Artikulo Sang Pagtuo Sa Hiligaynon

 1. Sa Balaan Nga Kasulatan: Inspirasyon kag Preserbasyon
 2. Sa Matuod Nga Diyos
 3. Sa Balaan Nga Espiritu
 4. Sa Yawa, Ukon Kay Satanas
 5. Sa Pagtuga
 6. Sa Kalaglagan Sang Tawo
 7. Sa Birhen Nga Pagkatawo
 8. Sa Pagbayad Sang Sala
 9. Sa Bugay Sa Bag-o Nga Pagtuga
 10. Ang Kaluwasan sigurado nga regalo sang Diyos
 11. Sa Pagpakamatarung
 12. Sa Paghinulsol Kag Pagtuo
 13. Sa Iglesia
 14. Sa Pagbautiso Kag Paniyapon Sang Ginoo
 15. Sa Paghimakas Kag Pagpadayon Sang Mga Balaan
 16. Sa Matarung Kag Sa Malain
 17. Sa Publiko Nga Gobyerno
 18. Sa Pagkabanhaw kag Pagbalik ni kristo kag sa mga may Labut nga mga Nagkalatabo
 19. Sa mga Misyon
 20. Sa Bugay sang Paghatag
1. Sa Balaan Nga Kasulatan: Inspirasyon kag Preserbasyon

Nagapati kmi nga ang Balaan nga Bibliya ginsulat sang mga tawo nga gingamit paagi sa balaan nga gahum sang Diyos; Nga may yara sang kamatuuran nga wala sang bisan ano nga simbog sang kasaypanan; gani ini; magapabilin asta sa katapusan sang panahon, amo lang ini ang kumpleto kag katapusan nga pahayag sang kabubut-on sang Diyos para sa tawo; ang matuod nga sentro sang pag-ululupod sang Kristiano kag ang pinakataas nga sulukatan nga kung sa diin dapat ginatistingan ang tanan nga pag-ginawi sang tawo, pagtuluohan, paghuna-huna, kag balatyagon.

 1. Paagi sa “Balaan nga Bibliya” kami nagatumod nga ang pagtipon sang sisienta-sies nga libro, gikan sa Genesis pakadto sa Pahayag, nga, bilang ang orihinal nga ginsulat indi lang nagadala kag naga-unod sang Pulong sang Diyos, apang ang pinaka Pulong sang Diyos.

 2. Paagi sa “inspirasiyon” kami nagatumod nga ang mga libro sang Bibliya ginsulat sang mga balaan nga tawo sang-una, habang ginapanghulag sila sang Balaan nga Espiritu, sa amo ni nga pamaagi sigurado gid nga ang ila kasulatan paagi sa balaan nga gahum sang Diyos kag hilway sa mga sala, kay walay na sang iban nga kasulatan nga ginsulat ukon isulat paagi sa gahum sang Diyos.


ANG LIBRO SANG MGA SALMO 19:7-11
7. Ang kasogoan sang GINOO himpit, nga nagapaliso sang kalag: ang pagpamatuud sang GINOO malig-on, nga nagapaalam sang bunayag.
8. Ang mga palatukuran sang GINOO matarung, nga nagapasadya sa tagiposoon: ang sogo sang GINOO putli, nga nagapasanag sang mga mata.
9. Ang kahadluk sa GINOO matinlo, nga nagapadayon sa gihapon: ang mga paghukom sang GINOO matuud kag matarung sing bug-os.
10. Halandumon sila sing labi pa sa bulawan, hoo, sang sa madamu pa nga ulay nga bulawan: matam-is pa man sa dugus kag sa uludlan sang dugus.
11. Labut pa paagi sa ila ginapaandaman ang imo alagad: kag sa pagbantay sa ila may dakung balus..

ANG LIBRO SANG MGA SALMO 119:89
Sa gihapon, O GINOO, ang imo polong malig-on sa langit.

ANG LIBRO SANG MGA SALMO 119:105
Ang imo polong suga sa akon mga tiil, kag kapawa sa akon banas.

ANG LIBRO SANG MGA SALMO 119:30
Ang pagsulud sang imo mga polong nagahatag sing kapawa; nagahatag ini sing paghangup sa bunayag.

ANG LIBRO SANG MGA SALMO 119:160
Ang imo polong matuud kutub sa ginsuguran: kag ang tagsatagsa sang imo matarung nga mga paghukom nagapadayon sa gihapon.

ANG MGA HULUBATON 30:5-6
5. Ang tagsa ka polong sang Dios putli: sia taming sa mga nagabutang sang ila pagsalig sa iya.
6. Dili ka magdugang sa iya mga polong, basi nga sabdongon ka niya, kag masapwan ka nga butigon.

ANG MGA HULUBATON 8:20
Nagatuytuy ako sa dalanon sang pagkamatarung, sa tunga sang mga banas sang paghukom:

Lucas 16:31
Kag nagsiling sia sa iya, Kon indi sila magpamati kay Moises kag sa mga manalagna, indi man sila mabuyuk, bisan may isa nga mabanhaw gikan sa mga patay.

Lucas 24:25-27
25. Niyan nagsiling sia sa ila, O mga buangbuang, kag makuli sing tagiposoon sa pagtoo sa tanan nga napamolong sang mga manalagna:
26. Indi bala kinahanglan nga ang Cristo mag-antus sining mga butang, kag magsulud sa iya himaya?
27. Kag sumugud kay Moises kag sa tanan nga manalagna, gintalastas niya sa ila sa bug-os nga mga kasulatan ang mga butang nahanungud sa iya kaugalingon.

Luke 24:44-45
44. Kag nagsiling sia sa ila, Ini sila amo ang mga polong nga ginpamolong ko sa inyo, sang kaupud pa ako ninyo, nga ang tanan nga butang kinahanglan matuman, nga nasulat sa kasogoan ni Moises, kag sa mga manalagna, kag sa mga salmo, nahanungud sa akon.
45. Niyan ginbuksan niya ang ila paghangup, agud nga mahangpan nila ang mga kasulatan,

Juan 5:39
Usisaa ninyo ang mga kasulatan; bangud nga nagahunahuna kamo nga sa ila may kabuhi kamo nga walay katapusan: kag amo sila ang nagapamatuud nahanungud sa akon.

Juan 5:45-47
45. Dili kamo maghunahuna nga ako magasumbung sa inyo sa Amay: may isa nga nagasumbung sa inyo, si Moises, nga ginasaligan ninyo.
46. Kay kon nagtoo kamo kuntani kay Moises, magatoo kamo sa akon: kay sia nagsulat nahanungud sa akon.
47. Apang kon kamo wala magtoo sa iya mga sinulatan, paano bala ang pagtoo ninyo sa akon mga polong?

Juan 12:48
Sia nga nagasikway sa akon, kag wala nagabaton sang akon mga polong, may isa nga nagahukom sa iya: ang polong nga akon napamolong, amo man ang magahukom sa iya sa katapusan nga adlaw.

Juan 17:17
Pakabalaana sila paagi sa imo kamatooran: ang imo polong kamatooran.

Binuhat 1:16
Mga tawo kag mga kauturan, kinahanglan nga matuman ining kasulatan, nga ginpamolong anay sang Balaan nga Espiritu paagi sa baba ni David nahanungud kay Judas, nga manugtuytuy sang mga nagdakup kay Jesus.

Binuhat 28:25
Busa, mga sir, magkalipay kamo: kay nagatoo ako sa Dios, nga mangin-amo gid ini subong sang napamolong sa akon.

Roma 3:4
Ang Dios magdumili: hoo, pakamatooron ang Dios, apang ang tagsa ka tawo butigon; subong sang nasulat na, Agud nga pakamatarungon ka sa imo mga hambalanon, kag magdaug kon ikaw paghukman..

Roma 15:4
Kay ang bisan anong mga butang nga nasulat sadto anay ginsulat nga sa pagtolon-an naton, agud nga paagi sa pagpailub kag paglipay sang mga kasulatan may paglaum kita.

Efeso 6:17
Kag gamita ninyo bilang helmit ang pagkilala nga kamo ginluwas na. Gamita man ninyo bilang espada ang pulong sang Dios nga ginhatag sang Espiritu Santo agod ibato sa kaaway.

2 Timoteo 3:16-17
16. Ang bug-os nga kasulatan ginahatag paagi sa pagbugna sang Dios, kag mapuslanon sa doktrina, sa pagsabdong, sa pagsaway, sa pagtudlo sa pagkamatarung:
17. Agud nga ang tawo sang Dios mahimpit, nga nasangkapan sing bug-os nga sa tanan nga maayong buhat.

I Pedro 1:23
Nga natawo kamo liwat, indi sa madinulunton nga binhi, kondi sa dimadinulunton, paagi sa polong sang Dios, nga nagakabuhi kag nagapadayon sa walay katapusan.

II Pedro 1:19-21
19. May amon man kami nga labi pa kalig-on nga polong sang tagna; nga sa sini maayo sa inyo nga magtalupangud kamo, subong sang sa isa ka suga nga nagasiga sa duug nga madulum, tubtub sa pamanagbanag, kag ang adlawon nga bitoon magsubang sa inyo mga tagiposoon:
20. Nga mahibaloan ninyo anay ini, nga walay tagna sang kasulatan nga maggikan sa kaugalingon nga pagpatpat.
21. Kay ang tagna sa nagtaliwan nga dag-on wala nag-abut paagi sa kabubut-on sang tawo: kondi ang mga balaan nga tawo sang Dios naghambal sono sa pagpahulag sa ila sang Balaan nga Espiritu.

Nga Diosnon 22:19
Kag kon ang bisan sin-o nga tawo mag-iban sa mga polong sang libro sining tagna, pagakuhaon sang Dios ang iya bahin sa libro sang kabuhi, kag sa balaan nga siudad, kag sa mga butang nga nasulat sa sining libro.

2. Sa Matuod Nga Diyos

Nagapati kami nga may yara isa, kag isa lang gid, nga buhi kag matuod nga Diyos, walay sang katapusan, maalam nga Espiritu, ang manunuga, kag pinakataas nga manugdumala sang langit kag duta; mahimayaon sa pagkabalaan kag takus sa tanan nga katahuran, kompiyansa kag nagahigugma; nga sa pag-ululupod sang Pagkadiyos may ara tatlo ka persona, ang Amay, ang Anak, kag ang Balaan nga Espiritu, patas sa tanan nga himpit nga pagkabalaan, kag nagatuman sang lain-lain apang nagahinangpanay nga opisina sa dako nga buluhaton sang pagluwas paagi sa dugo ni Kristo nga ginpatulo para sa aton.

Genesis 17:1
AKAG sang si Abram kasiaman kag siam ka tuig, ang GINOO nagpahayag kay Abram, kag nagsiling sa iya, Ako amo ang Dios nga Makaako; maglakat ka sa atubangan nakon, kag maghimpit ka.

Exodo 20:2-3
2. Ako ang GINOO nga imo Dios, nga nagpagowa sa imo gikan sa duta sang Egipto, sa balay sang kahiolipnan.
3. Dili ka maghuput sing iban nga mga dios sa atubangan ko.

Exodo 15:11
Sin-o bala ang kaangay mo, O GINOO, sa tunga sang mga dios? sin-o bala ang kaangay mo, mahimayaon sa pagkabalaan, makahaladluk sa mga kadayawan, nagahimo sing mga katanhagaan?

ANG LIBRO SANG MGA SALMO 83:18
Agud nga makilala sang mga tawo nga ikaw, nga ang imo ngalan lamang amo ang JEHOVAH, amo ang labing mataas sa ibabaw sang bug-os nga duta.

ANG LIBRO SANG MGA SALMO 90:2
Sa wala pa ang mga bukid maggowa, ukon mahuman mo ang duta kag ang kalibutan, kutub sa gihapon tubtub sa gihapon, ikaw Dios.

ANG LIBRO SANG MGA SALMO 147:5
Daku ang aton Ginoo, kag may dakung gahum: ang iya paghangup wala sing katubtuban.

Jeremias 10:10
Apang ang GINOO amo ang Dios nga matuud, sia amo ang Dios nga buhi, kag hari nga walay katubtuban: sa iya kasingkal magakurug ang duta, kag ang mga pungsud indi sarang makapabilin sa iya kaalipungut.

San Mateo 28:19
Busa lakat kamo, kag tudloan ang tanan nga kapungsuran, nga nagabautiso sa ila sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Balaan nga Espiritu:

Markos 12:30
Kag higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios sa bug-os mong tagiposoon, kag sa bug-os mong kalag, kag sa bug-os mong hunahuna, kag sa bug-os mong kusug: amo ini ang nahauna nga sogo.

Juan 4:24
Ang Dios isa ka Espiritu: kag sila nga nagasimba sa iya kinahanglan magsimba sa iya sa espiritu kag sa kamatooran.

Juan 10:30
Ako kag ang akon Amay isa.

Juan 15:26
Apang kon magkari ang Manuglipay, nga akon ipadala sa inyo gikan sa Amay, nga amo ang Espiritu sang kamatooran, nga nagagikan sa Amay, sia magasaksi sa akon:

Juan 17:5
Kag karon, O Amay, himayaa ako kaupud nimo sang himaya nga naangkon ko kaupud nimo sa wala pa ang kalibutan.

Binuhat 5:3-4
3. Apang si Pedro nagsiling, Ananias, ngaa bala gintugub ni Satanas ang imo tagiposoon sa pagbutig sa Balaan nga Espiritu, kag paglikum sang bahin sang bili sang duta?
4. Sang imo pa ini, indi bala imo ini nga kaugalingon? kag sa nabaligya na ini, wala bala sa imo gahum? ngaa bala nga napainoino mo ining butang sa imo tagiposoon? wala ka magbutig sa mga tawo, kondi sa Dios.

Roma 11:23
Kag sila man, kon indi sila magpabilin pa sa pagkadimatinoohon, isumpay: kay ang Dios sarang nga magsumpay liwat sa ila.

I Corinto 8:6
pero sa aton may isa lang ka Dios, ang aton Amay nga naghimo sang tanan nga mga butang, kag nagakabuhi kita para sa iya. Kag may isa gid lang ka Ginoo, si Jesu-Cristo. Paagi sa iya, nahimo ang tanan nga butang kag paagi man sa iya nagakabuhi kita karon.

I Corinto 12:4-6
4. May nagkalain-lain kita nga mga abilidad, pero isa lang ka Espiritu ang ginahalinan sini.
5. Nagkalain-lain ang paagi sa pag-alagad, pero isa lang ka Ginoo ang aton ginaalagaran.
6. Nagkalain-lain ang ginapahimo sang Dios sa aton, pero isa lang ka Dios ang nagagahom sa aton tanan agod mahimo ta ini.

I Corinto 12:10-11
10. Ang iban ginhatagan sang Espiritu Santo sang gahom sa paghimo sing mga milagro; ang iban, abilidad sa pagsugid sang pulong sang Dios; kag ang iban, abilidad sa pag-ihibalo kon bala ang nagagahom sa isa ka tawo amo ang Espiritu Santo ukon indi. May ginhatagan man sang abilidad nga maghambal sa iban nga mga lingguahe nga wala nila natun-i, kag may yara man nga ginhatagan sang abilidad sa pagsaysay kon ano ang kahulugan sang mga ginapanghambal sa sadto nga mga lingguahe.
11. Pero isa gid lang ka Espiritu ang nagahatag sini tanan, kag ginapanagtag niya ini sa tagsa ka tawo suno sa iya gusto.

II Corinto 13:14
The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the com-munion of the Holy Ghost, be with you all. Amen.

Efeso 2:18
Paagi kay Cristo, kita tanan nga mga Judio kag mga indi Judio sarang na nga makapalapit sa Amay paagi sa isa ka Espiritu Santo.

Efeso 4:6
May isa lang kita ka Dios kag siya amo ang Amay sang tanan. Siya ang nagahari, nagapanghikot, kag nagapuyo sa aton tanan.

Filipos 2:5-6
5. Hupti ninyo ini nga panghunahuna nga iya man ni Cristo Jesus:
6. Bisan ang kinaiya sang Dios yara sa iya, wala niya ginpaminsar ang iya pagkatupong sa Dios nga mangin kabangdanan sang pagpamintaha.

I Timoteo 1:17
Karon sa Hari nga walay katapusan, dimamalatyon, dimakita, ang isa lamang ka maalam nga Dios, ang kadungganan kag himaya sa gihapon kag sa walay katapusan. Amen.

I Juan 5:7
Kay may tatlo nga nagasaksi sa langit, ang Amay, ang Polong, kag ang Balaan nga Espiritu: kag ining tatlo isa.

Nga Diosnon 4:11
Takus ka, O Ginoo, sa pagbaton sang himaya kag dungug kag gahum: kay nagtuga ka sang tanan nga mga butang, kag tungud sang imo kahamuut nangin-amo kag gintuga sil.

3. Sa Balaan Nga Espirit

Nagapati kami nga ang Balaaan nga Espiritu isa ka diosnon nga persona; patas sa Diyos nga Amay kag Diyos nga Anak kag sa pareho nga klase; nga siya aktibo sa pagtuga; nga ang Iya relasiyon sa kalibutan nga walay pagpati ginapunggan niya ang yawa asta nga matuman ang katuyoan sang Diyos; Ginapamatud-an niya nga nakasala, sa paghukom kag sa pagkamatarung; nga ginadala Niya ang saksi sa kamatuoran sang ebanghelyo sa pagwali kag sa pagpamatuod; nga Siya ang Nagapatunga sa bag-o nga pagkatawo; nagamarka Siya, nagagiya, nagatudlo, nagasaksi, nagapakabalaan kag ang nagabulig sang mga tumuluo. Apang wala kami nagapati nga ang Balaan nga Espiritu is aka multo. Nagapati kami nga ang Balaan nga Espiritu buhi kag aktibo sa subong sa kabuhu sang mga katawhan sang Diyos

Kung ang isa ka tawo nagbutang na sang pagtuo kay Ginoong HesusKristo para magluwas sa iya, ang Balaan nga Espiritu ang mismo nga nagakadto kag magpuyo sa tumuluo.

San Mateo 3:11
Ako sa pagkamatuud nagabautiso sa inyo sa tubig nga sa paghinulsul: apang sia nga nagasonod sa akon gamhanan pa sa akon, nga ang sapatos niya indi ako takus sa pagdala: sia magabautiso sa inyo sang Balaan nga Espiritu, kag sang kalayo:

San Mateo 28:19
Busa lakat kamo, kag tudloan ang tanan nga kapungsuran, nga nagabautiso sa ila sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Balaan nga Espiritu:

Markos 1:8
Sa pagkamatuud ako nagbautiso sa inyo sa tubig: apang sia magabautiso sa inyo sa Balaan nga Espiritu.

Lucas 1:35
Kag ang anghel nagsabat kag nagsiling sa iya, Ang Balaan nga Espiritu magakari sa imo, kag ang gahum sang Labing Mataas magalandong sa imo: busa ina man nga balaan nga butang nga matawo sa imo tawgon nga, ang Anak sang Dios.

Lucas 3:16
Si Juan nagsabat, nga nagasiling sa ila tanan, Sa pagkamatuud ako nagabautiso sa inyo sa tubig; apang may isa nga nagakari nga gamhanan pa sa akon, nga indi ako takus sa paghubad sang higot sang iya sapatos: magabautiso sia sa inyo sa Balaan nga Espiritu kag sa kalayo:

Lucas 24:49
Kag, yari karon, ginapadala ko ang saad sang akon Amay sa inyo: apang pabilin kamo sa siudad sang Jerusalem, tubtub nga masukluban kamo sing gahum gikan sa kahitaasan.

Juan 1:33
Kag wala ko sia makilal-i: apang sia nga nagpadala sa akon sa pagbautiso sa tubig, amo man ang nagsiling sa akon, Sa ibabaw niya nga imo makit-an ang Espiritu nga nagakunsad, kag nagapabilin sa ibabaw niya, amo man sia ang nagabautiso sa Balaan nga Espiritu.

Juan 3:5-6
5. Si Jesus nagsabat, Sa pagkamatuud, sa pagkamatuud, nagasiling ako sa imo, Kon ang tawo indi matawo sa tubig kag sa Espiritu, indi sia makasulud sa ginharian sang Dios.
6. Inang natawo sa unud unud; kag inang natawo sa Espiritu espiritu.

Juan 14:16-17
16. Kag ako magaampo sa Amay, kag sia magahatag sa inyo sing isa pa ka Manuglipay, agud nga sia magapabilin upud sa inyo sa walay katapusan;
17. Nga amo ang Espiritu sang kamatooran; nga indi mabaton sang kalibutan, kay wala ini makakita sa iya, ukon makakilala sa iya: apang nakilala ninyo sia; kay nagapuyo sia upud sa inyo, kag manginyara sa inyo.

Juan 14:26
Apang ang Manuglipay, nga amo ang Balaan nga Espiritu, nga ipadala sang Amay sa akon ngalan, sia magatudlo sa inyo sang tanan nga mga butang, kag magapahanumdum sa inyo sang tanan nga mga butang, ang bisan ano nga ginsiling ko sa inyo.

Juan 15:26-27
26. Apang kon magkari ang Manuglipay, nga akon ipadala sa inyo gikan sa Amay, nga amo ang Espiritu sang kamatooran, nga nagagikan sa Amay, sia magasaksi sa akon:
27. Kag kamo man magasaksi, bangud nga nakaupud kamo sa akon kutub sa ginsuguran.

Juan 16:8-11
8. Kag kon mag-abut sia, sabdongon niya ang kalibutan nahanungud sa sala, kag sa pagkamatarung, kag sa paghukom:
9. Nahanungud sa sala, bangud nga wala sila nagatoo sa akon;
10. Nahanungud sa pagkamatarung, bangud nga ako makadto sa akon Amay, kag indi na kamo makakita sa akon;
11. Nahanungud sa paghukom, bangud nga ang prinsipe sining kalibutan nahukman.

Juan 16:13
Walay sapayan kon sia, ang Espiritu sang kamatooran, mag-abut, sia magatuytuy sa inyo sa bug-os nga kamatooran: kay indi sia magapamolong gikan sa iya kaugalingon; kondi ang bisan ano nga iya mabatian, ina iya ipamolong: kag sia magapahayag sa inyo sang mga butang nga magaabut.

Binuhat 5:30-32
30. Ang Dios sang aton mga kaamayan nagbanhaw kay Jesus, nga ginpatay ninyo kag ginbitay sa kahoy.
31. Sia ginbayaw sang Dios sang iya too nga kamut nga mangin isa ka Prinsipe kag isa ka Manluluwas, sa paghatag sing paghinulsul sa Israel, kag kapatawaran sang mga sala.
32. Kag kami mga saksi niya sa sining mga butang; kag amo man ang Balaan nga Espiritu, nga nahatag sang Dios sa ila nga nagatuman sa iya.

Binuhat 11:16
Niyan nadumduman ko ang polong sang Ginoo, kon paano nga nagsiling sia, Sa pagkamatuud si Juan nagbautiso sa tubig; apang bautisohan kamo sa Balaan nga Espiritu.

Roma 8:14
Kay ang tanan nga ginatuytuyan sang Espiritu sang Dios, sila amo ang mga anak nga lalaki sang Dios.

Roma 8:16
Ang Espiritu gid nagasaksi upud sa aton espiritu, nga kita among mga anak sang Dios:

Roma 8:26-27
26. Subong man ang Espiritu nagabulig man sa aton mga kaluyahon: kay wala kita makahibalo kon ano ang dapat naton nga ipangamuyo subong sa dapat naton ipangamuyo: apang ang Espiritu gid nagapatunga tungud sa aton nga may mga pag-ugayong nga dimamitlang.
27. Kag sia nga nagausisa sang mga tagiposoon nakahibalo kon ano ang hunahuna sang Espiritu, bangud nagapatunga sia tungud sa mga santo sono sa kabubut-on sang Dios.

Efeso 1:13-14
13. Kag kamo man nangin yara kay Cristo sang nabatian ninyo ang kamatuoran, ang Maayong Balita nga si Cristo gali amo ang makaluwas sa inyo. Sang nagtuo kamo sa iya, ginhatagan kamo sang Dios sang Espiritu Santo nga iya ginpromisa bilang tanda nga kamo iya na.
14. Ining Espiritu Santo amo ang kasiguruhan nga mabaton ta ang promisa sang Dios para sa aton bilang iya mga anak, nga maangkon ta gid ang kompleto nga kaluwasan. Kag tungod sini pagadayawon siya.

II Mga-Tesalonica 2:7
Kay ang misterio sang kalautan nagapanghikot na: lamang sia nga nagapugung karon magapugung, tubtub nga kuhaon sia.

II Mga-Tesalonica 2:13
Apang kinahanglan kami sa gihapon magpasalamat sa Dios tungud sa inyo, mga kauturan nga hinigugma sang Ginoo, kay ginpili kamo sang Dios kutub sa ginsuguran sa kaluwasan paagi sa pagpakabalaan sang Espiritu kag pagtoo sa kamatooran:

Mga Hebreo 9:14
Daw ano pa gid bala ang dugo ni Cristo, nga paagi sa Espiritu nga dayon nagdolot sang iya kaugalingon nga walay dagta sa Dios, nagatinlo sang inyo konsiensya gikan sa patay nga mga buhat sa pag-alagad sa Dios nga buhi?

I Pedro 1:2
Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ Grace unto you, and peace, be multiplied.

4. Sa Yawa, Ukon Kay Satana

Si Satanas ang pinakatahum sa mga anghel sang Diyos kag nagdesisyon siya nga maging kapareho niya ang Diyos. Sa iya nga bugal kag pagiging arogante nagplano siya sang malain kaupod ang iban nga mga anghel kag ang Diyos nagpreparar sang lugar para sa iya. (Impiyerno) kag ginhaboy siya pagguwa sa langit pati ang mga nagsunod sa iya. Magapuyo sila sa impiyerno sa eternidad kag sa katapusan sa buho nga tama gid ka dalom. Siya kilala subong bilang ang prinsipe sang gahum sang hangin, ang espiritu nga nagahikot sa mga kabataan nga pasaway. Ginakilala namon siya bilang pinaka manugtentar sang tawo, kaaway sang Diyos kag ni Kristo, ang manug-akusar sang mga balaan, ang naghimo sang mga indi matuod nga relihiyon, ang pangulo sang subong nga pagtalikod sa relihiyon, ang ginoo sang anti-krisot, kag ang naghimo sang tanan nga gahum sang kadulom- apang ginplano na sang Diyos ang katapusan niya nga kapirdihan sa mga kamot sang kaugalingon nga Anak sang Diyos, kag ang paghukom sang walay katapusan nga hustisiya sa impiyerno. Ang yawa indi gid sang tama ka gamhanan kag ara sa tanan nga lugar. Indi siya pwede nga yara sa sobra isa ka lugar kada tion. May ara siya mga kaupod para himuon ang iya gusto. Ang Diyos ang gamhanan gid kaayo.

NGA SI ISAIAS 14:12-15
12. Daw ano nga naholog ka kutub sa langit, O Lucifer, anak nga lalaki sang kaagahon! daw ano nga ginpulud ka sa duta, ikaw nga nagpaluya sang mga pungsud!
13. Kay ikaw nagsiling sa imo tagiposoon, Magasaka ako sa langit, pataason ko ang akon trono labaw sa kabitoonan sang Dios: magalingkod man ako sa bukid sang katilingban, sa mga kilid sang aminhan:
14. Magasaka ako labaw sa mga kataason sang mga panganud; magapakaangay ako sa labing Mataas.
15. Apang dalhon ka pa idalum sa impierno, sa mga nakilid sang boho.

Ezequiel 28:14-17
14. Ikaw ang querubin nga hinaplas nga nagapanabon; kag ginpahamtang ko ikaw sing subong: didto ka anay sa balaan nga bukid sang Dios; naglakatlakat ka sa tunga sang mga bato nga kalayo.
15. Himpit ka sa imo mga dalanon kutub sa adlaw nga gintuga ka, tubtub nga ang kalautan nakita sa imo.
16. Paagi sa kabugana sang imo balaligya ginpuno nila ang tunga mo sing palugus, kag nakasala ka: busa ipilak ko ikaw subong nga pinasipalahan gikan sa bukid sang Dios: kag laglagon ko ikaw, O querubin nga nagapanabon, gikan sa tunga sang mga bato nga kalayo.
17. Ang imo tagiposoon binayaw bangud sang imo katahum, gindunut mo ang imo kaalam bangud sang imo kasiga: ipilak ko ikaw sa duta, ibutang ko ikaw sa atubangan sang mga hari, agud nga matolok ka nila

San Mateo 4:1-3
1. NIYAN si Jesus ginpataklad sang Espiritu sa kamingawan nga sulayon sang yawa. 3. Kag sang ang manunulay nagpalapit sa iya, sia nagsiling, Kon ikaw ang Anak sang Dios, magsogo ka nga ining mga bato mangintinapay.

San Mateo 13:25
Apang sang nagakatolog ang mga tawo, nag-abut ang iya kaaway kag nagsab-ug sing mga gamhon sa tunga sang trigo, kag naghalin.

San Mateo 25:41
Niyan magasiling man sia sa mga nawala, Palayo sa akon, kamo nga pinapakamalaut, pa kalayo nga walay katapusan, nga gin-aman sa yawa kag sa iya mga anghel:

San Mateo 27:39
Kag sila nga nagligad nagbuyayaw sa iya, nga nagalungolungo sang ila mga olo,

Markos 13:21-22
21 Kag niyan kon ang bisan sin-ong tawo magsiling sa inyo, Tan-awa, yari ang Cristo; ukon, tan-awa, yadto sia; dili kamo magpati sa iya:
22 Kay magalutaw ang dimatuud nga mga Cristo kag dimatuud nga mga manalagna, kag magapakita sing mga tanda kag mga katanhagaan, sa pagsulay, kon ini mahimo, bisan sa mga pinili.

Lucas 22:3-4
3 Niyan si Satanas nagsulud kay Judas nga gintawag Iscariote, nga naisipan sa napulog duha.
4 Kag naglakat sia, kag nagpakigsapul sa puno nga mga pari kag sa mga kapitan, kon paano nga matugyan niya sia sa ila.

Juan 14:30
Kutub karon indi ako magpakighambal sa inyo sing madamu: kay nagapakari ang prinsipe sining kalibutan, kag wala sia ano man sa akon.

Efeso 2:2
Ginsunod ninyo ang malaot nga pagginawi sang mga tawo sang kalibutan. Sang una, sakop kamo ni Satanas nga amo ang hari sang mga espiritu nga nagagahom diri sa kalibutan. Kag siya man ang espiritu nga nagagahom sa mga tawo nga wala nagatuman sa Dios.

II Corinto 11:13-15
13. Ina nga mga tawo indi matuod nga mga apostoles, kundi mga manugdaya kag nagapakuno-kuno lang nga sila mga apostoles ni Cristo.
14. Kon sa bagay, indi katingalahan ina. Kay bisan gani si Satanas nagapakuno-kuno nga anghel sang Dios nga nagahatag sang kasanag.
15. Gani indi katingalahan kon ang iya mga sinakpan nagapakuno-kuno man nga mga alagad sang pagkamatarong. Pero magaabot ang adlaw nga silutan sila sang silot nga bagay man sa ila ginahimo.

1 Mga-Tesalonica 3:5
Sa sining kabangdanan, sang indi na ako makabatas, nagpadala ako agud nga makahibalo ako sang inyo pagtoo, basi kon sa anong bagay ang manunulay nagsulay sa inyo, kag ang amon pagpangabudlay nanginwalay pulus.

II Mga-Tesalonica 2:8-11
8. Kag niyan ipahayag inang Malaut, nga pagapapason sang Ginoo sang espiritu sang iya baba, kag pagalaglagon sang kasilaw sang iya pag-abut:
9. Sia, nga ang iya pag-abut sono sa pagpanghikot ni Satanas upud ang bug-os nga gahum kag mga tanda kag mga binutig nga katanhagaan,
10. Kag upud ang bug-os nga limbong sang pagkadimatarung sa ila nga nagakawala; kay wala sila nagbaton sang paghigugma sang kamatooran, agud nga maluwas sila.
11. Kag sa sining kabangdanan ang Dios magapadala sa ila sang dakung pagtalang, agud nga magtoo sila sang butig:

1 Pedro 5:8
Magbut-anan kamo, magmabinantayon; bangud ang inyo kasumpung nga yawa, subong sang isa ka nagangurob nga leon, nagaluyung, nagapangita kon sin-o ang iya matukub:

II Pedro 2:4
Kay kon ang Dios wala magpaiway sang mga anghel nga nakasala, kondi gintagbung sila paidalum sa impierno, kag gintugyan sila sa mga kadena sang kadudulman, nga itigana sa paghukom;

1 Juan 2:22
Sin-o bala ang butigon kondi sia nga nagapanghiwala nga si Jesus amo ang Cristo? Sia anticristo, nga nagapanghiwala sang Amay kag sang Anak.

I Juan 3:8
Sia nga nagapakasala iya sang yawa; kay ang yawa nagapakasala kutub sa ginsuguran. Sa sining katuyoan ginpahayag ang Anak sang Dios, agud nga malaglag niya ang mga Binuhatan sang yawa..

I Juan 4:3
Kag ang tagsa ka espiritu nga wala nagatuad nga si Jesu-Cristo nakaabut sa unud indi iya sang Dios: kag ini amo inang espiritu sang anticristo, nga inyo nabatian nga magaabut; kag bisan karon yari na ini sa kalibutan.

2 Juan 7
Kay madamu nga mga madaya ang nagsulud sa kalibutan, nga wala nagatuad nga si Jesu-Cristo nag-abut sa unud. Ini sia isa ka madaya kag isa ka anticristo.

Judas 6
Kag ang mga anghel nga wala magtipig sang ila nahaunang kahimtangan, kondi nagbiya sang ila kaugalingon nga puluy-an, iya gintigana sa walay katapusan nga mga kadena sa kadudulman nga sa paghukom sang dakung adlaw.

Nga Diosnon 12:7-10
7. Kag may inaway sa langit: si Miguel kag ang iya mga anghel nagpakig-away batok sa dragon; kag ang dragon nagpakig-away kag ang iya mga anghel,
8. Kag wala magdaug; kag ang ila duug wala na makit-an sa langit.
9. Kag ginpilak ang dakung dragon, yanang dumaan nga man-ug, nga ginatawag ang Yawa, kag Satanas, nga nagadaya sang bug-os nga kalibutan: ginpilak sia sa duta, kag ang iya mga anghel ginpilak kaupud niya..
10. Kag nabatian ko ang isa ka matonog nga tingug nga nagasiling sa langit, Karon nag-abut ang kaluwasan, kag ang kusug, kag ang ginharian sang aton Dios, kag ang gahum sang iya Cristo: kay ginholog ang manunumbung sang aton mga kauturan, nga nagsumbung sa ila sa atubangan sang aton Dios sa adlaw kag gab-i.

Nga Diosnon 13:13-14
13. Kag nagahimo sia sing dalagkung mga katanhagaan, bisan sa ginapapanaug niya ang kalayo sa duta gikan sa langit sa itololok sang mga tawo,
14. Kag ginadayaan niya ang mga nagapuyo sa duta paagi sa sinang mga milagro nga may gahum sia sa paghimo sa itololok sang sapat; nga nagasiling sa mga nagapuyo sa duta, nga dapat sila maghimo sang imahen sa sapat, nga napilasan sang espada, kag nabuhi.

Nga Diosnon 19:11
Kag nakita ko nga nabuksan ang langit, kag yari karon ang isa ka kabayo nga maputi; kag sia nga nagasakay sa iya gintawag Matutum kag Matuud, kag sa pagkamatarung nagahukom sia kag nagapakig-away.

Nga Diosnone 19:16
Kag sa iya bayo kag sa iya paa may ngalan sia nga nasulat, HARI SANG MGA HARI, KAG GINOO SANG MGA GINOO.

Nga Diosnon 19:20
Kag nadakpan ang sapat, kag kaupud niya ang dimatuud nga manalagna nga naghimo sang mga milagro sa atubangan niya, nga paagi sini gindayaan niya ang mga nagbaton sang Marcosa sang sapat, kag ang mga nagsimba sang iya imahen. Ini sila nga duha gintagbung nga buhi sa isa ka linaw nga kalayo nga nagadabdab sing azufre.

Nga Diosnon 20:1-3
1. KAG nakita ko ang isa ka anghel nga nagapanaug gikan sa langit, nga may yabi sang boho nga walay idalum kag isa ka dakung kadena sa iya kamut.
2. Kag gindakup niya ang dragon, yanang dumaan nga man-ug, nga amo ang Yawa, kag Satanas, kag gingapus sia sing isa ka libo ka tuig,
3. Kag gintagbung sia sa boho nga walay idalum, kag gintakpan sia, kag ginbutangan sang isa ka selyo sa ibabaw niya, agud nga indi na niya pagdayaan ang mga pungsud, tubtub nga matuman ang isa ka libo ka tuig: kag sa tapus sini kinahanglan sia paghubaran sa diotay nga dag-on.

Nga Diosnon 20:10
Kag ang yawa nga nagdaya sa ila gintagbung sa linaw nga kalayo kag azufre, diin ang sapat kag ang dimatuud nga manalagna, kag pagasakiton sa adlaw kag gab-i sa gihapon kag sa walay katapusan.

5. Sa Pagtuga

Nagapati kami sa Genesis ang sabat sa pagtuga kag dapat ina batunon nga literal, kag indi sa mga simbolo; nga ang tawo direkta nga gintuga sa kaugalingon nga imahe sang Diyos kag pagkapareho; nga ang pagtuga sa tawo indi paagi sa ebolusyon ukon pag-uswag nga pagbag-o sang mga dagway, ukon pag-uswag paagi sa walay katapusan nga tion gikan sa pinakaidalom asta sa pinakataas nga klase; nga tanan nga kasapatan kag kabuhi sang mga tanum direkta nga ginhimo kag gintukod sang Diyos ang kasuguan nga dapat sila magdala para lang “pagkatapos sang ila klase”. Bangud kay ang Diyos gintuga ang tawo sa lalaki kag babaye, nagapati kami nga ang lehitimo nga kasal amo ang sa tunga lang gid sang lalaki kag babaye. Ginsugo niya nga walay hirop nga panginlawasnon nga aktibidad sa sagwa sang kasal. Nagapati kami nga ano nga klase sang pagkabakla, pagkatomboy, silahis, nagapanginlawas sa kadugo, panginlawas sa asawa sang iban, kag mga bastos nga litrato mga makasasala nga paglapas sa sekswal nga regalo sang Diyos. Nagapati kami nga ginasikway sang Diyos ang kung ano nga pagtinguha sa pagbag-o sang pagkatawo sa pamaagi sang pag-opera.

Wala kami nagapati ukon magrason sang teorya nga wala. Nga may yara “eons” sa tunga sang una nga versikulo kag ikaduha nag versikulo sang Genesis. Damo nga mga tawo ang nagapati sini. Wala kami nagapati diri sa amon sa Amazing Grace Baptist Church.

Genesis 1:1
SA ginsuguran gintuga sang Dios ang langit kag ang duta.

Genesis 1:11
Kag ang Dios nagsiling, Magpatubo ang duta sing hilamon, ulutanon nga nagahatag sing binhi, kag nagapamunga nga kahoy nga nagahatag sing bunga sono sa iya sari, nga ang iya binhi yara sa sulud sini, sa ibabaw sang duta: kag nangin-amo ini..

Genesis 1:24
Kag ang Dios nagsiling, Magpatubo ang duta sing buhi nga tinuga sono sa iya sari, kahayupan, kag nagasaug nga butang, kag kasapatan sang duta sono sa iya sari: kag nangin-amo ini..

Genesis 1:26-27
26. Kag ang Dios nagsiling, Himoon ta ang tawo sa dagway naton, sono sa kaangay naton: kag padumalahon sila sa kaisdaan sang dagat, kag sa kapispisan sang kahanginan, kag sa kahayupan, kag sa bug-os nga duta, kag sa tagsa ka nagasaug nga butang nga nagasaug sa duta.
27. Gani ang Dios nagtuga sang tawo sa iya nga kaugalingon nga dagway, sa dagway sang Dios gintuga niya sia; lalaki kag babaye gintuga niya sila.

Genesis 2:21-23
21. Kag ang GINOONG Dios naghatag sing mahamook nga katologon sa kay Adam, kag sia natologan: kag nagkuha sia sang isa sang iya mga gusuk, kag gintakpan niya ang unud sa duug sini;
22. Kag ang gusuk, nga ginkuha sang GINOONG Dios gikan sa lalaki, ginhimo niya nga babaye, kag gindala sia sa lalaki.
23. Kag si Adam nagsiling, Ini karon tul-an sang akon mga tul-an, kag unud sang akon unud: sia pagatawgon Babaye, kay ginkuha sia gikan sa Lalaki.

Exodo 20:11
Kay sa anum ka adlaw ginhimo sang GINOO ang langit kag ang duta, ang dagat, kag ang tanan nga yara sa ila, kag nagpahuway sa ikapitong adlaw: busa ginpakamaayo sang GINOO ang adlaw nga sabbath, kag ginpakabalaan ini.

Nehemias 9:6
Ikaw, ikaw gid, amo ang GINOO lamang; ginhimo mo ang langit, ang langit sang mga langit, pati ang bug-os nilang panong, ang duta, kag ang tanan nga butang nga yara sa iya, ang mga dagat, kag ang tanan nga yara sa ila, kag ikaw nagatipig sa ila tanan; kag ang panong sang langit nagasimba sa imo.

Jeremias 10:12
Sia naghimo sang duta paagi sa iya gahum, sia nagpalig-on sang kalibutan paagi sa iya kaalam, kag naghumlad sang mga langit paagi sa iya paghangup.

Juan 1:3
Ang tanan nga mga butang ginhimo niya; kag sa wala sia walay bisan ano nga butang nga nahimo sang ginhimo.

Binuhat 4:24
Kag sang pagkabati nila sini, nagtib-ong sila sing hiusa sang ila tingug sa Dios, kag nagsiling, Ginoo, ikaw Dios, nga naghimo sang langit, kag sang duta, kag sang dagat, kag sang tanan nga yara sa ila:

Binuhat 17:23-26
23. Kay sang pagligad ko, kag ginatan-aw ang inyo pagsimba, nakita ko ang halaran nga nasulatan sini, SA DIOS NGA WALA MAKILAL-I. Busa ang ginasimba ninyo nga wala makilal-i, sia ginabantala ko sa
24. Ang Dios nga naghimo sang kalibutan kag sang tanan nga butang nga yara sa sini, sanglit sia Ginoo sang langit kag duta, wala nagapuyo sa mga templo nga ginhimo sang mga kamut;
25. Kag wala sia ginasimba sang mga kamut sang mga tawo, subong nga daw may kinahanglan sia sing bisan ano, kay sia nagahatag sa tanan sing kabuhi, kag ginhawa, kag sang tanan nga butang;
26. Kag sa isa ka dugo ginhimo ang tanan nga pungsud sang mga tawo sa pagpuyo sa bug-os nga nawung sang duta, kag nagpat-ud sang mga tion nga natangdo sing una, kag sang mga dulunan sang ila puluy-an;

Roma 1:20
Kay ang dimakita nga mga butang nahanungud sa iya kutub sang pagtuga sang kalibutan makita sing maathag, nga ginahangup paagi sa mga butang nga ginbuhat, nga amo ang iya walay katapusan nga gahum kag pagka-Dios; agud nga sila wala sing mabalibad:

Colossians 1:16-17
16. Kay paagi sa iya kag para sa iya ginhimo sang Dios ang tanan nga mga butang sa langit kag sa duta, indi lang ang makita kundi pati man ang indi makita, pareho sa bisan ano nga mga espiritu nga may awtoridad ukon may gahom, mga espiritu nga nagapangulo ukon nagahari.
17. Sa wala pa mahimo ang bisan ano nga butang si Cristo yara na, kag paagi sa iya, ang tanan nga butang nahamtang sa ila husto nga lugar.

Mga Hebreo 11:3
Paagi sa pagtoo nahangup ta nga nabuhat ang mga kalibutan paagi sa polong sang Dios, agud nga ang mga butang nga makita wala pagbuhata sa mga butang nga makita.

Nga Diosnon 10:6
Kag nagsumpa paagi sa iya nga nagakabuhi sa gihapon kag sa walay katapusan, nga nagtuga sang langit, kag sang mga butang nga yara sa sini, kag sang duta, kag sang mga butang nga yara sa sini, kag sang dagat, kag sang mga butang nga yara sa sini, nga indi na maglawig ang tion:

6. Sa Kalaglagan Sang Tawo

Nagapati kami nga ang tawo gintuga nga inosente sa idalom sang kasuguan sang iya Manunuga, apang paagi sa paglapas siya nahulog sa iya walay sang sala kag malipayon nga estado, builang bunga sini,tanan nga tawo makasasala subong, indi sa pagpugong, apang sa pagpili; gani sa idalom sang paghukom nga wala sang depensa ukon pasaylo. Aras a aton ang sumpa sang sala kag kamatayon sa aton ulo kag mga tagipusuon tungod sa aton hungod nga pagpasaway sa kung ano ang ginsiling sa aton sang Diyos nga himuon. Nagapadayon kita sa sina nga tradisiyon sang pamilya nga wala ginahimu ang siling sang Diyos.

Genesis 3:1-6
1. KARON ang man-ug malalang labi sa bisan ano nga sapat sang latagon nga nahimo sang GINOONG Dios. Kag sia nagsiling sa babaye, Hoo, nagsiling bala ang Dios, Dili kamo magkaon sang tagsa ka kahoy sang katamnan?
2. Kag ang babaye nagsiling sa man-ug, Makakaon kami sang bunga sang kakahoyan sang katamnan:
3. Apang sa bunga sang kahoy nga yara sa tunga sang katamnan, ang Dios nagsiling, Dili kamo magkaon sa iya, ukon magtandug sa iya, basi nga mapatay kamo.
4. Kag ang man-ug nagsiling sa babaye, Indi kamo mapatay nga totoo:
5. Kay ang Dios nakahibalo nga sa adlaw nga magkaon kamo sa iya, niyan magamuklat ang inyo mga mata, kag kamo manginkaangay sang mga dios, nga nakahibalo sang maayo kag malaut.
6. Kag sang nakita sang babaye nga ang kahoy maayo nga kalan-on, kag nga ini makagalanyat sa mga mata, kag isa ka kahoy nga halandumon sa pagpaalam, nagkuha sia sang bunga sini, kag nagkaon, kag ginhatagan man ang iya bana kaupud niya; kag sia nagkaon.

Genesis 3:24
Gani gintabog niya ang tawo; kag nagbutang sia sa sidlangan sang katamnan sang Eden sang mga Querubin, kag nagaidlab nga espada nga nagabalabad sa tagsa ka dalanon, sa pagbantay sang dalan sang kahoy sang kabuhi.

Ezequiel 18:19-20
19. Apang nagasiling kamo, Ngaa bala? wala bala nagaantus ang anak nga lalaki sang kalautan sang amay? Kon ang anak nga lalaki nakahimo sinang sono sa kasogoan kag katadlongan, kag nakabantay sang tanan kong palatukuran, kag nahimo sila, sa pagkamatuud magakabuhi sia.
20. Ang kalag nga nagapakasala, ini mapatay. Ang anak nga lalaki indi mag-antus sang kalautan sang amay, kag ang amay indi mag-antus sang kalautan sang anak nga lalaki: ang pagkamatarung sang matarung manginsa iya, kag ang pagkamalaut sang malauton manginsa iya.

Roma 1:18
Kay ang kasingkal sang Dios ginapahayag gikan sa langit batok sa tanan nga pagkadidiosnon kag pagkadimatarung sang mga tawo, nga ginahuptan nila ang kamatooran sa pagkadimatarung;

Roma 1:20
Kay ang dimakita nga mga butang nahanungud sa iya kutub sang pagtuga sang kalibutan makita sing maathag, nga ginahangup paagi sa mga butang nga ginbuhat, nga amo ang iya walay katapusan nga gahum kag pagka-Dios; agud nga sila wala sing mabalibad:

Roma 1:28
Kag sanglit indi sila luyag sa paghuput sang Dios sa ila ihibalo, ginpatumbayaan sila sang Dios sa panghunahuna nga lampingasan, sa paghimo sinang mga butang nga dinagakaigo;

Roma 1:32
Nga ini sila, sa nahibaloan nila ang paghukom sang Dios, nga ang mga nagahimo sang amo nga mga butang takus sa kamatayon, indi lamang nagahimo sila sang amo, kondi man nga may pagkalipay sila sa mga nagahimo sa mga sini.

Roma 3:10-19
10. Subong sang nasulat na, Walay bisan sin-o nga matarung, wala, bisan isa:
11. Walay bisan sin-o nga nagahangup, walay bisan sin-o nga nagapangita sa Dios.
12. Sila tanan naglipas sa dalan, nanginwalay pulus sila sing tingub; walay bisan sin-o nga nagahimo sing maayo, wala, bisan isa.
13. Ang ila totonlan lulubngan nga bukas; sa ila mga dila nagagamit sila sing limbong; ang dalit sang mga man-ug nga dalitan yara sa idalum sang ila mga bibig:
14. Nga ang ila baba puno sang pagpakamalaut kag kapaitan:
15. Ang ila mga tiil madagmit sa pagpaagay sing dugo:
16. Kalaglagan kag kamusmusan yara sa ila mga dalan:
17. Kag ang dalan sang paghidait wala nila makilala:
18. Walay kahadluk sa Dios sa atubangan sang ila mga mata.
19. Karon aton nahibaloan nga ang bisan ano nga mga butang nga ginasiling sang kasogoan, ginasiling sa ila nga yara sa idalum sang kasogoan: agud nga matakpan ang tagsa ka baba, kag ang bug-os nga kalibutan mapamatud-an nga nakasala sa atubangan sang Dios.

Roma 5:12
Busa, subong nga paagi sa isa ka lalaki nagsulud ang sala sa kalibutan, kag ang kamatayon paagi sa sala; kag gani ang kamatayon naglaton sa tanan nga tawo, kay ang tanan nakasala:

Roma 5:19
Kay subong nga paagi sa pagkadimatinumanon sang isa ka tawo ang madamu ginpakamakasasala, subong man paagi sa pagkamatinumanon sang isa ang madamu pakamatarungon.

Galacia 3:22
Sa baylo, nagasiling ang Kasuguan nga ang tanan nga mga tawo gin-ulipon sang sala. Gani ang mga nagatuo kay Jesu-Cristo amo lang ang makaangkon sang ginpromisa sang Dios.

Efeso 2:1
Patay kamo sang una sa panulok sang Dios tungod sa inyo mga paglapas kag mga sala.

Efeso 2:3
Sang una, pareho man kita sa ila; nagkabuhi kita suno gid lang sa gusto sang aton tawhanon nga kinaugali. Ang handom sang aton hunahuna kag sang aton lawas amo lang ang aton ginsunod. Kag sa sadto nga kahimtangan naton, kaupod man kuntani kita sa ila tanan nga dapat silutan.

7. Sa Birhen Nga Pagkatawo

Nagapati kami nga si Jesus ang natuman nga propesiya sang Isayas nga ang manug-abot nga Messias. Nga siya ang pinakasimbolo sang natuman nga promise. Sa ginsiling ni Juan nga Manugbautiso “ Lantawa ang Anak sang Diyos!

Nagapati kami nga si HesuKristo ginbun-ag sang Balaan nga Espiritu sa milagroso nga pamaagi; ginbun-ag ni Maria, isa ka birhen, bilang wala na sang iban nga tawo nga ginbun-ag ukon pwede nga ibun-ag sang babaye, kag siya man ang Anak sang Diyos, ang Diyos, ang Anak.

Genesis 3:15
Kag butangan ko sing kaawayon sa tunga mo kag sang babaye, kag sa tunga sang imo kaliwat kag sang iya kaliwat; ini magadugmok sang imo olo, kag magadugmok ka sang iya tikod.

ANG LIBRO SANG MGA SALMO 2:7
Pagaisugid ko ang mando: ang GINOO nagsiling sa akon, Ikaw akon Anak; sini nga adlaw ginpanganak ko ikaw.

NGA SI ISAIAS 7:14
Busa ang Ginoo gid magahatag sa inyo sing tanda; Yari karon, ang ulay magapanamkon, kag magaanak sing lalaki, kag tawgon ang iya ngalan Immanuel.

San Mateos 1:18-25
18. Karon ang pagkatawo ni Jesu-Cristo subong sini nga bagay: Sang kalaslon ang iya iloy nga si Maria kay Jose, sa wala pa sila maghiusa, nasapwan nga sia nagadala tungud sang Balaan nga Espiritu.
19. Niyan si Jose nga iya bana, sanglit matarung nga tawo, kag indi buut magpakahuya sa iya, nagtapat sa pagbiya sa iya sa tago.
20. Apang sang nagapanghunahuna sia sa sining mga butang, yari karon, nagpakita sa iya sa damgo ang anghel sang Ginoo, nga nagasiling, Jose, ikaw nga anak ni David, dili ka magkahadluk sa pagbaton kay Maria nga imo asawa: kay ang iya ginapanamkon iya sang Balaan nga Espiritu.
21. Kag magaanak sia sing lalaki, kag tawgon mo ang iya ngalan JESUS: kay sia magaluwas sang iya katawohan sa ila mga sala.
22. Karon ini tanan nahanabu, agud nga matuman ang ginpamolong sang Ginoo paagi sa manalagna, nga nagasiling, 23. Yari karon, isa ka ulay magapanamkon, kag magaanak sing lalaki, kag tawgon nila ang iya ngalan Emmanuel, nga kon sayoron, Ang Dios kaupud naton.
24. Niyan sang pagmata ni Jose sa katologon, ginhimo niya ang ginsogo sang anghel sang Ginoo sa iya, kag ginbaton ang iya asawa:
25. Kag wala magkilala sa iya tubtub nga nag-anak sia sang iya panganay nga anak nga lalaki: kag gintawag niya ang iya ngalan JESUS.

Markos 1:1
ANG ginsuguran sang ebanghelyo nahanungud kay Jesu-Cristo, ang Anak sang Dios;

Lucas 1:35
Kag ang anghel nagsabat kag nagsiling sa iya, Ang Balaan nga Espiritu magakari sa imo, kag ang gahum sang Labing Mataas magalandong sa imo: busa ina man nga balaan nga butang nga matawo sa imo tawgon nga, ang Anak sang Dios.

Juan 1:14
Kag ang Polong nangin unud, kag nagpuyo sa tunga naton, (kag kita nagtan-aw sang iya himaya, ang himaya subong sang sa bugtong nga ginpanganak sang Amay,) puno sang bugay kag kamatooran

Galacia 4:4
Pero sang pag-abot sang tion nga gintalana sang Dios, ginpadala niya diri sa kalibutan ang iya anak. Natawo siya sa isa ka babayi kag nagkabuhi sa idalom sang Kasuguan

I Corinto 15:47
Ang una nga tawo nga si Adan dutan-on. Ginhimo siya halin sa duta. Pero ang ikaduha nga tawo nga amo si Cristo halin sa langit.

I Juan 5:20
Kag nakahibalo kita nga nagkari ang Anak sang Dios, kag naghatag sa aton sing paghangup, nga makilala naton sia nga matuud, kag yara kita sa iya nga matuud, sa iya Anak nga si Jesu-Cristo. Ini amo ang matuud nga Dios, kag ang kabuhi nga walay katapusan.

8. Sa Pagbayad Sang Sala

Nagapati kami nga ang kaluwasan sang mga makasasala paagi sa bugay; paagi sa pagpatunga sang Anak sang Diyos, Gintuyo sang Amay, hilway nga ginkuha sa iya ang aton kina-iya, apang wala sang sala, ginsunod ang kasuguan paagi sa iya personal nga masunuron, kag paagi sa iya kamatayon naghimo sang bug-os kag alang-alang sa iban nga pagbayad para sa aton mga sala; Nga ang iya pagbayad indi sa pagpakita sang isa ka halimbawa paagi sa iya kamatayon bilang isa ka marter, apang ini ginhungod nga paghatag sang iya Kaugalingon bilang pag-ilis sa lugar sang makasasala, ang Matarong tagumatayon para sa indi matarong, si Kristo, ang Ginoo, gindala ang aton mga kasal-anan sa Iya kaugalingon nga lawas sa kahoy; nga, pagkabanhaw gikan sa kamatayon, Siya nakapungko subong sa trono didto sa langit kag kaupod ang Iya katingalahan nga persona kaupod ang himpit nga pagkabalaan, Siya sa tanan nga pamaagi dapat para maging bagay kag maluluy-on kag pinakamakasarang nga Manluluwas.

NGA SI ISAIAS 53:4-7
4. Sa pagkamatuud ginpas-an niya ang aton mga kalisud, kag gindala ang aton mga kasubo: apang ginkabig naton sia nga ginpilas, ginbunal sang Dios, kag ginsakit.
5. Apang sia ginpilas tungud sang aton mga paglalis, ginhanog sia tungud sa aton mga kalautan: ang silot sang aton paghidait yara sa iya; kag sa iya mga labud gin-alayo kita.
6. Tanan kita kaangay sang mga carnero nga nagtalang; naglipas kita ang tagsatagsa sa iya kaugalingon nga dalanon; kag ang GINOO nagpapas-an sa iya sang kalautan naton nga tanan.
7. Ginpigus sia, kag ginsakit sia, apang wala sia magtikab sang iya baba: gindul-ong sia sa ihawan subong sang cordero, kag subong sang carnero nga babaye nga apa sa atubangan sang iya mga manug-alot, sa amo wala sia magtikab sang iya baba.

NGA SI ISAIAS 53:11
11. Makakita sia sang kasakit sang iya kalag, kag macontento: tungud sa iya pagkilala, ang akon matarung nga alagad magapakamatarung sing madamu; kag sia magabatas sang mga kalautan nila.
12. Busa hatagan ko sia sing bahin upud sa mga kadalagkuan, kag magapakigbahin sia sang inagaw upud sa mga makusug; bangud nga gin-ula niya ang iya kalag tubtub sa kamatayon: kag naisipan sia kaupud sang mga malalison; kag gindala niya ang sala sang madamu, kag nagpatunga tungud sa mga malalison.

San Mateo 18:11
Kay ang Anak sang tawo nagkari sa pagluwas sinang nadula.

Juan 3:16
Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan, sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga ginpanganak nga Anak, agud nga ang bisan sin-o nga magtoo sa iya indi mawala, kondi may kabuhi nga walay katapusan.

Juan 10:18
Walay tawo nga nagakuha sini sa akon, kondi ginahatag ko ini sing kinaugalingon. Ako may gahum sa paghatag sini, kag ako may gahum sa pagkuha sini liwat. Ining sogo nabaton ko sa akon Amay.

Binuhat 15:11
Apang nagatoo kita nga maluwas kita paagi sa bugay ni Ginoong Jesu-Cristo, kaangay sa ila.

Roma 3:24-25
24. Sanglit ginapakamatarung sila sa walay bayad sang iya bugay paagi sa pagtubus nga yara kay Cristo Jesus:
25. Nga ginpahayag sang Dios nga katumbasan paagi sa pagtoo sa iya dugo, sa pagpahayag sang iya pagkamatarung bangud sa kapatawaran sang mga sala nga nagligad, paagi sa pagpaumud sang Dios;

Galacia 1:4
Naghalad si Cristo sang iya kaugalingon agod mapatawad kita sa aton mga sala, kag agod maluwas niya kita sa kalautan nga nagahari diri sa kalibutan. Ginhimo niya ini tungod nga amo ini ang kabubut-on sang aton Dios kag Amay.

Efeso 2:8
Kay tungod sa bugay sang Dios naluwas kamo paagi sa inyo pagtuo kay Jesu-Cristo

Filipos 2:7-8
7. Kundi ginpakanubo niya ang iya kaugalingon paagi sa pagsuksok sang kinaiya sang isa ka ulipon. Nagpakatawo siya nga kaangay sang mga tawo.
8. Sang nangin tawo na siya, ginpaubos niya ang iya kaugalingon paagi sa pagtuman sa Dios hasta sa kamatayon, bisan pa sa kamatayon sa krus.
Mga Hebreo 2:14
Sanglit niyan subong nga ang mga anak mga umalambit sang unud kag dugo, sia man iya sa among bagay nag-ambit sini; agud nga paagi sa kamatayon malaglag niya ang may gahum sa kamatayon, nga amo, ang yawa;

Mga Hebreo 7:25
Busa sarang man sia sa pagluwas sa ila sing bug-os nga nagakari sa Dios paagi sa iya, sanglit nagakabuhi sia sing dayon sa pagpatunga tungud sa ila.

Mga Hebreo 9:12-15
12. Kag indi paagi sa dugo sang mga kanding kag mga tinday sang baka, kondi paagi sa iya kaugalingon nga dugo nagsulud sia sing makaisa sa balaan nga duug, nga nakaagum sang walay katapusan nga pagtubus tungud sa aton.
13. Kay kon ang dugo sang mga baka nga lalaki kag sang mga kanding, kag ang mga abo sang tinday nga baka nga babaye nga ginwisik sa mga dimatinlo, nagapakabalaan nga sa kaputlian sang unud:
14. Daw ano pa gid bala ang dugo ni Cristo, nga paagi sa Espiritu nga dayon nagdolot sang iya kaugalingon nga walay dagta sa Dios, nagatinlo sang inyo konsiensya gikan sa patay nga mga buhat sa pag-alagad sa Dios nga buhi?
15. Kag sa sining kabangdanan sia amo ang manugpatunga sang bag-ong testamento, agud nga paagi sa kamatayon, nga sa pagtubus sang mga paglapas nga yara sa idalum sang nahaunang testamento, sila nga mga tinawag magabaton sang saad nga panublion nga walay katapusan.

Mga Hebreo 12:2
Nga nagatolok kay Jesus nga gintunaan kag manugtapus sang aton pagtoo; nga tungud sa kalipay nga ginbutang sa iya atubang nagbatas sang krus, nga nagatamay sang kahuluy-an, kag nagalingkod sa too sang trono sang Dios.

9. Sa Bugay Sa Bag-o Nga Pagtuga

Nagapati kami nga para maluwas, ang makasasala dapat matawo liwat; nga ang bag-o nga pagtawo amo ang bag-o nga pagtuga kay Kristo Jesus; kag ini dasigan kag indi sang proseso; nga sa bag-o nga pagtawo ang tawo nga patay sa mga paglapas kag mga sala naging kaupod ni Kristo sa balaan nga kina-iya kag nagbaton sang kabuhi nga walay sang katapusan, ang libre nga regalo sang Diyos; nga ang bag-o nga pagtuga gindala sa paagi sa ibabaw sang aton paghunahuna, indi paagi sa kultura, indi paagi sa pamatasan, ukon paagi sa kabubut-on sang tawo, apang bug-os kag ini lamang paagi sa gahum sang Balaan nga Espiritu kaupod ang balaan nga kamatuoran, para man masigurado ang aton hungod nga pagsunod sa ebanghelyo.

Lucas 5:27
Kag sa tapus sining mga butang naggowa sia, kag nakita niya ang manugsukot sang buhis, nga ginhingalanan si Levi, nga nagalingkod sa buluhisan: kag nagsiling sia sa iya, Sonod sa akon.

Juan 1:12-13
12. Apang ang tanan nga nagbaton sa iya, sa ila naghatag sia gahum sa pagkamangin mga anak nga lalaki sang Dios, sa ila nga magtoo sa iya ngalan:
13. Nga natawo, indi sa dugo, ukon sa kabubut-on sang unud, ukon sa kabubut-on sang tawo, kondi sang Dios.

Juan 3:3
Si Jesus nagsabat kag nagsiling sa iya, Sa pagkamatuud, sa pagkamatuud, ako nagasiling sa imo, Kon ang tawo indi matawo liwat, indi sia makakita sang ginharian sang Dios.

Juan 3:6
TInang natawo sa unud unud; kag inang natawo sa Espiritu espiritu.

Juan 3:7
Indi ka matingala nga nagsiling ako sa imo, Kinahanglan kamo matawo liwat.

Binuhat 2:41
Niyan sila nga nagbaton sing malipayon sang iya polong ginbautisohan: kag may gindugang sa ila sa sadtong adlaw nga mga tatlo ka libo ka kalag.

Roma 6:23
Kay ang bayad sang sala kamatayon; apang ang regalo sang Dios kabuhi nga walay katapusan paagi kay Jesu-Cristo nga aton Ginoo.

II Corinto 5:17
Ang bisan sin-o nga yara kay Cristo bag-o na nga tawo. Wala na ang iya daan nga pagkatawo, kundi bag-o na siya.

II Corinto 5:19
Amo ini ang amon ginabalita: nga ginapabalik na sang Dios ang mga tawo sa iya paagi kay Cristo. Wala na niya ginadumdom ang ila mga sala. Kag kami amo ang iya gintugyanan sa pagpalapnag sini nga balita.

Galacia 5:22
Pero yari ang makita sa pagkabuhi sang tawo kon ang Espiritu Santo amo ang nagagahom sa iya: mahigugmaon siya, malipayon, malinong ang iya pagkabuhi, mainantuson, malulo, maalwan, masaligan,

Efeso 2:1
Patay kamo sang una sa panulok sang Dios tungod sa inyo mga paglapas kag mga sala.

Efeso 5:9
(Kay kon ang tawo nasanagan na, mahibaluan mo tungod nga ang iya hinimuan maayo, matarong, kag ginasunod niya ang kamatuoran.)

Colossians 2:13
Sang una, kamo nga mga indi Judio patay sa panulok sang Dios tungod sa inyo makasasala nga kabuhi. Pero karon ginbuhi kamo sang Dios upod ni Cristo. Ginpatawad niya ang tanan ta nga mga sala.

1 Juan 5:1
ANG bisan sin-o nga nagatoo nga si Jesus amo ang Cristo natawo sa Dios: kag ang tagsatagsa nga nagahigugma sa iya nga nagpanganak nagahigugma man sa iya nga ginpanganak niya.10. Ang Kaluwasan sigurado nga regalo sang Diyos

Nagapati kami sa nagapili nga bugay sang Diyos; nga ang mga ginhatag sang kaluwasan ginhimo nga libre para sa tanan paagi sa ebanghelyo; nga ini ang gilayon nga katungdanan sang tanan nga batunon sila paagi sa bug-os nga tagipusuon, nagahinulsol kag masunuron nga pagtu-o; kag wala sang nagapugong sa kaluwasan sang pinakamakasasala nga tawo sa kalubutan apang ang iya kaugalingon nga kalainan kag hungod nga pagsikway sang ebanghelyo; nga ini nga pagsikway nagadala sa iya sang perti nga silot. Ini tama ka simple nga maskin ang bata makapati amo man ikaw. Ang regalo libre. Pagtrabahao para diri magahimo sang bayad.

NGA SI ISAIAS 55:1
HOY, ang tagsatagsa nga ginauhaw, kari kamo sa mga tubig, kag ang wala sing kuarta; kari kamo, magbakal, kag magkaon; hoo, kari, magbakal sing alak kag gatas sa wala sing kuarta kag sa wala sing bili.

San Mateo 11:28
Kari sa akon, tanan kamo nga ginabudlayan kag ginabug-atan, kag papahuwayon ko kamo.

Juan 3:15-18
15. Agud nga ang bisan sin-o nga magtoo sa iya indi mawala, kondi may kabuhi nga walay katapusan.
16. Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan, sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga ginpanganak nga Anak, agud nga ang bisan sin-o nga magtoo sa iya indi mawala, kondi may kabuhi nga walay katapusan.
17. Kay ang Dios wala magpadala sang iya Anak sa kalibutan sa pagtagudili sang kalibutan; kondi nga ang kalibutan maluwas paagi sa iya.
18. Sia nga nagatoo sa iya wala ginatagudilii: apang sia nga wala nagatoo natagudilian na, bangud nga wala sia nagtoo sa ngalan sang bugtong nga ginpanganak nga Anak sang Dios

Juan 3:36
Sia nga nagatoo sa Anak may kabuhi nga walay katapusan: kag sia nga wala nagatoo sa Anak indi makakita sang kabuhi; apang ang kasingkal sang Dios nagapabilin sa iya.

Juan 5:40
Kag indi kamo buut magkari sa akon, agud nga may kabuhi kamo.

Juan 6:37
Ang tanan nga ginahatag sa akon sang Amay magakari sa akon; kag sia nga nagakari sa akon indi ko sa bisan ano nga paagi pagsikwayon.

Binuhat 2:38
Niyan si Pedro nagsiling sa ila, Hinulsul kamo, kag magpabautiso ang tagsatagsa sa inyo sa ngalan ni Jesu-Cristo bangud sa kapatawaran sang mga sala, kag mabaton ninyo ang regalo nga Balaan nga Espiritu.

Roma 8:29-30
29. Kay ang nahibaloan niya nga daan, gintangdoan man niya nga daan nga manginsono sa dagway sang iya Anak, agud nga manginpanganay sia sa madamung mga kauturan.
30. Labut pa ang iya gintangdoan nga daan, sila iya man gintawag: kag ang gintawag niya, sila iya man ginpakamatarung: kag ang ginpakamatarung niya, sila iya man ginhimaya.

Roma 10:13
Kay ang bisan sin-o nga magtawag sa ngalan sang Ginoo maluwas

I Corinto 15:10
Pero sa kaluoy sang Dios sa akon, karon apostol na ako. Kag wala sing may makasiling nga wala sing pulos ang kaluoy sang Dios sa akon, tungod nga ang matuod, mas madamo ang akon nahimo kon ikomparar sa nahimo sang akon kapareho nga mga apostoles. Pero ina indi sa akon kaugalingon, kundi tungod sa kaluoy kag bulig sang Dios.

Efeso 2:4-5
4. Pero maluluy-on gid ang Dios, kag dako ang iya paghigugma sa aton.
5. Bisan patay kita sa iya panulok tungod sang aton mga sala, ginbuhi niya kita upod kay Cristo. (Gani paagi lang sa bugay sang Dios naluwas kita.)

Colossians 3:12
Kamo mga pinili sang Dios. Ginhigugma niya kamo kag ginpain para sa iya kaugalingon. Gani magmaluluy-on kamo, magmabinuligon, magmapainubuson, magmalulo, kag magmapinasinsyahon.

I Mga-Tesalonica 1:4
Sa nahibaloan, mga kauturan nga hinigugma, ang pagpili sa inyo sang Dios.

I Timoteo 1:15
Matutum nga hambalanon ini, kag takus sang bug-os nga pagbaton, nga si Cristo Jesus nag-abut sa kalibutan sa pagluwas sang mga makasasala; nga sa ila ako ang nahauna.

Titus 1:1
Paul, a servant of God, and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect, and the acknowledging of the truth which is after godliness;

Titus 3:5
Ginluwas niya kita indi tungod sa aton maayo nga mga Binuhatan, kundi tungod sa iya kaluoy sa aton. Kag ginhimo niya ini paagi sa Espiritu Santo nga naghugas sa aton kag naghatag sing bag-o nga kabuhi.

NGA SI ISAIAS 64:6
Apang kami tanan subong sang dimatinlo nga butang, kag ang tanan namon nga mga pagkamatarung subong sang mahigko nga mga lapat; kag kami tanan nagakalaya subong sang dahon; kag ang amon mga kalautan, kaangay sang hangin, nagpapahilayo sa amon.s

I Pedro 1:2
Nga pinili sono sa nahibaloan na sang Dios nga Amay, paagi sa pagpakabalaan sang Espiritu, nga sa pagtuman kag pangwisik sang dugo ni Jesu-Cristo: Ang bugay kag paghidait pagpaukaron sa inyo.

Nga Diosnon 22:17
Kag ang Espiritu kag ang nobya nagasiling, Kari. Kag sia nga nagapamati magsiling, Kari. Kag sia nga ginauhaw magkari. Kag ang bisan sin-o nga buut, magkuha sia sang tubig sang kabuhi sa walay bayad.

11. Sa Pagpakamatarung

Nagapati kami nga ang ginhatag nga dalayawon nga ebanghelyo nga ginsigurado ni Kristo sa pareho sa pagpati sa iya isa ka pagkamatarung; nga ang pagkamatarung ginadala ang pagpatawad sang sala, kag ang regalo sang kabuhi nga walay sang katapusan sa prinsipyo sang katarungan; nga ginhatag ini indi sa pagkabig sa kung ano nga maayo nga binuhatan nga ginhimo naton; apang paagi lamang sa pagtuo sa dugo sang Manunubos, ang Iya pagkamatarung ginbutang sa aton

NGA SI ISAIAS 53:11
Makakita sia sang kasakit sang iya kalag, kag macontento: tungud sa iya pagkilala, ang akon matarung nga alagad magapakamatarung sing madamu; kag sia magabatas sang mga kalautan nila.

Habacuc 2:4
Yari karon, ang iya kalag nga nahabok indi matadlong sa sulud niya: apang ang matarung magakabuhi paagi sa iya pagtoo.

Zacarias 13:1
SA sinang adlaw manginmay tuburan nga nabuksan sa panimalay ni David kag sa mga pumuluyo sang Jerusalem nga sa sala kag nga sa pagkadimatinlo.

Binuhat 13:39
Kag paagi sa iya ang tanan nga magtoo ginapakamatarung sa tanan nga butang, diin indi kamo mapakamatarung paagi sa kasogoan ni Moises.

Roma 1:11
Kay nagahandum ako sa pagpakigkita sa inyo, agud nga makapaambit ako sa inyo sing hiyas nga espirituhanon, sa katuyoan nga palig-onon kamo;

Roma 4:1
NIYAN ano bala ang isiling ta nga nakit-an sang aton amay nga si Abraham, nahanungud sa unud?

Roma 5:1-9
1. BUSA sanglit ginpakamatarung kita paagi sa pagtoo, may paghidait kita sa Dios paagi sa aton Ginoong Jesu-Cristo:
2. Paagi sa iya man makapalapit kita paagi sa pagtoo sa sining bugay diin nagatindug kita, kag nagakalipay sa paglaum sa himaya sang Dios.
3. Kag indi lamang ina, kondi nagahimaya man kita sa mga kangitngitan: sa nahibaloan ta nga ang kangitngitan nagapatubas sing pagpailub;
4. Kag ang pagpailub, eksperiensya; kag ang eksperiensya, paglaum:
5. Kag ang paglaum wala nagapakahuya; bangud nga ang gugma sang Dios napasagahay sa aton mga tagiposoon paagi sa Balaan nga Espiritu nga ginhatag sa aton.
6. Kay sang wala pa kita sing kusug, si Cristo napatay sa nagakaigo nga panag-on tungud sa mga didiosnon.
7. Kay halus nga ang isa manginmatay tungud sa matarung nga tawo: apang ayhan tungud sa maayong tawo may mangahas bisan sa pagpanginmatay.
8. Apang ang Dios nagapakilala sang iya gugma sa aton, nga, sang mga makasasala pa kita, si Cristo napatay tungud sa aton.
9. Busa labi na gid, nga karon ginpakamatarung kita paagi sa iya dugo, maluwas kita sa kasingkal paagi sa iya.

Roma 8:1
BUSA karon wala sing katagudilian sa mga yara kay Cristo Jesus, nga nagalakat indi sono sa unud, kondi sono sa Espiritu.

Galacia 3:11
Maathag nga wala gid sing tawo nga pakamatarungon sang Dios tungod sang iya pagtuman sa Kasuguan. Kay nagasiling ang Kasulatan, "Ang tawo nga ginpakamatarong sang Dios tungod sa iya pagtuo magakabuhi."

Titus 3:5-7
5. Ginluwas niya kita indi tungod sa aton maayo nga mga Binuhatan, kundi tungod sa iya kaluoy sa aton. Kag ginhimo niya ini paagi sa Espiritu Santo nga naghugas sa aton kag naghatag sing bag-o nga kabuhi.
6. Ginhatag sang Dios sa aton sing bugana ang Espiritu Santo paagi kay Jesu-Cristo nga aton Manluluwas,
7. agod paagi sa iya bugay nga nagpakamatarong sa aton, maangkon naton ang kabuhi nga wala sing katapusan nga amo ang aton ginalauman.

Mga Hebreo 10:38
Karon ang matarung magakabuhi paagi sa pagtoo: apang kon ang bisan sin-o nga tawo mag-isul, ang akon kalag walay kahamuut sa iya.

12. Sa Paghinulsol Kag Pagtuo

Nagapati kami nga ang paghinulsol kag pagtuo mga pormal nga obligasyon, kag indi man mabulag nga mga bugay, ginhimo sa aton mga kalag paagi sa pagpadasig sang Espiritu sang Diyos; bangud sini, bilang nahukman sa aton mga kasal-anan, katalagman kag wala sang tabang, kag sa dalan sang kaluwasan paagi kay Kristo, Nagapalapit kita sa Diyos nga wala sang pagpakuno-kuno nga paghinulsol, pag-ako kag pagpakitlooy para sa kalooy; kag sa pareho nga tion, bug-os nga tagipusuon nga pagbaton sa Ginoong HesuKristo kag bukas nga pagpahayag sa Iya bilang siya lang ang aton nagakaigo nga Manluluwas.

ANG LIBRO SANG MGA SALMO 51:1-4
1 KALOOYI ako, O Dios, sono sa imo mahigugmaon nga kaayo: sono sa kadamuon sang imo mahinoklogon nga mga kalooy panasa ang akon mga paglalis.
2 Hugasi ako sing bug-os sang akon kalautan, kag tinloi ako gikan sa akon sa.
3 Kay ginakilala ko ang akon mga paglalis: kag ang akon sala yari gihapon sa atubangan nakon.
4 Batok sa imo, sa imo lamang, nakasala ako, kag nakahimo sining malaut sa imo itololok: agud nga pakamatarungon ka kon magpamolong ka, kag matinlo kon ikaw maghukom.

ANG LIBRO SANG MGA SALMO 51:7
Tinloi ako sang isopo, kag manginmatinlo ako: hugasi ako, kag manginmaputi pa ako sa nieve.

NGA SI ISAIAS 55:6-7
6. Pangitaa ninyo ang GINOO samtang nga makita pa sia, magpanawag kamo sa iya samtang nga malapit pa sia:
7. Magbiya ang malauton sang iya dalanon, kag ang dimatarung nga tawo sang iya mga hunahuna: kag magbalik sia sa GINOO, kag sia magakalooy sa iya; kag sa aton Dios, kay sia magapatawad sing bugana.

Markos 1:15
Kag nagasiling, Ang tion natuman na, kag ang ginharian sang Dios malapit na: hinulsul kamo, kag magtoo sa ebanghelyo.
Lucas 12:8
Labut pa nagasiling ako sa inyo, Ang bisan sin-o nga magtuad sa akon sa atubangan sang mga tawo, ituad man sia sang Anak sang tawo sa atubangan sang mga anghel sang Dios:

Lucas 18:13
Kag ang manugsukot sang buhis, nga nagatindug sa malayo, indi sia buut bisan magbayaw sang iya mga mata sa langit, kondi nagpukpuk sang iya dughan, nga nagasiling, Dios, magmaloloy-on ka sa akon nga makasasala.

Binuhat 2:37-38
37 Karon sang pagkabati nila sini, nasuntok sila sa ila tagiposoon, kag nagsiling kay Pedro kag sa iban nga mga apostol, Mga tawo kag mga kauturan, ano bala ang himoon namon?
38 Niyan si Pedro nagsiling sa ila, Hinulsul kamo, kag magpabautiso ang tagsatagsa sa inyo sa ngalan ni Jesu-Cristo bangud sa kapatawaran sang mga sala, kag mabaton ninyo ang regalo nga Balaan nga Espiritu.

Binuhat 20:21
Nga nagapanaksi sa mga Judio, kag subong man sa mga Griego, sang paghinulsul sa Dios, kag pagtoo sa aton Ginoong Jesu-Cristo.

Roma 10:9-11
9 Nga kon ituad mo sa imo baba ang Ginoong Jesus, kag magtoo sa imo tagiposoon nga ang Dios nagbanhaw sa iya gikan sa mga patay, maluwas ka.
10 Kay sa tagiposoon ang tawo nagatoo nga sa pagkamatarung; kag sa baba ang pagtuad ginahimo nga sa kaluwasan.
11 Kay ang kasulatan nagasiling, Ang bisan sin-o nga nagatoo sa iya indi mahuy-an.

Roma 10:13
Kay ang bisan sin-o nga magtawag sa ngalan sang Ginoo maluwas.

13. Sa Iglesia

Nagapati kami nga ang iglesia sang Baptist isa ka organisasyon sang mga ginbautisuhan nga mga tumuluo gin-ugyon paagi sa tipan sang pagtuo kag pag-updanay sang Ebanghelyo, ang ini nga iglesia nahangpan bilang pasilungan kag manugpalapta sang balaan kag walay katapusan nga bugay; nagasunod sang mga ordinansa ni Kristo; ginadumalaan paagi sa Iya kasuguan; ginahimo ang mga regalo, mga kinamatarung, pribelihiyo nga ginbutang sa ila paagi sa Iya Pulong; nga ang mga tinugyanan sang ordinasyon amo ang mga pastor ukon dyakono nga ang mga ikasarang, mga alangkunon, kag mga katungdanan maathag nga ginsaysay sa mga Balaan nga Kasulatan.

Nagapati kami nga ang mga lalaki kag babaye mga patas nga espiritu sa mata sang Diyos apang ang Diyos nagsugo sang lain kag ginbulag nga spirituwal nga responsibilidad sang mga lalaki kag babaye sa balay kag sa iglesia. Ang bana amo ang maging pangulo sang balay kag mga lalaki ang maga-uyat sang pagpanguna nga mga posisyon ( mga pastor kag mga dyakuno) sa iglesia. Gani, mga lalaki lamang ang dapat nga pilion kag pagasuguon para maging pastor paagi sa iglesia.

Nagapati kami nga ang matuod nga misyon sang iglesia masapwan sa Dako nga Sugo: una, para mahimo sang isa ka sumulunod; ikaduha, itukod ang iglesia; ikatatlo, magtudlo sang kung ano ang Iya ginsugo.

Wala kami nagapati sa baliskad nga sugo; nagapang-uyat kami nga ang local nga simbahan may yara minatuod nga kinamatarung sang kaungalingon nga gobyerno, hilway sa pagsulod sang herarkiya kag pagdumala sang isa ka tawo ukon organisasyon; kag si Kristo lamang ang Manugdumala paagi sa Balaan nga Espiritu; amo ini ang nakasulat sa balaan nga kasulatan para sa mga matuod nga simbahan para makig-ugyon sa kada-isa para sa pakig-away para sa pagtuo kag para sa pagsulong sang Ebanghelyo; nga sa kada iglesia amo ang isa lamang ka hukom sang sulukatan kag pamaagi sang kooperasyon; sa tanan nga butang sang pagtapu, sa patakaran, sa gobyerno, sa pagdisiplina, sa pagiging maayo, sigurado ang kabubut-on sang iglesiya. Kada iglesiya responsabli sa iya kaugalingon nga programa. Kag magahimo sang tanan nga pagbaton kag pagpahalin sang mamumugon.

Leviticus 27:31
Kag kon ang isa ka tawo maggawad gid sang bisan ano sang iya mga ikapulo, idugang niya sa sini ang ikalima nga bahin sini.

Malaquias 3:10
Dalha ninyo ang tanan nga mga ikapulo sa balay nga suluptan, agud nga may kalan-on sa akon balay, kag tilawi ako karon sa sini, nagasiling ang GINOO sang mga kasoldadosan, kon indi ko pagbuksan sa inyo ang mga talambuan sang langit, kag iula sa inyo ang pagpakamaayo, sa bagay nga wala na sing masudlan.

San Mateo 28:19-20
19. Busa lakat kamo, kag tudloan ang tanan nga kapungsuran, nga nagabautiso sa ila sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Balaan nga Espiritu:
20. Nga nagapanudlo sa ila sa pagbantay sang tanan nga mga butang nga bisan ano nga ginsogo ko sa inyo: kag, yari karon, ako kaupud ninyo sa gihapon, bisan tubtub sa katapusan sang kalibutan. Amen. lino,

Binuhat 2:41-42
41. Niyan sila nga nagbaton sing malipayon sang iya polong ginbautisohan: kag may gindugang sa ila sa sadtong adlaw nga mga tatlo ka libo ka kalag.
42. Kag nagpadayon sila sing malig-on sa doktrina sang mga apostol kag sa paghiliupud, kag sa pagtipiktipik sang tinapay, kag sa mga pangamuyo.

Binuhat 6:5-6
5. Kag ang hambalanon nagpahamuut sang bug-os nga kadam-an: kag ginpili nila si Esteban, tawong puno sang pagtoo kag sang Balaan nga Espiritu, kag si Felipe, kag si Procoro, kag si Nicanor, kag si Timon, kag si Parmenas, kag si Nicolas nga isa ka pinaliso nga taga-Antioquia:
6. Ini sila ginpaatubang nila sa mga apostol: kag sang nakapangamuyo sila, ginpandungan nila sila sang ila mga kamut.

Binuhat 14:23
Kag sang nakatangdo sila sa ila sing mga tigulang sa tagsa ka iglesia, kag nakapangamuyo nga may pagpuasa, gintugyan nila sila sa Ginoo, nga ila gintoohan.

Binuhat 15:22-23
22. Niyan ginpakamaayo sang mga apostol kag sang mga tigulang, pati sang bug-os nga iglesia, nga magpadala sing pinili nga mga tawo sa ila kaugalingon nga kaupdanan pa Antioquia upud kay Pablo kag kay Bernabe; nga amo si Judas nga gintawag si Barsabas, kag si Silas, puno nga mga tawo sa mga kauturan:
23. Kag sila nagsulat sang mga sulat sono sining bagay paagi sa ila; Ang mga apostol kag ang mga tigulang kag ang mga kauturan nagaabiabi sa mga kauturan nga sa mga Gentil sa Antioquia kag Siria kag Cilicia:

Binuhat 20:17-28
17. Kag gikan sa Mileto nagpasogo sia sa Efeso, kag ginpatawag ang mga tigulang sang iglesia.
18. Kag sang pag-abut nila sa iya, nagsiling sia sa ila, Kamo nakahibalo, kutub sa nahaunang adlaw nga nag-abut ako sa Asia, kon ano ang pagginawi ko kaupud ninyo sa tanan nga tion,
19. Nga nagaalagad sa Ginoo sa bug-os nga pagpailub sang panghunahuna, kag may madamu nga luha, kag mga pagsulay, nga nag-abut sa akon bangud sa pagpuhon sang mga Judio:
20. Kag kon paano nga wala ako maghawid sang bisan ano nga kapuslanan ninyo, apang nagpahayag sa inyo, kag nagtudlo sa inyo sing hayag, kag sa pamalaybalay,
21. Nga nagapanaksi sa mga Judio, kag subong man sa mga Griego, sang paghinulsul sa Dios, kag pagtoo sa aton Ginoong Jesu-Cristo.
22. Kag karon, yari karon, nagakadto ako nga nagapus sa espiritu pa Jerusalem, nga wala makahibalo sang mga butang nga mahanabu sa akon didto:
23. Luwas nga ang Balaan nga Espiritu nagapamatuud sa tagsa ka siudad, nga nagasiling nga ang mga gapus kag mga kapipit-an nagahulat sa akon.
24. Apang wala ko pagasapaka ining mga butang, kag wala ko pagkabiga ang akon kabuhi nga mahal sa akon kaugalingon, agud nga matapus ko ang akon dalaganon nga may kalipay, kag ang hilikuton, nga akon nabaton kay Ginoong Jesus, sa pagpanaksi sang ebanghelyo sang bugay sang Dios.
25. Kag karon, yari karon, nahibaloan ko nga kamo tanan, nga sa tunga ninyo naglibut ako nga nagawali sang ginharian sang Dios, indi na makakita sang akon nawung.
26. Busa nagapanaksi ako sa inyo sini nga adlaw, nga matinlo ako sa dugo sang tanan nga tawo.
27. Kay wala ako mag-isul sa pag-asoy sa inyo sang bug-os nga laygay sang Dios.
28. Busa tatapa ang inyo kaugalingon, kag ang bug-os nga panong, nga sa ila ginhimo kamo sang Balaan nga Espiritu nga mga manugtatap, sa pagpahalab sang iglesia sang Dios, nga ginbakal niya sang iya kaugalingon nga dugo.

I Corinto 5:11-13
11. Kon ang isa sa inyo may reklamo batok sa iya kapareho nga tumuluo, ngaa ginadala pa niya ini sa husgado nga wala makakilala sa Dios? Ngaa wala niya ginadala sa mga katawhan sang Dios agod husayon ini nga problema? kon ako ukon sila ang nagatudlo, ang importante nga pareho ang amon ginawali kag pareho man ang inyo ginatuohan.
12. Indi bala nga sa ulihi nga mga inadlaw kita nga mga katawhan sang Dios amo ang magahukom sa mga tawo sang kalibutan? Gani kon kamo ang magahukom sa mga tawo sang kalibutan, ngaa indi kamo makasarang maghusay sang sina nga mga kaso nga tama kagamay?
13. Indi bala nga bisan gani ang mga anghel aton pagahukman? Ti kundi masarangan man ninyo nga husayon ang mga kaso sa sining pagkabuhi.

I Corinto 6:1-3
1. Dare any of you, having a matter against another, go to law before the unjust, and not before the saints?
2. Do ye not know that the saints shall judge the world? and if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters?
3. Know ye not that we shall judge angels? how much more things that pertain to this life?

I Corinto 11:2
Ginadayaw ko kamo, kay permi ninyo ako ginadumdom kag ginatuman ninyo ang mga gintudlo ko sa inyo.

I Corinto 12:4
May nagkalain-lain kita nga mga abilidad, pero isa lang ka Espiritu ang ginahalinan sini.

I Corinto 12:8-11
8. Ang iban ginhatagan sang Espiritu Santo sang abilidad sa pagsugid parte sa kaalam sang Dios, kag ang iban ginhatagan sang Espiritu Santo sang abilidad sa pagsaysay sina.
9. May yara man nga ginhatagan sing dako gid nga pagtuo, kag may yara man nga ginhatagan sang abilidad sa pagpang-ayo sang mga nagamasakit, kag ini tanan halin sa Espiritu Santo.
10. Ang iban ginhatagan sang Espiritu Santo sang gahom sa paghimo sing mga milagro; ang iban, abilidad sa pagsugid sang pulong sang Dios; kag ang iban, abilidad sa pag-ihibalo kon bala ang nagagahom sa isa ka tawo amo ang Espiritu Santo ukon indi. May ginhatagan man sang abilidad nga maghambal sa iban nga mga lingguahe nga wala nila natun-i, kag may yara man nga ginhatagan sang abilidad sa pagsaysay kon ano ang kahulugan sang mga ginapanghambal sa sadto nga mga lingguahe.
11. Pero isa gid lang ka Espiritu ang nagahatag sini tanan, kag ginapanagtag niya ini sa tagsa ka tawo suno sa iya gusto.

I Corinto 16:1-2
1. Kon parte sa inyo inugbulig sa mga katawhan sang Dios didto sa Judea, himuon man ninyo ang akon ginpahimo sa mga tumuluo sa Galacia.
2. Kada Domingo, ang kada isa sa inyo magpain sang kantidad suno sa inyo kinitaan. Dayon tipunon ninyo ini agod sa pag-abot ko dira preparado na ang inyo inughatag.

Efeso 1:22
Ginpaidalom sang Dios ang tanan nga mga butang sa gahom ni Cristo, kag ginhimo niya siya nga pangulo sang tanan nga mga butang, agod mabuligan niya ang mga tumuluo

Efeso 4:11
Ang iban ginhimo niya nga apostoles, ang iban propeta, ang iban manugwali sang Maayong Balita, kag ang iban pastor kag manunudlo.

Efeso 5:23-24
23 Kay ang bana amo ang ulo sang asawa pareho man nga si Cristo amo ang ulo sang mga tumuluo nga amo ang iya lawas, kag siya man ang Manluluwas.
24 Gani, subong nga ang mga tumuluo nagapasakop kay Cristo, ang mga asawa dapat man nga magpasakop permi sa ila bana.

Taga-Colosas 1:18
Siya ang ulo sang tanan nga nagatuo sa iya, kag ang mga nagatuo amo ang iya lawas. Siya ang nauna, ang una nga nabanhaw sa pagpakilala nga siya amo gid ang pinakauna sa tanan.

1 Timoteo 3:1-13
1. MATUUD ini nga hambalanon, Kon ang isa ka lalaki nagahandum sang pag-alagdan sang obispo, nagahandum sia sing maayong hilikoton.
2. Niyan ang obispo kinahanglan magdisalabdongon, bana sang isa ka asawa, mabinantayon, but-anan, may maayo nga batasan, mainakupon, sampaton sa pagpanudlo;
3. Indi mahuyugon sa alak, dimakiawayon, indi daluk sa mahigko nga ganansya; kondi mapailubon, dimabinangigon, indi mahamkonon;
4. Sia nagadumala sing maayo sang iya kaugalingon nga panimalay, nga ang iya mga anak nagapasakup nga may bug-os nga pagkatalahoron;
5. (Kay kon ang isa ka lalaki indi makahibalo magdumala sang iya kaugalingon nga panimalay, paano bala ang pag-atipan niya sang iglesia sang Dios?)
6. Indi sia bag-ohan, basi kon magpabugal sia kag maholog sa katagudilian sang yawa.
7. Labut pa kinahanglan nga may maayo sia nga pagpamatuud sang mga sa gowa; basi kon maholog sia sa kahuluy-an kag sa siod sang yawa.
8. Ang mga diacono subong man kinahanglan maminatud-on, diduha sing hinambalan, indi mahuyugon sa madamu nga alak, indi daluk sa mahigko nga ganansya;
9. Nga ginahuptan ang misterio sang pagtoo sa putli nga konsiensya.
10. Kag sila man pagtilawan anay; ugaling maggamit sila sa pag-alagdan sang diacono, kon sila disalawayon. 11. Subong man ang ila mga asawa kinahanglan maminatud-on, mga dimabinutangbutangon, but-anan, matutum sa tanan nga butang.
12. Ang mga diacono magmanginbana sang isa ka asawa, nga nagadumala sing maayo sang ila mga anak kag sang ila kaugalingon nga panimalay.
13. Kay sila nga nagagamit sang pag-alagdan sang diacono sing maayo nagahiagum sa ila kaugalingon sing pagkahalangdon, kag dakung kasidla sa pagtoo nga yara kay Cristo Jesus.

14. Sa Pagbautiso Kag Paniyapon Sang Ginoo

Nagapati kami nga ang Kristiyano nga pagbautiso amo ang paglubog sang tumuluo sa tubig, sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Balaan nga Espiritu, kaupod ang awtoridad sang local nga iglesiya, para ipakita ang aton pormal, matuod, kag matahum nga simbolo san aton pagtuo sa ginlansang, ginlubong, kag nabanhaw nga Manluluwas, kaupod ang bunga sa aton kamatayon sa sala kag pagkabanhaw sa bag-o nga kabuhi, nga amo ini ang ginakinahanglan para sa mga kinamatarung sang relasyon sa iglesia kag Paniyapon sang Ginoo. Paagi sa sagrado nga paggamit sang tinapay kag bunga sang ubas nga ululupod nga dumdumon ang pagkapatay kag paghigugma ni Kristo; ginasundan pirme paagi sa pormal kag matuod nga pagbinag-binag sang kaugalingon.

Ini nga bunga dapat gikan sa katas sang ubas nagapresenta sang indi maguba kag indi madunot nga dugo ni Kristo nga gin-ula para sa aton. Ang tinapay dapat ang wala sang pangpaalsa nga nagapresenta sang indi maguba kag indi madunot nga lawas ni Kristo nga napatay para sa aton.

San Mateo 3:6
Kag ginpangbautisohan niya sa Jordan, nga nagatuad sang ila mga sala.

San Mateo 3:16
Kag si Jesus, sang nabautisohan na sia, sa gilayon nagtakas sia sa tubig: kag, yari karon, nabuksan sa iya ang mga langit, kag iya nakita ang Espiritu sang Dios nga nagapanaug subong sang pating, kag nagakunsad sa ibabaw niya:

San Mateo 28:19-20
19 Busa lakat kamo, kag tudloan ang tanan nga kapungsuran, nga nagabautiso sa ila sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Balaan nga Espiritu:
20 Nga nagapanudlo sa ila sa pagbantay sang tanan nga mga butang nga bisan ano nga ginsogo ko sa inyo: kag, yari karon, ako kaupud ninyo sa gihapon, bisan tubtub sa katapusan sang kalibutan. Amen. lino,

Juan 3:23
Kag si Juan nagbautiso man sa Enon malapit sa Salim, kay didto may madamu nga tubig: kag nagkadto sila, kag ginbautisohan.

Binuhat 2:41-42
41. Niyan sila nga nagbaton sing malipayon sang iya polong ginbautisohan: kag may gindugang sa ila sa sadtong adlaw nga mga tatlo ka libo ka kalag.
42. Kag nagpadayon sila sing malig-on sa doktrina sang mga apostol kag sa paghiliupud, kag sa pagtipiktipik sang tinapay, kag sa mga pangamuyo.

Binuhat 8:36-39
36. Kag sang nagpadayon sila sang ila paglakat, nag-abut sila sa tubig: kag ang eunuco nagsiling, Tan-awa, may tubig diri; ano bala ang nagasablag sa akon sa pagpabautiso?
37. Kag si Felipe nagsiling, Kon nagatoo ka sa bug-os mo nga tagiposoon, sarang ka. Kag nagsabat sia kag nagsiling, Nagatoo ako nga si Jesu-Cristo amo ang Anak sang Dios.
38. Kag ginpadolog niya ang kangga: kag naglusung sila nga duha sa tubig, si Felipe kag ang eunuco; kag ginbautisohan niya sia.
39. Kag sang nakatakas sila sa tubig, ginbalitbit sang Espiritu sang Ginoo si Felipe, sa bagay nga wala na sia makita sang eunuco: kag nagpadayon sia nga malipayon sa iya dalanon.

Roma 6:3-5
3. Wala bala kamo makahibalo, nga tanan kita nga ginbautisohan kay Jesu-Cristo ginbautisohan sa iya kamatayon?
4. Busa ginlubung kita kaupud niya sa kamatayon paagi sa bautismo: agud nga subong nga si Cristo ginbanhaw gikan sa mga patay paagi sa himaya sang Amay, amo man kita dapat maglakat sa pagkabag-o sang kabuhi.
5. Kay kon kita gintanum sing tingub sa kaanggid sang iya kamatayon, kita man mangin-kaanggid sang iya pagkabanhaw:

I Corinto 11:23-28
23. Amo ini ang gintudlo sa akon sang Ginoo, kag gintudlo ko man sa inyo: nga sang sadto nga gab-i nga gintraidoran siya, nagkuha siya sang tinapay,
24. kag tapos niya pasalamat sa Dios, ginpamihak-pihak niya ini kag nagsiling, "Amo ini ang akon lawas para sa inyo. Himua ninyo permi ini bilang handumanan sa akon."
25. Pagkatapos nila kaon sang tinapay, amo man ang iya ginhimo sa ilimnon: ginkuha niya ini, ginpasalamatan, kag nagsiling, "Ini nga ilimnon amo ang bag-o nga kasugtanan nga patigayunon paagi sa akon dugo. Himua ninyo permi ini bilang handumanan sa akon."
26. Sa kada kaon ninyo sang sina nga tinapay kag pag-inom sang sina nga ilimnon ginabantala ninyo ang kamatayon sang Ginoo hasta sa iya nga pagbalik.
27. Gani ang bisan sin-o nga magkaon sang sina nga tinapay kag mag-inom sang sina nga ilimnon sang Ginoo sa paagi nga indi takos nagakasala batok sa lawas kag dugo sang Ginoo.
28. Kinahanglan mag-usisa anay ang tagsa-tagsa sang iya kaugalingon sa indi pa siya magkaon sang tinapay kag mag-inom sang ilimnon.

Taga-Colosas 2:12
Kay ang pagbautiso sa inyo nagakahulugan nga ginlubong kamo upod ni Cristo. Kag tungod nga kamo yara kay Cristo, ginbanhaw man kamo upod niya, kay nagsalig kamo sa gahom sang Dios nga nagbanhaw sa iya.

15. Sa Paghimakas Kag Pagpadayon Sang Mga Balaan

Nagapati kami nga ang mga matuod nga tumuluo makabatas asta sa katapusan; nga ang ila nagakabit nga paghimakas kag pagpadayon sa kay Kristo amo ang dako nga pagkilala sang pinasahi nila gikan sa mga manabaw nga manunudlo; nga ang pinasahi nga kalooy kag bulig nagabantay sa ila para sa ila ikaayo; kag sila ginahalungan paagi sa gahum sang Diyos paagi sa pagtuo pakadto sa walay katapusan nga kaluwasan. Nga walay sin-o nga tawo ang makakuha sa ila pagguwa sa kamot sang Diyos.

ANG LIBRO SANG MGA SALMO 121:3
Indi sia magatugut nga mationg ang imo tiil: sia nga nagabantay sa imo indi pagtuyhon.

San Mateo 6:20
Apang magtipon kamo sa inyo kaugalingon sing mga bahandi sa langit, diin walay sipit kag tuktuk nga nagapapas, kag diin ang mga makawat wala nagaguhab kag nagapangawat:

San Mateo 13:19-21
19. Kon bisan sin-o ang nagapamati sang polong sang ginharian, kag wala ini ginahangup, niyan nagaabut ang malaut nga isa, kag nagaagaw sinang ginsab-ug sa iya tagiposoon. Ini amo ang nagbaton sang binhi sa higad sang dalan.
20. Apang sia nga nagbaton sang binhi sa batohon nga mga duug, amo ini sia ang nagapamati sang polong, kag sa gilayon nagabaton sini nga may kalipay;
21. Apang walay gamut sa iya, kondi nagapadayon sa diotay nga tion: kay kon mag-abut ang kangitngitan ukon paghingabut bangud sang polong, sa indi madugay nagakasandad sia.

Juan 8:31-32
31 Niyan nagsiling si Jesus sa mga Judio nga nagtoo sa iya, Kon kamo magpadayon sa akon polong, niyan kamo matuud gid nga mga disipulo nakon;
32 Kag mahibaloan ninyo ang kamatooran, kag ang kamatooran magahilway sa inyo.

Juan 10:28-29
28. Kag nagahatag ako sa ila sing kabuhi nga walay katapusan; kag indi na gid sila mawala, kag walay bisan sin-o nga tawo nga magaagaw sa ila sa akon kamut.
29. Ang akon Amay, nga naghatag sa ila sa akon, daku pa sa tanan; kag walay tawo nga makaagaw sa ila sa kamut sang akon Amay.

Juan 16:8
Kag kon mag-abut sia, sabdongon niya ang kalibutan nahanungud sa sala, kag sa pagkamatarung, kag sa paghukom:

Roma 8:28
Kag nahibaloan naton nga sa ila nga nagahigugma sa Dios ang tanan nga mga butang nagapanghikot sing tingub nga sa ikaayo, sa ila nga among pinanawag sono sa iya tinutuyo.

Roma 8:35-39
35. Sin-o bala ang magapahamulag sa aton sa gugma ni Cristo? ang kangitngitan bala, ukon kasakit, ukon paghingabut, ukon tiggulutum, ukon kahubo, ukon katalagman, ukon espada?
36. Subong sang nasulat na, Tungud sa imo ginapamatay kami sa bug-os nga adlaw; naisipan kami subong sang mga carnero nga ilihawon.
37. Indi, sa tanan sining butang labi pa kita sa mga mandadaug paagi sa iya nga naghigugma sa aton.
38. Kay ako nakapat-ud, nga ang kamatayon, ukon kabuhi, ukon mga anghel, ukon mga punoan, ukon mga kagamhanan, ukon mga butang nga sa karon, ukon mga butang nga palaabuton,
39. Ukon kataasan, ukon kadadalman, ukon bisan ano nga iban nga tinuga, indi sarang makapahamulag sa aton sa gugma sang Dios, nga yara kay Cristo Jesus nga aton Ginoo.

Filipos 1:6
Nasiguro ko gid nga ang Dios nga nagsugod sa paghimo sang maayo nga mga butang sa inyo magapadayon gid sa paghimo sini hasta sa adlaw nga si Cristo Jesus magbalik.

Taga-Colosas 1:21-23
21. Sang una malayo kamo sa Dios, kag tungod sa inyo malaot nga mga hunahuna kag mga hinimuan nangin kaaway kamo sang Dios.
22. Pero si Cristo nangin tawo kag napatay, kag paagi sa iya kamatayon ginpabalik kamo sang Dios sa iya kaugalingon. Karon madala na kamo sa iya presensya nga wala na sing sala, matinlo, kag wala na sing kasawayan.
23. Pero kinahanglan nga magpadayon kamo nga malig-on kag matutom sa inyo pagtuo kag indi gid ninyo pagdulaon ang paglaom nga inyo nabatian halin sa Maayong Balita nga ginawali sa bug-os nga kalibutan. Kag ako, si Pablo, nangin alagad sa pagwali sa sining Maayong Balita.

Mga Hebreo 1:14
Indi bala sila tanan manug-alagad nga mga espiritu, nga ginpadala sa pag-alagad tungud sa ila nga magamanugpanubli sang kaluwasan?

I Pedro 1:5
Nga ginabantayan sang gahum sang Dios paagi sa pagtoo nga sa kaluwasan nga handa ipahayag sa katapusan nga tion.

I Juan 2:19
Naghalin sila sa aton, apang indi sila tagaaton; kay kon sila tagaaton, sa wala pangduhaduha nagpadayon kuntani sila kaupud naton: apang naghalin sila, agud nga mapahayag sila nga sila tanan indi tagaaton.

16. OSa Matarung Kag Sa Malain

Nagapati kami nga may yara madamo kag importante nga kinalain sa tunga sang matarung kag malain; nga pareho lang sa paagi sa pagtuo maging mataring sa ngalan ni Ginoong Jesus, kag ginpakabalaan paagi sa Espiritu sang Diyos, magtuod nga matarung sa iya paghatag sang importansiya; habang ang tanan pareho nga magpadayon sa wala sang paghinulsol kag wala sang pagpati nga sa iya panulok sila malain, kag yara man sa giyapon sa sumpa, kag ini nga kinalain nagapang-uyat sa mga tawo kag pagkatapos sang kamatayan, kag sa walay katapusan nga kalipayan sang mga luwas kag ang walay katapusan nga pagbatyag sang pag-antos sang nawala.

Genesis 18;23
Kag nagpalapit si Abraham, kag nagsiling, Papason mo man bala ang mga matarung upud sa mga malauton?

ANG MGA HULUBATON 11:31
Yari karon, ang matarung tumbasan sa duta: daw ano pa gid ang malauton kag ang makasasala.

ANG MGA HULUBATON 14:32
Ang malauton ginatabog sa iya pagkamalaut: apang ang matarung may paglaum sa iya kamatayon.

Malaquias 3:18
Niyan magabalik kamo, kag magakilala sang ginakalainan sang matarung kag sang malaut, sang nagaalagad sa Dios kag sang wala nagaalagad sa iya.

San Mateo 7:13-14
13 Sulud kamo sa gawang nga makitid: kay masangkad ang gawang, kag malapad ang dalan, nga nagapadulong sa kalaglagan, kag madamu ang mga nagasulud sa sini:
14 Kay makitid ang gawang, kag masiput ang dalan, nga nagapadulong sa kabuhi, kag pila lamang ang nakatultul sa sini.

San Mateo 25:34
Niyan ang Hari magasiling sa mga natoo niya, Kari, kamo nga ginpakamaayo sang akon Amay, panublia ang ginharian nga gin-aman sa inyo kutub sang pagtukud sang kalibutan:

Lucas 9:26
Kay ang bisan sin-o nga magkahuya sa akon kag sang akon mga polong, pagaikahuya sia sang Anak sang tawo, kon magkari sia sa iya kaugalingon nga himaya, kag sa iya sang iya Amay, kag sang balaan nga mga anghel.

Lucas 16:25
Apang si Abraham nagsiling, Anak, dumduma nga ikaw sang nagakabuhi ka pa nagbaton sang imo maayong mga butang, kag si Lazaro sa amo nga bagay sang malaut nga mga butang: apang karon ginalipay sia, kag ikaw ginasakit.

Juan 8:21
Niyan nagsiling si Jesus liwat sa ila, Makadto ako sa akon dalanon, kag kamo magapangita sa akon, kag magakamatay sa inyo mga sala: kon diin ako makadto, indi kamo makakadto.

Juan 12:25
Sia nga nagahigugma sang iya kabuhi magadula sini; kag sia nga nagadumut sang iya kabuhi sa sining kalibutan magatipig sini sa kabuhi nga walay katapusan.

Binuhat 10:34-35
34. Niyan si Pedro nagtikab sang iya baba, kag nagsiling, Matuud gid ginahantup ko nga ang Dios walay ginapasulabi sa mga tawo:
35. Apang sa tagsa ka pungsud ang nagakahadluk sa iya, kag nagahimo sang katarungan, kalahamut-an sa iya.

Roma 1:1
SI PABLO, nga isa ka alagad ni Jesu-Cristo, nga gintawag nga mangin isa ka apostol, nga ginpain sa ebanghelyo sang Dios,

Roma 6:16-18
16. Wala bala kamo makahibalo, nga sa ginatugyanan ninyo sang inyo kaugalingon nga mga alagad nga pagtumanon, mga alagad kamo sang inyo ginatuman; kon sa sala nga sa kamatayon, ukon sa pagkamatinumanon nga sa pagkamatarung?
17. Apang salamat sa Dios, nga kamo anay mga alagad sang sala, apang kamo nagtuman gikan sa tagiposoon sa sinang huwaran sang doktrina nga gintugyan sa inyo.
18. Niyan sang ginhilway kamo sa sala, nangin-alagad kamo sang pagkamatarung.

Roma 6:23
Kay ang bayad sang sala kamatayon; apang ang regalo sang Dios kabuhi nga walay katapusan paagi kay Jesu-Cristo nga aton Ginoo.

Roma 7:6
Apang karon nahilway kita sa kasogoan, nga patay na sa diin gingapus kita sadto; agud nga dapat mag-alagad kita sa pagkabag-o sang espiritu, kag indi sa kadaanon sang letra.

I Corinto 15:22
Kon ang tanan nga tawo mapatay tungod sa aton relasyon kay Adan, tungod man sa aton relasyon kay Cristo kita tanan mabanhaw.

Galacia 3:10
Pero ang mga tawo nga nagasalig sa ila pagtuman sa Kasuguan ginpakamalaot na sang Dios. Kay suno sa Kasulatan ginapakamalaot ang wala nagatuman sang tanan nga ginapatuman sang Kasuguan.

I Pedro 4:18
Kag kon ang matarung halus maluwas, diin bala magapahayag ang didiosnon kag ang makasasala?

I Juan 2:7
Mga kauturan, wala ako nagasulat sa inyo sing bag-ong sogo, kondi isa ka daan nga sogo nga nabaton ninyo kutub sa ginsuguran. Ang daan nga sogo amo ang polong nga inyo nabatian kutub sa ginsuguran.

I Juan 2:29
Kon nahibaloan ninyo nga sia matarung, nakahibalo kamo nga ang tagsatagsa nga nagahimo sing pagkamatarung natawo sa iya.

I Juan 5:19
Kag nakahibalo kita nga kita iya sang Dios, kag ang bug-os nga kalibutan nahamtang sa kalautan.

17. Sa Publiko Nga Gobyerno

Nagapati kami nga ang publiko nga gobyerno isa ka diyosnon nga programa sang Diyos, para sa ikaayo kag maayo nga mando para sa soyedad sang tawo; ang mga mahistrado dapat pangamuyuan,tahuron kag sundon sang tampad; luwas nalang sa mga butang nga batok sa kabubut-on sang Ginoong HesuKristo; nga amo lamang ang Ginoo sang konsensiya, kag ang manug-abot nga Prinsipe sang mga hari sang kalibutan.

Exodo 18:21-22
21 Labut pa magpangita ka sa tunga sang tanan nga katawohan sing mga lalaki nga sangkul, nga mahadlukon sa Dios, mga lalaki nga maminatud-on, nga nagadumut sang kaibug; kag ibutang sila sa ibabaw nila, nga mga manugdumala sang linibo, kag mga manugdumala sang ginatus, mga manugdumala sang kinalim-an, kag mga manugdumala sang tagnapulo:
22. Kag pahukma sila sa katawohan sa tanan nga panag-on: kag mangin-amo, nga ang tagsa ka daku nga kasaba dalhon nila sa imo, apang ang tagsa ka magamay nga kasaba sila ang magahukom: sa sini magalabi kahapus sa imo, kag sila magadala sang lulan upud sa imo.

II Samuel 23:3
Ang Dios sang Israel nagsiling, ang Dakung Bato sang Israel nagpamolong sa akon, Sia nga nagagahum sang mga tawo dapat matarung, nga nagagahum sa kahadluk sa Dios.

ANG LIBRO SANG MGA SALMO 72:11
Hoo, ang tanan nga hari magahapa sa atubangan niya: ang tanan nga kapungsuran magaalagad sa iya.

Daniel 3:17-18
17. Kon amo ini, ang amon Dios nga ginaalagad namon makasarang magluwas sa amon sa nagadabdab nga horno sang kalayo, kag sia magaluwas sa amon sa imo kamut, O hari.
18. Apang kon indi, makilala mo, O hari, nga indi kami mag-alagad sa imo mga dios, ukon magsimba sang imahen nga bulawan nga imo napatindug.

San Mateo 10:28
Kag dili kamo mahadluk sa ila nga nagapatay sang lawas, apang indi makapatay sang kalag: kondi hinonoo kahadlukan sia nga makalaglag sang kalag kag lawas sa impierno.

San Mateo 22:21
Nagsiling sila sa iya, Kay Cesar. Niyan nagsiling sia sa ila, Busa ihatag kay Cesar ang mga butang nga iya ni Cesar; kag sa Dios ang mga butang nga iya sang Dios.

San Mateo 23:10
Dili man kamo magpatawag nga mga agalon: kay isa ang inyo Agalon, nga amo ang Cristo.

Binuhat 4:19-20
19. Apang si Pedro kag si Juan nagsabat kag nagsiling sa ila, Kon matarung sa itololok sang Dios ang magpamati sa inyo sang sa Dios, hukmi ninyo.
20. Kay kami indi makahimo kondi magpamolong sang mga butang nga amon nakita kag nabatian.

Binuhat 23:5
Niyan si Pablo nagsiling, Wala ako makahibalo, mga kauturan, nga sia amo ang mataas nga pari: kay nasulat na, Dili ka magpamolong sing malaut nahanungud sa manugdumala sang imo katawohan..

Roma 13:7
Busa maghatag sa tanan sang natungud sa ila: buhis sa natungdan sang buhis; bayad sa balayran; kahadluk sa kahadlukan; pagtahud sa talahuron.

Filipos 2:10-11
10. agod makapili kamo kon ano gid ang labing maayo kag agod mangin matinlo ang inyo kabuhi kag wala sing kasawayan hasta sa pag-abot ni Cristo.
11. Kabay pa nga sa bulig ni Jesu-Cristo mangin matarong ang tanan ninyo nga ginahimo agod madayaw ang Dios.

Tito 3:1
Padumduma ang mga tumuluo nga magpasakop kag magtuman sa gobyerno kag sa mga opisyal. Kinahanglan handa permi ang mga tumuluo sa paghimo sang bisan ano nga maayo.

I Pedro 2:13-14
13. Magpasakup kamo sa tagsa ka pagsolondan sang tawo tungud sa Ginoo: bisan sa hari, subong nga labing gamhanan;
14. Ukon sa mga gobernador, subong nga sa mga ginapadala niya sa pagsilot sang mga manughimo sang malaut, kag sa kadayawan nila nga nagahimo sing maayo.

I Pedro 2:17
Tahora ang tanan nga tawo. Higugmaa ang paghiliutud. Kahadluki ang Dios. Tahora ang hari.

18. Sa Pagkabanhaw kag Pagbalik ni kristo kag sa mga may Labut nga mga Nagkalatabo

Nagapati kami kag nagabaton sa sagrado nga Kasulatan sa sini nga tulun-an sa ila atubangan kag ang bug-os nga importansiya. Sa pagkabanhaw, nagapati kami nga si Kristo nagbangon sa iya lawas “ Sa ikatlo nga adlaw suno sa Balaaan nga Kasulatan”; nga siya nagkayab “ sa tuo nga kamot sang trono sang Diyos”; Nga siya lamang ang aton “maluluy-on kag matutom nga mataas nga pari sa mga butang nga iya sang Diyos”, “ nga ini pareho nga Jesus nga ginkuha paibabaw gikan sa imo pakadto sa langit amo nga dapat man magaabot sa pareho ng paagi pareho sang pagkakita mo sa Iya sa langit, sa lawas, kinaugalingon, kitaon; nga ang “patay kay Kristo dapat una magbangon”; nga ang mga buhi nga balaan” tanan hinali lang nga magabag-o , sa pagpamisok sang mata, sa pagtunog sang ulihi nga trumpeta”; nga ang Ginoong Diyos dapat magahatag sa Iya sang trono sang Iya Amay nga si David”; kag si “Kristo dapat magahari sa sulod sang isakalibo ka tuig sa pagkamatarong asta nga Siya magabutang sang tanan nga kaaway sa idalom sang iya mga tiil.”

 • Si Kristo nagkari kag gintawo sang birhen
 • Nagkabuhi sang walay sala nga kabuhi
 • Gintistingan kag nasapwan nga may sala
 • Ginlansang sa Krus nga sa diin siya napatay para sa aton mga salas
 • Pagkatapos sang tatlo ka adlaw nagbangon siya gikan sa kamatayon
 • Nagahulat kita sa iya pagbalik sa kahanginan.
 • Pagakuhaon niya paibabaw ang iglesia ( ang mga tumuluo)
 • Pito ka tuig nga dako nga pag-antos kaupod si Satanas nga magdumala sang kalibutan
 • Si Jesus magabalik sa kalibutan sa bukid sang Diyos kag pangperdihun ang suldado sang anti-kristo sa giyera sang Armageddon.
 • Igatukod ni Kristo ang iya trono para sa isakalibo ka tuig
 • Sa katapusan sang isakalibo ka tuig nga paghari si Satanas pagabuy-an sa iya bilanggoan sa lip-ot nga tion. Pagatentarun niya ang mga tawo nga ginbun-ag samtang sa amo nga tion
 • Sa katapusan, ang kamatayon kag impyerno igahaboy sa linaw nga kalayo…
ANG LIBRO SANG MGA SALMO 72:8
Sia may kagamhanan man kutub sa dagat pa dagat, kag kutub sa suba tubtub sa kaukbungan sang duta.

NGA SI ISAIAS 11:4-5
4. Kondi magahukom sia nga may pagkamatarung sang mga imol, kag magasabdong nga may pag-alangay tungud sa mga mapainubuson sang duta: kag sakiton niya ang duta sang bilogon sang iya baba, kag patyon niya ang malauton sang gininhawa sang iya mga bibig.
5. Kag ang pagkamatarung manginwagkus sang iya mga hawak, kag ang katutum manginwagkus sang iya mga reinda.

San Mateo 24:27
Kay subong sang kilat nga nagagikan sa sidlangan, kag nagasilak tubtub sa katundan; amo man ang pag-abut sang Anak sang tawo.

San Mateo 24:42
Busa bantay kamo: kay wala kamo makahibalo kon sa ano nga takna magakari ang inyo Ginoo.

San Mateo 28:6-7
6. Wala sia diri: kay nabanhaw sia, subong sang ginsiling niya. Kari, tan-awa ang duug nga ginhamyangan sang Ginoo.
7. Kag lakat kamo sing dalidali, kag sugiran ang iya mga disipulo nga nabanhaw sia gikan sa mga patay; kag, yari karon, nagauna sia sa inyo sa Galilea; didto makita ninyo sia: yari karon, nasiling ko sa inyo..

Markos 16:9
Karon sang nabanhaw si Jesus sing aga pa sa nahauna nga adlaw sang semana, nagpahayag sia sing una kay Maria Magdalena, nga ginsobolan niya sing pito ka yawa.

Lucas 1:3
Ginpakamaayo ko man, sa may akon ako sing himpit nga paghangup sang tanan nga mga butang kutub sa nahauna gid, sa pagsulat sa imo sing pasonod, labing halangdon nga Teofilo,

Lucas 24:2
Kag nakita nila ang bato nga napaligid gikan sa lulubngan.

Lucas 24:4-6
4. Kag nahanabu, sang naligban gid sila nahanungud sini, yari karon, duha ka tawo nagtindug sa tupad nila nga may mga panapton nga masilaw:
5. Kag sang hinadlukan sila, kag nagdulunguk sa duta, nagsiling sila sa ila, Ngaa bala ginapangita ninyo ang buhi sa tunga sang mga patay??
6. Wala sia diri, kondi nabanhaw: panumduma kon paano nga nagpamolong sia sa inyo sang didto pa sia sa Galilea,

Lucas 24:39
Tan-awa ang akon mga kamut kag ang akon mga tiil, nga ako gid ini: hikapa ninyo ako, kag tan-awa; kay ang isa ka espiritu walay unud kag mga tul-an, subong sang ginatan-aw ninyo nga ako may akon.

Lucas 24:51
Kag nahanabu, samtang nagapakamaayo sia sa ila, ginhamulag sia sa ila, kag ginbayaw pa langit.

Juan 14:3
Kag kon ako magkadto kag mag-aman sa inyo sang duug, magabalik ako, kag magabaton sa inyo sa akon kaugalingon; agud nga kon diin ako, didto man kamo.

Juan 20:27
Niyan nagsiling sia kay Tomas, Idab-ot diri ang imo tudlo, kag tan-awa ang akon mga kamut; kag idab-ot diri ang imo kamut, kag igolo ini sa akon kilid: kag dili ka magdimatinoohon, kondi nagatoo.

Binuhat 1:9
Kag sang nakasiling sia sining mga butang, sa nagatolok sila, ginbayaw sia; kag ang isa ka panganud nagbaton sa iya gikan sa ila itololok.

Binuhat 1:11
Nga nagsiling man, Kamo nga mga tawo sang Galilea, ngaa bala nagatindug kamo nga nagatolok sa langit? ining amo man nga Jesus, nga ginbayaw pa langit gikan sa inyo, magabalik sa amo nga bagay subong nga nakita ninyo sia nga nagapalangit.

I Corinto 15:4
Ginlubong siya kag nabanhaw sa ikatlo nga adlaw, suno man sa Kasulatan.

Filipos 4:20
Dayawon naton ang aton Dios kag Amay sa wala sing katapusan. Amen.

I Mga-Tesalonica 4:16
Nga walay tawo nga maglakbang kag maglimbong sa iya utud sa bisan ano nga butang: kay ang Ginoo amo ang manugtimalus sang tanan nga tagsubong sina, subong nga amon man ginpaandaman kamo nga daan kag ginpamatud-an.

I Timoteo 2:5
Kay may isa ka Dios, kag isa ka manugpatunga sa Dios kag sa mga tawo, ang tawo nga si Cristo Jesus;

Mga Hebreo 2:17
Busa nagkaigo nga sia magmangin-kaangay sa iya mga kauturan sa tanan nga mga butang, agud nga sia magmangin-maloloy-on kag matutum nga mataas nga pari sa mga butang nga nahanungud sa Dios, sa paghimo sing pagpasag-uli tungud sa mga sala sang katawohan.

Mga Hebreo 5:9
Kag sang nahimpit sia, nangin-gintunaan sia sang walay katapusan nga kaluwasan sa ila tanan nga nagatuman sa iya;

Mga Hebreo 8:1
KARON nahanungud sa mga butang nga ginpamolong namon ini ang kabilogan: May amo kita nga mataas nga pari, nga nagalingkod sa too sang trono sang Pagkahalangdon sa mga langit;

Mga Hebreo 9:28
Subong man si Cristo gindolot sing makaisa sa pagdala sang mga sala sang madamu; kag sa mga nagahulat sa iya magapahayag sia sa ikaduha nga tion nga walay sala sa kaluwasan.

Mga Hebreo 12:2
Nga nagatolok kay Jesus nga gintunaan kag manugtapus sang aton pagtoo; nga tungud sa kalipay nga ginbutang sa iya atubang nagbatas sang krus, nga nagatamay sang kahuluy-an, kag nagalingkod sa too sang trono sang Dios.

19. Sa mga Misyon

Ang misyon isa ka matuod kag simple nga paglakat sa bilog nga kalibutan kag magwali parte kay Jesus: nga napatay, ginlubong, kag nabanhaw. Bautisuhan sila sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Balaan nga Espiritu. Tudlui ninyo sila nga tumanon ang tanan nga butang nga akon gunsugo sa inyo. Kag liwat liwata ini nga paagi.

San Mateo 28:18-20
18. Kag nagpalapit si Jesus kag nagpamolong sa ila, nga nagasiling, Ang bug-os nga gahum sa langit kag sa duta natugyan sa akon.
19. Busa lakat kamo, kag tudloan ang tanan nga kapungsuran, nga nagabautiso sa ila sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Balaan nga Espiritu:therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:
20. Nga nagapanudlo sa ila sa pagbantay sang tanan nga mga butang nga bisan ano nga ginsogo ko sa inyo: kag, yari karon, ako kaupud ninyo sa gihapon, bisan tubtub sa katapusan sang kalibutan. Amen. lino,

Markos 16:15
Kag nagsiling sia sa ila, Lakat kamo sa bug-os nga kalibutan, kag iwali ang ebanghelyo sa tagsa ka tinuga.

Juan 20:21
Niyan si Jesus nagsiling liwat sa ila, Ang paghidait sa inyo: subong nga ang Amay nagpadala sa akon, ako man nagapadala sa inyo.

Binuhat 1:8
Apang magabaton kamo sing gahum, sa tapus nga ang Balaan nga Espiritu mag-abut sa inyo: kag manginsaksi ko kamo sa Jerusalem, kag sa bug-os nga Judea, kag sa Samaria, kag tubtub sa ukbung sang duta.

Roma 10:13-15
13. Kay ang bisan sin-o nga magtawag sa ngalan sang Ginoo maluwas.
14. Busa paano bala ang pagpanawag nila sa iya nga wala nila matoohi? kag paano bala ang pagtoo nila sa iya nga wala nila mabatii? kag paano bala ang pagkabati nila kon walay manugwali?
15. Kag paano bala ang pagwali nila, kon indi sila pag-ipadala? subong sang nasulat na, Daw ano katahum sang mga tiil sang mga nagawali sang ebanghelyo sang paghidait, kag nagadala sang mga masadya nga balita sang maayo nga mga butang!

20. Sa Bugay sang Paghatag

Ang Paghatag nga suno sa Balaan nga Kasulatan isa sa basihan sang Pagtuo.

II Corinto 8:7
Kamo dira sa Corinto wala ginakulang sa tanan nga butang: dako ang inyo pagtuo sa Dios, maayo kamo magtudlo, kag madamo ang inyo nahibaluan. Mapisan kamo sa inyo pag-alagad sa Dios, kag dako ang inyo paghigugma sa amon. Gani gusto namon nga ipakita ninyo nga wala man kamo nagakulang sa paghatag.

I Corinto 16:2
Kada Domingo, ang kada isa sa inyo magpain sang kantidad suno sa inyo kinitaan. Dayon tipunon ninyo ini agod sa pag-abot ko dira preparado na ang inyo inughatag.

Under Grace we give, and do not pay, the tithe - "Abraham GAVE the tenth of the spoils,"

Mga Hebreo 7:2
Sa iya man si Abraham naghatag sing ikapulo nga bahin sang tanan; una nga ginsaysay Hari sang pagkamatarung, kag ugaling Hari sang Salem man, kon sayoron, Hari sang paghidait;

Mga Hebreo 7:4
Karon talupangda kon daw ano kadaku ining tawo sadto, nga sa iya bisan si Abraham nga patriarca naghatag sing ikapulo sang mga inagaw.

San Mateo 23:23
Kailo sa inyo, mga escriba kag mga Fariseo, mga salimpapaw! kay nagahatag kamo sang ikapulo sang herbabuena kag sang anis kag sang comino, kag ginbayaan ninyo ang mga butang nga dalagku pa sang kasogoan, nga paghukom, kalooy, kag pagtoo: ini sila ang dapat ninyo kuntani buhaton, kag indi pagbayaan ang iban nga wala mahimo.

We are commanded to bring the tithe into the common treasury of the church.

Levitivo 27:30
Kag ang tanan nga ikapulo sang duta, bisan sang binhi sang duta, ukon sang bunga sang mga kahoy, iya sang GINOO: ini balaan sa GINOO.

"The tithe ... is the Lord's."

Malachi 3:10
Dalha ninyo ang tanan nga mga ikapulo sa balay nga suluptan, agud nga may kalan-on sa akon balay, kag tilawi ako karon sa sini, nagasiling ang GINOO sang mga kasoldadosan, kon indi ko pagbuksan sa inyo ang mga talambuan sang langit, kag iula sa inyo ang pagpakamaayo, sa bagay nga wala na sing masudlan.

In the New Testament it was the common treasury of the church.

Binuhat 4:3-35
3. Kag gindakup nila sila, kag ginsulud sa bilanggoan tubtub sa madason nga adlaw: kay kahaponon na.
4. Walay sapayan ang madamu sa ila nga nakabati sang polong nagtoo; kag ang kadamuon sang mga tawo mga lima ka libo.
5. Kag nahanabu sa madason nga adlaw, nga ang ila mga manugdumala, kag mga tigulang, kag mga escriba,
6. Kag si Annas nga mataas nga pari, kag si Caifas, kag si Juan, kag si Alejandro, kag ang tanan nga himata sang mataas nga pari, nagtipon sa Jerusalem.
7. Kag sang napatunga nila sila, nagpamangkot sila, Sa ano bala nga gahum, ukon sa ano nga ngalan, nahimo ninyo ini?
8. Niyan si Pedro, nga puno sang Balaan nga Espiritu, nagsiling sa ila, Kamo nga mga manugdumala sang katawohan, kag mga tigulang sang Israel,
9. Kon kami sining adlaw usisaon nahanungud sang kaayohan nga nahimo sa tawo nga piang, kon sa ano nga kalalangan nag-ayo sia;
10. Kilalahon ninyo nga tanan, kag sang bug-os nga katawohan sang Israel, nga sa ngalan ni Jesu-Cristo sang Nazaret, nga inyo ginlansang sa krus, nga ginbanhaw sang Dios gikan sa mga patay, paagi sa iya ining tawo nagatindug diri nga maayo sa atubangan ninyo.
11. Ini amo ang bato nga ginsikway ninyo nga mga manunukud, nga nangin-olo sang pamag-ang.
12. Kag walay kaluwasan sa bisan kay sin-o nga iban: kay walay iban nga ngalan sa idalum sang langit nga ginhatag sa mga tawo, nga paagi sa iya kinahanglan kita maluwas.
13. Karon sang nakita nila ang kasidla ni Pedro kag ni Juan, kag nahantupan nga sila walay tinon-an kag dimalaam nga mga tawo, natingala sila; kag ginkilala nila sila, nga nakapakig-upud sila kay Jesus.
14. Kag sang ginatan-aw nila ang tawo nga gin-ayo nga nagatindug upud sa ila, wala sila sing ikasiling batok sini. 15. Apang sang ginpagowa nila sila sa gowa sang konseho, nagsinapul sila,
16. Nga nagasiling, Ano bala ang himoon ta sining mga tawo? kay sing matuud hayag sa tanan nga nagapuyo sa Jerusalem nga ang isa ka milagro nga bantug nahimo paagi sa ila; kag indi naton mapanghiwala ini.
17. Apang agud nga indi na maglapnag ini sa katawohan, pahogon ta sila sing matigdas, nga kutub karon indi na sila magpamolong sa bisan kay sin-o sa sining ngalan.
18. Kag gintawag nila sila, kag gintugnan sila nga indi gid magpamolong ukon magpanudlo sa ngalan ni Jesus.
19. Apang si Pedro kag si Juan nagsabat kag nagsiling sa ila, Kon matarung sa itololok sang Dios ang magpamati sa inyo sang sa Dios, hukmi ninyo.
20. Kay kami indi makahimo kondi magpamolong sang mga butang nga amon nakita kag nabatian.
21. Gani sang ginpahog pa gid nila sila, ginbuhian nila sila, nga wala sing nakita kon paano nga masilotan nila sila, bangud sang katawohan: kay ang tanan nga tawo naghimaya sa Dios tungud sang nahimo.
22. Kay ang tawo nga ginhimoan sining milagro sang pag-ayo kapin sa kap-atan ka tuig.
23. Kag sang nabuhian sila, nagkadto sila sa ila kaugalingon nga kaupdanan, kag nagsugid sang tanan nga nasiling sa ila sang puno nga mga pari kag sang mga tigulang.
24. Kag sang pagkabati nila sini, nagtib-ong sila sing hiusa sang ila tingug sa Dios, kag nagsiling, Ginoo, ikaw Dios, nga naghimo sang langit, kag sang duta, kag sang dagat, kag sang tanan nga yara sa ila:
25. Nga paagi sa baba sang imo alagad nga si David nagsiling, Ngaa bala nagsingkal ang mga pagano, kag ang katawohan naghunahuna sing walay pulus nga mga butang?
26. Nagtindug ang mga hari sang duta, kag nagtipon sing tingub ang mga manugdumala batok sa Ginoo, kag batok sa iya Cristo.
27. Kay matuud gid batok sa imo balaan nga bata nga si Jesus, nga imo hinaplas, nagtipon si Herodes, kag si Poncio Pilato, upud ang mga Gentil, kag ang katawohan sang Israel,
28. Sa paghimo sang bisan ano nga gintangdoan nga daan sang imo kamut kag sang imo kabubut-on nga mahanabu.
29. Kag karon, Ginoo, tan-awa ang ila mga pagpahog: kag itugut sa imo mga alagad, nga sa bug-os nga kasidla sila makapamolong sang imo polong,
30. Paagi sa pag-untay sang imo kamut sa pagpang-ayo; kag mahimo ang mga tanda kag mga katanhagaan paagi sa ngalan sang imo balaan nga bata nga si Jesus.
31. ¶ Kag sang nakapangamuyo sila, nag-uyug ang duug diin sila nagtipon sing tingub; kag napuno sila tanan sang Balaan nga Espiritu, kag nagpamolong sila nga may kasidla sang polong sang Dios.
32. Kag ang kadam-an nga nagtoo isa ka tagiposoon kag isa ka kalag: kag walay isa sa ila nga nagsiling nga may bisan ano sang mga butang nga naangkon niya nga iya kaugalingon; kondi kabilogan nila ang tanan nga butang.
33. Kag sa daku nga gahum nagpanaksi ang mga apostol sang pagkabanhaw ni Ginoong Jesus: kag daku nga bugay ang yara sa ila tanan.
34. Kag walay bisan sin-o sa ila nga nakulangan: kay ang kapid-an nga may mga duta ukon mga balay nagbaligya sini, kag gindala ang mga bili sang mga butang nga nabaligya,
35. Kag ginbutang ini sa tiilan sang mga apostol: kag ginpanagtag sa tagsatagsa sono sa iya kinahanglan.

Binuhat 4:37
Sa may iya sia sing uma, nagbaligya sini, kag gindala ang kuarta, kag ginbutang ini sa tiilan sang mga apostol.

Open BIBLE to beat devil
AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE