sa paggiya, kon mahimo, ang mga pinili mahisalaag, sila mogamit sa mga daan nga mga bililhon nga mga pulong, apan uban sa usa ka bug-os bag-o ug sa hingpit, ug ang lain-laing mga bakak nga hingpit ug kahulogan. Sila makig-istorya mahitungod sa kabalaan ni Kristo, apan sila dili nila buot ipasabot sa tanan kon unsa ang mga Kristohanon sa unang mga adlaw nga maoy gipasabut niini.

Busa ang atong sabdyek dili mao ang kabalaan ni Kristo, apan ang pagka-Dios ni Cristo, ug ang among mga pangutana mao dili kung, Balaan ba si Jesu-Kristo, apan hinoon, Dios ba si Jesu-Kristo? Mao ba nga Persona nga natawo sa Beth-lehem sa duha ka libo ka tuig ang milabay, ug Siya ba nakadangat ug katloan ug upat ka tuig dinhi sa yuta, sama sa gisulat diha sa upat ka mga ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan, nga Siya ba gilansang sa krus sa Kalbaryo sa krus, nga Siya ba nabanhaw gikan sa mga patay sa ikatulo ka adlaw, ug gibayaw gikan sa yuta ngadto sa langit ngadto sa tuo nga kamot sa Amahan, Siya ba ang Dios sa dayag diha sa unod,Siya ba ang Dios nga naglawasnon sa usa ka tawo? Siya ba, ug Siya, ang Mahinungdanon nga takus sa atong hingpit nga hugot nga pagtuo ug sa labing gamhanan nga gugma ug sa atong walay pagduha-duha nga pagkamasulundon ug sa atong bug-os nga kasingkasing nga pagsimba. Kinahanglan nga ang tanan nga mga tawo hatagan ug kadungganan si Jesukristo bisan ingon sa ilang pagdungog sa Dios nga Amahan (Juan 5:23). Dili lamang Siya usa ka panig-ingnan nga kita maalamon nga atong pagasundon, o usa ka Magtutudlo nga kita maalamon nga paga-alagaron, apan siya mao ang usa ka Dios, nga kita matul-id gayud nga magsimba Kaniya?

Kadaghanan kanato ang nagtuo nga siya mao ang Dios nga gipakita diha sa unod ug nga Siya ang Dios karon anaa sa tuo nga kamot sa Amahan, apan nganong nagtuo ikaw? Ikaw ba maalam diha sa imong hugot nga pagtuo, ug BUSA, gidid-an pag-ayo diha sa imong hugot nga pagtuo nga walay dili matinud-anon o katarongan, walay Saksi ni Jehiva o sa Kristohanong Sayantipiko o Relihiyong Pilosopiya, o uban nga nagatuo sa mali nga maka-palibog kanimo ug makapasuko kanimo, ug mogiya kanimo aron mahisalaag?

Kita tatawng giingnan sa Juan 20:31 nga "apan kining ania gisulat aron motoo kamo nga si si Jesus mao ang Cristo, ang Anak sa Dios, ug nga sa pagtoo makabaton kamog kinabuhi diha sa iyang ngalan." Kini makita gikan niini nga mga pulong sa dinasig nga si apostol Juan, nga niini nga pangutana mao ang dili lamang usa ka butang sa tiyuriyang opinyon, apan kini mao ang usa ka butang nga mga kabalaka saang atong kaluwasan. Kini mao ang pagmatuod ug nagatudlo sa imong mga bulahan nga hugot nga pagtuo, ang imong makaluwas nga hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo ingon nga usa ka Dios nga Persona.

Balaan nga mga Ngalan

Ang unang linya sa kamatuoran sa hingpit nga pagka-Dios sa atong Ginoo nga si Jesus mao nga ang daghan nga mga ngalan ug mga titulo tin-aw nga nag-pasabot sa pagka-Dios gigamit ni Jesukristo diha sa Biblia. Pinadayag 1:17 "Ug sa pagkakita ko kaniya, natumba ako nga daw patay diha sa iyang tiilan. Apan gitapin-an niya ako sa iyang kaayo nga kamot, ug miingon siya kanako," Ayaw kahadlok; ako mao ang Sinugdan ug ang Katapusan. "Ang sulat nagpakita nga tin-aw nga ang atong Ginoong Jesus mao ang mamumulong, ug dinhi sa atong Ginoong Jesus tatawng gitawag Iyang Kaugalingon" Ang Una ug ang Ulahi "sa Isaias 44:6 atong mabasa," mao kini ang giingon ni Jehova, ang hari sa Israel, ug ang iyang Manunubos, si Jehova sa mga panon:Ako mao man ang nahauna, ug ako mao man ang naulahi, ug gawas kanako wala nay Dios.”Sa Pinadayag 22:12, 13, ang atong Ginoo nga si Jesus nag-ingon nga Siya mao ang Sinugdanan ug Katapusan. Ang iyang mga pulong, "Tan-awa, moabut ako sa dili madugay, nga magadala sa akong ipamalus, sa pagbayad ngadto sa matag-usa sumala sa iyang binuhatan. Ako mao ang Alfa ug ang Omega, ang nahauna ug ang nahaulahi, ang sinugdan ug ang katapusan."Karon dinhi niini nga sama nga basahon sa una nga kapitulo, ug sa ikawalo ka bersikulo ang Ginoong Dios mipahayag nga Siya mao ang Sinugdanan ug ang Katapusan. Ang iyang mga pulong, "Ako mao ang Alpa ug ang Omega, ang sinugdanan ug ang katapusan, nagaingon ang Ginoo, nga mao ang, ug mao ang nahimong, ug mao ang mamahimong moanhi, ang Makagagahum."

Sa I Mga Taga-Corinto 2:8, si apostol Pablo naghisgot sa atong gilansang sa krus nga Ginoong Jesus ingon nga "Ang Ginoo sa himaya." Ang iyang eksakto nga mga pulong, " Nga wala hiilhi sa bisan kinsa nga mga punoan niining panahona sa kalibutan: kay kong hingbaloan pa nila kini, wala unta nila ilansang sa cruz ang Ginoo sa kahimayaan;." Walay pangutana nga "Ang Ginoo sa himaya" si Dios nga Jehova, kay atong mabasa sa Salmo 24:8-10, Kinsa ba kining Hari sa himaya? Ang Dios ang kusgan ug makagagahum, Ang Dios ang makagagahum sa panggubatan. Sakwata ninyo, Oh mga ganghaan, ang inyong mga ulo; Oo, sakwata ninyo sila, kamong mga pultahan nga walay katapusan: ug ang Hari sa himaya mosulod. Kinsa ba kining Hari sa himaya? And Dios sa mga panon, Siya mao ang Hari sa himaya (Selah. "Ug kita misulti sa kasalutan na gipasabut nga ang atong Ginoo gilansang sa krus si Jesus mao ang Hari sa himaya: busa, siya gayud ang Jehova.

Sa Juan 20:28 si Tomas gitumong sa Ginoong Jesus ingon nga iyang Ginoo ug sa iyang Dios: "Ug si Tomas miingon kaniya," Ginoo ko ug Dios ko!" Mga Saksi ni Jehova nga naningkamot aron sa pagkuha sa tibuok pwersa sa niini nga ikasulti nga gibuhat ni Tomas pinaagi sa pag-ingon nga si Tomas naghinam-hinam ug nga siya wala niya ginasulti nga Ginoong Jesus, apan sa pag-ingon "ang akong Ginoo, ug ang akong Dios" sama sa usa ka pagpahayag sa kahibulong, sama sa paagi nga ang malaw-ay nga mga katawhan usahay mogamit niini nga mga pagpahayag karon.

Apan kini nga paghubad mao ang imposible, ug nagpakita sa unsa ang desperado nga gip-ot ang mga Saksi ni Jeova mga aboga, kay si Jesus sa Iyang kaugalingon gidayeg si Tomas kay sa pagtan-aw niini ug sa pag-ingon niini. Ang mga pulong sa atong Ginoong Jesus diha-diha dayon sa pagsunod sa mga Tomas mao ang, " Si Jesus miingon kaniya: Tungod kay ikaw nakakita kanako, mitoo ikaw? Bulahan kadtong wala magpakakita, apan

Sa Tito 2:13 ang atong Ginoong Jesus namulong sa ingon nga atong "dakung Dios ug atong Manluluwas nga si Jesu-Cristo." Sa Mga Taga-Roma 9:5 si Pablo nag-ingon kanato nga "si Kristo mianhi, nga mao ang sa ibabaw sa tanan, gipanalanginan sa Dios hangtud sa kahangturan." Ang mga Saksi ni Jehova naghimo ug desperadong mga paningkamot sa pagbuntog sa pwersa sa niini nga mga pulong, apan ang bugtong maanyag nga paghubad ug ang interpretasyon niini nga mga pulong makit-an sa atong mga Katungod nga Saysay. Walay matinud-anon nga pagduha-duha ngadto sa usa ka tawo nga moadto sa Biblia aron sa pagpangita kon unsa ang ginatudlo niini, ug dili sa pagbasa sa iyang kaugalingon nga hunahuna ngadto niini, nga si Jesus mao ang gipamulong sa nagkalain-laing mga ngalan ug mga titulo nga didto sa unahan sa usa ka pangutana nagpasabot sa pagka-Dios, ug nga siya sa daghan kaayong mga pulong mao ang gitawag nga Dios.

Sa Mga Hebreohanon 1:8 kini nag-ingon sa Anak, "Apan mahitungod sa Anak siya nagaingon, Ang imong trono, Oh Dios, hangtud sa kahangturan, ug ang imong matarung nga sitro mao ang sitro sa imong gingharian ..." Kon kita dili na kinahanglan magpalayo pa kini sa dayag kini ang tin-aw ug kanunay nga gibalikbalik nga pagtulun-an sa Biblia nga si Jesus mao ang tinuod nga Dios.

Balaan nga mga Hiyas

Ang laing linya sa pamatuod nga si Jesus Cristo mao ang Dios, ang usa ka pamatuod parehong kombinsido, ug mao ang, ang tanan nga lima ka kalainan sa Balaang mga hiyas gipahanungod ni Jesus-Kristo, ug "sa tanan nga mga kahingpitan sa Dios nga Kapangulohan," ming-ingon nga nagpuyo sa Iya. Adunay lima ka kalainan sa Balaang mga hiyas nga ang Dios lamang ang nakaangkon. Kini sila mao ang Adunay gahum sa walay kutub, Walay kinutuban nga kahibalo, Bisan asa sa makausa, Kahangturan ug sa Makahimo sa pagkabalhin. Ang matag usa niini nga kalainan sa Balaan nga mga hiyas nga gipahanungod ni Jesus-Kristo.

Si Jesus Cristo mao ang tanan-gamhanan (Adunay gahum sa walay kutub)

Una sa tanan, ang adunay gahum sa walay kutub nga gipahanungod ni Jesus-Kristo. Dili lamang kita gitudlo-an nga si Jesus adunay gahum ibabaw sa mga sakit, ug kamatayon ug mga hangin, ug dagat, ug sa mga yawa, nga silang tanan sabdyek sa Iyang pulong, ug Siya mao ang labaw sa tanan nga mga pamunoan ug gahum ug kamandoan, ug sa tanan nga ngalan nga ginganlan, dili lamang niining panahona sa kalibutan, kondili usab sa kalibutan nga moabut (Mga Taga-Efeso 1:20-23).

Mga Taga-Efeso3:20 - "Karon alang kaniya nga arang makahimo ug labaw gayud sa labing madagayaon nga labaw sa tanan nga atong gipangayo kun gihunahuna, sumala sa gahum nga nagabuhat sa sulod nato"

Mga Taga-Filipos 3:20-21 - “Kay ang atong pagka-lungsoranon atua sa langit, diin magagikan usab ang Manluluwas nga atong gipaabut, ang Ginoong Jesucristo. Nga magaumol pagbag-o sa lawas sa atong pagpaubos, nga ipahiuyon sa lawas sa iyang himaya, sumala sa pagbuhat diin siya makahimo bisan sa pagsakup sa tanang mga butang ngadto sa iyang kaugalingon."

Mga Taga-Colosas 2:10 - "Ug diha kaniya kamo napuno, nga siya mao ang ulo sa tanang kapunoanan ug kagamhanan:"

Pinadayag 1:8 - "Ako mao ang Alpa ug ang Omega, nagaingon ang Ginoong Dios; ang karon, ug ang kaniadto, ug ang moanhi, ang Makagagahum."

Pinadayag 2:26-27 - “Ug ang makadaug, ug ang magatipig sa akong mga buhat hangtud sa katapusan, kaniya igahatag ko ang pagbulot-an ibabaw sa mga nasud. Ug siya magahari kanila uban sa baras nga puthaw, ingon nga ang mga panudlanan sa mga magkokolon pagadugmokon, sumala usab sa akong ginadawat gikan sa akong Amahan:”

Ug sa Hebreohanon 1:2-3 “apan niining kaulahiang mga adlaw siya misulti kanato pinaagig Anak, nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang, pinaagi kang kinsa usab gibuhat niya ang kalibutan. Kini siya, ingon nga panganinaw sa himaya sa Dios ug tukma nga hulad sa iyang kinaiya, mao ang nagasapnay sa kalibutan pinaagi sa gamhanan nga gipamulong niya. Sa nahimo na niya ang pagpanglinis sa mga sala sa katawhan, siya milingkod sa too sa Halangdon sa kahitas-an,”

Si Jesus Cristo mao ang tanan-sa pagkahibalo(Si Jesus Cristo mao ang tanan-sa pagkahibalo)

Kita gitudlo-an diha sa Biblia nga si Jesus nasayud sa kinabuhi sa mga tawo, bisan ang ilang mga tinago nga kasaysayan (Juan 4:16-19), nga Siya nasayud nga ang mga tinago nga mga hunahuna sa mga tawo, nahibalo sa tanan nga mga tawo, nasayud nga kon unsa ang anaa sa tawo (Marcos 2:8; Lucas 5:22; Juan 2:24, 25), nga kahibalo nga kita tatawng misulti sa 2 Cronicas 6:30 ug Jeremias 17:9-10, nga ang Dios lamang ang nakaangkon. Kita giingnan sa daghan kaayong mga pulong sa Juan 16:30 nga si Jesus nasayud sa "tanan nga mga butang," ug sa Mga Taga-Colosas 2:3 atong makita nga diha Kaniya "hingsalipdan na ang tanan nga mga bahandi sa kaalam ug kahibalo."

Mateo 12:25 - " Hingbaloan ni Jesus ang ilang mga hunahuna."

Mateo 27:18 - " Kay Iyang [Jesus] hingbaloan nga tungod sa kasina ilang gitugyan Siya."

Lucas 6:8 - "Nahibalo siya sa ilang mga hunahuna."

Juan 2:24-25 - "apan sa iyang bahin wala ni Jesus isalig ang iyang kaugalingon ngadto kanila, kay siya nasayud man sa tanang tawo ug wala siya magkinahanglan nga adunay magpanghimatuod ngadto kaniya mahitungod sa tawo, kay siya gayud nasayud man kon unsa ang anaa sa sulod sa tawo.”

Juan 21:17 - "Ug siya miingon kaniya sa ikatulo, "Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako?" Ug gikasubo ni Pedro ang iyang pag-ingon kaniya sa ikatulo, "Gihigugma mo ba ako?" Ug siya miingon kaniya, "Ginoo, nasayud ikaw sa tanan; nasayud ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus miingon kaniya, "Pakan-a ang akong mga karnero.”

Pinadayag 2:23 - “ug ang iyang mga anak akong laglagon pinaagig kamatay. Ug unya ang tanang mga iglesia makaila nga ako mao ang magsususi sa hunahuna ug kasingkasing, ug ako magabalus ra sa matag-usa kaninyo sumala sa mahiangay sa inyong mga binuhatan.”

Si Jesus-Kristo, ingon nga sa iyang diosnong kinaiya, mao ang bisan asa karon (Bisan asa sa makausa)

Kita giingnan sa Mateo18:20 “Kay diin gani ang duha kon tulo magakatigum sa akong ngalan, anaa ako sa ilang taliwala." and in Mateo 28:20 nga bisan asa sa Iyang masulundon nga mga tinun-an kinahanglan nga moadto, Siya nga makig-uban kanila, bisan ngadto sa katapusan sa kapanahonan, ug sa Juan 14:20 ug Mga Taga-Corinto 13:5 kita gisultihan nga siya nagapuyo sa matag magtotoo, sa tanan nga mga minilyon nga mga magtotoo nga nagkatag sa yuta.In Mga Taga-Efeso 1:23 kita gisultihan nga Siya "ginabusog ang tanan diha sa tanan."

Mateo 18:20 - "Kay diin gani ang duha kon tulo magakatigum sa akong ngalan, anaa ako sa ilang taliwala." Sa bisan unsa nga gihatag nga higayon nga adunay literal nga libo sa ibabaw sa liboan ka mga pagtuon sa Bibliya, mga panagtagbo nga pag-ampo sa simbahan ug sa mga serbisyo nga gipahigayon sa tibuok yuta. Si Jesus-Kristo nag-ingon nga siya anaa sa matag pagpundok. Ang Dios lamang ang mahimong anaa sa liboan ka mga nagkalain-lain nga mga dapit sa mao nga panahon.

Mga Taga-Roma 8:10 - "Apan kon anaa si Cristo sa sulod ninyo, bisan patay kamog mga lawas tungod sa sala, ang inyong mga espiritu buhi tungod sa pagkamatarung.” Siya nga nagbanhaw kang Cristo Jesus gikan sa mga kamatayon magahatag usab ug Banhawon ang inyong mga lawas nga may kamatayon, pinaagi sa iyang Espiritu nga nagapuyo diha kaninyo. "Walay binuhat, bisan unsa ka dako, nga nanagpuyo sa mga minilyon nga mga Kristohanon sa tibuok kalibutan, dili gayud mahimo. Apan kini dili gayud mahimo alang kang Jesukristo, nga mao ang Dios.

1 Mga Taga-Corinto 10:4 - "Ug yang tanan nanginum sa mao gayud nga ilimnon nga espirituhanon, kay nanginum sila gikan sa usa ka bato nga espirituhanon nga nagsunod kanila, ug ang bato mao si Cristo." Matag higayon nga ang mga magtutuo mag-ambit sa Panihapon sa Ginoo, si Jesu-Cristo ana sa espirituhanon nga paagi.

Pinadayag 2:1 - "Ngadto sa manolunda sa iglesia sa Efeso, isulat mo kini: `Mao kini ang mga pulong sa nagakupot ug pito ka mga bitoon diha sa iyang too nga kamot, ang nagalakaw sa taliwala sa pito ka mga kandilirong bulawan:" Si Jesukristo gipresentar sa Pinadayag nga karon sa mga simbahan ug hingpit nga nahibalo sa minutos nga detalye nga buhat sa matag simbahan.

Pinadayag 3:20 - "Tan-awa, nagatingdog ako sa pultahan ug nagatuktok; kon may magapatalinghug sa akong tingog ug moabli sa pultahan, kaniya mosulod ako ug makigsalo ako sa pagkaon uban kaniya, ug siya uban kanako." Si Jesus-Kristo personal nga makig-uban sa matag mahinulsolon nga magtotoo. Kini mahimo nga imposible kon Siya tawo lamang, kay adunay mga minilyon nga mga Kristohanon mikaylap sa ibabaw sa bug-os nga kalibutan.

Si Jesukristo adunay walay-kataposang paglungtad

We are told in Juan 1:1 that "Sa sinugdan mao na ang Pulong, ug ang Pulong uban sa Dios, ug Dios ang Pulong." In Juan 8:58 Jesus Himself said, " Si Jesus miingon kanila, "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga sa wala pa si Abraham, mao na ako." Timan-i nga ang Ginoong Jesus wala lamang mag-ingon nga "sa wala pa si Abraham, ako mao ang," apan nga "sa wala pa si Abraham, mao nga ako," mao kini ang pagpahayag sa Iyang kaugalingon nga mao ang walay-katapusan nga "AKO."

Isaias 9:6 - "Kay alang kanato ang usa ka bata natawo, alang kanato ang usa ka anak nga lalake gihatag; ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga: ug ang iyang ngalan pagatawgon Kahibulongan, Magtatambag, Dios nga Makagagahum, Amahan nga walay Katapusan, Principe sa Pakigdait.”

Juan 1:1-3 - "Sa sinugdan mao na ang Pulong, ug ang Pulong uban sa Dios, ug Dios ang Pulong. Kini siya sa sinugdan uban sa Dios. Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya; ug niadtong mga nangahimo na, walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya.

Juan 8:58 - “Si Jesus miingon kanila, "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga sa wala pa si Abraham, mao na ako." Jesus certainly did not mean He existed as the first created being, because the Jews wanted to stone Him for claiming to be God.

Pinadayag 1:8 - "Ako mao ang Alfa ug ang Omega," nagaingon ang Ginoong Dios, nga mao ang sa karon ug ang sa kaniadto ug ang sa umalabut, ang Makagagahum sa Tanan." ( Pin. 22:13).

Bisan diha sa Daang Tugon nga kita adunay usa ka deklarasyon sa kahangturan sa mga Cristo, nga mao ang matawo sa Betlehem.Sa Miqueas 5:2 atong mabasa “Apan ikaw, Beth-lehem Ephrata, ikaw nga maoy diyutay nga lungsod diha sa taliwala sa mga linibo nga banay sa Juda, gikan kanimo dunay usa nga mogula nganhi kanako nga mahimong magmamando sa Israel; kang kansang kaagi sa kagikanan gikan pa sa kanhing panahon , gikan sa walay katapusan.” Ug sa Isaias 9:6 kita misulti sa mga bata nga mao ang nga natawo, , "Kay alang kanato ang usa ka bata natawo, alang kanato ang usa ka anak nga lalake gihatag; ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga: ug ang iyang ngalan pagatawgon Kahibulongan, Magtatambag, Dios nga Makagagahum, Amahan nga walay Katapusan, Principe sa Pakigdait.." Ug sa Hebreohanon 13:8 kita gisultihan, " Si Jesu-Cristo mao sa gihapon, kagahapon ug karon ug hangtud sa kahangturan.."

Si Jesukristo mao ang walay pagkausab (Walay pagkabalhin)

Ang Iyang walay pagkabalhin gitudlo usab sa mga Hebreohanon, ug sa una nga bersikulo diha mga bersikulo napulo ug usa, atong makita nga samtang, nga bisan ang langit nagabag-o, ang Ginoong Jesus wala mag-usab. Ang eksakto nga mga pulong, " Ug, ikaw, Ginoo, sa sinugdan nagatukod sa patukoranan sa yuta, ug ang mga langit mao ang mga buhat sa imong mga kamot; Sila mangawala, apan ikaw magapadayon; ug silang tanan mangadaan ingon sa usa ka bisti; Ug ingon sa usa ka kupo lukoton mo sila, ug ingon sa usa ka bisti pagaalid-an sila, apan ikaw mao sa gihapon, ug ang imong mga tuig dili matapus."

Hebreohanon 13:8 - "Si Jesu-Cristo mao sa gihapon, kagahapon ug karon ug hangtud sa kahangturan." This passage disproves the idea that Jesus is a created being. Kini nga yugto nag-himakak sa ideya nga si Jesus mao ang usa ka gibuhat nga binuhat. Kay kon si Jesus gibuhat, Siya dili mao sa gihapon nga kagahapon. "Kagahapon" (sa miagi) ang kalainan sa "hangtud sa kahangturan" (sa umaabut), ug klaro nga nagpasabut sa kahangturan kagahapon.

Si Jesukristo mao ang Tiglalang

Ang Bibliya nagtudlo nga ang gibuhat sa Dios ang tanan nga butang nga anaa, bisan sa espirituhanon o materyal nga mga butang. " Ang Dios nga mao ang nagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang nga ania niini, maingon nga Ginoo man siya sa langit ug sa yuta, wala magpuyo diha sa mga templo nga binuhat sa kamot," (Mga Buhat 17:24). " Ginoo, takus ka sa pagdawat sa himaya ug sa pagtahud, ug sa gahum; kay ikaw ang nagbuhat sa tanang mga butang, ug tungod sa imong kabubut-on nangahimo sila ug gipamuhat.." (Pin. 4:11). “Ug nanumpa tungod kaniya nga nabuhi sa mga katuigan nga walay katapusan, nga nagbuhat sa langit ug sa mga butang nga ania niini, ug sa yuta ug sa mga butang nga ania niini, ug sa dagat ug sa mga butang nga ania niini, aron dili na malangan ang panahon;." (Pin. 10:6). Bisan pa niana, ang Bibliya nagtudlo usab nga si Jesus-Kristo naglalang sa tanan nga butang. Kini lamang ang buot silingon nga si Jesus Cristo mao ang Dios, ang ikaduha nga Persona sa Trinidad, kay ang Dios lamang nga wala gibuhat adunay gahum sa pagmugna og gikan sa bisan unsa. Ang Bibliya nagtudlo nga ang mga binuhat gikan sa walay bisan unsa nga mao ang usa ka buhat sa naglangkob sa tulo ka Dios. Nga nagpatin-aw kon ngano Genesis 1:26 nag-ingon, "Ug miingon ang Dios: Buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato; ug magabuot sila sa mga isda sa dagat, ug sa mga langgam sa kalangitan, ug sa mga kahayopan, ug sa tibook nga yuta, ug sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta.” "Ang mga sumunod mao ang pipila ka mga bersikulo sa Kasulatan nga nagtudlo nga si Cristo mao ang Tiglalang.

Juan 1:2-3 - "Kini siya sa sinugdan uban sa Dios. Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya; ug niadtong mga nangahimo na, walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya."

Juan 1:10 - "Ug siya dinhi na sa kalibutan, ug ang kalibutan nahimo pinaagi kaniya, ngani ang kalibutan wala makaila kaniya."

1 Mga Taga-Corinto 8:6 "apan, alang kanato adunay usa lamang ka Dios, ang Amahan, nga ginikanan sa tanang mga butang ug nga alang kang kinsa kita nanaglungtad; ug usa lamang ka Ginoo, si Jesu-Cristo pinaagi kang kinsa nagalungtad kita ug ang tanang mga butang.”

Mga Taga-Colosas 1:16-17 "Kay diha kaniya gibuhat ang tanang mga butang sa mga langit ug ang ania sa yuta, mga butang makita ug mga dili makita: bisan ang mga trono kun ang mga kaginoohan, kun ang mga kapunoanan, kun ang mga kagamhanan; ang tanang mga butang gipamuhat pinaagi kaniya ug alang kaniya: Ug siya mao ang una sa tanang mga butang, ug diha kaniya ang tanang mga butang nagapadayon."

Hebreohanon 1:2-3 - "apan niining kaulahiang mga adlaw siya misulti kanato pinaagig Anak, nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang, pinaagi kang kinsa usab gibuhat niya ang kalibutan. Kini siya, ingon nga panganinaw sa himaya sa Dios ug tukma nga hulad sa iyang kinaiya, mao ang nagasapnay sa kalibutan pinaagi sa gamhanan nga gipamulong niya. Sa nahimo na niya ang pagpanglinis sa mga sala sa katawhan, siya milingkod sa too sa Halangdon sa kahitas-an,"

Hebreohanon 2:10 - "Kay angayan gayud kaniya, alang kang kinsa ug pinaagi kang kinsa naanaa ang tanang butang, nga sa pagdala niya sa daghang mga anak ngadto sa himaya, iyang pagahingpiton ang mag-uugda sa ilang kaluwasan pinaagi sa pag-antus."

Hebreohanon 3:3-4 - "Apan si Jesus naisip nga labaw pa ug himaya kay kang Moises, maingon nga ang magtutukod sa balay labaw pa ug dungog kay sa balay. (Kay ang matag-usa ka balay may tawong nagtukod niini, apan ang magtutukod sa tanang mga butang mao ang Dios.)"

Si Jesukristo mao ang Maghuhukom sa tanan nga mga katawhan

Ang Bibliya nagtudlo nga sa katapusang mga adlaw niini nga edad hukman sa Diyos ang tanan nga mga tawo nga nabuhi."Unya ang mga kahoy sa lasang manag-awit sa atubangan ni Jehova tungod sa kalipay; Tungod kay siya moanhi sa paghukom sa yuta." (1 Cronicas 16:33) "Ug nakita ko ang mga patay, mga dagku ug mga gagmay, nga nanagtindog sa atubangan sa trono, ug dihay mga basahon nga gipamuklad. Usab dihay laing basahon nga gibuklad, nga mao ang basahon sa kinabuhi. Ug ang mga patay gipanaghukman pinasikad sa nahisulat diha sa mga basahon, pinasikad sa ilang mga binuhatan." - (Pinadayag 20:12)Ang Dios lamang ang mao ang makahimo sa paghukom sa tanan nga mga tawo. Ang Dios mao ang tanan-sa pagkahibalo ug busa nakaila sa tanang buhat. Siya mao ang tanan-gamhanan, ug tungod niini mahimo dad-on sa Iyang mga silot. Siya mao ang hingpit nga balaan, ug tungod niini ang makahukom sa tanan nga sala nga walay dili hustisya.Ang Dios lamang ang moral ug matarung sa kinaiya nga adunay awtoridad sa paghukom sa kaliwatan sa tawo. Bisan pa niana, ang Bibliya nagtudlo nga si JesuKristo maghukom sa kalibutan. Si Cristo sa Iyang kaugalingon nag-angkon sa kinatibuk-ang awtoridad ug minandoan sa ibabaw sa katawhan sa katapusan nga adlaw nga sa Dios lamang. Sa pagkatinuod, ang mga paghukom sa-pagpasig-uli sa Dios nga Makagagahum sa ngatanan, ug ang mga paghukom sa-pagpasig-uli ni Jesukristo mao ang usa ug mao ra nga pagpasig-uli. Si Jesus miingon, " Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlawa, `Ginoo, Ginoo, dili ba nanaghimo man kamig mga profesiya tungod sa imong ngalan, ug nanagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, ug nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan?` Ug unya magaingon ako kanila, `Wala ko gayud kamo igkaila; pahawa kanako, kamong mga mamumuhat ug dautan." (Mateo 7:22-23). Ang dangatan sa matag usa ug ang tagsatagsa ka tawo sa ibabaw nakasanday kay Kristo nga desisyon: Siya adunay gahum ug awtoridad sa paghatag ug silot, ug sa paghulog sa mga tawo ngadto sa impyerno-usa ka awtoridad sa gitagana lamang ngadto sa Dios. Human ang pipila ka biblikal nga mga pakisayran nga walay kapakyasan nga gibuhat nga si Jesukristo mao ang Maghuhukom sa tanang katawhan.

Mateo 25:31-33, 41 - "Ug inig-abut na sa Anak sa Tawo diha sa iyang himaya, ug sa tanang mga manolunda uban kaniya, siya molingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Ug sa iyang atubangan pagatapokon ang tanang kanasuran, ug iyang pagala-inon ang usa gikan sa usa, maingon sa magbalantay sa mga hayop nga maga-lain sa mga karnero gikan sa mga kanding, ug ang mga karnero iyang pagapinigon sa iyang too, apan ang mga kanding anha sa iyang wala. Unya ang Hari magaingon kanila diha sa iyang wala, `Pahawa gikan kanako, kamong mga tinunglo, ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa ug sa iyang mga manolunda;"

Juan 12:48 - "Ang magasalikway kanako ug dili modawat sa akong mga sulti, siya adunay maghuhukom. Ang pulong nga akong gikasulti mao unya ang magahukom kaniya sa kaulahian nga adlaw."

Mga Buhat 10:42 - "Ug siya misugo kanamo sa pagwali ngadto sa katawhan, ug sa pagpanghimatuod nga siya mao ang gitudlo sa Dios aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay."

Mga Buhat 17:31 "kay siya nakatudlo na ug adlaw kanus-a, subay sa katarungan, iyang pagahukman ang kalibutan pinaagi sa usa ka tawo nga iyang gitudlo alang niini, ug kini iyang gipanghimatud-an ngadto sa tanang mga tawo pinaagi sa pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay."

Mga Taga-Roma 2:16 - "unya sa maong adlaw nga, sumala sa akong Maayong Balita, pagahukman na sa Dios ang mga tinagoan sa mga tawo pinaagi kang Cristo Jesus.”

Mga Taga-Roma 14:10-12 - "Nan, nganong magahukom ka man sa imong igsoon? O ikaw, nganong magatamay ka man sa imong igsoon? Kay kitang tanan moatubang ra unya sa hukmanan sa Dios; kay nahisulat kini nga nagaingon: Maingon nga ako buhi, nagaingon ang Ginoo, ang tanang tuhod magaluhod sa atubangan ko, ug ang tanang dila magadayeg sa Dios." Sa ingon niana ang matag-usa kanato magahatag unyag husay ngadto sa Dios mahitungod sa iyang kaugalingon."

Kini nga yugto sa Kasulatan dili lamang nagpresentar kang Cristo ingon nga Maghuhukom, apan tin-aw nga nagtudlo nga sa adlaw sa paghukom, ang tanan moyukbo kang Cristo, nga mao, ang tanan moila nga si Kristo mao ang Ginoong Dios. Pinaagi sa igpasiuna, sa iyang mga kinutlo sa Isaias 45:23 uban sa mga pamilyar nga propetikanhon nga pormula, "Ingon nga ako buhi, nagaingon ang Ginoong Dios" (cf. Num. 14:28, Isa. 49:18, Jer. 22:24, Ezeq. 5:11, Sof. 2:9, ubp.), Ug paggamit niini ngadto kang Kristo, si Apostol Pablo sa kaugalingon kahibalo ug sa tinuyo nga gitawag ni Kristo nga Jehova. Timan-i usab nga sa Paghukom nga Lingkuranan ni Kristo, ang tanan mohatag sa asoy sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Kini nga yugto mao ang usa ka gamhanan ug walay kapakyasan nga pamahayag ni Kristo sa pagka-Dios.

2 Mga Taga-Corinto 5:10 - "Kay kitang tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Cristo, aron ang matag-usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas, maayo o dautan."

2 Timoteo 4:1, 8 - Nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios, ug ni Cristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi ug sa mga minatay sa lyang pagpadayag ug sa iyang gingharian: Sukad karon natagana na kanako ang purongpurong sa pagkamatarung, nga igahatag kanako sa Ginoo, ang Maghuhukom nga matarung, niadtong adlawa; ug dili lamang kanako, kondili usab sa tanan nga nahigugma sa iyang pagpadayag

Hebreohanon 10:30 - "Kay kita nakaila kinsa kadto siya nga nag-ingon, "Akoa ang panimalus, ako mao ang magabayad." Ug usab, "Ang Ginoo magahukum sa iyang katawhan."Si JesuCristo Gisimba isip Dios
ANG HISGOTANAN SA PAGSIMBA

Ang Pulong sa Dios mao ang hilas sa pagtudlo nga nag-inusara YHVH mao ang "pagasimbahon" (Ex. 34:14; Sal. 81:9; 97:7; Mat. 4:10, Luc. 4:8; Pin. 19:10). Kita gihatag ug mga panig-ingnan diha sa Pulong sa Diyos nga mga tawo nga gibadlong, gihampak, o gihukman alang sa pagsimba

ang pagtukod sa kalibutan (Sof. 1:5; Mga Buhat 7:42; Mga Taga-Roma 1:25),

mga dios" (Josue 24; 2 Mga Hari 17; 1 Cor. 8:5),

mga dios-dios (Lev. 19:4; 26:1; 1 Cron. 16:26; 2 Cron. 34:7; 1 Cor. 10:14; 1 Jn. 5:21),

mga larawan (Ex. 20:4; Isa. 42:8, 17; 44:15; Jer. 8:19; Roma. 1:23; Pin. 16:2; 19:20),

“salirawan” (2 Mga Hari 18:4),

materyal nga mga butang (Mat. 16:26; Lucas 12:20; Mga Buhat 17:29; Col. 3:5),

“mga balaan” (Mat. 17:4; Mga Buhat 10:25-26), ug bisan

mga manolonda (Col. 2:18; Pin. 19:10).
Ang Dios miingon, “Ako mao ang Ginoo, kini mao ang akong ngalan; ug ang akong himaya dili nako igahatag sa uban... Tungod sa akong kaugalingon, tungod sa akong kaugalingon, pagabuhaton ko kini; kay unsaon sa pagpasipala sa akong ngalan ? ug ang akong himaya dili nako ihatag sa uban.” – Isaias 42:8 and 48:11.

Uban sa mga kahitas-an sa hunahuna, karon sa pagbasa sa mosunod nga mga yugto sa Kasulatan mahitungod sa walay lain si JesuCristo:

  1. (ang maalamon nga mga tawo) hingkit-an nila ang bata (bag-ong natawo si Jesus) kauban ni Maria nga iyang inahan, ug sa pagpanaghapa nila, ilang gisimba siya (si JESUS- dili Iyang inahan!)“ - Mateo 2:11
  2. “Ug tan-awa, usa ka sanlahon miduol kaniya, ug sa iyang atubangan miluhod nga nag-ingon, "Ginoo, kon buot mo, makahinlo ikaw kanako." - Mateo 8:2
  3. “Ug sila nga didto sa sakayan misimba kaniya ug miingon, "Sa pagkatinuod ikaw mao ang Anak sa Dios." - Mateo 14:33
  4. . “Ug tan-awa, si Jesus misugat kanila ug miingon, "Komusta kamo!" Ug sila miduol ug ilang gigakos ang iyang mga tiil ug ilang gisimba siya.” - Mateo 28:9
  5. “Ug sa ilang pagkakita kaniya ilang gisimba siya; apan dihay mga nanagduhaduha.” - Mateo 28:17
  6. “Ug sa pagkaalinggat niya kang Jesus gikan sa layo, siya midalagan ngadto kaniya ug misimba kaniya,.” - Marcos 5:6
  7. “Ug samtang nagpanalangin pa siya kanila, siya mipahawa gikan kanila ug gibayaw ngadto sa langit. Ug sila namalik sa Jerusalem sa dakung kalipay;” - Lucas 24:52
  8. . “Siya miingon, "Ginoo, mosalig ako,".” - Juan 9:38
  9. . “Ug kong siya (Ang Amahan) magadala pag-usab sa panganay dinhi sa yuta, magaingon Siya, ‘Ug usab, inigdala niya sa panganay dinhi sa kalibutan, siya magaingon, Ipasimba siya sa tanang mga manolunda sa Dios." ( Salmo 148:2). Hebreohanon 1:6

Nga walay lain na paagi sa palibot niini nga kamatuoran sa Kasulatan: si Jesukristo gisimba. Ang Dios nag-ingon nga Siya dili mopakigbahin sa Iyang himaya sa "uban." Bisan pa niana, sa mga tawo nga molimud ni Kristo pagka-Dios kinahanglan gayud nga Siya nakahimo sa pagbuhat lang niini, tungod kay kon si Jesus ginasimba apan dili ang Dios sa Iyang kaugalingon, nan nga gihatag sa Dios sa Iyang himaya sa "uban." Sa sunod higayon nga kamo magsulti sa usa ka tawo nga magdumili nga si Jesus mao ang Dios ipakita kanila sa ibabaw sa mga pulong nga gisulat ni Isaias nga manalagna. Samtang siya magabasa sa mga tudling nagaingon: "Ikaw anaay usa ka seryoso nga problema didto, higala!"

Kini mao ang masangpotan sa tanan nga mga debate mahitungod sa pagka-Dios ni Cristo: Siya nagsimba, ug kana uban sa Iyang Kaugalingon pag-uyon, ug ang pag-uyon sa Amahan. Siya sa kanunay gisimba sa mga Judio diha sa ibabaw sa mga tudling - mga Judio nga dili gayod molimud sa ilang mga pagtuo nga dunay usa lamang ka dios nga hugot nga pagtuo! Sa unsa nga paagi sa daghang mga klaro nga mahimo kini makuha? Kon kini nga kamatuoran lamang ang anaa kanako nga magapamatuod alang sa pagka-Dios ni Kristo, ako anaa sa lig-ong yuta.

ANG BAG-ONG TUGON

1. “Ug siya (Maria) magaanak ug usa ka anak nga lalake, ug pagatawgon mo ang iyang ngalan JESUS (YHVH Manluluwas;): Siya magaluwas sa iyang lungsod gikan sa ilang mga sala. Ug ngatanan kini nanghitabo aron matuman ang gisulti sa Ginoo pinaagi sa manalagna, nga nagaingon: (Isa. 7:14), naga-ingon, ‘Ania karon, ang ulay magapanamkon. ug magaanak usa ka anak nga lalake, ug pagatawgon nila ang iyang ngalan Emmanuel, nga kong hubaron: Ang Dios kauban nato..” Mateo 1:21-23

2. “Hingdunggan ninyo... apan Ako (JESUS) magaingon ... “ (2) Mateo 5:21-22, 27-28

3. “Ug, ania karon, may usa nga miduol kaniya (JESUS) ug miingon: Magtutudlo nga Maayo, ... ‘ ...Apan siya (JESUS) miingon kaniya:, ‘Nganong ginganlan mo ako nga maayo? Walay bisan kinsa nga maayo, kondili usa lamang, ang Dios. ” Mateo 19:16-17 (Marcos 10:18/Lucas 19:19)

4. “Ug samtang nanagkatigum pa ang mga Fariseo, gipangutana sila ni Jesus sa usa ka pangutana, Nga nagaingon: Unsay hunahuna ninyo nahatungod kang Cristo? Kang kinsa siya nga anak? Sila nagaingon kaniya: Anak ni David.’ (matuod – tan-awa Mat. 1:1) Siya nagaingon kanila: Nan, ngano man si David sa pagsulti sa Espiritu nagangalan kaniya nga Ginoo, nga nagaingon:Si Jehova miingon sa akong Ginoo: Lumingkod ka sa akong toong kamot, Hangtud nga ibutang ko ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong mga tiil. (Salmo 110:1)? “Kong si David nagangalan kaniya nga Ginoo, sa unsang pagkaagi nga maanak siya ni David? Ug walay bisan kinsa nga nakahimo sa pagtubag kaniya ug usa ka pulong; ug walay bisan kinsa usab nga nangahas sukad niadtong adlawa sa pagpangutana kaniya ug uban pang mga pangutana.”Mateo 22:41-45 (Marcos 12:35-37/Lucas 20:41-44)

5. “ ... magabautismo (mga tinon-an ) sa Ngalan sa (upat) (usahan) sa Amhan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.” Mateo 28:19

6. “Ug sa pagkakita ni Jesus sa ilang pagsalig, siya miingon sa paralitico, "Anak, ang imong mga sala gipasaylo na." Ug dihay pipila sa mga escriba nga nanaglingkod, ug diha sa ilang mga kasingkasing nangutana sila nga nanag-ingon, "Nganong nagasulti man kining tawhana sa ingon? Usa kini ka pasipala! Kay kinsa bay makapasaylog mga sala kondili ang dios ra?" Marcos 2:5-7

7. “Pumauli ka sa imong balay, ug isugilon mo unsa ka daku ang nahimo sa Dios alang kanimo." Ug milakaw siya nga nagmantala sa tibuok lungsod unsa ka daku sa nahimo ni Jesus alang kaniya.” (Dios - Lucas 8:39) had done for him ... “ Marcos 5:19-20

8. “ ... bisan kinsa nga magadawat Kanako (JESUS), wala magadawat kanako kondili niadtong nagasugo kanako.” Marcos 9:37 (Mat. 10:40; Lucas 9:48)

9. “Ang Anak sa Tawo magapadala unya sa iyang mga manolunda, ug ilang tapukon ug hakuton pagawas sa iyang gingharian ang tanang hinungdan sa pagpakasala ug ang tanang mga magbubuhat ug kadautan,” (cf. Mateo 13:41 ug 24:30-31), and shall gather together His elect (cf. Lucas 18:7; Juan 15:16; Mga Taga-Roma 8:33; Col. 3:12; Tito 1:1) ... “ Marcos 13:26-27

10. “Unya usa kanila, sa iyang pagkakita nga siya maayo na, mibalik ug sa ma-kusog nga tingog nagdayeg sa Dios; ug siya mihapa sa tiilan ni Jesus ug nagpasalamat kaniya. Ug kadto siya usa ka Samarianhon. Ug si Jesus miingon, "Dili ba napulo man ang naayo? Hain ba ang siyam? Wala ba kanilay nakita nga mibalik ug nagdayeg sa Dios gawas niining dumuloong?” Lucas 17:15-18

11. “Sa sinugdan (Gen. 1:1) mao ang Pulong (JESUS - cf. v. 14; 1 Juan 5:7; Pin. 19:13), ug ang Pulong kauban sa Dios (Gen. 1:26; Isa. 48:16; John 17:5; 1 John 1:1-3), ug ang Pulong mao ang Dios (1 John 5:20).
Kini sa sinugdan kauban sa Dios. Ang tanang mga butang gihimo niya; ug sa wala siya, walay bisan unsa nga mahimo sa nahimo(1 Cor. 8:6; Efe. 3:9; Col. 1:15-19). Kaniya diha ang kinabuhi (kaugalingon - Jn. 5:26);
ug ang kinabuhi (Juan 14:6)
mao ang kahayag sa mga tawo (Juan. 8:12) ...
Kadto mao ang Matuod nga Kahayag (Juan. 3:19; 1 Juan. 1:5),
nga nagaiwag sa tanan nga tawo nga moanhi sa kalibutan (Salmo 36:9; Juan 8:12; Juan 9:5).
Dinhi siya sa kalibutan, ug ang kalibutan gibuhat niya, ug ang kalibutan wala moila kaniya (1 Juan. 3:1)
... Nga nangatawo, dili sa dugo, bisan sa kabubut-on sa unod (Mat. 1:23; 1 Tim. 3:16),
[ug atong nakita ang iyang himaya (Isa. 40:5; Lu. 9:32),
himaya ingon nga sa bugtong Anak gikan sa Amahan (Juan 17:5)],
puno sa gracia ug sa kamatuoran (Juan 17:17).
Si Juan (nga Bautista)nagapamatuod mahitungod kaniya, ug misinggit nga nagaingon: Kini mao siya nga tungod kaniya ako nagaingon: Ang moanhi sunod kanako magauna kanako, kay siya una man kanako (Juan 8:58).’
Sa iyang kahupnganan (Col. 1:19 ug 2:9 cp. uban 2 Pedro 1:3-4)
Kay ngatanan kita nakadawat... Walay tawo nga nakakita sa Dios sa bisan unsang panahon: ang bugtong Anak lamang nga anaa sa sabakan sa Amahan (Juan 3:13 ug 8:41),
Siya ang nagpaila Kaniya (2 Cor. 4:6). Juan 1:1-4,9-10,14-16,18

12. “Walay tawo nga makakuha niini gikan kanako, hinonoa ginahalad ko kini sa kinaugalingon kong pagbuot. May kagahum ako sa paghalad niini, ug may kagahum ako sa pagbawi niini. Kining maong sugo nadawat ko gikan sa akong Amahan." (cf. John 10:18 – nagpamatuod sa kabalaan – tan-awa Mga Buhat 3:26 ug Mga Taga-Roma 8:11) ... (JESUS) nagasulti mahitungod sa templo sa iyang lawas (Col. 2:9; Heb. 10:20).” Juan 2:19,21

13. “Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, nagaingon ako (JESUS) kanimo (Nicodemo): Kami (i.e., Ang Amahan u gang Anak b. 34) nagasulti sa among hingbaloan, ug nagapamatuod sa among hingkit-an; ug kamo wala modawat sa among pagpamatuod (1 Juan 5:7 KJV). Kong nagsulti ako kaninyo sa mga butang nga yutan-on, ug wala kamo motoo, unsaon ninyo pagtoo kong ako magsulti kaninyo sa mga butang nga langitnon? Ug walay tawo nga nakasaka sa langit, kondili ang nanaug gikan sa langit (tan-awa kasayoran sa #14 Juan. 3:31- sa ilalum), ang Anak sa tawo nga anaa (karon - i.e., Si Kristo dinhi nag-angkon nga mahimong dungan karon ang duha dinhi sa yuta ug sa langit) sa langit.” Juan 3:11-13

14. “Siya nga gikan sa itaas, labaw sa tanan; siya nga gikan sa yuta iya sa yuta ug nagasulti pinasukad sa yuta. Siya nga gikan sa langit labaw sa tanan.” (Mat. 20:28; Marcos 10:45; Juan 3:13; 6:38,51; Efe. 4:9) nga labaw sa tanan (Mga Taga-Roma 9:5).” Juan 3:31

15. "Apan si Jesus mitubag kanila, "Ang akong Amahan nagapadayon sa pagbuhat bisan pa hangtud karon, ug ako nagabuhat sa ingon man. Ug mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pa ang tinguha sa mga Judio sa pagpatay kaniya, dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw nga igpapahulay, kondili tungod usab kay ang Dios iya mang gitawag nga iyang kaugalingong Amahan, ug sa ingon niana nagpakigsama siya sa Dios.” (7) Juan 5:17-18

16. “Kay maingon nga ang Amahan nagabanhaw sa mga patay ug nagahatag kanilag kinabuhi, maingon man usab ang Anak nagahatag ug kinabuhi kang bisan kinsa nga iyang kahimut-an. Ang Amahan dili magahukom kang bisan kinsa, hinonoa ang tanang paghukom gitugyan niya ngadto sa Anak, aron ang tanang tawo magapasidungog sa Anak maingon sa ilang pagpasidungog sa Amahan. Ang wala magpasidungog sa Anak wala magpasidungog sa Amahan nga mao ang nagpadala kaniya.” Juan 5:21-23

17. “(Jesus speaking) “Nan, maunsa man kaha diay kon inyo nang makita ang Anak sa Tawo nga magasaka ngadto sa dapit diin didto siya kaniadto?” Juan 6:62

18. “Busa nangutana sila kaniya, "Hain man ang imong Amahan?" Si Jesus mitubag nga nag-ingon, "Kamo wala makaila kanako o sa akong Amahan. Kon nakaila pa kamo kanako nakaila usab unta kamo sa akong Amahan.".” Juan 8:19

19. “Siya miingon kanila, "Kamo taga-ubos, ako taga-itaas. Kamo tagadinhi niining kalibutana, ako dili tagadinhi niining kalibutana. Busa giingnan ko kamo nga mangamatay kamo diha sa inyong mga sala, kay mangamatay man gayud kamo diha sa inyong mga sala gawas kon motoo kamo nga ako mao siya." Ug sila nangutana kaniya, "Kinsa ka ba diay?" Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang gikasugilon ko na kaninyo sukad pa sa sinugdan. Daghan akog igsusulti ug ighuhukom mahitungod kaninyo; apan matinuoron siya nga mao ang nagpadala kanako, ug ang akong nadungog gikan kaniya ginapahayag ko ngadto sa kalibutan." Wala nila masabut nga siya nagsulti kanila mahitungod sa Amahan.” Juan 8:23-27

20. “Si Jesus mitubag kanila, "Kon ang Dios mao pa ang inyong Amahan, higugmaon unta ninyo ako, kay migula ug mianhi man ako gikan sa Dios. Ako wala moanhi sa akong kinaugalingong pagbulot-an, kondili siya mao ang nagpadala kanako.” Juan 8:42

21. “Si Abraham nga inyong amahan nalipay sa pagtan-aw sa Akong adlaw (Heb. 11:16): ug nakita niya, ug naghimaya siya.’ Unya ang mga Judio nanag-ingon kaniya: Wala ka pa ngani kalim-an ka tuig, ug nakakita kana kang Abraham?’ Si Jesus miingon kanila: Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, nga sa wala pa matawo si Abraham, mao na ako. (Titulo sa Dios - Exodo 3:14).’ Busa sila namunit ug mga bato sa pagbato kaniya... “ Juan 8:56-59

22. “Ug ginahatagan ko silag kinabuhing dayon, ug sila dili gayud malaglag, ug walay bisan kinsa nga magaagaw kanila gikan sa akong kamot. Ang akong Amahan nga maoy naghatag kanila nganhi kanako, siya labing daku sa tanan ug walay bisan kinsa nga makahimo sa pag-agaw kanila gikan sa kamot sa Amahan. Ako ug ang Amahan usa ra." (cf. Lev. 24:16); Unya ang mga Judio namunit na usab ug mga bato aron ilang ilabay kaniya sa pagpatay kaniya. Ug kanila si Jesus mitubag nga nag-ingon, "Gipakitaan ko kamog daghang mga maayong buhat gikan sa Amahan. Unsa ba niining mga buhata ang hinungdan nga tungod niini inyo akong pagabatoon?" Kaniya mitubag ang mga Judio nga nanag-ingon, "Batoon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat ug maayo, kondili tungod sa pagpasipala batok sa Dios; kay ikaw nagpaka-Dios, nga tawo ka ra man unta." Ug kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, "Dili ba nahisulat man kini sa inyong kasugoan, `Ako nag-ingon, Mga dios kamo`? Kon iya man ganing ginganlan ug mga dios kadtong mga gisultihan sa pulong sa Dios (ug dili arang mabungkag ang kasulatan), ingnon ba diay ninyo ako, ang gididikar sa Amahan ug gipadala niya nganhi sa kalibutan, `Ikaw nagpasipala,` tungod lang kay nag-ingon ako, `Anak ako sa Dios`? Kon ang akong gipamuhat dili man mga buhat sa akong Amahan, nan, ayaw kamo pagtoo kanako; apan kon mao man kini, nan, bisan kon dili kamo motoo kanako, toohi ninyo ang mga buhat aron kamo mahibalo ug makasabut nga ang Amahan ania kanako ug ako anaa sa Amahan." ¶ Ug siya ila na usab nga gisulayan sa pagdakop, apan siya miikyas gikan sa ilang mga kamot. Juan 10:28-39

23. “Apan sa pagkadungog niini ni Jesus, siya miingon, "Kining sakita dili ikamatay, kondili alang kini sa himaya sa Dios, aron ang Anak sa Dios pagahimayaon pinaagi niini."Juan 11:4

24. “¶ Ug si Jesus misinggit ug miingon, "Siya nga mosalig kanako magasalig dili kanako kondili kaniya nga mao ang nagpadala kanako. Ug siya nga makakita kanako makakita kaniya nga mao ang nagpadala kanako.” Juan 12:44-45

25. “si Jesus, sa nasayran niya nga ang tanang butang gikatugyan na sa Amahan ngadto sa iyang mga kamot, ug nga diha siya sa Dios magagikan ug nganha siya sa Dios mopadulong,“ Juan 13:3

26. “Nagatawag kamo kanako nga Magtutudlo ug Ginoo; ug husto kamo kay mao man kana ako.” Juan 13:13

27. “Gipahibalo ko kini kaninyo karon, sa dili pa kini mahitabo, aron nga inigkahitabo na niini motoo kamo nga ako mao ang Cristo. Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang magadawat kang bisan kinsa nga akong igapadala magadawat kanako; ug ang modawat kanako magadawat kaniya nga mao ang nagpadala kanako." Ug sa nakasulti na si Jesus niini, siya naguol diha sa espiritu, ug nagpanghimatuod siya nga nag-ingon, "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga usa kaninyo magabudhi kanako." Juan 13:19-20

28. "Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkasing. Sumalig kamo sa Dios, ug sumalig usab kamo kanako.” Juan 14:1

29. “Kon nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong Amahan. Sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita na kaniya." Ug si Felipe miingon kaniya, "Ginoo, ipakita kanamo ang Amahan, ug igo na kana kanamo." Si Jesus mitubag kaniya, "Kadugay ko nang pagkig-uban kaninyo, ug wala ka pa diay makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako nakakita sa Amahan. Naunsa bang miingon man ikaw, `Ipakita kanamo ang Amahan?" Wala ka ba diay magtoo nga ako anaa sa Amahan ug nga ang Amahan ania kanako? Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, wala ko isulti kini sa kinaugalingon kong pagbulot-an; hinonoa ang Amahan nga nagapuyo sa sulod nako, siya mao ang nagahimo sa iyang mga buhat. Toohi ako ninyo nga ako anaa sa Amahan ug nga ang Amahan ania kanako; o, kon dili man, toohi, ako ninyo tungod sa moong mga buhat.‘” Juan 14:7-11

30. “Ug ako mangamuyo sa Amahan, ug kamo iyang pagahatagan ug laing Manlalaban nga magapakig-uban kaninyo hangtud sa kahangturan, nga mao anag Espiritu sa kamatuoran, kang kinsa ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya. Apan kamo nakaila na kaniya, kay siya nagapuyo man uban kaninyo, ug maanha siya sa sulod ninyo. ¶ "Dili ko kamo pagabiyaan na daw mga ilo; ako mobalik ra kaninyo. Hamubo na lang ang panahon, ug unya ang kalibutan dili na makakita kanako, apan kamo makakita ra unya kanako. Tungod kay ako buhi, kamo usab mabuhi. Niadto unyang adlawa inyong masuta nga ako anaa sa akong Amahan, ug nga kamo ania kanako, ug nga ako anaa kaninyo. Ang nagabaton sa akong mga sugo ug nagatuman niini, kini siya mao ang nahigugma kanako; ug ang nahigugma kanako pagahigugmaon sa akong Amahan, ug ako mahigugma kaniya ug magapadayag sa akong kaugalingon ngadto kaniya." Si Judas (dili ang Iscariote) miingon kaniya, "Ginoo, naunsa ba nga anhi ka man kanamo magpadayag sa imong kaugalingon, ug dili hinoon ngadto sa kalibutan?" Si Jesus mitubag kaniya, "Kon kinsa ang nahigugma kanako, iyang pagabantayan ang akong pulong, ug ang akong Amahan mahigugma kaniya, ug moanha kami kaniya ug anha kamo mopuyo diha kaniya.’” Juan 14:16-23

31. “Ang nagadumot kanako nagadumot sa akong Amahan usab. Kon wala pa nako mahimo diha kanila ang mga buhat nga walay laing nakabuhat, wala unta silay sala; apan karon sila nakakita ug ilang gidumtan ako ug ang akong Amahan.” Juan 15:23-24

32. “Kining mga butanga gisulti ko kaninyo pinaagig mga sambingay; apan moabut ra ang takna nga ako dili na magasulti kaninyo pinaagi pa ug mga sambingay, kondili magasulti ako kaninyo sa yano gayud mahitungod sa Amahan. Niadtong adlawa kamo managpangayo pinaagi sa akong ngalan; ug dili ako mag-ingon kaninyo nga ako magaampo sa Amahan alang kaninyo, kay ang Amahan gayud nahigugma kaninyo kay kamo nahigugma man kanako ug nagatoo nga ako gikan sa Amahan. ¶ Ako gikan sa Amahan ug ako mianhi sa kalibutan; usab, ako mobiya sa kalibutan ug moadto sa Amahan." Ang iyang mga tinun-an miingon kaniya, "Ah, karon nagasulti na ikaw sa yano gayud ug dili na pinaagig sambingay! Ug nasayud na kami karon nga ikaw nahibalo diay sa tanang mga butang, ug nga ikaw dili na kinahanglan nga pangutan-on pa ni bisan kinsa. Tungod niini kami nagatoo nga ikaw gikan sa Dios." Si Jesus mitubag kanila, "Nagatoo na ba diay kamo karon? Tan-awa, moabut ra ang takna, ug ania kini miabut na, nga kamo patibulaagon, ang tagsatagsa kaninyo ngadto sa iyang kaugalingong puloy-anan, ug biyaan ninyo ako nga mag-inusara; apan dili ako magainusara kay ang Amahan ania man uban kanako..’” Juan 16:25-32

33. “Ako nagaampo alang kanila; ako wala mag-ampo alang sa kalibutan, kondili alang sa mga gitugyan mo kanako, kay mga imo man sila (Juan 1:1-2).” Juan 17:5

“And all Mine (JESUS) are Thine (the Father), and Thine are Mine Ug ang tanan nga mga butang nga ako (JESUS), imo man (ang Amahan); ug ang mga imo, ako; ug ako ginahimaya diha kanila; and I am glorified in them. Ug ako wala na sa kalibutan, ug kini sila ania sa kalibutan, ug ako moanha kanimo. Amahan nga balaan, batoni sila sa imong ngalan, ang mga gitugyan mo kanako, aron managhiusa sila sama kanato.” Juan 17:10-11

35. “Si Tomas (Judio nga nagatuo sa usa ka Dios) mitubag ug miingon kaniya (JESUS): Ginoo ko ug Dios ko!’” Juan 20:28

36. “Ug gibato nila (Mga Judio gikan sa sinagoga - 6:9) si Esteban, nga nagasangpit sa Ginoo, ug nagaingon: Ginoong Jesus, dawata ang akong espiritu.’” MGA BUHAT 7:59

37. “Apan si Ananias mitubag, "Ginoo, nakadungog ako gikan sa daghan mahitungod niining tawhana, unsa kadaku sa kadaut nga iyang nahimo sa imong mga balaan didto sa Jerusalem; ug karon ania man gani siya dinhi nga may pagtugot gikan sa mga sacerdote nga punoan aron sa pagpanggapos sa tanang magapangaliya sa imong ngalan." Apan ang Ginoo miingon kaniya, "Umadto ka, kay siya pinili nga galamiton ko sa pagdala sa akong ngalan sa atubangan sa mga Gentil ug sa mga hari ug sa mga anak ni Israel; kay ipakita ko kaniya unsa kadaghan ang kinahanglan iyang pagaantuson tungod sa akong ngalan." Busa si Ananias miadto ug misulod sa balay. Ug sa nagpandong siya sa iyang mga kamot diha kaniya, siya miingon, "Igsoon Saulo, ang Ginoong Jesus nga mitungha kanimo sa dalan nga imong giagian paingon dinhi, nagpaanhi kanako aron ikaw mahiulian sa imong igtatan-aw ug mapuno ka sa Espiritu Santo." MGA BUHAT 9:13-17

38. “Kamo nahibalo sa pulong nga gipadala sa Dios ngadto sa kaliwatan ni Israel, sa iyang pagwali sa Maayong Balita sa pakigdait pinaagi kang Jesu-Cristo (siya mao ang Ginoo sa tanan), [Siya ang Dios sa tanan] ... “ MGA BUHAT 10:36 6

39. “Ug sila miingon, ‘Ug kaniya mitubag sila nga nag-ingon, "Tumoo ka sa Ginoong Jesus ug maluwas ka, ikaw ug ang imong panimalay." Mga Buhat 16:31 “Ug sa gikapasaka na niya sila sa iyang balay, iyang gidulotan silag pagkaon; ug uban sa iyang tibuok panimalay, siya nalipay nga nakakaplag sa pagtoo diha sa Dios..” MGA BUHAT 16:34

40. “ ... ang iglesia sa Dios nga gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo.” MGA BUHAT 20:28b

41. “Si Pablo, ulipon ni Jesucristo, gitawag aron mahimong apostol, ginahin alang sa Maayong Balita sa Dios... Kay ang Dios mao ang akong saksi nga kaniya nagaalagad ako sa akong espiritu sa Maayong Balita sa iyang Anak... “ Mga Taga-Roma 1:1,9

42. “Apan kamo wala diha sa unod, hinonoa anaa kamo sa Espiritu kon tinuod man nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo. Ang wala magbaton sa Espiritu ni Cristo dili iya ni Cristo..” Mga Taga-Roma 8:9

43. “nailaha ang mga patriarca, ug gikan kanila, sa kaliwatan sumala sa pagkatawo, natawo si Cristo nga mao ang Dios nga anaa sa ibabaw sa tanan, dalaygon hangtud sa kahangturan. Amen..” Mga Taga-Roma 9:5

44. “ ... Kay kinahanglan kitang tanan igapahayag sa atubangan sa hukmanan ni Cristo. Kay nahasulat (sa Isaias 45:23), ‘Nan, nganong magahukom ka man sa imong igsoon? O ikaw, nganong magatamay ka man sa imong igsoon? Kay kitang tanan moatubang ra unya sa hukmanan sa Dios; kay nahisulat kini nga nagaingon: Maingon nga ako buhi, nagaingon ang Ginoo, ang tanang tuhod magaluhod sa atubangan ko, ug ang tanang dila magadayeg sa Dios." Sa ingon niana ang matag-usa kanato magahatag unyag husay ngadto sa Dios mahitungod sa iyang kaugalingon.” Mga Taga-Roma 14:10-12

45. “Kondili atong ginasulti ang kaalam sa Dios diha sa usa ka tinago, bisan ang kaalam nga natagoan, nga gitaganang daan sa Dios sa wala pa ang mga panahon sa kalibutan alang sa atong himaya: Nga wala hiilhi sa bisan kinsa nga mga punoan niining panahona sa kalibutan: kay kong hingbaloan pa nila kini, wala unta nila ilansang sa cruz ang Ginoo sa kahimayaan (i.e., YHVH sa Iyang kaugalingon – tan-awa Salmo 24:7-10; (10) also Santiago 2:1).” 1 MGA TAGA-CORINTO 2:7-8

46. “ ... nanghibalo kita nga walay diosdios nga may bili dinhi sa kalibutan, ug walay Dios, kondili usa ra Kay bisan pa may mga ginganlan nga mga dios, bisan sa langit kun sa yuta, ingon nga adunay daghan nga mga dios, ug daghan nga mga ginoo; Apan alang kanato adunay usa ka Dios, ang Amahan nga kaniya nagagikan ang tanang mga butang, ug nga kita alang kaniya; ug usa ka Ginoo, si Jesucristo, nga pinaagi kaniya ang tanang mga butang, ug kita pinaagi kaniya.” (11) 1 MGA TAGA-CORINTO 8:4-6

47. “Ang nahaunang tawo gikan sa yuta, hinimog abog; ang ikaduhang tawo gikan sa langit.” 1 MGA TAGA-CORINTO 15:47

48. “Sa ilang pagkabutang, ang mga hunahuna sa mga dili magtotoo gibutaan sa dios niining kalibutana, aron sila dili makakita sa kahayag sa Maayong Balita sa himaya ni Cristo nga mao ang dagway sa Dios.” (12) 2 MGA TAGA-CORINTO 4:4

49. “Ug kining tanan gikan sa Dios nga mao ang nagpasig-uli kanamo ngadto kaniya pinaagi kang Cristo ug naghatag kanamo sa bulohaton sa pagpasig-uli; nga mao kini, nga diha ang Dios kang Cristo, nagpasig-uli sa kalibutan ngadto sa iyong kaugalingon sa walay pag-isip batok kanila sa ilang kalapasan, ug nagpiyal kanamo sa balita sa pagpasig-uli. Busa kami mga tinugyanan nga pinadala ni Cristo, nga pinaagi kanamo ang Dios nagahimo sa iyang paghangyo kaninyo. Tungod kang Cristo, nangamuyo kami kaninyo, magpasig-uli kamo ngadto sa Dios..” 2 MGA TAGA-CORINTO 5:18-20

50. Ayaw kamo pagpahiangay sa inyong kaugalingong kauban sa mga dili magtotoo diha sa mao rang usa ka yugo. Kay unsa may kigkomboyahan sa pagkamatarung ug sa pagkadautan? O unsa may pakig-ambitan sa kahayag ug sa kangitngit? Unsa may pakig-uyonan ni Cristo kang Bilyal? O unsa may iya sa magtotoo nga kapakigsalohan sa dili magtotoo? Unsa may pakig-uyonan sa templo sa Dios ug sa mga diosdios? Kay kita mao ang templo sa Dios nga buhi; sumala sa giingon sa Dios: Ako mopuyo sa sulod nila ug magalihok diha kanila, ug ako mahimong ilang Dios, ug sila mahimong akong katawhan. (in Lev. 26:12 and Isa. 52:11), Busa panggula kamo gikan kanila, ug magpalain kamo gikan kanila, nagaingon ang Ginoo, ug ayaw na kamo paghikap ug mahugaw; unya pagahinangpon ko kamo, ug ako mahimong inyong amahan, ug kamo mahimong akong mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye, nagaingon ang Ginoo nga Makagagahum sa Tanan." 2 MGA TAGA-CORINTO 6:14-18

51. “Kay kamo nasayud sa gracia sa atong Ginoong Jesucristo, nga, bisan siya dato (i.e., sama sa pagka-Dios - cf. Filip. 2:5-11), apan tungod kaninyo nagpakakabus siya, aron mangadato kamo tungod sa iyang pagkakabus (i.e., mahimong tawo) aron mangadato kamo.” 2 MGA TAGA-CORINTO 8:9

52. “Ug sa paghimo nga ang tanang mga tawo makakita, kong unsa ang hugna sa tinago nga sukad sa mga katuigan natago diha sa Dios nga nagbuhat sa tanang mga butang pinaagi kang Jesucristo;” (Juan 1:1-3) ... “ Mga Taga-Efeso 3:9

53. “Ang mikanaug mao usab ang misaka sa kahitas-an nga labaw sa tanang mga langit, aron mapuno niya ang tanang mga butang)” ( Efe. 1:23).” Mga Taga-Efeso 4:10

54. “ ... Cristo Jesus, Nga, sa nagalungtad sa kinaiya sa Dios, wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios ingon nga usa ka butang nga pagaagawon (Juan 1:1); Kondili naghukas siya sa iyang kaugalingon, nga misul-ob sa dagway sa usa ka ulipon nga gihimo sama sa mga tawo (Juan 1:14 Ug sa hingkit-an siya sa dagway sa usa ka tawo, nagpaubos siya sa iyang kaugalingon (klase: Juan 13:3-5; also see 2 Cor. 8:9), nga nahimo nga masinug-tanon bisan hangtud sa kamatayon, oo, sa kamatayon sa cruz. Tungod niini usab gibayaw siya sa Dios sa kahitas-an, ug gihatag kaniya ang ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan: Aron nga tungod sa ngalan ni Jesus, ang tanang tuhod mangapiko, sa mga butang sa langit ug sa mga butang sa yuta, ug sa mga butang sa ilalum sa yuta, Ug aron ang tanang dila manag-sugid nga si Jesucristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan.” Mga Taga-Filipos 2:5-11

55. “(JESUS)Nga siya mao ang dagway sa Dios nga dili-makita, ang panganay sa tanang mga binuhat. (cf. Proverbios 8:22-31): Kay diha kaniya (JESUS) gibuhat ang tanang mga butang sa mga langit ug ang ania sa yuta, mga butang makita ug mga dili makita: bisan ang mga trono kun ang mga kaginoohan, kun ang mga kapunoanan, kun ang mga kagamhanan; ang tanang mga butang gipamuhat pinaagi kaniya ug alang kaniya: (cf. Jn. 1:1-2), (14) Ug siya mao ang una sa tanang mga butang, ug diha kaniya ang tanang mga butang nagapadayon. (i.e., Si Jesus mao ang literal nga Usa ka 'naghupot sa tingub, nga kamatuoran! – tan-awa Neh. 9:6 ug Mga Buhat 17:28). Ug siya mao ang ulo sa lawas, ang iglesia, nga mao ang sinugdan (Grk. ‘sinugdanan,’ timaan mahitungod sa iyang ranggo, gahum, ug awtoridad), ang panganay nga gikan sa mga minatay; aron nga sa tanang mga butang siya molabaw gayud sa tanan. Kay nahamut-an sa Amahan, nga diha kaniya (JESUS) magpuyo ang tanang kahupnganan; (i.e., Pagka-Dios - Col. 2:9) ... “ MGA TAGA-COLOSAS 1:15-19

pagkadato sa hingpit nga pagsalig sa pagsabut, aron sila managpakaila (Grk. ‘sa kahibalo’ - pag-ila, pag-ila, nga mahimong hingpit nga pamilyar nga uban) sa tinago sa Dios, nga mao si Cristo (1 Timoteo 3:16); Aron paglipayon ang ilang mga kasingkasing, nga sa gihiusa sila sa gugma, ug alang sa bug-os nga mga pagkadato sa hingpit nga pagsalig sa pagsabut, aron sila managpakaila sa tinago sa Dios, nga mao si Cristo; Nga kaniya anaa natago ang tanang mga bahandi sa kaalam ug kahibalo.” MGA TAGA-COLOSAS 2:2-3

57. “Kay diha kaniya nagapuyo ang bug-os nga kahupnganan sa pagka-Dios, sa lawas gayud, (Grk. ‘balaan nga kaniya’ - literal, Pag-ka Dios) lawasnon (cf. Juan 1:16 ug 17 (16) ).” MGA TAGA-COLOSAS 2:9

58. “Ngayo'y patnugutan nawa ng atin ding Dios at Ama, at ng ating Panginoong Jesus, ang aming paglalakbay sa inyo: (timan-i ang grammar nga estraktura), sa paggiya sa atong dalan kanimo.” 1 MGA TAGA-TESALONICA 3:11 1

59. “Kay kong mitoo kita nga si Jesus namatay ug nabanhaw, ingon man usab ang mga nangatulog pinaagi kang Jesus, pagadad-on sa Dios uban kaniya. Kay kini giingon namo kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo: nga kita nga mga buhi, nga managpabilin hangtud sa pag-abut sa Ginoo, dili kita magauna sa mga nangatulog. Kay ang mao nga Ginoo, sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog sa punoan sa mga manolonda, ug sa budyong sa Dios, manaug gikan sa langit ug ang mga nangamatay diha kang Cristo mangabanhaw pag-una. (Pin. 21:3; 22:3-4).” 1 MGA TAGA-TESALONICA 4:14-16

60. “Si Pablo, apostol ni Jesuscristo, sumala sa sugo sa Dios nga atong Manluluwas, ug ni Cristo Jesus, nga atong paglaum;” 1 TIMOTEO 1:1

61. “Ug sa walay langtugi, daku ang tinago sa pagka-diosnon: Ang Dios nga gipadayag diha sa unod, (ang Dios) gipakamatarung sa Espiritu; (ang Dios) (nakit-an sa mga manolonda; (ang Dios) giwali sa taliwala sa mga kanasuran: (ang Dios) gitohoan dinhi sa kalibutan; (ang Dios) gibayaw sa himaya(ang tanan nga nagtumong kay JESUS!)” 1 TIMOTEO 3:16

62. “Nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios, ug ni Cristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi ug sa mga minatay sa lyang pagpadayag ug sa iyang gingharian:“ 2 TIMOTEO 4:1

63. “(God) ug nga sa gitagal nga panahon gikapadayag diha sa iyang pulong pinaagi sa pagwali nga gipiyal kanako sumala sa sugo sa Dios nga atong Manluluwas; Kang Tito, akong tinuod nga anak diha sa tinuohan nga atong tanan: (cf. 3:4-6).” TITO 1:3-4

64. “nga magapaabut sa atong bulahan nga paglaum, sa pagpadayag sa himaya ni Jesu-Cristo nga atong dakung Dios ug Manluluwas,” TITUS 2:13

65. “Ang Dios nga sa karaang panahon nakasulti sa makadaghan ug sa mga nagkalainlaing mga paagi sa mga ginikanan pinaagi sa mga manalagnaNiining katapusan nga mga adlaw nagsulti kanato pinaagi sa iyang Anak nga gitudlo niya nga manununod sa tanang mga butang nga tungod kaniya usab gibuhat ang mga kalibutan; Nga sanglit mao ang dan-ag sa iyang himaya ug ang mao gayud nga dagway (Grk. ‘kinaiya’ - sa usa ka tukma nga kopya o imong gikinahanglan representasyon) dagway sa iyang(Dios) pagkamao, ug sa nagatuboy sa tanang mga butang pinaagi sa pulong sa iyang(JESUS) gahum, sa diha nga nakabuhat siya sa paghinlo sa atong mga sala, milingkod sa toong kamot sa Halangdon sa kahitas-an; Sa nahimo siya nga labi pang maayo kay sa mga manolonda , ingon nga Siya adunay pinaagi sa panulondon (tungod kay siya mao ang Dios "kauban"- Ang iyang pamilya nga relasyon – tan-awa Zac. 13:7) nga nakakuha sa labing maayo nga Ngalan labaw nila.” Hebreohanon 1:1-4

66. “Apan mahitungod sa Anak(Ang Amahan), siya nagaingon: (sa Salmo 45:6-7), ‘Ang imong trono, O Dios, alang sa mga katuigan nga walay katapusan, ug ang baras sa katul-id mao ang baras sa imong gingharian. Gihigugma mo ang pagkamatarung, ug gidumtan ang pagkamasupilon; tungod niana, ang Dios nga imong Dios nagadihog kanimo uban sa lana sa kalipay labaw kay sa imong mga kauban.’ Ug (17) (sa Salmo 102:25-27), ‘ikaw, Ginoo, sa sinugdan nagatukod sa patukoranan sa yuta, ug ang mga langit mao ang mga buhat sa imong mga kamot;... ‘” Hebreohanon 1:8-10

67. “ ... palandunga ang Apostol ug Labawng Sacerdote sa atong pagsugid, nga mao si Jesus; Nga matinumanon niadtong nagtudlo kaniya(ang Amahan), ingon man usab si Moises sa tibook niya nga balay.. Kay siya (JESUS) ginaisip nga takus sa labi pang daku nga himaya kay sa kang Moises, sa gidak-on nga ang nagtukod sa balay may labi pang daku nga kadungganan kay sa balay. Kay ang tagsatagsa ka balay gitukod ni bisan kinsa; apan ang nagtukod sa tanang mga butang mao ang Dios Ug si Moises, ingon nga sulogoon, sa pagkamatuod matinumanon sa tibook niya nga balay, alang sa usa ka pagpamatuod niadtong mga butang nga pagasultihan sa ulahi; Apan si Cristo ingon nga Anak, ibabaw sa iyang balay... “ Hebreohanon 3:1b-6

68. “(Melchisedec) Walay amahan, walay inahan, walay kagikanan; nga walay sinugdan sa mga adlaw; bisan katapusan sa kinabuhi; kondili gibuhat nga sama sa Anak sa Dios... “ Hebreohanon 7:3

69. “pinaagi sa bag-o ug buhi nga agianan nga iyang gibuksan alang kanato lahus sa tabil, nga sa ato pa, pinaagi sa iyang lawas, “ Hebrews 10:20

70. “ilang gisusi kinsang tawhana o unsang panahona ang gipasabut sa Espiritu ni Cristo nga diha kanila sa ilang pagtagna sa mga pag-antus ni Cristo ug sa himaya nga modason niini.” (ang mga manlagna sa DT, nagapamatuod sa wala pa si Cristo ug Siya ipakasama sa Espiritu Santo) nga nagtimaan ... “ 1 PEDRO 1:11

71. “ ... alang kanila nga nahiagum sa sama nga hamili nga pagtoo uban kanamo diha sa pagkamatarung sa atong Dios ug Manluluwas nga si Jesucristo (Grk. ‘nga atong Dios ug Manluluwas’) Cristo Jesus.” 2 PEDRO 1:1

72. “Ang kaniadto sukad sa sinugdan (1Juan 1:1) ang among hingdunggan, ang among hingkit-an sa among mga mata, ang among nasud-ong, ug nahikap sa among mga kamot, nahatungod sa Pulong sa kinabuhi, (JESUS - Juan 1:1,14) [Kay ang kinabuhi napadayag (Juan 1:14; 1 Tim. 3:16) ug nakita namo, ug ginapamatud-an namo, ug ginamantala namo kaninyo ang kinabuhi nga walay katapusan, nga didto kauban sa Amahan (Juan 1:1-2), ug ginapadayag kanamo... “ 1 Juan 1:1-2

73. “¶ Kadto nga diha na sukad pa sa sinugdan, nga among nadungog, nga among nakita pinaagi sa among kaugalingong mga mata, nga among nasud-ong ug nahikap pinaagi sa among mga kamot, mahitungod sa pulong nga nagahatag ug kinabuhi (ug ang kinabuhi gikapadayag, ug kami nakakita niini ug magapanghimatuod niini, ug magamantala kaninyo sa maong dayong kinabuhi, nga diha kauban sa Amahan ug nga gikapadayag kanamo), (Juan 1:10). ¶ Ang gipahibalo nga among nadungog gikan kaniya ug karon among ginamantala kaninyo mao kini: nga ang Dios kahayag ug diha kaniya wala gayuy kangitngit.” 1 Juan 3:1-2,5

74. “Ug nahibaloan nato ang gugma pinaagi niini: kay siya mihatag man sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang kanato; ug kinahanglan nga kita usab magahatag sa atong kinabuhi sa pagpakamatay alang sa mga igsoon.“ 1 Juan 3:16

75. “Ug ang Espiritu mao ang nagapamatuod niini, kay ang Espiritu mao man ang kamatuoran.” 1 Juan 5:7

76. “Ug kita sayud nga ang Anak sa Dios mianhi ug mihatag kanatog salabutan sa pag-ila kaniya nga mao ang matuod; ug kita anaa kaniya nga mao ang matuod, diha sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo. Kini siya mao ang matuod nga Dios ug kinabuhi nga dayon. (1 Juan 1:2).” 1 Juan 5:20

77. Kay kaninyo nanagpakasulod sa hilum ang pipila ka mga tawo nga dugay nang gikatagana alang niining maong pagkahinukman sa silot, mga tawong dili diosnon nga nanaghimo sa hiniwi nga pagpadapat sa grasya sa atong Dios alang sa ilang pagpatuyang ug nanagpanghimakak sa atong Bugtong Agalon ug Ginoo, si Jesu-Cristo.” JUDAS 4

78. “Karon ngadto kaniya nga may gahum sa pagbantay kaninyo nga dili mangahulog ug sa pagpasundayag kaninyo nga walay buling diha sa atubangan sa iyang himaya dinuyogan sa dakung kalipay.” JUDAS 24

79. “Ako mao ang Alpa ug ang Omega, nagaingon ang Ginoong Dios; ang karon, ug ang kaniadto, ug ang moanhi, ang Makagagahum (mao ni JESUS! – tan-awa Pin. 1:11,16-18; 2:8; 21:6; 22:13 – kini nagpamatuod sa iyang Pagka-Dios - Gen. 17:1; Isa. 44:6).” Pinadayag 1:8

80. “¶ Sila magapakiggubat batok sa Cordero, apan pagadag-on sila sa Cordero, kay kini siya mao man ang Ginoo sa kaginoohan ug Hari sa kaharian, ug sila nga uban kaniya maoy mga tinawag ug mga pinili ug mga kasaligan.” (tan-awa 1 Tim. 6:15!) Pinadayag 17:14

81. “Ug iyang gipakita kanako ang usa ka suba sa tubig sa kinabuhi, matin-aw ingon sa salamin, nga nagagikan sa trono (usahan - dili ‘mga trono’!) sa Dios ug sa Cordero... Ug sa umalabut wala na gayud ing pagtunglo; ug ang trono (unahan) sa Dios, ug sa Cordero, anaa niini: (unahan - dili ‘ila’!) pagaalagaron siya sa iyang mga ulipon (unahan - dila ‘sila’!);ug nakita ko ang iyang nawong (dili ‘ilang mga nawong’!); ug ang Iyang ngalan (dili ‘ilang mga ngalan’! - cf. Zac. 14:9) sa ilang mga agtang.” Pinadayag 22:1,3-4 (tan-awa usab 11:15, nga migamit ug parehong batadila) )

82. “ ... ang Ginoo, ang Dios sa mga espiritu sa mga manalagna, nagsugo sa iyang manolonda... ‘Ako, si Jesus,nagpadala sa Akong manolonda ...” Pinadayag 22:6,16 6

The above Ang anaa sa ibabaw nga 82 Bag-ong Tugon nga mga tudling, uban sa uban nga mga ebidensiya nga gipasa, dili mahimong ipasabot. Sa pagkamatuod, ang tanan nga mga tudling wala "namali ug hubad"! unsa ang tin-aw gikan sa Kasulatan mao nga ang Amahan ug ang Anak mao ang lahi, apan ang duha mao ang tinuod nga "usa ka"Dios (nga mao siyempre ang tinuod nga Balaang Espiritu ingon man). Dugang pa, si Jesus Cristo mao ang tinuod nga "Ang Dios gipahayag diha sa unod."
Daang Tugon nga mga Tudling

Isaias 7:14 - "Busa ang Ginoo gayud maoy mohatag kaninyo ug usa ka timaan: ania karon, ang usa ka ulay manamkon, ug magaanak ug usa ka anak nga lalake, ug pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel." (Emmanuel literal nga nagpasabut nga "ang Dios uban kanato").

Isaias 9:6 - "Kay alang kanato ang usa ka bata natawo, alang kanato ang usa ka anak nga lalake gihatag; ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga: ug ang iyang ngalan pagatawgon Kahibulongan, Magtatambag, Dios nga Makagagahum, Amahan nga walay Katapusan, Principe sa Pakigdait.

Jeremias 23:5-6 " Ania karon, ang mga adlaw moabut na, miingon si Jehova, nga ako magapatindog alang kang David, usa ka matarung nga Sanga, ug siya magahari ingon nga hari ug magadumala sa pagkamanggialamon, ug ipakanaug niya ang justicia ug ang pagkamatarung dinhi sa yuta. Sa iyang mga adlaw ang Juda pagaluwason, ug ang Israel magapuyo nga gawas sa mga kadaut; ug mao kini ang iyang ngalan nga igatawag kaniya: Si Jehova ang among pagkamatarung." Ngalan ni Kristo diha sa Hebreohanon mao ang YHWH Pagkamatarung, Jehovah Atong Pagkamatarung

Miqueas 5:2 " Apan ikaw, Beth-lehem Ephrata, ikaw nga maoy diyutay nga lungsod diha sa taliwala sa mga linibo nga banay sa Juda, gikan kanimo dunay usa nga mogula nganhi kanako nga mahimong magmamando sa Israel; kang kansang kaagi sa kagikanan gikan pa sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan." Si Cristo kanunay anaa tungod kay Siya dili usa ka gibuhat nga binuhat: Ug siya mao ang Dios nga Makagagahum sa ngatanan nga anaa gikan sa walay katapusan.

Malaquias 3:1-2 "Ania karon, ako nagapadala sa akong sinugo, ug siya magaandam sa dalan sa atubagan ko: ug ang Ginoo nga inyong gipangita moabut sa hinanali sa iyang templo; ug ang sinugo sa tugon, si kinsa inyong gitinguha, ania karon, siya moabut na, nagaingon si Jehova sa mga panon. Apan kinsa ang makapabilin sa adlaw sa iyang pag-anhi? ug kinsa ang mangatubang kong siya mopakita na? kay siya sama sa kalayo sa magtutunaw, ug sama sa sabon sa manlalaba:." Ang templo sa Dios maoy templo ni Kristo. Moanhi si Cristo ingon nga usa ka gamhanan nga maghuhukom.

Salmo 45:1, 6-7 " ¶ Ang imong trono, Oh Dios, alang sa mga katuigan nga walay katapusan: Usa ka baras sa katul-id mao ang baras sa imong gingharian. Gihigugma mo ang pagkamatarung, ug gidumtan mo ang pagkadautan: Tungod niana ang Dios, ang imong Dios, nagdihog kanimo, Sa lana sa kalipay labaw kay sa imong mga kaubanan." Ang Hebreohanong pulong nga gihubad ug "dinihogan" mao ang punglihok nga dagway sa pungan "Mesiyas."

Salmo 110:1-3 "¶ Si Jehova miingon sa akong Ginoo: Lumingkod ka sa akong toong kamot, Hangtud nga ibutang ko ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong mga tiil. Ang baras sa imong kalig-on igapadala ni Jehova gikan sa Sion: Magahari ka sa taliwala sa imong mga kaaway. Ang imong katawohan managhalad sa ilang kaugalingon sa kinabubut-on Sa adlaw sa imong gahum, sa matahum nga pagkabalaan: Gikan sa tagoangkan sa kabuntagon Ikaw adunay tun-og sa imong pagkabatan-on..." Ang Dios (si Jehova) mahimong modaug sa tanan nga mga kaaway ni Kristo. Bisan pa niana, ang sungkod ni Cristo ug gahum ni Cristo mahimong modaug sa tanan nga mga kaaway. Ang pagmando ug gahum ni Cristo tin-aw nga sama sa iya sa Dios.
Tan-awa Salmo 2:11-12 diin ang usa ka susama nga tema maoy gihisgotan: "Sa kahadlok, umalagad kamo kang Jehova, Ug managlipay kamo uban ang pagkurog. Humalok kamo sa anak, aron siya dili masuko, ug mangawala kamo diha sa dalan, Kay ang kapungot niya mosilaub sa dili madugay. Bulahan kadtong tanan nga modangup diha kaniya.." Note how "the Son" is set poetically in parallel with "Jehovah."
Ang Paagi nga ang Ngalan sa Dios nga Amahan ug ni Jesukristo nga Anak Gitapak sa Tingub

Ang laing linya sa kamatuoran sa hingpit nga pagka-Dios sa atong Ginoo makita diha sa paagi sa ngalan ni Jesu-Kristo inubanan sa Dios nga Amahan. Sa daghang mga yugto sa iyang ngalan inubanan sa ngalan sa Dios nga Amahan sa usa ka dalan nga kini imposible sa magtiayon sa ngalan sa bisan unsa nga may katapusan nga uban sa nga sa pagka-Dios.

Kita adunay panahon apan ang pipila sa daghan nga mga ilustrasyon nga unta ihatag. Ang usa ka makapahibudlong nga higayon mao ang diha sa mga pulong sa atong Ginoo sa Iyang kaugalingon diha sa Juan 14:23 diin atong mabasa, "Si Jesus mitubag kaniya, "Kon kinsa ang nahigugma kanako, iyang pagabantayan ang akong pulong, ug ang akong Amahan mahigugma kaniya, ug moanha kami kaniya ug anha kamo mopuyo diha kaniya." Dinhi sa atong Ginoo nga si Jesus wala magduha-duha nga magtiayon sa Iyang kaugalingon uban sa Amahan sa ingon nga paagi sama sa pag-ingon: "Kita," nga mao, ang Dios nga Amahan ug ako, umanhi, ug magbuhat sa atong puloy-anan uban kaniya. Sa Juan 14:1 Siya miingon, Dili malisang ang inyong kasing-kasing. Tumoo kamo sa Dios, ug tumoo usab kamo kanako." Kon si Jesus-Cristo dili Dios, kini mao ang hadlok nga pagpasipala. Adunay hingpit nga walay tunga-tunga nga yuta sa taliwala sa miangkon sa pagka-Dios ni Jesus-Kristo ug nagpabayad kang Kristo uban ang labing arisgado ug laksot nga pagpanamastamas sa bisan kinsa nga tawo nga mao ang walay katapusan nga sad-an.

Sa Sulagma nga Pruweba sa pagka-Dios ni Jesukristo

Ang atong Ginoong Jesus nag-ingon diha sa Mateo 11:28, " Umari kanako, kamong tanan nga nabudlay ug nabug-atan, ug papahulayon ko kamo." Karon sa bisan kinsa nga naghimo sa usa ka saad nga sama niana kinahanglan bisan Dios, o sa usa ka buangon, o usa ka impostor. Walay bisan usa nga makahatag ug pahulay sa tanan nga gikapuyan ug ang mga bug-at nga lake nga giluwanan nga moabut kaniya gawas kon siya mao ang Dios, ug bisan pa si Jesukristo nagtanyag sa pagbuhat niini. Kon Siya mitanyag sa pagbuhat niini, ug mapakyas sa paghimo niini sa diha nga ang mga tawo naghimo sa pagduol ngadto Kaniya, nan siya mao ang bisan hain sa usa ka buangon o usa ka impostor. Kon tinuod siya mobuhat niini, nan labaw pa sa usa ka pangutana, siya mao ang Dios. Ug ang liboan maka mopamatuod nga Siya gayod nagbuhat niini.Linibo-libo ug mga napulo ka liboan nga mga nanag-uma, ug mga nabug-atan ug nahugno, ug sa kang kinsa walay tabang sa tawo, nga moanhi kang Jesus-Kristo ug Siya tinuod naghatag kanila ug pahulay. Nan sa pagkatinuod, siya dili lamang ang usa ka bantugan nga tawo, apan Siya mao ang diha sa kamatuoran sa Dios.

Sa maka-usab sa Juan 14:1 Si Jesukristo nagkinahanglag nga kita ibutang ang pareho nga hugot nga pagtuo Kaniya nga kita gibutang sa Dios nga Amahan ug nagsaad nga sa ingon nga hugot nga pagtuo atong makaplagan ang usa ka tambal alang sa tanang mga kaguol ug kabalaka sa kasingkasing. Ang iyang mga pulong, "¶ "Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkasing. Sumalig kamo sa Dios, ug sumalig usab kamo kanako." Kini mao ang tin-aw nga Siya nagkinahanglan sa mao usab nga hingpit nga hugot nga pagtuo nga gibutang sa Iyang kaugalingon nga mao ang ibutang diha sa Dios nga Makagagahum sa ngatanan. Karon diha sa Jeremias 17:5,Sa Kasulatan nga ang atong Ginoong Jesus mao ang hingpit, atong mabasa "¶ Mao kini ang giingon ni Jehova: Tinunglo kadtong tawo nga nagasalig sa tawo, ug nagahimo sa unod nga maoy iyang bukton, ug kansang kasingkasing mibiya kang Jehova. Ug bisan pa ang uban niini nga tin-aw nga tunglo gipamulong diha sa tanan nga misalig diha sa tawo, si Jesu-Kristo nagkinahanglan nga kita magbutang sa pagsalig diha Kaniya lamang, sama sa atong pagbutang sa pagsalig diha sa Dios. Kini mao ang labing lig-on nga posible nga pamahayag sa pagka-Dios sa Iyang bahin. Walay bisan kinsa apan ang Dios lamang ang adunay katungod sa paghimo og ingon nga panginahanglan, ug kang Jesukristo, sa diha nga siya naghimo sa niini nga panginahanglan, kinahanglan nga Dios o usa ka impostor, apan linibo ug sa napulo ka liboan nga hingkit-an nga sa diha nga sila motuo Kaniya sama nga sila nagtuo diha sa Dios, ang ilang mga kasingkasing gikan sa kagul-anan giluwas bisan unsa pa ang ilang mga pagsubo o mga kahitaboan nga mahimo.

Pag-usab, ang GinoongJesus nagbungat ug gamhanan ug hingpit nga gugma alang sa Iyang kaugalingon. Kini mao ang tin-aw sama sa adlaw nga walay bisan usa apan ang Dios adunay katungod aron ihingusog ang ingon nga gugma, apan walay pangutana nga mabuhat kang Jesus kon mangayo niini.Sa Mateo 10:37 Siya miingon sa iyang mga tinon-an, " Ang nahagugma sa amahan kun sa inahan labi pa kanako, dili takus kanako; ug ang nahagugma sa anak nga lalake kun sa anak nga babaye labi pa kanako, dili takus kanako," ug sa Lucas 14:26, 33, siya miingon. " Kong may bisan kinsa nga moanhi kanako, ug dili magdumot sa iyang kaugalingong amahan, ug inahan, ug asawa, ug mga anak, ug mga igsoong lalake, ug mga igsoong babaye, oo, ug sa iyang kaugalingong kinabuhi usab, dili siya mahimo nga akong tinon-an. Busa, bisan kinsa diha kaninyo nga dili mobiya sa tanan nga anaa kaniya, dili siya mahimo nga tinon-an ko." Walay pangutana nga kini mao ang usa ka nga panginahanglan ni Jesus bahin sa labing gamhanan ug hingpit nga gugma ngadto sa Iyang kaugalingon, sa usa ka gugma nga nagabutang bisan ang mga pinangga nga relasyon sa kinabuhi sa usa ka bug-os nga ikaduha nga dapit. Walay bisan usa apan ang Dios adunay katungod sa paghimo sa bisan unsa nga panginahanglan, apan ang atong Ginoong Jesus naghimo niini, ug busa, siya gayud ang Dios.

Sa Juan 10:30 Ang Ginoong Jesus nag-angkon hingpit nga pagkasama sa Amahan. Ug siya miingon:"Ako ug ang Amahan usa ra."

Sa Juan 14:9 ang atong Ginoong Jesus miadto sa halayo sa pag-ingon:, "... Ang nakakita kanako nakakita sa Amahan." Siya nag-angkon dinhi nga siya mahimo nga hingpit nga Dios nga sa pagtan-aw Kaniya mao ang pagtan-aw sa Amahan Nga nagapuyo diha Kaniya.

Sa Juan 17:3 Siya miingon, " Ug ang kinabuhing dayon mao kini, ang ilang pagpakaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios, ug kang Jesu-Cristo nga imong pinadala.”


Si Jesus-Kristo Tin-aw nga Nagtudlo sa Iyang Kaugalingon nga Pagkabalaan

Pinadayag 21:6-7 - "Ug siya miingon kanako, "Natapus na! Ako mao ang Alfa ug ang Omega, ang sinugdan ug ang katapusan. Kaniya nga giuhaw ihatag ko ang tubig nga walay bayad gikan sa tuboran sa tubig sa kinabuhi. Ang magamadaugon makapanag-iya niining maong paunlondon, ug ako mahimong iyang Dios ug siya mahimong akong anak.”

Juan 8:56-58 - “Ang inyong amahan nga si Abraham nalipay nga siya makakita sa adlaw sa akong pag-anhi; ug siya nakakita niini ug nagsadya." Ug ang mga Judio miingon kaniya, "Wala pa man gani makalim-an ka tuig ang imong kagulangon, ug nakakita ka na kang Abraham?" Si Jesus miingon kanila, "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga sa wala pa si Abraham, mao na ako."

Juan 5:17-26 “¶ Apan si Jesus mitubag kanila, "Ang akong Amahan nagapadayon sa pagbuhat bisan pa hangtud karon, ug ako nagabuhat sa ingon man." Ug mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pa ang tinguha sa mga Judio sa pagpatay kaniya, dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw nga igpapahulay, kondili tungod usab kay ang Dios iya mang gitawag nga iyang kaugalingong Amahan, ug sa ingon niana nagpakigsama siya sa Dios. Ug si Jesus miingon kanila, "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga walay bisan unsa nga arang mabuhat sa Anak sa iyang kaugalingong kabubut-on, gawas lamang sa iyang makita nga ginabuhat sa Amahan. Kay bisan unsay ginabuhat sa Amahan, ginabuhat usab kana sa Anak sa samang paagi. Kay ang Amahan nahigugma sa Anak, ug iyang ginapakita kaniya labi pa niini ka dagkung mga buhat ang iyang igapakita kaniya aron kamo manghibulong. Kay maingon nga ang Amahan nagabanhaw sa mga patay ug nagahatag kanilag kinabuhi, maingon man usab ang Anak nagahatag ug kinabuhi kang bisan kinsa nga iyang kahimut-an. Ang Amahan dili magahukom kang bisan kinsa, hinonoa ang tanang paghukom gitugyan niya ngadto sa Anak, aron ang tanang tawo magapasidungog sa Anak maingon sa ilang pagpasidungog sa Amahan. Ang wala magpasidungog sa Anak wala magpasidungog sa Amahan nga mao ang nagpadala kaniya. Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang magapatalinghug sa akong pulong ug magatoo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhi nga dayon; siya dili pagahukman, hinonoa nabalhin na siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang takna nagasingabut, ug karon mao na, nga ang mga patay managpakabati sa tingog sa Anak sa Dios, ug kadtong magapatalinghug mabuhi. Kay maingon nga ang Amahan may kinabuhi diha sa iyang kaugalingon, maingon man gitugot niya sa Anak ang pagpakabaton usab ug kinabuhi diha sa iyang kaugalingon,”

Juan 10:28-39 "Ug ginahatagan ko silag kinabuhing dayon, ug sila dili gayud malaglag, ug walay bisan kinsa nga magaagaw kanila gikan sa akong kamot. Ang akong Amahan nga maoy naghatag kanila nganhi kanako, siya labing daku sa tanan ug walay bisan kinsa nga makahimo sa pag-agaw kanila gikan sa kamot sa Amahan. Ako ug ang Amahan usa ra." Unya ang mga Judio namunit na usab ug mga bato aron ilang ilabay kaniya sa pagpatay kaniya. Ug kanila si Jesus mitubag nga nag-ingon, "Gipakitaan ko kamog daghang mga maayong buhat gikan sa Amahan. Unsa ba niining mga buhata ang hinungdan nga tungod niini inyo akong pagabatoon?" Kaniya mitubag ang mga Judio nga nanag-ingon, "Batoon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat ug maayo, kondili tungod sa pagpasipala batok sa Dios; kay ikaw nagpaka-Dios, nga tawo ka ra man unta." Ug kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, "Dili ba nahisulat man kini sa inyong kasugoan, `Ako nag-ingon, Mga dios kamo`? Kon iya man ganing ginganlan ug mga dios kadtong mga gisultihan sa pulong sa Dios (ug dili arang mabungkag ang kasulatan), ingnon ba diay ninyo ako, ang gididikar sa Amahan ug gipadala niya nganhi sa kalibutan, `Ikaw nagpasipala,` tungod lang kay nag-ingon ako, `Anak ako sa Dios`? Kon ang akong gipamuhat dili man mga buhat sa akong Amahan, nan, ayaw kamo pagtoo kanako; apan kon mao man kini, nan, bisan kon dili kamo motoo kanako, toohi ninyo ang mga buhat aron kamo mahibalo ug makasabut nga ang Amahan ania kanako ug ako anaa sa Amahan." ¶ Ug siya ila na usab nga gisulayan sa pagdakop, apan siya miikyas gikan sa ilang mga kamot."

Marcos 2:5-11 " Ug sa pagkakita ni Jesus sa ilang pagsalig, siya miingon sa paralitico, "Anak, ang imong mga sala gipasaylo na." Ug dihay pipila sa mga escriba nga nanaglingkod, ug diha sa ilang mga kasingkasing nangutana sila nga nanag-ingon, "Nganong nagasulti man kining tawhana sa ingon? Usa kini ka pasipala! Kay kinsa bay makapasaylog mga sala kondili ang dios ra?" Ug dihadiha sa nasabut ni Jesus diha sa iyang espriritu nga sa ingon nangutana sila sa ilang kaugalingon, siya miingon kanila, "Nganong nangutana man kamo sa ingon sa sulod sa inyong mga kasingkasing? Kay hain bay labi pang masayon, ang pag-ingon ba ngadto sa paralitico, `Ang imong mga sala gipasaylo na,` o ang pag-ingon ba, `Bangon, dad-a ang imong higdaanan ug paglakaw`? Apan aron mahibalo kamo nga ang Anak sa Tawo may kagahum diay dinhi sa yuta sa pagpasaylog mga sala"-- siya miingon sa paralitico--"ako magaingon kanimo, bangon, dad-a ang imong higdaanan ug pumauli ka." (Luc. 5:20-24).

Ang mga escriba ' ang pagtuon sa mga kinaiya sa Dios ug sa relihiyon nga pagtuo ang husto nga: "Kinsa ang makapasaylo sa mga sala kondili ang Dios lamang?" Si Jesus wala mouyon sa ilang mga konklusyon, hinoon, pinaagi sa milagrosong pagpang-ayo siya nagpamatuod nga siya sa pagkatinuod mao ang Dios, ug ang pagbulot-an sa pagpasaylo sa mga sala.

Ang dinasig sa Espiritu nga mga magsusulat sa Bag-ong Tugon pinadapat sa Daang Tugon nga mga teksto nga naghisgot sa ilabi nga Dios na Jehova kang Jesus-Cristo: busa, si Jesus mahimo nga ang Dios.

Kataposan

Walay kuwarto sa pagduha-duha nga nahabilin sa hingpit nga pagka-Dios ni Jesus-Kristo. Ang Manluluwas nga atong ginatoohan mao ang Dios, ang usa ka Manluluwas Nga walay bisan unsa nga malisud, usa ka Manluluwas Nga makaluwas gikan sa kinatumyang dapit ug sa gawas sa mga kinatumyang. Kita kinahanglan nga magmaya nga kita walay tawo nga Manluluwas, apan usa ka Manluluwas Nga hingpit nga Dios diha sa tanan sa Iyang kahingpitan ug sa pagkahingpit. Sa laing bahin, unsa kaitom ang sala sa pagsalikway sa maong usa ka Manluluwas nga ingon niini?

Bisan kinsa nga nagdumili sa pagdawat kang Jesus ingon nga iyang Balaan nga Manluluwas ug Ginoo mao ang sad-an sa mga dakung sala sa pagsalikway sa usa ka Manluluwas Nga Dios. Daghan tawo nga naghunahuna nga siya maayo tungod kay siya wala gayud gakawat, o naghimo sa pagpatay, o nangilad. "Sa unsa man nga dakung sala ako sad-an?" siya kuntento nga nangutana. Wala ba kamo midawat kang Jesu-Kristo? "Wala" Busa, nan, ikaw ang sad-an sa makalilisang ug bilanggutan nga sala sa-pagsalikway sa usa ka Manluluwas Nga Dios. "Apan," ikaw mitubag, 'Dili ko motuo nga Siya mao ang Dios. "

Kana wala mag-usab sa kamatuoran o nagpagamay sa imong sala sa atubangan sa Dios. Pangpangutana sa usa ka kamatuoran o sa paglimud sa usa ka kamatuoran dili gayud makausab niini, sa walay pagtagad sa unsa ang giingon ni Maria Baker Eddy mahimo nga mag-ingon sa sukwahi. Sa paglimud sa pagka-Dios ni JesuKristo wala naghimo sa Iyang pagka-Dios nagpaminos sa kamatuoran, apan kini wala naghimo sa nagalimod sa Iyang pagka-Dios nga sad-an sa makalilisang, dili katuohan nga mapanamastamason nga daotan batok sa Ginoong Dios sa Langit.

Adunay usa lamang ka Dios. Si Jesus miingon sa (Juan 10:30) "Ako ug ang Amahan usa ra." Naningkamot sa pagpatin-aw sa Dios sa tawhanon nga mga pulong lamang nga posible pinaagi sa unsay atong nahibaloan gikan sa Iyang Pulong, ang Balaang Biblia. Ang Bibliya naghatag kanato kon unsa ang atong kinahanglan nga masayran, ug ang igo nga impormasyon sa pag-ila nga kita makasalig sa Dios uban sa atong mga kinabuhi, ug nagtuo sa Iyang Pulong mao ang tinuod. Ang Bibliya tin-awng nagtudlo nga ang Dios nga Amahan, ug ang Anak sa Dios, si Jesu-Kristo mao ang usa.

Ang pagka-Dios ni Jesus-Kristo mao ang nagbulag sa tinuod nga Kristiyanidad gikan sa mga kulto nga naghupot ngadto sa kadaghanan uban sa mga doktrina nga anaa sa Bibliya. Kini nga mga kulto may usa lamang nga butang nga pareho sila magapaluya sa ilang mga miyembro gikan sa pagbasa sa Biblia gawas kon pinaagi sa hubad nga kahulogan sa ilang ulo sa buhatan. Pagbasa lang sa Balaan nga Biblia nga nag-inusara, sa paagi nga gusto sa Dios kanato, magtakda sa mga tawo nga gawasnon gikan sa mga kulto.

Colossians 2:8-10 “Magmatngon kamo, aron dili kamo mabihag pinaagi sa filosofia ug sa pag-limbong nga walay-pulos, sumala sa gikabilinbilin nga sugilon sa mga tawo, sumala sa mga bata nga pagtolon-an sa kalibutan, ug dili sumala kang Cristo. Kay diha kaniya nagapuyo ang bug-os nga kahupnganan sa pagka-Dios, sa lawas gayud, Ug diha kaniya kamo napuno, nga siya mao ang ulo sa tanang kapunoanan ug kagamhanan;”

1 John 5:20 “Ug hingbaloan nato nga mianhi ang Anak sa Dios, ug mihatag kanato sa salabutan sa pag-ila nga kita nakaila kaniya nga matuod, ug anaa kita kaniya nga matuod, nga mao ang iyang Anak nga si Jesucristo. Kini mao man ang matuod nga Dios, ug kinabuhi nga walay katapusan.”


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE