Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo diha sa Luo

 1. Sa Mga Kasulatan: Inspirasyon ug Pagpreserba
 2. Sa Matuod nga Diyos
 3. Sa Balaan nga Espiritu
 4. Sa Yawa, o Satanas
 5. Sa Paglalang
 6. Sa Pagkapukan sa Tawo
 7. Sa Birhen nga Pagkatawo
 8. Sa Pag-ula alang sa mga Sala
 9. Sa Grasya sa Bag-ong Pagmugna
 10. Ang Kaluwasan mao ang usa ka hingpit nga gasa sa Dios
 11. Sa Pagtarong
 12. Sa Paghinulsol ug Hugot nga Pagtuo
 13. Sa Simbahan
 14. Sa Bunyag ug sa Panihapon sa Ginoo
 15. Sa Laglahutay sa mga Balaan
 16. Sa Matarung, ug sa Daotan
 17. Sa Sibil nga Gobyerno
 18. Sa Pagkabanhaw ug Pagbalik ni Cristo; ug sa may kalabutan sa mga panghitabo
 19. Sa Misyon
 20. Sa Grasya sa Paghatag
1. Sa Mga Kasulatan: Inspirasyon ug Pagpreserba

Kami nagtuo nga ang Balaan nga Biblia gisulat sa mga tawong gidasig sa balaan nga gahum; nga kini ang kamatuoran nga walay bisan unsa nasagol nga kasaypanan , ug tungod niini, magpabilin kini hantod sa katapusan sa panahon, ang bugtong bug-os ug sa katapusang pagpadayag sa kabubut-on sa Dios ngadto sa tawo; ang tinuod nga sentro sa Kristohanong panaghiusa, ug ang mga labing gamhanan nga sumbanan sa diin ang tanan nga panggawi, tinuohan, ug mga opinyon sa tawo kinahanglan nga sulayan.

 1. Pinaagi sa "Balaan nga Bibliya" kita nagpasabot nga ang kan-uman ug unom nga koleksyon sa mga basahon,gikan sa Genesis ngadto sa Padayag, sama sa orihinal nga sinulat nga dili lamang aduna ug nagpakita sa Pulong sa Dios, apan mao gayud ang Pulong sa Dios.

 2. Pinaagi sa "inspirasyon" kita nagpasabot nga ang mga basahon sa Bibliya gisulat sa balaan nga mga tawo sa karaang panahon, ingon nga sila natandog sa Espiritu Santo, sa ingon nga sa usa ka piho nga paagi nga ang ilang mga sinulat anaay balaan nga gahum ug pulong na may inspirasyon,ug walay sayop, sa ingon nga walay laing mga sinulat nga walay katapusan o inspirado hangtud sa kahangturan.

 3. Ang Bibliya nga King James nga Bibliya gihubad ngadto sa Iningles mao gayud ang Pulong sa Dios alang sa Iningles nga mga tawo sa kalibutan. Ang Dios nag-ingon nga siya mopanalipod sa iyang pulong. Busa kini mao ang tinuod, bisan kon kamo motuo niini o dili.

Mga Salmo 19:7-11
7. Ang Kasugoan ni Jehova hingpit, nga nagapabag-o sa kalag: Ang pagpamatuod ni Jehova matinumanon, nga nagahimo nga maalam sa mga walay-pagtagad.
8 Ang mga sugo ni Jehova mga matul-id, nga nagalipay sa kasingkasing: Ang sugo ni Jehova ulay man, nga nagahayag sa mga mata.
9 Ang kahadlok kang Jehova malinis, nga nagapadayon sa walay katapusan: Ang mga tulomanon ni Jehova mga matuod, ang tanan lonlon matarung.
10 Kini labing tinguhaon kay sa bulawan, oo, labi kay sa daghang bulawan nga hamili; Matam-is usab labi kay sa dugos, ug sa mga tinulo sa dugos sa udlan.
11 Labut pa ang imong ulipon ginatambagan pinaagi kanila: Nga sa pagbantay kanila adunay dakung balus.

Mga Salmo 119:89
Sa walay katapusan Oh Jehova, ang imong pulong nahamutang sa langit.

Mga Salmo 119:105
Ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil, Ug kahayag sa akong alagianan.

Mga Salmo 119:30
Ang sinugdan sa imong mga pulong nagahatag ug kahayag; Nagahatag kini ug salabutan alang sa mga walay-pagtagad.

Mga Salmo 119:160
Kamatuoran mao ang natingban sa imong pulong; Ug ang tagsatagsa sa imong matarung mga tulomanon nagapadayon sa walay katapusan.

Proberbio 30:5-6
5. Ang tagsatagsa ka pulong sa Dios inulay: Siya mao ang usa ka kalasag kanila nga modangup diha kaniya.
6. Dili ka magdugang sa iyang mga pulong, Tingali unya pagabadlongon ka niya, ug ikaw hikaplagan nga usa ka bakakon.

Proberbio 8:20
Ako nagalakat sa dalan sa pagkamatarung, Sa kinataliwad-an sa alagianan sa katarungan;

Lucas 16:31
Si Abaraham mitubag kaniya, `Kon sila dili man manimati kang Moises ug sa mga profeta, nan, dili sila malukmay bisan pa kon adunay mabanhaw gikan sa mga patay.

Lucas 24:25-27
25. Ug si Jesus miingon kanila, "O mga tawong boangboang, kinsang mga kasingkasing hinayan nga motoo sa tanang gikasulti sa mga profeta!
26. Dili ba kinahanglan man nga ang Cristo magaantus gayud niining mga butanga ug unya magasulod, siya sa iyang himaya?
27. Ug sugod kang Moises ug sa tanang mga prfeta, iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok nga kasulatan mahitungod sa iyang kaugalingon.

Lucas 24:44-45
44. Ug unya miingon siya kanila, "Kini mao ang akong mga pulong nga gisulti ko kaninyo kaniadto sa kauban pa ako kaninyo, nga kinahanglan gayud matuman ang tanang nahisulat mahitungod kanako diha sa kasugoan ni Moises ug sa mga profeta ug sa mga salmo.
45. Ug iyang gibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukib sila sa mga kasulatan,

Juan 5:39
Kamo nagasusi sa mga kasulatan kay nagahunahuna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon; ngani kini mao ang nagapanghimatuod mahitungod kanako;

Juan 5:45-47
45. Ayaw kamo paghunahuna nga ako mao ang magasumbong batok kaninyo sa atubangan sa Amahan; ang magasumbong batok kaninyo mao si Moises, siya nga maoy inyong ginalauman.
46. Kon kamo nagatoo man kang Moises, nan, matoo usab unta kamo kanako, kay siya nagsulat man mahitungod kanako.
47. Apan kon kamo dili motoo sa iyang mga sinulat, unsaon man ninyo pagtoo sa akong mga gipamulong?

Juan 12:48
Ang magasalikway kanako ug dili modawat sa akong mga sulti, siya adunay maghuhukom. Ang pulong nga akong gikasulti mao unya ang magahukom kaniya sa kaulahian nga adlaw.

Juan 17:17
Balaana sila pinaagi sa kamatuoran; ang imong pulong mao ang kamatuoran.

Mga Buhat 1:16
Mga igsoon, kinahanglan nga matuman gayud ang kasulatan nga gipamulong daan sa Espiritu Santo pinaagi sa baba ni David, mahitungod kang Judas nga nahimong magtotultol sa mga nanagdakop kang Jesus.

Mga Buhat 28:25
Ug sanglit wala man sila magkauyonay, sila namauli tapus si Pablo makapamulong ug usa ka sulti nga nag-ingon, "Maayo gayud ang pagkasulti sa Espiritu Santo sa iyang pag-ingon ngadto sa inyong mga ginikanan pinaagi kang Isaias nga profeta:

Taga-Roma 3:4
Wala gayud! Kinihanglan maminatud-on gayud ang Dios bisan pa kon bakakon ang tanang mga tawo ingon sa nahisulat: Aron makita ikaw nga matarung sa imong pagpamulong, ug magamadaugon ikaw sa diha nga pagahukman ka na.

Taga-Roma 15:4
Kay bisan unsay gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa pagtuon kanato aron nga pinaagi sa pailub ug pinaagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan makabaton unta kitag paglaum.

Taga-Efeso 6:17
Ug dawata ninyo ang salukot nga mao ang kaluwasan, ug ang espada nga mao ang Espiritu, nga mao ang pulong sa Dios.

2 Timoteo 3:16-17
16. Ang tibuok nga Kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanul-id ug alang sa pagmatoto sa pagkamatarung,
17. aron ang tawo sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong bulohaton.

I Pedro 1:23
Kamo gikaanak pag-usab, dili sa binhi nga madunot ra, kondili sa binhi nga walay pagkadunot pinaagi sa buhi ug nagapadayong pulong sa Dios;

II Pedro 1:19-21
19. While they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption for of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage.
20. For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Saviour Jesus Christ, they are again entangled therein, and overcome, the latter end is worse with them than the beginning.
21. For it had been better for them not to have known the way of righteousness, than, after they have known it, to turn from the holy commandment delivered unto them.

Gipadayag 22:19
Ug kon adunay magataktak ug mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon niining profesiya, pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi ug diha sa balaang siyudad, nga gihisgutan niining basahona.

2. Sa Matuod nga Diyos

Kita nagtuo nga adunay usa ug nag inusara lang nga, buhi ug tinuod nga Dios, usa ka walay kinutuban, utokan na Espiritu, nagbuhat ug sa labing gamhanan nga magmamando sa langit ug sa yuta; mahimayaon sa pagkabalaan, ug takus sa tanan nga posible nga kadungganan, pagsalig ug gugma; nga sa panaghiusa sa Dios nga Kapangulohan adunay tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak, ug sa Espiritu Santo, nga managsama sa tanan nga balaan nga kahingpitan, ug sa pagtuman sa lahi apan nindot nga buhat diha sa dako nga buluhaton sa katubsanan pinaagi sa dugo ni Kristo nga giula alang kanato.

Genesis 17:1
Ug sa may panuigon si Abram nga kasiyaman ug siyam ka tuig, mitungha kaniya si Jehova, ug miingon kaniya: Ako mao ang Dios nga Makagagahum sa ngatanan; lumakaw ka sa atubangan ko, ug magmahingpit ka.

Exodo 20:2-3
2. 2 Ako mao si Jehova nga imong Dios, nga nagbawi kanimo gikan sa yuta sa Egipto gikan sa balay sa pagkaulipon.
3. Dili ka magbaton ug lain nga mga dios sa atubangan ko.

Exodo 15:11
Kinsa man ang sama kanimo, oh Jehova, sa taliwala sa mga dios? Kinsa man ang sama kanimo, mahimayaon sa pagkabalaan, Kahaladlokan sa mga pagdayeg, magbubuhat sa mga katingalahan?

Mga Salmo 83:18
Aron sila makaila nga ikaw lamang, kansang ngalan mao si Jehova, Ikaw lamang ang Hataas Uyamut ibabaw sa tibook nga yuta.

Mga Salmo 90:2
Sa wala pa patunghaa ang kabukiran, Kun ang yuta ug ang kalibutan nga imong gihimo, Bisan gikan sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan, ikaw mao ang Dios sa gihapon.

Mga Salmo 147:5
Daku ang atong Ginoo, ug sa gahum nga dili hitupngan; Ug ang iyang salabutan walay kinutoban.

Jeremias 10:10
Apan si Jehova mao ang matuod nga Dios; siya mao ang Dios nga buhi, ug ang Hari nga walay katapusan: sa iyang kasuko ang yuta mokurog, ug ang mga nasud dili makapabilin sa iyang kasuko.

Mateo 28:19
Busa panglakaw kamo ug himoa ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran, sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo,

Marcos 12:30
ug higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan, ug sa tibuok mong kusog.

Juan 4:24
Ang Dios espiritu, ug ang mga magasimba kaniya kinahanglan managsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran.

Juan 10:30
Ako ug ang Amahan usa ra.

Juan 15:26
Apan inig-abut unya sa Manlalaban, ang akong igapadala kaninyo gikan sa Amahan, ang Espiritu sa kamatuoran nga magagikan sa Amahan, kini siya mao ang magahimog panghimatuod mahitungod kanako.

Juan 17:5
Ug karon, Amahan, pasidunggi ako diha uban gayud kanimo nianang kadungganan nga gihuptan ko kaniadto uban kanimo sa wala pa ang kalibutan.

Mga Buhat 5:3-4
3. Apan si Pedro miingon kaniya, "Ananias, naunsa bang giyawaan man pag-ayo ni Satanas ang imong kasingkasing aron imong bakakan ang Espiritu Santo ug imong kuhaan ang halin sa yuta?
4. Sa wala pa kini ikabaligya, dili ba kini imo mang kaugalingon? Ug sa gikabaligya na kini, dili ba imo man ang pagbuot kon unsay imong buhaton sa halin niini? Naunsa ba gayud nga imo mang gilaraw kining buhata sa sulod sa imong kasingkasing? Ang imong gibakakan dili tawo kondili ang Dios.

Taga-Roma 11:23
Ug bisan pa gani ang uban kanila, kon dili sila magpabilin sa pagkadili matinoohon, igasumpay sila niini, kay ang Dios makahimo man sa pagsumpay kanila pag-usab.

I Corinto 8:6
alang kang kinsa kita nanaglungtad; ug usa lamang ka Ginoo, si Jesu-Cristo pinaagi kang kinsa nagalungtad kita ug ang tanang mga butang

I Corinto 12:4-6
4. Adunay nagakalainlaing mga hiyas, apan adunay mao rang usa ka Espiritu;
5. ug adunay nagakalainlaing pag-alagad, apan mao rang usa ka Ginoo;
6. Ug adunay nagakalainlaing kalihokan, apan mao rang usa ka Dios nga nagadasig niining tanan diha sa matag-usa.

I Corinto 12:10-11
10. ngadto sa usa gihatag ang gahum sa paghimog mga milagro, ug ngadto sa usa ang paghimog profesiya, ug ngadto sa usa ang katakus sa pag-ila sa mga nagkalainlaing espiritu, ug ngadto sa usa ang nagkalainlaing pagpanultig mga dila, ug ngadto sa usa ang paghubad sa panultig mga dila.
11. Kining tanan ginadasig pinaagi sa usa ug mao rang Espiritu nga nagaapod-apod niini ngadto sa matag-usa sumala sa iyang kabobut-on

Taga-Efeso 2:18
kay pinaagi kaniya kita nga duroha adunay kaagian ngadto sa Amahan pinaagi sa usa ra ka Espiritu.

Taga-Efeso 4:6
usa ka Dios ug Amahan natong tanan, nga ibabaw sa tanan ug anaa sa tanan ug sulod sa tanan.

Taga-Philipi 2:5-6
5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus;
6. Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God;

I Timoteo 1:17
Karon sa Hari sa kapanahonan, nga dili mamatay, dili makita, ang bugtong nga Dios, alang kaniya ang kadungganan ug himaya hangtud sa kahangturan. Amen.

I Juan 5:7
Ug ang Espiritu mao ang nagapamatuod niini, kay ang Espiritu mao man ang kamatuoran.

Gipadayag 4:11
Takus ikaw, O among Ginoo ug Dios, sa pagdawat sa himaya ug dungog ug gahum, kay ikaw mao man ang nagbuhat sa tanang butang, ug pinaagi sa imong pagbulot-an milungtad ug nangahimo sila.

3. Sa Balaan nga Espiritu

Kami nagtuo nga ang Espiritu Santo mao ang usa ka balaan nga tawo;angay siya sa Dios nga Amahan ug Dios nga Anak sa mao gihapon nga kinaiya; nga Siya mao ang aktibo sa pagtukod sa kalibutan, aron sa Iyang relasyon ngadto sa dili-magtutuo nga kalibutan nga Iyang gipunggan ang dautan hangtud nga ang katuyoan sa Dios mao ang matuman; nga Siya nagpamatuod sa sala, sa paghukom, ug sa pagkamatarung; nga Siya nagpamatuod sa Kamatuoran sa Ebanghelyo diha sa pagsangyaw ug sa pagpamatuod; nga Siya mao ang representante sa Bag-ong Pagkatawo; nga Siya nagsilyo, naghatag, naggiya, nagtudlo, nagsaksi, nagabalaan ug nagatabang sa magtotoo. Apan kami dili motuo nga ang Espiritu Santo mao ang kahadlokan. Kami nagtuo nga ang Balaan nga Espiritu mao ang buhi ug aktibo karon sa mga kinabuhi sa mga katawhan sa Dios.

Sa higayon nga ang usa ka tawo nagabutang sa ilang mga hugot nga pagtuo sa pagsalig diha sa Ginoo nga si Jesukristo aron sa pagluwas kaniya, ang Espiritu Santo mao ang usa nga moanhi ug nagapuyo diha sa magtotoo.

Mateo 3:11
Ako nagabautismo kaninyo sa tubig tungod sa paghinulsol; apan siya nga nagapaulahi kanako labi pang gamhanan kay kanako, nga bisan gani sa iyang mga sapin dili ako takus sa pagbitbit; ang iyang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo ug kalayo.

Mateo 28:19
Busa panglakaw kamo ug himoa ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran, sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo,

Marcos 1:8
Ako nagbautismo kaninyo sa tubig, apan ang iyang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo.

Lucas 1:35
Ang manolunda mitubag kaniya, Pagakunsaran ikaw sa Espiritu Santo, ug pagalandungan ikaw sa gahum sa labing Halangdon; tungod niini, ang bata nga matawo paganganlan nga balaan, ang Anak sa Dios.

Lucas 3:16
si Juan mitubag kanilang tanan, "Kaninyo nagabautismo ako sa tubig, apan adunay umalabut nga labi pang gamhanan kay kanako, nga bisan pa gani sa higut sa iyang mga sapin dili ako takus sa paghubad; kaninyo ang iyang igabautismo mao ang Espiritu Santo ug kalayo.

Lucas 24:49
Ug tan-awa, igapadala ko kaninyo ang saad sa akong Amahan; apan pabilin una kamo sa siyudad hangtud nga masul-oban na kamog gahum gikan sa kahitas-an.

Juan 1:33
Ako gayud wala masayud kaniya, apan siya nga nagsugo kanako sa pagpangbautismo sa tubig miingon kanako, `Siya nga imong makita nga pagakunsaran ug pagapuy-an sa Espiritu, mao kana siya ang magapangbautismo diha sa Espiritu Santo.`

Juan 3:5-6
5. Ug si Jesus mitubag, "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon ang tawo igaanak sa tubig ug sa Espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios.
6. Ang gianak sa unod, unod man; ug ang gianak sa Espiritu, espirutu man.

Juan 14:16-17
16. Ug ako mangamuyo sa Amahan, ug kamo iyang pagahatagan ug laing Manlalaban nga magapakig-uban kaninyo hangtud sa kahangturan,
17. nga mao anag Espiritu sa kamatuoran, kang kinsa ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya. Apan kamo nakaila na kaniya, kay siya nagapuyo man uban kaninyo, ug maanha siya sa sulod ninyo.

Juan 14:26
Apan ang Manlalaban, ang Espiritu Santo, nga sa akong ngalan igapadala sa Amahan, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang, ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo.

Juan 15:26-27
26. Apan inig-abut unya sa Manlalaban, ang akong igapadala kaninyo gikan sa Amahan, ang Espiritu sa kamatuoran nga magagikan sa Amahan, kini siya mao ang magahimog panghimatuod mahitungod kanako.
27. Ug kamo usab magahimog panghimatuod, kay kamo nagpakig-uban man kanako sukad sa sinugdan.

Juan 16:8-11
8. Ug inig-abut na niya, iyang pailhon ang kalibutan mahitungod sa sala ug sa pagkamatarung ug sa hukom;
9. mahitungod sa sala, kay sila wala man mosalig kanako;
10. mahitungod sa pagkamatarung, kay ako moadto man sa Amahan ug dili na kamo makakita kanako;
11. ug mahitungod sa hukom, kay ang punoan niining kalibutan gihukman na man.

Juan 16:13
Inig-abut sa Espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran; kay siya dili magasulti sa iyang kinaugalingong pagbulot-an, hinonoa ang iyang madungog mao ang iyang igasulti ug ang mga butang nga umalabut iyang igatug-an kaninyo.

Mga Buhat 5:30-32
30. Ang Dios sa atong mga ginikanan mao ang nagpatindog kang Jesus nga inyong gipatay pinaagi sa pagbitay kaniya sa kahoy.
31. Ang Dios mao ang nagtuboy kaniya ngadto sa iyang too ingon nga Principe ug Manluluwas, aron ang Israel ma ghinulsol ug kahatagan sa kapasayloan sa mga sala.
32. 32 Ug kami maoy mga saksi niining mga butanga, ug maingon man ang Espiritu Santo nga gihatag sa Dios kanila nga mga nagasugot kaniya.

Mga Buhat 11:16
TUg unya akong nahinumduman ang pulong sa Ginoo, sa iyang pag-ingon, `Si Juan nagpangbautismo sa tubig, apan ang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo.

Taga-Roma 8:14
Kay ang tanang ginamandoan sa Espiritu sa Dios, mga anak sila sa Dios..

Taga-Roma 8:16
ang Espiritu gayud mao ang magapanghimatuod uban sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios,

Taga-Roma 8:26-27
26. Sa ingon usab nga paagi, ang Espiritu motabang kanato sa diha nga magmaluyahon kita; kay kita ugod dili man makamaong moampo sa hustong inampoan, apan ang Espiritu mao ang mangunay sa pagpangamuyo alang kanato uban ang laglum nga mga pag-agulo nga dili arang malitok sa pulong.
27. Ug siya nga mao ang nagasusi sa mga kasingkasing sa mga tawo nasayud kon unsa ang hunahuna sa Espiritu, kay ang Espiritu magapangamuyo man uyon sa kabubut-on sa Dios alang sa mga balaan.

Taga-Efeso 1:13-14
13. Pinaagi kaniya, kamo usab, sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong, sa Maayong Balita mahitungod sa pagluwas kaninyo, ug sa nanagpanoo na kamo kaniya, gitimrihan kamo, nga ang gitimri mao ang gisaad nga Espiritu Santo,
14. nga mao ang patinga sa atong panulondon hangtud nga makapanag-iya na kita niini, alang sa pagdayeg sa iyang himaya.

II Tesalonica 2:7
Kay ang tinagoan sa kalapasan gikapalihok na; mao lamang nga ang nagapugong niini karon magapadayon pa sa pagpugong hangtud nga makuha na siya.

II Tesalonica 2:13
Apan kinahanglan gayud nga sa kanunay kami magahatag ug mga pagpasalamat ngadto sa Dios tungod kaninyo, mga igsoon nga hinigugma sa Ginoo, kay sukad pa sa sinugdan kamo gipili sa Dios aron mangaluwas kamo pinaagi sa pagbalaan kaninyo sa Espiritu ug sa inyong pagtoo sa kamatuoran.

Hebreo 9:14
unsa ka labaw pa gayud niini ang mahimo sa dugo ni Cristo, nga pinaagi sa Espiritu nga dayon mihalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios, sa paghinlo sa inyong kaisipan gikan sa mga patayng binuhatan aron magaalagad kamo sa Dios nga buhi?

I Pedro 1:2
nga gipili sumala sa nahibaloan nang daan sa Dios nga Amahan ug gibalaan sa Espiritu aron mahimong masinugtanon kang Jesu-Cristo ug masinabligan sa iyang dugo:

4. Sa Yawa, o Satanas

Si Satanas mao ang labing nindot nga anghel sa Dios ug nagdesisyon siya nga mahimong sama sa Dios. Sa iyang garbo ug sa pagkamapahitas-on siya nagplano og mabudhion ug ang Ginoo nag-andam ug usa ka dapit alang kaniya. (Impyerno) ug giabog siya sa gawas sa langit ug ang iyang mga sumusunod. Karon sila mogahin sa walay katapusan sa impyerno, ug walay katapusan nga gahong. Siya karon ingon nga prinsipe ug gamhanan sa hangin, ug sa espiritu sa pagkadili-masinugtanon. Kita naghupot nga siya ang tawo nga dakung maninintal, ang kaaway sa Dios ug sa Iyang Kristo, ang gapangdaot sa mga balaan, ang tagsulat sa tanang bakak nga mga relihiyon, ang pangulo luyo sa gahum sa apostasiya: ang ginoo sa mga anticristo, ug ang tagsulat sa tanan nga mga gahum sa kangitngit - gitagana bisan pa ngadto sa katapusan nga kapildihan sa kamot sa Anak sa Dios, ug ngadto sa paghukom sa usa ka walay-katapusan nga hustisya sa impyerno. Ang yawa mao ang dili makagagahum ug dili anaa sa tanan nga dapit. Siya dili mahimo nga anaa sa daghan nga dapit. Siya adunay iyang mga sumusunod sa pagbuhat sa iyang sugo. Ang Dios mao ang Makagagahum.

Isaias 14:12-15
12. Naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit, Oh kabugason, anak sa kabuntagon! naunsa ang pagkalumpag mo ngadto sa yuta, nga ikaw man unta ang nagalumpag sa mga nasud!
13. Ug ikaw miingon diha sa imong sa kasingkasing: Ako mokayab ngadto sa langit, ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bitoon sa Dios; ug ako magalingkod sa bukid nga tigumanan, sa kinatumyang mga dapit sa amihanan;
14. Mokayab ako sa ibabaw sa mga kahitas-an sa mga panganod; himoon ko nga ang akong kaugalingon mahasama sa Hataas Uyamut.
15. Silabon ikaw pagadad-on ngadto sa Sheol, sa kinahiladmang mga dapit sa langub.

Ezequiel 28:14-17
14. Ikaw mao ang dinihog nga querubin nga nagatabon: ug ako nagapahamutang kanimo, sa pagkaagi nga ikaw diha sa balaan nga bukid sa Dios; ikaw nagsaka-kanaug sa taliwala sa mga bato nga kalayo.
15. Ikaw hingpit sa imong mga kagawian gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo, hangtud nga ang dili pagkamatarung hingkaplagan diha kanimo.
16. Pinaagi sa kadaghan sa imong patigayon, sila nagtugob sa imong taliwala sa pagpanlupig, ug ikaw nakasala: busa gisalikway ko ikaw ingon nga mapasipalahan gikan sa bukid sa Dios; ug gilaglag ko ikaw, Oh nagatabon nga querubin, gikan sa taliwala sa mga bato nga kalayo.
17. Ang imong kasingkasing gipataas tungod sa imong katahum; gidaut mo ang imong kinaadman tungod sa imong kasilaw: gipukan ko ikaw ngadto sa yuta; gipapahamutang ko ikaw sa atubangan sa mga hari, aron sila makasud-ong kanimo.

Mateo 4:1-3
1. Unya si Jesus gihatud sa Espiritu ngadto sa mga awaaw aron tintalon sa yawa.
2. Ug siya nagpuasa sulod sa kap-atan ka adlaw ug kap-atan ka gabii, ug tapus niini gibati niya ang kagutom.
3. Ug ang maninintal miduol ug miingon kaniya, "Kay ikaw Anak man sa Dios, sugoa kining mga bato nga mahimong mga tinapay.

Mateo 13:25
apan samtang nanagkatulog ang mga tawo, ang iyang kaaway miadto ug ang mga trigo gisaburan niyag mga liso sa bunglayon, ug unya mipahawa siya.

Mateo 25:41
Unya ang Hari magaingon kanila diha sa iyang wala, `Pahawa gikan kanako, kamong mga tinunglo, ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa ug sa iyang mga manolunda;

Mateo 27:39
Ug siya gibiaybiay sa mga nanagpangagi nga nanagyangoyango sa ilang mga ulo

Marcos 13:21-22
21 Ug unya kon adunay moingon kaninyo, `Tan-awa, ania ra ang Cristo!` o `Tan-awa, atua ra siya!` ayaw gayud kamo pagtoo niini.
22 Kay motungha ang mga mini nga Cristo ug mga mini nga profeta ug magpakita silag mga ilhanan ug mga katingalahan aron sa pagpahisalaag sa mga pinili, kon mahimo man.

Lucas 22:3-4
3 Unya si Satanas misulod kang Judas nga ginganlan ug Iscariote, nga kauban sa Napulog-Duha;
4 ug siya miadto ug nakigsabut sa mga sacerdote nga punoan ug sa mga kapitan kon unsaon niya sa pagtugyan kang Jesus ngadto kanila.

Juan 14:30
Dili na ako magdaghan pa ug sulti kaninyo, kay moabut na ang punoan niining kalibutana. Siya wala hinooy labut kanako,

Taga-Efeso 2:2
nga niini nanaggawi kamo kaniadto uyon sa paagi niining kalibutana, uyon sa magbubuot sa kagandahan sa kahanginan, sa espiritu nga karon mao ang nagalihok diha sa mga tawong masupilon.

II Corinto 11:13-15
13. Kay ang maong mga tawo maoy mga apostoles nga mini, mga magbubuhat nga malimbongon, nga nagatakuban sa ilang kaugalingon ingon nga mga apostoles ni Cristo.
14. Ug kini dili hinoon ikahibulong, kay bisan gani si Satanas nagatakuban man sa iyang kaugalingon ingon nga manolunda sa kahayag.
15. Busa dili ikahibulong kon ang iyang mga sulogoon magatakuban usab sa ilang kaugalingon ingon nga mga ministro sa pagkamatarung. Ang ilang dangatan mahisibo ra unya sa ilang mga binuhatan.

1 Tesalonica 3:5
Tungod niini, sa wala na ako makaantus, nagsugo ako aron masayud mahitungod sa inyong pagtoo, sa kahadlok nga tingali nagpatintal kamo sa maninintal ug nga nakawang lamang ang among pagpangabudlay.

II Tesalonica 2:8-11
8. Ug unya ugaling ang masupilon igapadayag na, ug pagapatyon kini sa Ginoong Jesus pinaagi sa ginhawa sa iyang baba ug pagalaglagon kini pinaagi sa pagpadayag sa iyang pag-abut.
9. Ang pag-abut sa masupilon pinaagi sa paglihok ni Satanas pagaubanan sa tanang kagahum ug bakak nga mga ilhanan ug katingalahan,
10. ug pagaubanan sa tanang dautan nga paglimbong alang kanila nga pagalaglagon, tungod kay sila nanagdumili man sa paghigugma sa kamatuoran aron mangaluwas unta sila.
11. Tungod niini, ang Dios magapadala kanila ug gahum sa pagkahisalaag aron sila managpanoo sa bakak,

1 Pedro 5:8
Magmalinawon kamo sa hunahuna, managtukaw kamo. Ang inyong kaaway nga mao ang yawa nagalibotlibut sama sa leon nga nagangulob nga nangitag iyang matukob.

II Pedro 2:4
Kay kon ang mga manulonda wala kaloy-i sa Dios sa diha nga nakasala sila, hinonoa iyang gitambog sila ngadto sa infierno ug gibalhog ngadto sa mga lungib nga mangiob aron igatagana hangtud sa pagpanghukom;

1 Juan 2:22
Kinsa ba ang bakakon kondili siya nga nanghimakak sa matuod nga si Jesus mao ang Cristo? Ang anticristo mao kini siya: ang dili moangkon sa Amahan ug sa Anak.

I Juan 3:8
Ang nagahimog pagpakasala, iya sa yawa; kay ang yawa nagapakasala man sukad pa sa sinugdan. Ang hinungdan nganong gipadayag ang anak sa Dios mao kini: aron sa paglaglag sa mga binuhatan sa yawa.

I Juan 4:3
ug ang matag-usa ka espiritu nga wala magaila kang Jesus, kini dili iya sa Dios. Kini mao ang espiritu sa anticristo nga inyong nadungog nga moanhi, ug kini siya ania na sa kalibutan.

2 Juan 7
Kay daghang mga malimbongon nanungha karon sa kalibutan, mga tawo nga wala magaila nga si Jesu-Cristo nagpakatawo; ang ingon niini mao ang malimbongon ug ang anticristo.

Judas 6
Ug ang mga manolunda nga wala managpabilin diha sa ilang nahimutangan hinonoa nanagpamiya sa ilang angay nga puloy-anan, kini sila iyang gikapahimutang diha sa mga talikala nga dayon ilalum sa kangitngit alang sa panudya unya sa dakung adlaw.

Gipadayag 12:7-10
7. Unya nahitabo ang gubat didto sa langit: Si Miguel ug ang iyang mga manolunda nakiggubat batok sa dragon. Ug ang dragon ug ang iyang mga manolunda nakiggubat,
8. apan gilupig sila ug wala nay dapit pa alang kanila didto sa langit.
9. Ug gitambog ang dakung dragon, ang sirpinti nga karaan, ang ginganlag Yawa ug Satanas, ang maglilimbong sa tibuok kalibutan-- siya gitambog ngadto sa yuta, ug ang iyang mga manolunda gitambog uban kaniya.
10. Ug usa ka makusog nga tingog didto sa langit akong nadungog nga nag-ingon, "Karon nahiabut na ang kaluwasan ug ang gahum ug ang gingharian sa atong Dios ug ang pagbulot-an sa iyang Cristo, kay gikatambog na ang magsusumbong batok sa atong kaigsoonan, siya nga sa adlaw ug sa gabii mao ang nagasumbong batok kanila sa atubangan sa atong Dios.

Gipadayag 13:13-14
13. Siya nagahimog dagkung mga milagro, hangtud gani sa pagpakanaug ug kalayo sa yuta gikan sa langit sa atubangan sa mga tawo;
14. ug pinaagi sa mga milagro nga gitugot kaniya sa pagpanghimo sa atubangan sa mapintas nga mananap, iyang ginalimbongan ang mga nanagpuyo sa yuta, sa pag-agda kanila sa paghimog larawan alang sa mapintas nga mananap nga nasamad sa espada, apan nabuhi ra.

Gipadayag 19:11
Ug unya nakita ko nga naabli ang kalangitan, ug tan-awa, dihay usa ka maputi nga kabayo! Ang nagkabayo niini ginganlag Kasaligan ug Matuod ug uban sa katarungan siya nagapanghukom ug nagapakiggubat.

Gipadayage 19:16
Diha sa iyang bisti ug diha sa iyang paa siya may ngalan nga nasulat: Hari sa kaharian ug Ginoo sa kaginoohan.

Gipadayag 19:20
Ug nadakpan ang mapintas nga mananap, ug uban kaniya nadakpan ang mini nga profeta nga mao ang naghimo sa mga milagro diha sa iyang atubangan, nga pinaagi niini gipahisalaag niya ang mga nanagpakadawat sa Marcosa sa mapintas nga mananap ug ang mga nanagsimba sa iyang larawan. Kining duha gitambog nga buhi ngadto sa linaw nga kalayo nga nagasilaob sa asupri.

Gipadayag 20:1-3
1. Ug unya akong nakita nga gikan sa langit nanaug ang usa ka manolunda nga sa iyang kamot diha ang yawi sa bung-aw sa kahiladman nga walay kinotuban, ug ang usa ka dakung talikala.
2. Ug iyang gidakop ang dragon, ang karaang sirpinti, nga mao ang Yawa ug si Satanas, ug iyang gigapos siya sulod sa usa ka libo ka tuig,
3. ug iyang gitambog siya ngadto sa bung-aw, ug iyang gitabonan kini ug gitimrihan kini sa ibabaw niya, aron dili na siya makapahisalaag sa kanasuran, hangtud matapus ang usa ka libo ka tuig. Tapus niana siya kinahanglan buhian sa makadiyot.

Gipadayag 20:10
Ug ang yawa nga nagpahisalaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo ug asupri diin atua na ang mapintas nga mananap ug ang mini nga profeta, ug didto pagasakiton sila sa adlaw ug sa gabii hangtud sa kahangturan.

5. Sa Paglalang

Kami nagtuo sa asoy sa Genesis sa paglalang ug aron kini literal na pagadawaton, ug dili nagalangkob o malaragwayon; nga ang tawo gilalang direkta sa kaugalingong dagway sa Dios, ug susama sa Iyang kaugalingon; nga ang tawo sa kalalangan dili usa ka butang sa ebolusyon o ebolusyonaryong kausaban sa mga klase, o pag-uswag pinaagi sa walay katapusan nga panahon gikan sa ubos ngadto sa mas taas nga mga porma, nga ang tanan nga mga mananap ug mga utanon sa kinabuhi direktang nahimo ug ang Dios naghimo ug malig-on na balaod nga sila kinahanglan pagadad-on sulod lamang sa "ingon sa ilang matang." Tungod kay ang gibuhat sa Dios nga mga katawhan mao lamang katong lalake ug babaye, kita nagtuo nga ang bugtong lehitimo nga kaminyoon mao ang tali sa usa ka lalaki ug sa usa ka babaye. Iyang gisugo nga walay suod nga sekswal nga kalihokan nga moapil diha sa gawas sa kaminyoon. Kami nagtuo nga ang bisan unsa nga matang mahilayon, sekswal nga relasyon sa babaye ngadto sa babaye, nagpakita sa parehong kinaiya sa babae ug lalaki, pakighilawas sa taliwala sa tawo ug mananap , kabuang, pakighilawas, panapaw ug sa pornograpiya ang mga makasasala nga dili madawat nga kinaiya sa gasa nga sekso sa Diyos. Kita nagtuo nga ang Dios magasalikway sa bisan unsa nga pagsulay aron sa pag bag-o sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon o panagway.

Kami dili motuo o nag pahinungod ngadto sa teoryang gintang. (Nga adunay hataas nga panahon sa taliwala sa unang bersikulo ug sa ikaduhang bersikulo sa Genesis.) Adunay daghan nga tawo nga nagtuo niini. Kita dinhi sa Simbahan sa Amazing Grace Baptist wala nagtuo.

Genesis 1:1
Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta.

Genesis 1:11
Ug miingon ang Dios: Magpaturok ang yuta ug balili, talamnon nga magahatag ug binhi; ug himunga nga mga kahoy nga magahatag ug bunga ingon sa ilang matang diin anaa kaniya ang iyang binhi sa ibabaw sa yuta: ug nahimo kini.

Genesis 1:24
Ug miingon ang Dios: Magpatubo ang yuta ug mga binuhat nga buhi ingon sa ilang matang, mga kahayopan, ug mga butang nga nakagamang sa yuta, ug mga mananap sa yuta ingon sa ilang matang: ug nahimo kini.

Genesis 1:26-27
26. 26 Ug miingon ang Dios: Buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato; ug magabuot sila sa mga isda sa dagat, ug sa mga langgam sa kalangitan, ug sa mga kahayopan, ug sa tibook nga yuta, ug sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta.
27. Ug gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalake ug babaye iyang gibuhat sila.

Genesis 2:21-23
21. Ug gipahinanok ni Jehova nga Dios si Adam ug nahakatulog siya; unya mikuha siya ug usa sa iyang mga gusok ug gitakpan niya ang unod sa dapit niini.
22. Ug ang gusok nga gikuha ni Jehova nga Dios gikan sa tawo gibuhat niya nga usa ka babaye, ug iyang gidala siya ngadto sa lalake.
23. Ug miingon si Adam: Kini mao karon ang bukog sa akong mga bukog, ug unod sa akong unod; siya paganganlan nga Babaye, kay gikuha siya gikan sa Lalake.

Exodo 20:11
Kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat, ug ang tanan nga anaa niini, ug mipahulay sa ikapito ka adlaw; busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga igpapahulay, ug gibalaan niya kini.

Nehemias 9:6
Ikaw si Jehova, bisan ikaw lamang; ikaw ang nagbuhat sa langit, ang langit sa kalangitan, lakip ang tibook nilang panon, sa yuta ug sa tanang mga butang nga anaa sa ibabaw niana, sa mga dagat ug sa tanang anaa kanila, ug ikaw nagbantay kanilang tanan; ug ang panon sa langit nagasimba kanimo.

Jeremias 10:12
Gibuhat niya ang yuta pinaagi sa iyang gahum, gitukod niya ang kalibutan pinaagi sa iyang kinaadman, gibuklad ang kalangitan pinaagi sa iyang salabutan.

Juan 1:3
All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.

Mga Buhat 4:24
Ug sa ilang pagkadungog niini, nanagdungan sila sa pagpatugbaw sa ilang mga tingog ngadto sa Dios ug miingon, "Gamhanang Ginoo, ikaw mao ang nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa tanang butang nga anaa kanila;

Mga Buhat 17:23-26
23. Kay sa naglakaw ako sa kadalanan ug naniid sa inyong mga ginasimba, nakita ko gani usab ang usa ka halaran nga diha niini gikasulat kining mga pulonga, `Alang sa dios nga wala hiilhi.` Kining inyong ginasimba nga wala ninyo hiilhi, nan, kini mao ang akong ginamantala kaninyo.
24. Ang Dios nga mao ang nagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang nga ania niini, maingon nga Ginoo man siya sa langit ug sa yuta, wala magpuyo diha sa mga templo nga binuhat sa kamot,
25. ni pagaalagaran siya sa mga kamot sa tawo, nga daw may pagpanginahanglan pa siya, sanglit siya gayud mao man gani ang nagahatag ug kinabuhi ug ginhawa ug sa tanang butang ngadto sa tanang mga tawo.
26. Siya mao ang nagbuhat sa tanang nasud sa katawhan gikan sa usa ka tawo, aron papuy-on sa tanang dapit sa yuta, tapus niya maandam ang mga gitagal nga kapanahonan ug ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang pagapuy-an,

Taga-Roma 1:20
Kay sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan ang iyang dili makita nga kinaiya, nga mao ang iyang dayong gahum ug pagka-Dios, sa tin-aw naila na pinaagi sa mga butang nga iyang nabuhat. Busa wala silay ikapangulipas;

Taga-Colosse 1:16-17
16. kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang, diha sa langit ug dinhi sa yuta, makita ug dili makita, mga lingkoranan nga harianon o kagahum o pamunoan o pagbolut-an-- ang tanang mga butang gibuhat pinaagi kaniya ug alang kaniya..
17. Siya mao na sa wala pa ang tanang mga butang, ug diha kaniya ang tanang mga butang gipakapot.

Hebreo 11:3
Tungod sa pagtoo kita makasabut nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios, nga tungod niana ang mga butang nga makita gibuhat gikan sa mga butang nga wala magpadayag.

Gipadayag 10:6
ug nanumpa pinaagi niadtong buhi hangtud sa kahangturan, nga mao ang nagbuhat sa langit ug sa mga ania niini, sa yuta ug sa mga ania niini, ug sa dagat ug sa mga ania niini, nga wala na gayuy langanlangan pa,

6. Sa Pagkapukan sa Tawo

Kami nagtuo nga ang tawo gibuhat nga inosente sa ilalum sa Kasugoan sa iyang Magbubuhat, apan sa boluntaryong mga kalapasan nahulog gikan sa iyang walay sala ug sa malipayon nga kahimtang, sa sangputanan sa tanan nga mga katawhan mao karon ang mga makasasala, dili pinaagi sa pagpugos, apan sa pagpili, ug busa ubos sa panghimaraut nga walay depensa o rason. Kita adunay tunglo sa sala ug sa kamatayon sa atong mga ulo, ug mga kasingkasing tungod kay sa atong tinuyo nga pagsupak sa giingon sa Dios. Kita magpadayon diha sa pamilya nga tradisyon sa wala pagbuhat sa unsa ang ingon sa Dios.

Genesis 3:1-6
1. Karon, ang bitin malalangon labi pa kay sa ngatanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Dios. Ug nag-ingon siya sa babaye: Diay, nag-ingon ang Dios: Dili kamo makakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman?
2. Ug ang babaye mitubag sa bitin: Makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman:
3. Apan sa bunga sa kahoy nga anaa sa taliwala sa tanaman, miingon ang Dios; Dili kamo magkaon niana, bisan maghikap niana, aron kamo dili mamatay.
4. Ug ang bitin miingon sa babaye: Dili gayud kamo mamatay.
5. Kay hingbaloan sa Dios, nga sa adlaw nga kamo mokaon niini mangabuka ang inyong mga mata, ug mahimo kamo nga sama sa Dios, nga manghibalo sa maayo ug sa dautan.
6. Ug sa nakita sa babaye nga ang kahoy maayo nga kan-on ug nga kini makalipay sa mga mata, ug nga ang kahoy takus tinguhaon aron makapahimong makinaadmanon sa tawo, mikuha siya sa bunga niini ug mikaon; ug gihatagan usab niya ang iyang bana, kauban niya, ug mikaon siya.

Genesis 3:24
Busa gipapahawa niya ang tawo, ug gibutang niya sa may silangan sa tanaman sa Eden ang mga querubin, ug ang siga sa usa ka espada nga nagalisoliso, aron sa pagbantay sa dalan sa kahoy sa kinabuhi.

Ezequiel 18:19-20
19. Ngani umingon kamo: Ngano man nga ang anak nga lalake dili magapas-an sa kasal-anan sa amahan? Sa diha nga ang anak nga lalake makabuhat nianang nahasubay sa balaod ug matarung, ug nagbantay sa tanan ko nga kabalaoran, ug nagbuhat niana, siya sa pagkamatuod mabuhi.
20. Ang kalag nga makasala, kini mamatay: ang anak dili magapas-an sa kasal-anan sa amahan, ni ang amahan magapas-an sa kasal-anan sa anak; ang pagkamatarung sa matarung anha kaniya, ug ang pagkadautan sa dautan anha kaniya.

Taga-Roma 1:18
Kay gikan sa langit ginapadayag ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili diosnon ug pagkadili matarung sa mga tawo nga nagababag sa kamatuoran pinaagi sa ilang pagkadautan.

Taga-Roma 1:20
Kay sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan ang iyang dili makita nga kinaiya, nga mao ang iyang dayong gahum ug pagka-Dios, sa tin-aw naila na pinaagi sa mga butang nga iyang nabuhat. Busa wala silay ikapangulipas;

Taga-Roma 1:28
Ug kay nanagdumili man sila sa pag-ila kaniya ingon nga Dios, sila gitugyan sa Dios ngadto sa pagpanghunahuna nga dautan ug sa paggawi nga dili angay.

Taga-Roma 1:32
Kini sila, bisan ila nang nasayran ang pagbuot sa Dios nga ang magabuhat sa maong mga butang takus sa kamatayon, dili lamang kay nagabuhat niini kondili giuyonan usab nila ang mga tawo nga nagabuhat niini.

Taga-Roma 3:10-19
10. ingon sa nahisulat: Walay matarung, wala, bisan usa,
11. walay usa nga nakasabut, walay bisan usa nga nagapangita sa Dios
12. Ang tanan nagasukwahi, nagadungan sa pagpangadaut; walay nagabuhat ug maayo, wala, bisan usa."
13. "Ang ilang totunlan maoy usa ka lubong inukban, ang ilang mga dila ginagamit nila aron sa paglimbong." Ang lala sa mga bitin anaa sa ilalum sa ilang mga ngabil."
14. "Ang ilang baba napuno sa mga panghimaraut ug sa mapait nga mga pulong."
15. "Ang ilang mga tiil maabtik sa pagdalagan aron sa ilang pag-ula sa dugo sa mga tawo,
16. sa ilang mga dalan anaa ang kalaglag ug kaalaut,
17. ug sa dalan paingon sa kalinaw sila wala manghibalo."
18. "Ang kahadlok alang sa Dios wala diha sa atubangan sa ilang mga mata."
19. Karon nahibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasugoan, kini gisulti ngadto sa mga anaa sa ilalum sa kasugoan aron ang matag-usa ka baba masap-ongan, ug aron ang tibuok kalibutan mahisakop ilalum sa paghukom sa Dios.

Taga-Roma 5:12
Busa, maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon misulod pinaagi sa sala, ug nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tawo sanglit ang tanang mga tawo nakasala man

Taga-Roma 5:19
Kay maingon nga pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo daghan ang nahimong makasasala, mao man usab nga pinaagi sa pagkamasinugtanon sa usa ka tawo daghan ang mahimong matarung.

Taga-Galacia 3:22
Apan sa ilalum sa sala gipabilanggo sa kasulatan ang tanang butang, aron ang gisaad nga pinasikad sa pagtoo kang Jesu-Cristo ikahatag ngadto kanila nga nanagpanoo.

Taga-Efeso 2:1
Ug kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan ug mga kasal-ana;

Taga-Efeso 2:3
Sa ilang taliwala kitang tanan nanagkinabuhi kaniadto diha sa mga pangibog sa atong unod, nga mga matinumanon sa mga pangandoy sa lawas ug sa hunahuna, ug busa sa kinaiya mga tawong gikaligotgotan sa Dios sama sa ubang mga tawo.

7. Sa Birhen nga Pagkatawo

Kami nagtuo nga si Jesus mao ang katumanan sa panagna ni Isaias sa pag-anhi sa Mesiyas. Nga siya mao gayud ang hulagway, larawan sa nga matuman nga saad. Sama kay Juan Bautista kini gubitang sa "Tan-awa ang Anak sa Dios!

Kita nagtuo nga si Jesukristo gipanganak sa Espiritu Santo diha sa usa ka milagroso nga paagi; nga natawo kang Maria, ang usa ka ulay, ingon nga walay lain nga tawo nga natawo o mahimo nga natawo sa usa ka babaye, ug nga Siya mao ang sa Anak sa Dios, ug ang Dios, ang Anak.

Genesis 3:15
Ug ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo ug sa babaye, ug sa taliwala sa imong kaliwat ug sa iyang kaliwat; siya magasamad sa imong ulo, ug ikaw magasamad sa iyang tikod.

Mga Salmo 2:7
Magamantala ako sa sugo: Si Jehova nag-ingon kanako: Ikaw mao ang akong anak; gianak ko ikaw niining adlawa.

Isaias 7:14
Busa ang Ginoo gayud maoy mohatag kaninyo ug usa ka timaan: ania karon, ang usa ka ulay manamkon, ug magaanak ug usa ka anak nga lalake, ug pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel.

Mateos 1:18-25
18. Ug ang pag-anak kang Jesu-Cristo nahitabo sa ingon niini nga kaagi: Sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria kaslonon pa kang Jose, sa wala pa sila mag-usa, siya hingkaplagan nga nagsamkon pinaagi sa Espiritu Santo;
19. ug si Jose nga iyang bana, sanglit tawo man siyang matarung ug dili buot magpakaulaw kaniya, nakahunahuna sa pagpakigbulag kaniya sa hilum.
20. Apan sa nagpalandong siya sa pagbuhat niini, tan-awa, usa ka manolunda sa Ginoo mitungha kaniya pinaagi sa damgo ug miingon, "Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria, kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo.
21. Ug igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, ug siya imong paganganlan si Jesus, kay siya mao man ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala."
22. Kining tanan nahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa profeta, nga nag-ingon:
23. "Tan-awa, usa ka birhin magasamkon ug magaanak sa usa ka bata nga lalaki, ug ang iyang ngalan pagatawgon Emanuel" (nga ang kahulogan mao kini: Ang Dios uban kanato).
24. Ug sa pagbangon ni Jose gikan sa pagkatulog, nagbuhat siya sumala sa gisugo kaniya sa manolunda sa Ginoo; nangasawa siya kaniya,
25. apan wala siya makigduol kaniya hangtud gikaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, nga iyang ginganlan si Jesus.

Marcos 1:1
Sinugdan sa Maayong Balita mahitungod kang Jesu-Cristo, ang Anak sa Dios.

Lucas 1:35
Ang manolunda mitubag kaniya, Pagakunsaran ikaw sa Espiritu Santo, ug pagalandungan ikaw sa gahum sa labing Halangdon; tungod niini, ang bata nga matawo paganganlan nga balaan, ang Anak sa Dios.

Juan 1:14
Ug ang Pulong nahimong tawo ug ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran; ug among nakita ang iyang himaya, ang himaya nga ingon sa pagadawaton sa bugtong Anak gikan sa Amahan

Taga-Galacia 4:4
Apan sa pag-abut na sa tukma nga panahon, ang Dios mipadala sa iyang Anak nga natawo ug babaye, natawo ilalum sa kasugoan,

I Corinto 15:47
Ang nahaunang tawo gikan sa yuta, hinimog abog; ang ikaduhang tawo gikan sa langit.

I Juan 5:20
Ug kita sayud nga ang Anak sa Dios mianhi ug mihatag kanatog salabutan sa pag-ila kaniya nga mao ang matuod; ug kita anaa kaniya nga mao ang matuod, diha sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo. Kini siya mao ang matuod nga Dios ug kinabuhi nga dayon.

8. Sa Pag-ula alang sa mga Sala

Kami nagtuo nga ang kaluwasan sa mga makasasala mao ang pinaagi sa grasya; pinaagi sa pagpataliwala sa Anak sa Dios, Nga pinaagi sa plano sa Amahan, gawasnon nga gikuha Kaniya ang atong kinaiyahan, apan walay sala, misunod sa balaod pinaagi sa Iyang personal nga pagkamasulundon, ug pinaagi sa Iyang kamatayon naghimo sa usa ka bug-os ug sa panghalili nga pagtabon sa atong mga sala; nga ang Iyang pag-ula ninglakip dili sa paghimo kanato nga usa ka panig-ingnan pinaagi sa Iyang kamatayon ingon nga usa ka martir, apan mao ang boluntaryo nga paggamit sa Iyang kaugalingon ilis diha sa mga makasasala sa dapit, ang Matarung namatay alang sa mga dili matarung, si Kristo, ang Ginoo, nga nanagdala sa atong mga sala sa Iyang kaugalingon nga lawas sa kahoy; nga nabanhaw gikan kamatayon, Siya mao anaa sa trono sa langit ug paghiusa sa Iyang talagsaon nga tawo nga uban sa balaan nga kahingpitan, Siya anaa sa tanang paagi nga kwalipikado sa usa ka angay ug usa ka maloloy-on, ug ang labing makahimo Manluluwas

Isaias 53:4-7
4. Sa pagkamatuod gipas-an niya ang atong kasakitan, ug gipas-an niya ang atong mga kasub-anan; apan siya giila nato nga binunalan, hinampak sa Dios, ug sinakit.
5. Apan siya ginasamaran tungod sa atong kalapasan, siya napangos tungod sa atong mga kasal-anan; ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw niya; ug tungod sa iyang mga labod kita nangaayo.
6. Kitang tanan sama sa mga carnero nanghisalaag; ang tagsatagsa kanato misimang sa iyang kaugalingon nga dalan; ug gibutang ni Jehova diha kaniya ang kasal-anan nato nga tanan.
7. Siya gidaugdaug, apan sa diha nga siya gisakit, wala niya bukha ang iyang baba; ingon sa usa ka nating carnero nga ginadala ngadto sa ihawan, ug ingon sa usa ka carnero nga naamang sa atubangan sa iyang mga maggugunting, mao usab wala niya bukha ang iyang baba.

Isaias 53:11
11. Siya makakita gikan sa kasakit sa iyang kalag, ug matagbaw: pinaagi sa kahibalo sa iyang kaugalingon ang akong alagad nga matarung magapamatarung sa daghan; ug siya ang mopas-an sa ila nga mga kasal-anan. .
12. Tungod niini hatagan ko siya ug usa ka bahin uban sa dagku, ug uban sa mga mabaskug siya magabahin sa mga inagawan; tungod kay iya nga gibubo ang iyang kalag ngadto sa kamatayon, ug siya giisip uban sa mga malapason: bisan pa iyang gipas-an ang sala sa daghan, ug naghimo ug paglaban alang sa mga malapason.

Mateo 18:11
Kay ang Anak sa Tawo mianhi sa pagluwas sa nawala.

Juan 3:16
Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhing dayon.

Juan 10:18
Walay tawo nga makakuha niini gikan kanako, hinonoa ginahalad ko kini sa kinaugalingon kong pagbuot. May kagahum ako sa paghalad niini, ug may kagahum ako sa pagbawi niini. Kining maong sugo nadawat ko gikan sa akong Amahan.

Mga Buhat 15:11
Apan kita nagatoo nga kita maluwas pinaagi sa grasya sa Ginoong Jesus, maingon man usab sila.

Taga-Roma 3:24-25
24. 24 sila pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya ingon nga gasa, pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Cristo Jesus;
25. nga gitanyag sa Dios ingon nga halad pasig-uli pinaagi sa iyang dugo, sa maong halad nga pagadawaton pinaagi sa pagtoo. Kini maoy pagpakita sa pagkamatarung sa Dios, kay sa iyang langitnong pagkamainantuson gisayloan man lamang niya ang kasal-anan nga nangahimo kaniadto;

Taga-Galacia 1:4
nga mitugyan sa iyang kaugalingon alang sa atong mga sala aron nga gikan niining dautan nga kapanahonan sa kalibutan karon, maluwas kita niya sumala sa kabobut-on sa atong Dios ug Amahan;

Taga-Efeso 2:8
Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtoo; ug kini dili sa inyong kaugalingong kahimoan, kini hatag sa Dios.

Taga-Philipi 2:7-8
7. hinonoa, gihaw-asan niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang pagsagop sa kinaiya sa ulipon, diha sa iyang pagkahisama sa mga tawo.
8. Ug sa nakita siya diha sa dagway nga tawhanon, siya nagpaubos sa iyang kaugalingon ug nahimong masinugtanon hangtud sa kamatayon, oo, bisan pa sa kamatayon diha sa krus.
Hebreo 2:14
Busa, sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo, siya gayud usab miambit niini, aron pinaagi sa kamatayon malaglag niya ang may gahum sa kamatayon, nga sa ato pa, ang yawa,

Hebreo 7:25
Busa, sa tanang panahon, siya arang makaluwas sa mga moduol sa Dios pinaagi kaniya, sanglit buhi man siya sa kanunay aron sa pagpangamuyo alang kanila.

Hebreo 9:12-15
12. siya sa makausa ug sa wala nay pagsubli misulod sa Balaang Dapit, nga nagdala dili sa dugo sa mga kanding ug sa mga nating baka kondili sa iyang kaugalingong dugo, nga sa ingon niana nagkab-ot sa katubsanan nga dayon.
13. Kay kon ang dugo sa mga kanding ug sa mga torong baka, ug ang mga agiw sa bayeng baka, sa ikasablig na kini ngadto sa mga mahugawng tawo, makapabalaan man gani alang sa pagkaputli sa unod,
14. unsa ka labaw pa gayud niini ang mahimo sa dugo ni Cristo, nga pinaagi sa Espiritu nga dayon mihalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios, sa paghinlo sa inyong kaisipan gikan sa mga patayng binuhatan aron magaalagad kamo sa Dios nga buhi?
15. Busa siya mao ang tigpataliwala sa usa ka bag-ong pakigsaad, aron ang mga gipanawag makadawat sa gisaad nga panulondong dayon, sanglit nahitabo man ang usa ka kamatayon nga nagatubos kanila gikan sa mga kalapasan nga nahimo ilalum sa nahaunang pakigsaad.

Hebreo 12:2
nga magatutok kang Jesus nga mao ang mag-uugmad ug maghihingpit sa atong pagtoo, nga tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan miantus sa krus, sa walay pagsapayan sa pagkamakauulaw niini, ug karon nagalingkod siya diha sa too sa trono sa Dios.

9. Sa Grasya sa Bag-ong Pagmugna

Kita nagtuo nga aron maluwas, ang mga makasasala kinahanglan nga matawo pag-usab, nga ang bag-o nga pagkatawo mao ang usa ka bag-o nga binuhat kang Jesukristo; nga kini anaa dayon ug dili usa ka proseso, nga sa bag-o nga pagkatawo, ang usa nga namatay diha sa mga kalapasan ug sa mga sala nga naghimo sa usa ka umalambit sa diosnong kinaiya, ug nagadawat sa kinabuhi nga dayon, nga walay bayad nga gasa sa Dios; nga ang bag-ong mga binuhat nga gidala sa usa ka bahin sa paagi nga labaw sa atong pagsabut, dili pinaagi sa kultura, dili pinaagi sa kinaiya, ni pinaagi sa kabubut-on sa tawo, apan sa kinatibuk-an ug bugtong na paagi sa gahum sa Balaan nga Espiritu diha sa kalambigitan uban sa balaan nga kamatuoran, aron sa pagsiguro sa atong boluntaryo nga pagsunod sa ebanghelyo.

Lucas 5:27
Tapus niini siya milakaw ug iyang nakita ang usa ka maniningil sa buhis, nga ginganlan si Levi, nga naglingkod didto sa buhisanan; ug kaniya miingon siya, "Sumunod ka kanako."

Juan 1:12-13
12. Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mitoo sa iyang ngalan, kanila naghatag siyag kagahum sa pagkahimong mga anak sa Dios,
13. kanila nga nangatawo dili gumikan sa dugo, ni sa pagbuot sa unod, ni sa pagbuot sa lalaki, kondili sa Dios.

Juan 3:3
Ug si Jesus mitubag kaniya, "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon ang tawo igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios."

Juan 3:6
Ang gianak sa unod, unod man; ug ang gianak sa Espiritu, espirutu man.

Juan 3:7
Ayaw ikahibulong ang akong pag-ingon kanimo, `Kinahanglan nga igaanak kamo pag-usab.`

Mga Buhat 2:41
Ug unya gibautismohan kadtong mga misagop sa iyang pulong, ug niadtong adlawa may mga tulo ka libo ka mga tawo nga nahidugang kanila.

Taga-Roma 6:23
Kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Cristo Jesus nga atong Ginoo.

II Corinto 5:17
Busa kon ang tawo anaa kang Cristo, siya bag-o nang binuhat; ang daang mga butang nagpangagi na, tan-awa, ang bag-ong mga butang nahiabut na.

II Corinto 5:19
nga mao kini, nga diha ang Dios kang Cristo, nagpasig-uli sa kalibutan ngadto sa iyong kaugalingon sa walay pag-isip batok kanila sa ilang kalapasan, ug nagpiyal kanamo sa balita sa pagpasig-uli.

Taga-Galacia 5:22
Apan ang bunga sa Espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailub, pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon,

Taga-Efeso 2:1
Ug kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan ug mga kasal-anan;

Taga-Efeso 5:9
kay ang bunga sa kahayag makita diha sa tanang maayo ug matarung ug matuod,

Taga-Colosse 2:13
Ug sa mga patay pa kamo diha sa mga kalapasan ug sa pagkawalay sirkunsisyon sa inyong unod, uban kaniya kamo gibuhi sa Dios sa napasaylo niya kita sa tanan tang kalapasan,

1 Juan 5:1
Gipanganak gikan sa Dios ang tanang nagatoo nga si Jesus mao ang Cristo, ug ang tanan nga nagahigugma sa nanganak nahigugma usab sa gianak.10. Ang Kaluwasan mao ang usa ka hingpit nga gasa sa Dios

Kami nagtuo sa grasyang pagpili sa Dios; nga ang mga panalangin sa kaluwasan gihimo nga libre sa tanan pinaagi sa ebanghelyo; nga kini mao ang diha nga katungdanan sa tanan sa pagdawat kanila pinaagi sa usa ka nindot, mahinulsulon, ug masulundon nga hugot nga pagtuo; ug walay bisan unsa nga magpugong sa kaluwasan sa mga labing dako nga makasasala sa yuta, apan sa iyang kaugalingon nga pagpanunod sa kadautan ug mga boluntaryo nga pagsalikway sa ebanghelyo; nga sa iyang pagsalikway naglakip kaniya sa usa ka pugos nga paghukom sa silot. Kini mao ang yano nga ingon ang usa ka bata sa pagtuo nga ikaw makahimo. Ang usa ka gasa libre. Ang paghimo niini maoy usa ka sweldo.

Isaias 55:1
Sa ingon niini mao man ang akong pulong nga magagula gikan sa akong baba: kini dili mobalik kanako nga walay kapuslanan, kondili nga kini magatuman sa akong gikahimut-an, ug kini magapauswag sa butang nga tungod niana kini akong gipadala.

Mateo 11:28
Umari kanako, kamong tanan nga nabudlay ug nabug-atan, ug papahulayon ko kamo.

Juan 3:15-18
15. aron ang tanan nga mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon.
16. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhing dayon.
. 17. Kay gipadala sa Dios ang iyang Anak nganhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang pagahukman sa silot, kondili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya.
18. Ang mosalig kaniya dili pagahukman sa silot; apan ang dili mosalig nahinukman na sa silot, kay wala man siya motoo sa ngalan sa bugtong Anak sa Dios.

Juan 3:36
Ang mosalig sa Anak may kinabuhi nga dayon; apan ang dili mosugot sa Anak dili makatilawg kinabuhi, hinonoa ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya.

Juan 5:40
apan dili kamo moari kanako aron unta makabaton kamog kinabuhi.

Juan 6:37
Ang tanan nga gihatag kanako sa Amahan moari gayud kanako, ug siya nga moari kanako dili ko gayud igasalikway.

Mga Buhat 2:38
Ug si Pedro mitubag kanila, "Paghinulsol kamo, ug pabautismo kamo ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Jesu-Cristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala; ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo.

Taga-Roma 8:29-30
29. Kay sila nga mga giila niyang daan gikabut-an usab niyang daan nga mahisama sila sa dagway sa iyang Anak, aron kini siya mahimong maoy panganay sa daghang mga magsoon.
30. Ug sila nga gikabut-an niyang daan, iya usab sila nga gitawag; ug sila nga iyang gitawag, iya usab sila nga gimatarung; ug sila nga iyang gimatarung, iya usab sila nga gidala ngadto sa himaya.

Taga-Roma 10:13
Kay "ang tanan nga mangaliya sa ngalan sa Ginoo maluwas.

I Corinto 15:10
Apan pinaagi sa grasya sa Dios ako nahimong mao ako karon, ug ang iyang grasya nga gihatag niya kanako wala mapakyas. Hinonoa, ako nakabuhat ug labaw pa kay kang bisan kinsa kanila, bisan tuod dili gayud ako ang nagbuhat kondili ang grasya sa Dios nga ania uban kanako.

Taga-Efeso 2:4-5
4. Apan ang Dios nga madagayaon sa kalooy, tungod sa iyang dakung gugma alang kanato,
5. bisan sa mga patay pa kita tungod sa atong mga kasal-anan, nagbuhi siya kanato uban kang Cristo tungod sa grasya nangaluwas kamo,

Taga-Colosse 3:12
Ingon nga sa Dios kamo mga pinili, balaan ug hinigugma, nan, isul-ob ninyo ang pagkamabination, pagkamapuangoron, pagkamapaubsanon, kaaghop, ug pailub,

I Tesalonica 1:4
Kay kami ugod, mga igsoong hinigugma sa Dios, nasayud man nga kamo iyang gipili;

I Timoteo 1:15
Kasaligan ug takus pagadawaton sa bug-os ang ginaingon, nga si Cristo Jesus mianhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala. Ug ako mao ang labaw sa mga makasasala;

Tito 1:1
Si Pablo, ulipon sa Dios ug apostol ni Jesu-Cristo, aron sa pagpausbaw sa pagtoo sa mga pinili sa Dios, ug sa ilang kahibalo sa kamatuoran nga nahitukma sa pagkadiosnon,;

Tito 3:5
kita iyang giluwas, dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarung, kondili tungod sa iyang kalooy, pinaagi sa paghugas sa pagkatawo pag-usab, ug sa pagkabag-o diha sa Espiritu Santo,

Isaias 64:6
Kay kami nga tanan nangahimo nga ingon sa usa nga mahugaw, ug ang tanan namo nga pagkamatarung ingon sa usa ka saput nga nahugawan; ug kaming tanan mangalaya ingon sa usa ka dahon; ug ang among mga kasal-anan, sama sa hangin, nagapalid kanamo.

I Pedro 1:2
nga gipili sumala sa nahibaloan nang daan sa Dios nga Amahan ug gibalaan sa Espiritu aron mahimong masinugtanon kang Jesu-Cristo ug masinabligan sa iyang dugo:

Gipadayag 22:17
Ang Espiritu ug ang Pangasaw-onon nagaingon, "Umari ka." Ug siya nga nagapatalinghug, paingna, "Umari ka." Ug ang giuhaw paaria; ang may tinguha, paimna sa walay bayad nga tubig nga nagahatag sa kinabuhi.

11. Sa Pagtarong

Kami nagtuo nga ang dako nga panalangin sa ebanghelyo ni Kristo hugot nga pagtuo Kaniya mao ang Pagtarong; nga ang Pagtarong naglakip sa pagpasaylo sa sala, ug ang gasa sa kinabuhing dayon diha sa mga baruganan sa pagkamatarung; nga kini gihatag dili sa paghunahuna sa bisan unsa nga mga buhat sa pagkamatarung nga atong nabuhat, apan lamang, bugtong pinaagi sa hugot nga pagtuo sa Manunubos sa dugo, sa iyang pagkamatarung ngadto kanato.

Isaias 53:11
Siya makakita gikan sa kasakit sa iyang kalag, ug matagbaw: pinaagi sa kahibalo sa iyang kaugalingon ang akong alagad nga matarung magapamatarung sa daghan; ug siya ang mopas-an sa ila nga mga kasal-anan.

Habakkuk 2:4
Ania karon, ang iyang kalag nagapaburot; kini dili matarung diha kaniya; apan ang matarung mabuhi tungod sa iyang pagtoo.

Zechariah 13:1
Niadtong adlawa adunay usa ka tuburan nga pagabuksan alang sa balay ni David ug sa mga pumoluyo sa Jerusalem, alang sa sala ug alang sa kahugaw.

Mga Buhat 13:39
ug nga pinaagi kaniya ang tanan nga nagatoo gipahigawas na gikan sa tanang butang, nga gikan niini ang kasugoan ni Moises wala makahimo sa pagpahigawas kaninyo.

Taga-Roma 1:11
Kay gipangandoy ko ang pagpakigkita kaninyo aron makapaambit ako kaninyog espirituhanong gasa nga makapalig-on kaninyo;

Taga-Roma 4:11
Ug karon, unsa may atong ikasulti mahitungod kang Abraham, ang atong ginikanan sumala sa pagkatawo?

Taga-Roma 5:1-9
1. Busa, sanglit namatarung man kita pinaagi sa pagtoo, kita may pakigdinaitay na sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Cristo.
2. Pinaagi kaniya nakabaton kitag agianan paingon niining maong grasya nga atong ginabarugan, ug kita nagakalipay sa atong paglaum sa pakig-ambit sa himaya sa Dios.
3. Labaw pa niini, nagakalipay kita bisan sa atong mga kasakit, sanglit nasayud man kita nga ang kasakit mohimog pagkamainantuson,
4. ug ang pagkamainantuson mohimog kalig-on, ug ang kalig-on mohimog paglaum;
5. ug ang paglaum dili mopahigawad kanato kay ang gugma sa Dios gikahuwad man nganhi sa atong mga kasingkasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gikahatag kanato.
6. Samtang mga maluya pa kita, sa gitagal nga panahon si Cristo nagpakamatay alang sa mga dili diosnon.
7. Talagsa ra nga adunay magpakamatay alang sa uban, bisan pa alang sa usa ka tawong matarung-- hinoon aduna gayud kahay mangako sa pagpakamatay alang sa usa ka maayong tawo.
8. Apan ang Dios nagapadayag sa iyang gugma alang kanato pinaagi niini, nga bisan sa mga makasasala pa kita si Cristo nagpakamatay alang kanato.
9. Ug kay namatarung na man kita karon pinaagi sa iyang dugo, labi pang luwason kita pinaagi kaniya gikan sa kapungot sa Dios.

Taga-Roma 8:1
Busa, sila nga anaa kang Cristo Jesus dili na karon mga hinukman sa silot.

Taga-Galacia 3:11
Karon tataw nga walay tawo nga pagamatarungon sa atubangan sa Dios pinaagi sa kasugoan; kay "Mabuhi ang namatarung pinaagi sa pagtoo.

Titus 3:5-7
5. kita iyang giluwas, dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarung, kondili tungod sa iyang kalooy, pinaagi sa paghugas sa pagkatawo pag-usab, ug sa pagkabag-o diha sa Espiritu Santo,
6. nga kanato iyang gibobo nga madagayaon gayud pinaagi kang Jesu-Cristo nga atong Manluluwas,
7. aron kita mamatarung pinaagi sa iyang grasya ug mahimong mga manununod sa kinabuhing dayon sumala sa ginalauman.

Hebreo 10:38
apan ang akong tawo nga matarung magakinabuhi pinaagi sa pagtoo, ug kon siya mosibug man ugaling, kaniya walay kalipay ang akong kalag."

12. Sa Paghinulsol ug Hugot nga Pagtuo

Kita nagtuo nga ang Paghinulsol ug Hugot nga Pagtuo mao ang balaan nga mga obligasyon, ug dli mabulag nga mga grasya, nga nahimo diha sa atong mga kalag pinaagi sa makapadasig nga Espiritu sa Dios; tungod niini, napamatud-an ang atong mga sala, kakuyaw, ug ka walay kusog, ug sa dalan sa kaluwasan ni Cristo, kita mobalik ngadto sa Dios uban sa tiunay na paghinulsol, pagsugid ug pag-ampo alang sa kalooy, sa mao nga panahon nga kinasing-kasing nga pagdawat sa Ginoong Jesukristo ug sa dayag na pagsugid Kaniya nga naginusara kanato ug ang tanan-igo nga Manluluwas.

Mga Salmo 51:1-4
1 Malooy ka kanako, Oh Dios, sumala sa imong mahigugmaongkalolot, Sumala sa kadaghanon sa imong mga malomong kalooy, palaa ang akong mga kalapasan.
2 Hugasan mo ako pag-ayo gikan sa akong kasal-anan, Ug hinloan mo ako gikan sa akong sala.
3 Kay naila ko ang akong mga kalapasan; Ug ang akong sala sa gihapon ania sa akong atubangan.
4 Batok kanimo, kanimo lamang, nakasala ako, Ug nabuhat ko ang dautan sa imong pagtan-aw; Aron ikaw pagailhon nga matarung sa diha nga ikaw magasulti, Ug pagailhon nga ulay sa diha nga ikaw magahukom.

Mga Salmo 51:7
Ulayon mo ako uban sa hisopo, ug mamahinlo ako: Hugasi ako, ug maputi ako labi pa kay sa nieve.

Isaias 55:6-7
6. Pangitaa ninyo si Jehova samtang siya hikaplagan pa; sangpita ninyo siya samtang anaa pa siya sa duol:
7. Pabiyai sa dautan ang iyang dalan, ug sa tawo nga dili matarung ang iyang mga hunahuna; ug pabalika siya kang Jehova, ug siya malooy kaniya; ug sa atong Dios, kay siya mopasaylo sa madagayaon gayud.

Marcos 1:15
ug nag-ingon, "Ang panahon ania na gayud, ug ang gingharian sa Dios haduol na; paghinulsol kamo ug tumoo kamo sa Maayong Balita."
Lucas 12:8
Ug sultihan ko kamo, nga ang tanang moila kanako sa atubangan sa mga tawo pagailhon usab sa Anak sa Tawo sa atubangan sa mga manolunda sa Dios;

Lucas 18:13
Apan ang maniningil sa buhis nga nagtindog nga nagpalayo, wala gani mopayahat sa iyang mga mata ngadto sa kahitas-an, hinonoa nagpanampok siya sa iyang dughan ug nagkanayon, O Dios, kaloy-i ako nga makasasala!

Mga Buhat 2:37-38
37 Ug sa ilang pagkadungog niini, gisakitan sila sa kasingkasing, ug kang Pedro ug sa ubang mga apostoles sila nangutana nga nanag-ingon, "Mga igsoon, unsa may among pagabuhaton?"
38 Ug si Pedro mitubag kanila, "Paghinulsol kamo, ug pabautismo kamo ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Jesu-Cristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala; ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo.

Mga Buhat 20:21
sa pagpanghimatuod sa atubangan sa mga Judio ug sa mga Gresyanhon mahitungod sa paghinulsol ngadto sa Dios ug sa pagtoo kang Jesu-Cristo nga atong Ginoo.

Taga-Roma 10:9-11
9 Kay kon pinaagi sa imong baba magasugid ikaw nga si Jesus mao ang Ginoo, ug magatoo sa sulod sa imong kasingkasing nga siya gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, nan, maluwas ikaw.
10 Kay ang tawo magatoo diha sa iyang kasingkasing aron mamatarung siya; ug siya magasugid pinaagi sa iyang baba aron maluwas siya.
11 Kay nagaingon ang kasulatan, "Ang tanan nga nagatoo kaniya dili maulawan."

Taga-Roma 10:13
Kay "ang tanan nga mangaliya sa ngalan sa Ginoo maluwas."

13. Sa Simbahan

Kami nagtuo nga ang usa ka Baptist nga simbahan mao ang usa ka katilingban sa mga magtotoo gibautismohan kalabutan sa usa ka tugon sa hugot nga pagtuo ug sa pagpakig-ambit sa mga Ebanghelyo, miingon nga ang simbahan nga nasabtan ang palacio, ug ang propagator sa mga balaan nga walay katapusan nga grasya; gaobserba sa mga tulomanon ni Kristo; gidumala pinaagi sa Iyang mga balaod, ehersisyo sa mga gasa, mga katungod, ug sa mga kahigayunan nga pagpamuhunan diha kanila pinaagi sa Iyang Pulong, nga ang iyang mga opisyal sa pag-ordena sa mga pastor o mga dyakono ang mga kwalipikasyon, pag-angkon, ug ang mga katungdanan sa mga tin-aw nga gihubit diha sa mga kasulatan.

Kami nagtuo nga ang mga lalaki ug mga babaye managsama diha sa espirituhanong posisyon sa atubangan sa Dios, apan nga ang Dios gi-ordena ang talagsaon ug linain nga espirituhanon nga mga gimbuhaton sa mga lalaki ug sa mga babaye diha sa panimalay ug diha sa simbahan. Ang bana mao ang pangulo sa panimalay ug sa mga posisyon sa pagpangulo (mga pastor ug mga dyakono) diha sa simbahan. Sumala niana, ang mga tawo lamang mao ang takos sa licensure ug sa pag-orden alang sa pastor sa iglesia.

Kami nagtuo sa tinuod nga misyon sa simbahan nga makita diha sa Dakung Sugo: una, aron sa pagbuhat sa tagsa-tagsa ka mga tinun-an; ikaduha, sa pagtukod sa simbahan; ikatulo, sa pagtudlo, ug paggiya sama sa Iyang gisugo. Kami dili motuo sa baliktad niini nga kahusay; kita naghupot nga ang lokal nga simbahan adunay hingpit nga katungod sa kaugalingong gobyerno, gikan sa paghilabut sa bisan unsa nga ranggo sa mga indibidwal o mga organisasyon, ug ang usa lamang nga may taas nga ranggo mao ang kang Kristo pinaagi sa Espiritu Santo; nga kini ginsulat alang sa tinuod nga mga simbahan sa pag-kooperar sa usag usa diha sa away alang sa hugot nga pagtuo ug alang sa mga kauswagan sa Ebanghelyo; nga ang matag simbahan mao ang bugtong lamang nga maghuhukom sa sukod, ug kooperasyon nga pamaagi; sa tanang mga butang sa mga sakop, sa palisiya, sa gobyerno, sa disiplina, sa pagbuhat og maayo, ang kabubut-on sa lokal nga simbahan mao ang katapusan. Ang tanan nga simbahan mao ang responsable alang sa iyang kaugalingong nga mga programa. Ug kini mao ang nagbuhat sa tanan nga kaugalingon nga paghatag ug pagtanggal sa bulahaton.

Levitico 27:31
Ug kong adunay buot magalukat ug diyutay sa iyang ikapulo, igadugang niya niini ang ikalima ka bahin.

Malaquias 3:10
Dad-a ninyo ang tibook nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan, aron nga adunay kalan-on diha sa akong balay, ug pinaagi niini sulayi ninyo ako karon, nagaingon si Jehova sa mga panon, kong dili ba buksan ko kaninyo ang mga tamboanan sa langit, ug buboan ko kamo sa panalangin, sa pagkaagi nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini.

Mateo 28:19-20
19. Busa panglakaw kamo ug himoa ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran, sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo,
20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.

Mga Buhat 2:41-42
41. Ug unya gibautismohan kadtong mga misagop sa iyang pulong, ug niadtong adlawa may mga tulo ka libo ka mga tawo nga nahidugang kanila.
42. Ug milahutay sila sa pagpaminaw sa pagtulon-an gikan sa mga apostoles, ug milahutay sila sa pagpakig-ambitay uban kanila, sa pagpikaspikas sa tinapay, ug sa mga pag-ampo.

Mga Buhat 6:5-6
5. Ug kining sultiha nakapahimuot sa tibuok katilingban, ug ilang gipili sila si Esteban, usa ka tawo nga puno sa pagtoo ug sa Espiritu Santo, ug si Felipe, si Procor, si Nicanor, si Timon, si Parmenas, ug si Nicolas nga usa ka kinabig nga ta-Antioquia.
6. Ug sila gipaatubang sa mga apostoles, ug human makaampo kini, gipandungan sila nila sa ilang mga kamot.

Mga Buhat 14:23
Ug sa gikatudlo na nila ang mga anciano alang kanila diha sa matag-iglesia, ug sa nakaampo na uban sa pagpuasa, ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo nga ilang gitoohan.

Mga Buhat 15:22-23
22. Unya gipakamaayo sa mga apostoles ug sa mga anciano, uban sa tibuok iglesia, ang pagpilig mga tawo diha kanila ug pagpaadto niini sa Antioquia kuyog kang Pablo ug Bernabe. Ug ilang gipaadto si Judas nga ginganlan si Barsabas, ug si Silas, mga tawong inila sa kaigsoonan,
23. pinadala kining maong sulat nga nagaingon: "Ang mga kaigsoonan diri, nga mga apostoles ug mga anciano, nganha sa mga kaigsoonang Gentil diha sa Antioquia ug sa Siria ug sa Cilicia, komusta.

Mga Buhat 20:17-28
17. Ug gikan sa Mileto nagsugo siya ngadto sa Efeso sa pagtawag sa mga anciano sa iglesia sa pag-adto kaniya. 18. Ug sa paghiabut na nila, siya miingon kanila,
19. nga nag-alagad ako sa Ginoo uban sa bug-os nga pagkamapaubsanon, ug uban sa mga luha, ug sa taliwala sa mga pagpanulay nga miabut kanako gumikan sa mga paglaraw sa mga Judio;
20. nga wala ako maglilong sa bisan unsa nga inyong kaayohan, nga nagpanudlo kaninyo sa atubangan sa kadaghanan ug diha sa inyong kabalayan,
21. sa pagpanghimatuod sa atubangan sa mga Judio ug sa mga Gresyanhon mahitungod sa paghinulsol ngadto sa Dios ug sa pagtoo kang Jesu-Cristo nga atong Ginoo.
22. Ug karon, tan-awa, inagda sa Espiritu ako nagapadulong na sa Jerusalem sa walay pagpanghibalo unsay mahitabo kanako didto;
23. gawas lamang nga sa mataglungsod nga akong adtoan ang Espiritu Santo nagapasidaan kanako nga ang mga talikala ug ang mga kasakit nagahulat kanako.
24. Hinoon ang akong kinabuhi wala ko isipa nga bililhon alang kanako, basta lamang matuman ko ang akong paningkamot ug ang katungdanan nga akong nadawat gikan sa Ginoong Jesus sa pagpanghimatuod sa Maayong Balita sa grasya sa Dios.
25. Ug karon, tan-awa, ako nahibalo nga kamong tanan nga akong hingsuroyan sa pagmantala ko sa gingharian, dili na makakita pag-usab sa akong nawong.
26. Busa, niining adlawa ipanghimatuod ko kaninyo nga dili ako arang kadat-ugan sa dugo ni bisan kinsa kaninyo, 27. kay wala ko man ililong kaninyo ang tanang pagbulot-an sa Dios.
28. Tagda ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tibuok panon, nga niini ang Espiritu Santo mao ang naghimo kaninyong mga magbabantay, sa pagtagad sa iglesia sa Ginoo nga iyang nabatonan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo.

I Corinto 5:11-13
11. 11 Hinonoa, ako nagsulat kaninyo nga dili kamo magpakigkauban kang bisan kinsa nga nagapakaigsoon kon kana siya makihilawason, o dalo, o tigsimbag mga diosdios, o tigpasipala, o palahubog, o tikasan-- dili, bisan na lang sa pagpakigsalo kaniya sa pagpangaon.
12. Kay unsa may akong katungod sa paghukom sa mga taga-gawas? Dili ba ang mga anaa sa sulod sa iglesia mao ang inyong pagahukman?
13. Ang Dios mao ang magahukom kanila nga mga taga-gawas. Palagputa gikan sa inyong taliwala kanang tawong dautan.

I Corinto 6:1-3
1. Kon usa kaninyo may buroka batok sa iyang silingan, pangahasan ba niya ang pagsang-at sa buroka sa atubangan sa mga maghuhukom nga dili magtotoo, ug dili hinoon sa atubangan sa mga balaan?
2. Wala ba kamo masayud nga ang mga balaan magahukom man unya sa kalibutan? Ug kon ang kalibutan inyong pagahukman, wala na ba hinoon kamoy katakus sa paghusay sa mga ginagmayng buroka?
3. Wala ba kamo masayud nga kita man unya ang magahukom sa mga manulonda? Nan, labi pang magahukom kita sa mga suliran nga labut niining kinabuhia!

I Corinto 11:2
Ginadayeg ko kamo tungod sa inyong paghandum kanako sa tanang paagi ug sa pagbantay sa akong mga pagtulon-an ingon sa akong pagbilin niini kaninyo.

I Corinto 12:4
Adunay nagakalainlaing mga hiyas, apan adunay mao rang usa ka Espiritu;

I Corinto 12:8-11
8. Ngadto sa usa gihatag ang pulong sa kaalam pinaagi sa Espiritu, ug ngadto sa usa gihatag ang pulong sa kahibalo sumala sa mao na nga Espiritu;
9. ngadto sa usa gihatag ang pagtoo pinaagi sa mao ra nga Espiritu, ug ngadto sa usa gihatag ang mga hiyas sa pagpang-ayog mga sakit pinaagi sa mao rang usa ka Espiritu;
10. ngadto sa usa gihatag ang gahum sa paghimog mga milagro, ug ngadto sa usa ang paghimog profesiya, ug ngadto sa usa ang katakus sa pag-ila sa mga nagkalainlaing espiritu, ug ngadto sa usa ang nagkalainlaing pagpanultig mga dila, ug ngadto sa usa ang paghubad sa panultig mga dila.
11. Kining tanan ginadasig pinaagi sa usa ug mao rang Espiritu nga nagaapod-apod niini ngadto sa matag-usa sumala sa iyang kabobut-on.

I Corinto 16:1-2
1. Ug mahitungod sa amot alang sa mga balaan, sumala sa akong gitugon ngadto sa mga iglesia sa Galacia, mao usab kini ang inyong pagabuhaton.
2. Sa nahaunang adlaw sa matagsemana, ang matag-usa kaninyo kinahanglan magagahin ug magatigum sumala sa iyang pag-uswag, aron nga inig-abut ko diha dili na kinahanglan himoon pa ang pagpaamotay.

Taga-Efeso 1:22
ug siya nagpahiluna sa tanang mga butang aron mahisakop ilalum sa iyang mga tiil ug naghimo kaniya nga ulo ibabaw sa tanang mga butang alang sa iglesia,

Taga-Efeso 4:11
Ug ang iyang mga gasa mao nga ang uban mahimong mga apostoles, ang uban mga profeta, ang uban mga ibanghilista, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo,

Taga-Efeso 5:23-24
23. Kay ang bana mao ang ulo sa asawa, maingon usab nga si Cristo ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas, ug siya mao ang Manluluwas niini.
24 Maingon nga ang iglesia masinugtanong nagpasakop kang Cristo, sa ingon usab niana ang mga asawa kinahanglan magpasakop nga masinugtanon sa ilang masigka-bana sa tanang paagi.

Taga-Colosse 1:18
Siya mao ang ulo sa lawas, nga mao ang iglesia; siya mao ang sinugdan, ang panganay nga gikan sa mga nangamatay, aron nga diha sa tanang mga butang siya mahimong kinalabwan sa tanan.

1 Timoteo 3:1-13
1. Kasaligan kini nga pulong: Kon adunay magatinguha sa katungdanan sa pagkaobispo, ang iyang ginatinguha maoy usa ka bulohaton nga hamili.
2. Ug ang obispo kinahanglan dili badlonganon, ug siya usa ray asawa, mapugnganon sa kaugalingon, mabuot, maugdang, maabiabihon, maayo sa pagpanudlo,
3. dili palahubog, dili tigpanukmag, hinonoa malomo, dili palaaway, ug dili mahigugmaon ug salapi.
4. Kinahanglan magamaayo ang iyang pagdumala sa iyang kaugalingong panimalay, nga magadumala sa iyang mga anak aron sila magamasinugtanon ug magamatinahuron sa tanang paagi;
5. kay kon ang usa ka tawo dili makamao nga magdumala sa iyang kaugalingong panimalay, unsaon man niya sa pagpakatagad sa iglesia sa Dios?
6. Kinahanglan nga siya dili bag-o pa lang nakabig, kay tingali unyag moburot siya sa pagpagarbo ug mahulog ngadto sa pagkasinilotan ingon sa yawa;
7. labut pa niini, kinahanglan matinamud siya sa mga taga-gawas ingon nga maayog dungog, kay tingali unyag mahulog siya ngadto sa pagkabaladlongon ug sa bitik sa yawa.
8. Ingon man usab, ang mga diyakono kinahanglan magmaugdang, dili duhag sinultihan, dili tig-inom ug daghang bino, dili maikag sa pagpanapi pinaagig limbong;
9. kinahanglan magabaton sila sa tinago sa pagtoo uban sa maputli nga kaisipan.
10. Ug kinahanglan nga sila usab pagasulayan una; unya ugaling kon masuta man nga sila dili masaway, nan, paalagara sila ingon nga mga diyakono.
11. Ang mga babaye usab kinahanglan magmaugdang, dili mga tigdaut ug dungog sa uban, kondili mga mapugnganon sa kaugalingon, ug kasaligan sa tanang mga butang.
12. Ang mga diyakono kinahanglan tagsa ray asawa, ug magamaayo sa ilang pagdumala sa ilang mga anak ug sa ilang mga panimalay;
13. kay sila nga magamaayo sa ilang pag-alagad ingon nga mga diyakono makapanag-iya sa maayong tikanganan alang sa ilang kaugalingon, ug sa dakung pagsalig diha sa pagtoo nga anaa kang Cristo Jesus.

14. Sa Bunyag ug sa Panihapon sa Ginoo

Kita nagtuo nga ang Kristohanong bunyag mao ang pagtuslob sa tubig sa usa ka magtotoo, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, uban sa awtoridad sa lokal nga simbahan, sa pagpakita sa usa ka balaan ug sa matahum nga simbolo sa atong hugot nga pagtuo diha sa paglansang sa krus, gilubong, ug nabanhaw nga Manluluwas, uban sa sa epekto niini diha sa atong kamatayon sa sala ug sa pagkabanhaw ngadto sa usa ka bag-o nga kinabuhi, nga kini mao ang kinahanglan sa mga pribilehiyo sa usa ka simbahan ug sa relasyon ngadto sa Ginoo sa panihapon, diin ang mga miyembro sa simbahan, pinaagi sa sagrado nga paggamit sa mga tinapay, ug sa bunga sa parras aron sa paghandom sa dalom nga gugma ni Cristo, nag-una kanunay sa mga maligdong nga pagsusi sa kaugalingon. Kini nga bunga mao ang lab-as na ubas nga ilimnon nga nagrepresentar sa dili madunot nga dugo ni Kristo nga giula alang kanato. Ang tinapay nga walay levadura, nga nagrepresentar sa dili madunot nga lawas ni Kristo nga namatay alang kanato.

Mateo 3:6
Ug didto sa suba sa Jordan iyang gibaustismohan sila, sa pagsugid nila sa ilang mga sala.

Mateo 3:16
Ug sa nabautismohan na si Jesus, siya mihaw-as dayon gikan sa tubig, ug tan-awa, nabukas ang kalangitan ug iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon ug salampati, ug mipahiluna kini diha sa ibabaw niya;

Mateo 28:19-20
19 Busa panglakaw kamo ug himoa ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran, sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo,
20 Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.

Juan 3:23
Ug si Juan usab nagpangbautismo didto sa Enon duol sa Salim, kay didto daghan man ang mga tubig; ug ang mga tawo nangadto ug gibautismohan sila.

Mga Buhat 2:41-42
41. Ug unya gibautismohan kadtong mga misagop sa iyang pulong, ug niadtong adlawa may mga tulo ka libo ka mga tawo nga nahidugang kanila.
42. Ug milahutay sila sa pagpaminaw sa pagtulon-an gikan sa mga apostoles, ug milahutay sila sa pagpakig-ambitay uban kanila, sa pagpikaspikas sa tinapay, ug sa mga pag-ampo.

Mga Buhat 8:36-39
36. Ug sa nagpadayon sila sa pagpanaw nahiabut silag tubig, ug ang eunoco miingon, "Tan-awa, anaay tubig! Unsa pa may makaulang sa akong pagpabautismo?
37. Ug si Felipe miingon, "Kon ikaw nagatoo uban sa tibuok mong kasingkasing, mahimo." Ug siya mitubag, "Ako nagatoo nga si Jesu-Cristo mao ang Anak sa Dios."
38. Ug misugo siya sa pagpahunong sa kalisa ug silang duha, si Felipe ug ang eunoco, nanaug ngadto sa tubig ug iyang gibautismohan siya.
39. Ug sa nakahaw-as na sila gikan sa tubig, si Felipe gisakgaw sa Espiritu sa Ginoo; ug ang eunoco wala na makakita kaniya, ug sa iyang panaw mipadayon siya nga nagmalipayon.

Taga-Roma 6:3-5
3. Wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan nga nabautismohan ngadto kang Cristo Jesus gibautismohan man ngadto sa iyang kamatayon?
4. Busa, pinaagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon, aron nga maingon nga si Cristo gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya sa Amahan, kita usab managgawi diha sa kabag-o sa kinabuhi.
5. Kay kon kita nahiusa man ngadto kaniya diha sa usa ka kamatayon nga sama sa iya, nan, mahiusa gayud usab kita ngadto kaniya diha sa pagkabanhaw nga sama sa iya.

I Corinto 11:23-28
23. Kay gikan sa Ginoo nadawat ko ang gikahatag ko usab kaninyo, nga ang Ginoong Jesus, sa gabii sa pagbudhi kaniya, mikuhag tinapay,
24. ug sa nakapasalamat na siya, kini iyang gipikaspikas, ug miingon siya, "Kini mao ang akong lawas nga gipikaspikas alang kaninyo. Buhata ninyo kini sa paghandum kanako."
25. Sa maong paagi usab, tapus sa panihapon, ang kopa gikuha niya nga nag-ingon, "Kining kopa mao ang bag-ong pakigsaad diha sa akong dugo. Buhata ninyo kini, sa matag-inom ninyo niini, sa paghandum kanako."
26. Kay sa matagkaon ninyo niining tinapay ug matag-inom ninyo niining kopa, ginasangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtud sa iyang pag-anhi.
27. Busa, bisan kinsa nga magakaon sa tinapay ug magainom sa kopa sa Ginoo sa paagi nga dili takus, makasala batok sa lawas ug dugo sa Ginoo.
28. Apan ipasusi sa matag-usa ka tawo ang iyang kaugalingon, ug unya pakan-a siya sa tinapay ug paimna siya sa kopa.

Taga-Colosse 2:12
ug gikalubong kamo uban kaniya diha sa bautismo, nga niini kamo usab gibanhaw uban kaniya pinaagi sa pagtoo sa gahum sa Dios nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay.

15. Sa Laglahutay sa mga Balaan

Kita nagtuo nga ang mao lamang mga tinuod nga mga magtotoo ingon nga makalahutay hangtud sa katapusan, aron ang ilang malahutay nga koneksyon kang Kristo mao ang maanindot nga Marcosa nga nakapalahi kanila gikan sa taphaw na mga propesor; nga ang usa ka espesyal nga pag-atiman magabantay sa ilang kaayohan, ug sila gitipigan pinaagi sa gahum sa Dios pinaagi sa hugot nga pagtuo ngadto sa walay katapusan nga kaluwasan. Nga walay tawo nga magahulbot kanimo gikan sa kamot sa Dios.

Mga Salmo 121:3
Dili niya itugot nga mahidalin-as ang imong mga tiil: Siya nga nagabantay kanimo dili mahatagpilaw.

Mateo 6:20
hinonoa pagtigum kamog mga bahandi alang kaninyo didto sa langit diin walay tangkob ni taya nga magakutkot ug diin walay mga kawatan nga magapanakasaka ug magapangawat.

Mateo 13:19-21
19. Sa diha nga ang usa ka tawo makabati sa pulong mahitungod sa gingharian ug dili siya mosabut niini, ang dautan motungha ug mosakmit sa gikasabod diha sa iyang kasingkasing; kini mao ang gikasabod diha sa daplin sa dalan.
20. Ug mahitungod niadtong gikasabod diha sa kabatoan, kini mao kadtong magapatalinghug sa pulong ug dihadiha iya kining dawaton uban sa kalipay;
21. apan wala siyay gamut diha sa iyang kaugalingon, hinoon mopabilin siyag makadiyot; ug inig-abut sa kasakitan o pagpanglutos tungod sa pulong, siya mobiya dayon sa pagtoo.

Juan 8:31-32
31 Unya si Jesus miingon sa mga Judio nga misalig kaniya, "Kon pabilin kamo sa akong pulong, nan, kamo tinuod gayud nga akong mga tinun-an,
32 ug kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran magahatag kaninyog kagawasan."

Juan 10:28-29
28. Ug ginahatagan ko silag kinabuhing dayon, ug sila dili gayud malaglag, ug walay bisan kinsa nga magaagaw kanila gikan sa akong kamot.
29. Ang akong Amahan nga maoy naghatag kanila nganhi kanako, siya labing daku sa tanan ug walay bisan kinsa nga makahimo sa pag-agaw kanila gikan sa kamot sa Amahan.

Juan 16:8
Ug inig-abut na niya, iyang pailhon ang kalibutan mahitungod sa sala ug sa pagkamatarung ug sa hukom;

Taga-Roma 8:28
Kita nasayud nga diha sa matag-usa ka butang ang Dios nagabuhat ug maayo uban kanila nga mga nahigugma kaniya ug mga tinawag sumala sa iyang katuyoan.

Taga-Roma 8:35-39
35. Kinsa ba ang makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Cristo? Ang pag-antus ba, o ang kasakitan, o ang paglutos, o ang gutom, o ang kahubo, o ang katalagman, o ang espada ba?
36. Ingon sa nahisulat: Tungod kanimo ginapamatay kami sa tibuok nga adlaw; ginaisip kami nga daw mga karnero nga ilihawon."
37. Dili, hinonoa niining tanang mga butanga labaw pa kita ka mga mananaug pinaagi kaniya nga nahigugma kanato.
38. Kay masaligon ako nga walay kamatayon, o kinabuhi, o mga manolunda, o mga punoan, o mga butang karon, o mga butang umalabut, o mga gahum,
39. o kahabugon, o giladmon, o bisan unsa diha sa tibuok kabuhatan, nga arang makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios, sa gugma nga anaa kang Cristo Jesus nga atong Ginoo.

Taga-Philipi 1:6
Ug ako masaligon nga siya nga nagsugod ug maayong buhat diha kaninyo magapadayon sa pagbuhat aron kini mahingpit unya sa adlaw ni Jesu-Cristo.

Taga-Colosse 1:21-23
21. Ug kamo, nga kaniadto mga nahimutang sa halayo ug mga mabinatukon diha sa panghunahuna, nga nanaghimo sa mga dautang buhat,
22. karon iya nang napasig-uli ngadto kaniya diha sa iyang tawhanon nga lawas pinaagi sa iyang kamatayon, aron iya kamong ikapaatubang nga binalaan ug dili masaway ug dili mabadlong diha sa iyang atubangan,
23. kon kamo magapadayon gayud sa pagtoo, dili matarug, malig-on, dili mobulag sa paglaum sa Maayong Balita nga inyong gipatalinghugan, nga gikawali ngadto sa tanang mga binuhat sa silong sa langit, ug nga niini ako, si Pablo, nahimong ministro.

Hebreo 1:14
Dili ba silang tanan mga espiritu man lamang nga sulogoon, nga gipadala aron sa pag-alagad, alang kanila nga maoy magapanunod sa kaluwasan?

I Pedro 1:5
nga mga ginabantayan sa gahum sa Dios pinaagi sa pagtoo alang sa kaluwasan nga andam na aron igapadayag unya sa kinaulahiang panahon.

I Juan 2:19
Sila namahawa gikan kanato, apan sila dili ato; kay kon sila ato pa, managpabilin sila unta uban kanato; apan namahawa sila aron makita nga silang tanan dili diay ato.

16. Sa Matarung, ug sa Daotan

Kita nagtuo nga adunay usa ka makihilabihan ug importante nga kalainan tali sa matarung ug sa dautan; nga pinaagi lamang sa hugot nga pagtuo nga gipakamatarung sa ngalan sa Ginoong Jesus, ug gibalaan pinaagi sa Espiritu sa atong Dios, ang mga tinuod nga mga matarung diha sa Iyang pagtamod, samtang tanan nga magpadayon sa pagdumili sa paghinulsol ug sa pagkawalay pagtuo anaa sa Iyang dautan na panan-aw, ug sa ilalum sa tunglo, ug kini nga kalainan naghupot taliwala sa mga tawo diha sa sulod ug human sa kamatayon, diha sa walay katapusan nga kalipay sa mga naluwas ug sa walay katapusan nga pag-antos sa mga nawala.

Genesis 18;23
Ug miduol si Abraham, ug miingon kaniya: Pagalaglagon mo ba usab ang mga matarung uban sa mga dautan?

Proberbio 11:31
Ania karon, ang matarung pagabalusan dinhi sa yuta; Labi pa gayud ang dautan ug ang makasasala!

Proberbio 14:32
Ang dautan giunlod ngadto sa kahiladman tungod sa iyang buhat nga dautan; Apan ang matarung may usa ka dalangpanan sa iyang kamatayon.

Malaquias 3:18
Unya kamo mobalik kanako ug gahinon ninyo ang kalainan sa matarung ug sa dautan, kaniya nga nagaalagad sa Dios ug kaniya nga wala mag-alagad kaniya.

Matthew 7:13-14
13 Sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit; kay daku ang pultahan ug sangkad ang dalan nga padulong sa kapildihan, ug daghan ang nagasulod agi niini.
14 Kay masigpit ang pultahan ug hiktin ang dalan nga padulong sa kinabuhi, ug diyutay ra ang mga nakatultol niini.

Mateo 25:34
Ug ang Hari magaingon kanila diha sa iyang too, `Umari kamo, O mga dinayeg sa akong Amahan, panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan;

Lucas 9:26
Kay bisan kinsa nga magakaulaw tungod kanako ug sa akong mga pulong, siya igakaulaw man sa Anak sa Tawo inig-abut niya diha sa iyang himaya ug sa himaya sa Amahan ug sa mga balaang manolunda.

Lucas 16:25
Apan si Abraham mitubag kaniya, `Anak, hinumdumi nga sa buhi ka pa nakadawat ikaw sa mga maayo mong butang, ug si Lazaro usab nakadawat sa dili mga maayong butang; apan siya ginalipay karon diri, samtang anaa ikaw diha sa kasakit.

Juan 8:21
Ug kanila misulti siya pag-usab nga nag-ingon, "Ako molakaw. Unya mangita kamo kanako, apan mangamatay kamo diha sa inyong pagkamakasasala. Asa ako padulong, niini dili kamo makaadto."

Juan 12:25
Ang mahigugma sa iyang kinabuhi mawad-an hinoon niini; apan ang magadumot sa iyang kinabuhi niining kalibutana, magapatunhay niini alang sa kinabuhing dayon,

Mga Buhat 10:34-35
34. Ug unya si Pedro sa pagbungat sa iyang baba miingon, "Sa pagkatinuod naila ko nga ang Dios wala diay ing pinalabi sa mga tawo,
35. hinonoa nga sa matag-usa ka nasud, iyang pagakahimut-an ang bisan kinsa nga magakahadlok kaniya ug magabuhat sa matarung..

Taga-Roma 1:1
Si Pablo, ulipon ni Jesu-Cristo, tinawag sa pagkaapostol, ginahin alang sa Maayong Balita sa Dios,

Taga-Roma 6:16-18
16. Wala ba kamo masayud nga kon itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ingon nga mga masinugtanong ulipon ngadto kang bisan kinsa, kamo mga ulipon niya nga inyong ginasugot,-- mga ulipon nga iya sa sala nga nagahatud ngadto sa kamatayon, o iya sa pagkamasinugtanon nga nagahatud ngadto sa pagkamatarung?
17. Apan salamat sa Dios nga kamong mga ulipon kaniadto sa sala karon nahimo na nga sa kinasingkasing mga masinugtanon sa sulondan sa tuloohan nga niini gitugyan ninyo ang inyong kaugalingon,
18. ug nga sa paghigawas ninyo gikan sa sala, kamo nahimong mga ulipon sa pagkamatarung.

Taga-Roma 6:23
Kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Cristo Jesus nga atong Ginoo.

Taga-Roma 7:6
Apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasugoan, mga patay na kita ngadto sa nag-ulipon kanato, aron magaalagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa Espiritu, ug dili sa ilalum sa karaang sinulat nga kalagdaan.

I Corinto 15:22
Kay maingon nga diha kang Adan ang tanan nangamatay, maingon man usab diha kang Cristo ang tanan mangabuhi.

Taga-Galacia 3:10
Kay ang tanan nga nagasalig sa mga buhat sa pagbantay sa kasugoan nailalum sa tunglo; kay nahisulat kini nga nagaingon, "Matinunglo ang tanan nga wala magbantay sa tanang kalagdaan nga nahisulat sa basahon sa kasugoan, aron sa pagtuman niini."

I Pedro 4:18
Ug Kon ang matarung lisud man ganing maluwas, unsa man kaha unyay dangatan sa mga dili diosnon ug makasasala?"

I Juan 2:7
Mga hinigugma, dili bag-ong sugo kining akong ginasulat kaninyo kondili karaan kining sugo-a nga diha na kaninyo sukad pa sa sinugdan; ang karaang sugo mao ang pulong nga inyo nang nadunggan.

I Juan 2:29
Kon ugaling inyo mang nasayran nga siya matarung, nan nasayud diay usab kamo nga ang tanang nagabuhat ug matarung gipanganak gikan kaniya.

I Juan 5:19
Kita nasayud nga kita iya sa Dios, ug nga ang tibuok kalibutan anaa sa gahum sa dautan.

17. Sa Sibil nga Gobyerno

Kita nagtuo nga ang sibil nga gobyerno sa balaan nga pagpili, alang sa mga interes ug sa maayo nga han-ay sa tawhanon nga katilingban; nga ang mga maghuhukom mao ang ampoan alang sa, mainampingong gipasidunggan ug mituman; gawas lamang sa mga butang nga supak sa kabubut-on sa atong Ginoong Jesu-Cristo; nga mao lamang ang Ginoo sa tanlag, ug ang pag-anhi sa Prinsipe sa mga hari sa yuta.

Exodo 18:21-22
21 Labut pa magaandam ka gikan sa tanan nga katawohan ug mga tawo nga may katakus, mga tawo nga mahadlokon sa Dios, mga tawo sa kamatuoran, nga nagadumot sa ganancia nga dili-matarung; ug ibutang mo kini sila sa ibabaw nila, nga mga pangulo sa mga linibo, mga pangulo sa mga ginatus, mga pangulo sa mga tagkalim-an, ug mga pangulo sa tinagpulo:
22. Ug sila ang pahukmon sa katawohan sa tanan nga panahon; ug himoon kini nga ang tanang hulosayon nga dagku pagadad-on nila kanimo, ug sila magahukom sa tanang hulosayon nga ginagmay. Niini mamasayon alang kanimo, ug magayayong sila sa lulan uban kanimo.

II Samuel 23:3
Ang Dios sa Israel miingon: Ang Bato sa Israel namulong kanako; Usa nga nagahari sa mga tawo sa pagkamatarung. Nga nagahari diha sa kahadlok sa Dios,

Mga Salmo 72:11
Oo, ang tanang mga hari managluhod sa atubangan niya; Manag-alagad kaniya ang tanang mga nasud.

Daniel 3:17-18
17. Kong mao kana, ang among Dios nga among ginaalagaran makahimo sa pagluwas kanamo gikan sa hudno nga nagadilaab sa kalayo; ug siya magaluwas kanamo gikan sa imong kamot, Oh hari.
18. Apan kong dili ugaling, angay mo nga hisayran, Oh hari, nga kami dili gayud moalagad sa imong mga dios, ni mosimba kami sa larawan nga bulawan nga imong gipatindog.

Mateo 10:28
Ug ayaw ninyo pagkahadloki sila nga magapatay sa lawas apan dili arang makapatay sa kalag; mao hinooy kahadloki ninyo ang arang makalaglag sa kalag ug lawas didto sa infierno.

Mateo 22:21
Sila mitubag nga nag-ingon, "Kang Cesar." Ug siya miingon kanila, "Nan, bayri ninyo si Cesar sa mga butang nga iya ni Cesar, ug ang Dios sa mga butang nga iya sa Dios."

Mateo 23:10
Ayaw usab kamo pagpatawag nga mga agalon, kay kamo adunay usa lamang ka agalon nga mao si Cristo.

Mga Buhat 4:19-20
19. Apan si Pedro ug si Juan mitubag kanila, "Kon matarung ba sa atubangan sa Dios nga kamo na hinoon mao ang patalinghugan inay ang Dios, kamo lay mag-igo niini;
20. kay alang kanamo, dili kami makapugong sa pagsulti mahitungod sa among nakita ug nadungog."

Mga Buhat 23:5
Ug si Pablo mitubag, "Mga igsoon, wala ako makaila nga siya diay labawng sacerdote; ug tuod nahisulat man, `Dili ka magsultig dautan batok sa punoan sa imong katawhan."

Taga-Roma 13:7
Bayri silang tanan sa angay nga pabayran, ang mga buhis ngadto sa maniningil ug buhis, ang alkabala ngadto sa maniningil ug alkabala, ang pagtahud ngadto kaniya nga talahuron, ang pasidungog ngadto kaniya nga takus pasidunggan.

Taga-Philipi 2:10-11
10. aron nga sa ngalan ni Jesus ang tanang tuhod magapiko didto sa langit, dinhi sa yuta ug sa ilalum sa yuta,
11. ug ang tanang dila magasugid nga Ginoo si Jesu-Cristo, alang sa pagdalayeg sa Dios nga Amahan.

Tito 3:1
Ipahinumdum kanila nga kinahanglan magapasakop sila sa mga punoan ug mga kagamhanan, nga magmasinugtanon sila, andam alang sa maayong bulohaton,

I Pedro 2:13-14
13. Tungod sa Ginoo, kinahanglan magpasakop kamo nga masinugtanon sa tanang tawhanong pagbulot-an, sa emperador ingon nga maoy labaw sa tanan,
14. o sa mga gobernador nga iyang pinadala aron sa pagsilot niadtong magabuhat ug dautan, ug sa pagdayeg niadtong magabuhat ug maayo.

I Pedro 2:17
Tahura ninyo ang tanang tawo. Higugmaa ninyo ang kaigsoonan. Kahadloki ninyo ang Dios. Pasidunggi ninyo ang emperador.

18. Sa Pagkabanhaw ug Pagbalik ni Cristo; ug sa may kalabutan sa mga panghitabo

Kami nagtuo ug midawat sa sagrado nga mga Kasulatan sa ibabaw niini nga mga sakop sa ilang mga nawong ug sa bug-os nga bili. Sa Pagkabanhaw, kita nagtuo nga si Cristo lawasnon nga mibangon "Sa ikatolo ka adlaw, sumala sa mga Kasulatan"; nga Siya mikayab "sa toong kamot sa trono sa Dios"; nga Siya lamang ang atong "maluluy-on ug matinud-anon nga labawng sacerdote sa mga butang nga mahitungod sa Dios"; nga kini mao nga si Jesus nga gibayaw sa langit gikan kanimo ang mao nga moabut sa sama nga paagi ingon nga ikaw nakakita Kaniya sa pag-adto ngadto sa langit," lawasnon, personal, ug tin-aw, nga ang "mga patay diha kang Kristo mobangon pag-una"; nga ang mga buhi nga mga balaan, "ang tanan nga mausab sa usa ka pagpamilok sa mata, sa katapusan nga trumpeta";"nga ang Ginoong Dios mohatag ngadto Kaniya sa trono sa Iyang amahan nga si David"; ug "si Kristo mohari sa usa ka libo ka tuig sa pagkamatarung hangtud nga Siya adunay ibutang sa tanan nga mga kaaway ubos sa Iyang mga tiil."

 • Si Kristo mianhi, ug natawo sa usa ka ulay
 • Nakadangat sa usa ka walay sala nga kinabuhi.
 • Gisulay ug nakakaplag nga sad-an
 • Gilansang siya sa krus diin siya namatay alang sa atong mga sala
 • Tulo ka adlaw ang milabay siya mibangon gikan sa kamatayon
 • Kita nga naghulat alang sa iyang pagbalik diha sa kahanginan.
 • Siya ang magkuha sa simbahan (ang mga mga magtotoo)
 • Pito ka tuig sa Kagul-anan uban ni Satanas diha sa katungdanan sa pagbantay sa kalibutan
 • Si Jesus mobalik ngadto sa yuta ngadto sa bukid sa Dios ug sa pagpildi sa mga panon sa kasundalohan sa anticristo diha sa gubat sa Armagedon.
 • Si Kristo nagtakda sa iyang trono alang sa usa ka libo ka mga tuig
 • Sa katapusan sa usa ka libo ka tuig nga paghari ni Satanas mahulog siya gikan sa iyang mga gapos sa usa ka mubo nga panahon. Siya nagtintal sa mga tawo nga natawo sa niana nga panahon.
 • Sa katapusan nga kamatayon ug ang impyerno ilabay ngadto sa linaw nga kalayo .
Mga Salmo 72:8
Magagahum usab siya gikan sa dagat ngadto sa laing dagat, Ug gikan sa Suba ngadto sa mga kinatumyan sa yuta.

Isaias 11:4-5
4. Kondili uban ang justicia magahukom siya sa mga kabus, ug pakanaugan niya sa hukom uban ang katul-id kadtong mga mapainubsanon sa yuta: ug pagahampakon niya ang yuta sa baras sa iyang baba; ug pinaagi sa gininhawa sa iyang mga ngabil pagapatyon niya ang tawong dautan.
5. Ug ang pagkamatarung mao ang bakus sa iyang hawak, ug ang pagkamatinumanon mao ang bakus sa iyang lawas.

Mateo 24:27
Kay maingon nga ang kilat magakilab gikan sa sidlakan ug makita hangtud sa kasadpan, maingon man usab unya niini ang pag-abut sa Anak sa Tawo.

Mateo 24:42
Busa pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo unsang adlawa moabut ang inyong Ginoo.

Mateo 28:6-7
6. Wala na siya dinhi; kay siya nabanhaw, sumala sa iyang giingon. Umari kamo, tan-awa ninyo ang dapit nga iyang nahimutangan.
7. Ug dumali kamo pagpanglakaw ug suginli ninyo ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya gikan sa mga patay, ug tan-awa, moadto siya nga magauna kaninyo sa Galilea; didto igakita ninyo siya. Tan-awa, gibalitaan ko na kamo."

Marcos 16:9
Ug sa pagkabanhaw niya sa kaadlawon sa nahaunang adlaw sa semana, siya mitungha pag-una kang Maria Magdalena, ang iyang gipagulaan ug pito ka mga yawa.

Lucas 1:3
giisip ko, maingon nga nasubay ko man sa hingpit ang kaagi sa tanan sukad sa sinugdan, nga daw maayo kanako usab ang pagsulat alang kanimo sa usa ka maayong pagkahan-ay nga asoy, O labing hamili nga Teofilo,

Lucas 24:2
Ug ilang nakita ang bato nga giligid na gikan sa lubnganan,

Lucas 24:4-6
4. Ug sa nangalibog sila tungod niini, tan-awa, tupad kanila dihay nanagtindog nga duha ka lalaki nga may bisti nga masilaw;
5. ug sa nangalisang sila ug nanagduko sa yuta, kanila miingon ang mga lalaki, "Ngano nga ang buhi anha man ninyo pangitaa diha sa mga patay? Wala siya dinhi, kondili nabanhaw.
6. Hinumdumi ang iyang gisulti kaninyo sa didto pa siya sa Galilea,

Lucas 24:39
Tan-awa ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil, nga mao gayud ako. Hikapa ninyo ako ug tan-awa, kay ang espiritu walay unod ug mga bukog ingon sa inyong nakita nga ania kanako."

Lucas 24:51
Ug samtang nagpanalangin pa siya kanila, siya mipahawa gikan kanila ug gibayaw ngadto sa langit.

Juan 14:3
Ug sa mahiadto na ako ug makaandam na akog luna alang kaninyo, moanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako, aron nga diin gani ako atua usab kamo.

Juan 20:27
Ug siya miingon kang Tomas, "Ihikap dinhi ang imong tudlo, ug tan-awa ang akong mga kamot; ambi ang imong kamot ug ipasulod kini sa akong kilid. Ayaw na nianang pagkadili matinoohon, hinonoa magmatinoohon ka."

Mga Buhat 1:9
Ug sa nakasulti na siya niini, samtang nanagtan-aw sila, naisa siya sa kahitas-an ug gibayaw sa usa ka panganud hawa sa ilang mga mata.

Mga Buhat 1:11
ug miingon kanila, "Mga tawong Galileanhon, nganong nagatindog man kamo dinhi ug nagatutok sa langit? Kining maong Jesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mobalik ra unya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit."

I Corinto 15:4
nga siya gilubong, nga siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw sumala sa kasulatan,

Taga-Philipi 4:20
Ngadto sa atong Dios ug Amahan, ang himaya hangtud sa kahangturan. Amen.

I Tesalonica 4:16
Kay ang Ginoo gayud mao ang manaug unya gikan sa langit inubanan ug singgit sa pagsugo, ug sa tawag sa punoan sa mga manolunda, ug sa tingog sa trumpeta sa Dios. Ug unya ang mga nangamatay diha kang Cristo mouna sa pagpamangon;

I Timoteo 2:5
Kay adunay usa ra ka Dios, ug adunay usa ra ka tigpatiwala sa Dios ug sa mga tawo, nga mao ang tawo nga si Cristo Jesus,

Hebreo 2:17
Busa gikinahanglan nga pagahimoon siya nga sa tanang kahimtang mahisama sa iyang mga igsoon, aron mahimo siyang maloluy-on ug kasaligang labawng sacerdote diha sa pagpang-alagad alang sa Dios, sa paghimog halad-pasiuli alang sa mga sala sa katawhan.

Hebreo 5:9
ug sa nahimo siyang hingpit, siya nahimong tuboran sa dayong kaluwasan alang sa tanang magasugot kaniya,

Hebreo 8:1
Karon ang lintunganay sa among gisulti mao kini: aduna kita niining maong labaw nga sacerdote, nga nagalingkod sa too sa trono sa Halangdon didto sa mga langit,

Hebreo 9:28
mao man usab si Cristo, tapus makahalad sa makausa aron sa pagkuha sa mga sala sa daghang mga tawo, motungha sa ikaduha dili labut sa sala, kondili sa pagluwas hinoon kanila nga sa matinguhaon gayud nagapaabut kaniya.

Hebreo 12:2
nga magatutok kang Jesus nga mao ang mag-uugmad ug maghihingpit sa atong pagtoo, nga tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan miantus sa krus, sa walay pagsapayan sa pagkamakauulaw niini, ug karon nagalingkod siya diha sa too sa trono sa Dios.

19. Sa Misyon

Ang simple nga misyon mao ang pag-adto sa tibuok kalibutan ug iwali si Jesus: patay, gilubong, ug nabanhaw. Nga magabawtismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Tudloi sila sa pagbuhat sa tanan nga mga butang sa bisan unsa nga gisugo ko kanimo. Ug ibalik-balik kini nga proseso.

Mateo 28:18-20
18. Ug si Jesus miduol ug miingon kanila, "Kanako gikahatag ang tanang kagahum sa langit ug sa yuta.
19. Busa panglakaw kamo ug himoa ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran, sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo,
20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.

Marcos 16:15
Ug siya miingon kanila, "Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang Maayong Balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan.

Juan 20:21
Ug si Jesus miingon kanila pag-usab, "Ang kalinaw magauban kaninyo. Maingon nga gipadala ako sa Amahan, mao man usab igapadala ko kamo."

Mga Buhat 1:8
Apan kamo magadawat hinoon ug gahum sa diha nga kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo; ug kamo mao unya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judasa ug Samaria ug hangtud sa kinatumyan sa yuta."

Taga-Roma 10:13-15
13. Kay "ang tanan nga mangaliya sa ngalan sa Ginoo maluwas."
14. Apan unsaon man sa mga tawo sa pagpangaliya kaniya nga wala nila toohi? Ug unsaon man nila sa pagtoo kaniya nga wala gayud nila hidunggi? Ug unsaon man nila sa pagkadungog kon walay magwawali?
15. Ug unsaon man sa mga tawo sa pagpakawali gawas kon sila pinadala? Ingon sa nahisulat, "Katahum gayud sa mga tiil sa mga nagawali sa Maayong Balita!"

20. Sa Grasya sa Paghatag

Paghatag sa Kasulatan ang usa sa mga sukaranan sa Hugot nga Pagtuo.

II Corinto 8:7
Karon, maingon nga kamo nanghawod man sa tanang butang--sa pagtoo, sa pagpamulong, sa kahibalo, sa tanang pagkamainiton, ug sa inyong gugma alang kanamo--panlimbasugi nga kamo manghawod usab unta niining maong grasya sa paghatag.

We are commanded to bring our gifts into the storehouse (common treasury of the church) upon the first day of the week.

I Corinto 16:2
Sa nahaunang adlaw sa matagsemana, ang matag-usa kaninyo kinahanglan magagahin ug magatigum sumala sa iyang pag-uswag, aron nga inig-abut ko diha dili na kinahanglan himoon pa ang pagpaamotay.

Under Grace we give, and do not pay, the tithe - "Abraham GAVE the tenth of the spoils,"

Hebreo 7:2
Ug palandunga unsa ka tinamud gayud niadtong tawhana! Bisan gani si Abraham nga patriarca migahin alang kaniya sa ikapulo sa mga inagaw sa gubat.

Hebreo 7:4
Ug palandunga unsa ka tinamud gayud niadtong tawhana! Bisan gani si Abraham nga patriarca migahin alang kaniya sa ikapulo sa mga inagaw sa gubat.

Mateo 23:23
"Alaut kamo, mga escriba ug mga Fariseo, mga maut! kay nagahatag kamog ikapulo sa yerbabuyna ug sa anis ug sa komino, apan wala ninyo buhata ang labi pang hinungdanong mga butang sa kasugoan, nga mao ang hustisya, ug kaluoy, ug pagtoo; kining mga butanga kinahanglan gayud unta nga inyong pagabuhaton, sa walay pagbiya sa uban.

We are commanded to bring the tithe into the common treasury of the church.

Leviticus 27:30
Ug ang tanan nga ikapulo sa yuta, maingon man ang sa binhi sa yuta, mao usab ang sa bunga sa mga kahoy, iya ni Jehova: kini maoy butang nga balaan alang kang Jehova.

"The tithe ... is the Lord's."

Malachi 3:10
Dad-a ninyo ang tibook nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan, aron nga adunay kalan-on diha sa akong balay, ug pinaagi niini sulayi ninyo ako karon, nagaingon si Jehova sa mga panon, kong dili ba buksan ko kaninyo ang mga tamboanan sa langit, ug buboan ko kamo sa panalangin, sa pagkaagi nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini.

In the New Testament it was the common treasury of the church.

Mga Buhat 4:3-35
3. Ug sila ilang gidakop ug Gibanlud sa bilanggoan hangtud sa pagkasunod nga adlaw, kay nagkagabii na man kadto.
4. Apan nanagpanoo ang daghan sa mga nakadungog sa pulong; ug ang gidaghanon sa mga lalaki mikabat na sa mga lima ka libo.
5. Ug sa pagkasunod nga adlaw gihimo didto sa Jerusalem ang panagtigum sa ilang mga punoan ug sa mga anciano ug sa mga escriba,
6. uban kang Anas nga labawng sacerdote ug kang Caifas ug kang Juan ug kang Alejandro, ug sa tanang mga sakop sa banay sa labawng sacerdote.
7. Ug ang mga apostoles ilang gipaatubang kanila ug gipangutana, "Pinaagi ba sa unsang gahum, o sa unsang ngalan gihimo ninyo kini?"
8. Unya si Pedro nga puno sa Espiritu Santo, mitubag kanila, "Mga punoan sa katawhan ug mga anciano,
9. kon ugaling usisahon man kami karon mahitungod sa kaayohan nga nahimo ngadto sa usa ka bakul, sa unsang paagi naayo kining tawhana,
10. kinahanglan mahibaloan ninyong tanan, ug sa tanang katawhan sa Israel, nga pinaagi sa ngalan ni Jesu-Cristo nga Nazaretnon, nga inyong gilansang sa krus, nga gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, pinaagi kaniya kining tawhana nagatindog nga maayo na karon sa inyong atubangan.
11. Kining maong Jesus mao ang bato nga gisalikway ninyo nga mga magtotukod, apan nga nahimo hinoong ulohan sa pamag-ang.
12. Ug walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pa nga lain; kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit, nga gikahatag ngadto sa mga tawo, nga pinaagi niini maluwas kita."
13. Ug sa ilang pagkakita sa walay kahadlok nga sinultihan ni Pedro ug ni Juan, ug sa ilang pagpakaila nga kini sila mga walay hibangkaagan ug mga komon ra man nga pagkatawo, sila nahibulong; ug unya ilang naila nga kini sila mao ang nagpakigkauban kang Jesus.
14. Ug sanglit ila mang nakita ang tawong naayo nga nagtindog tupad kanila, sila walay arang ikasulti batok niini.
15. Apan sa nakasugo na sila kanila sa paggula sa Sanhedrin, sila nagsultihanay tali sa ilang kaugalingon,
16. nga nag-ingon, "Unsaon man nato kining mga tawhana? Kay dayag man gayud kaayo sa tanang nanagpuyo sa Jerusalem nga pinaagi kanila nahimo ang usa ka dili malalis nga milagro, ug dili gayud kita makapanghimakak niini.
17. Apan aron dili na magpadayon ang pagkabutyag niini ngadto sa katawhan, hulgaon ta sila sa dili na pagsulti kang bisan kinsa pinasikad niining ngalana."
18. Ug ilang gipatawag sila ug gipinahan sa dili na gayud pagsulti o pagpanudlo pa pinasikad sa ngalan ni Jesus.
19. Apan si Pedro ug si Juan mitubag kanila, "Kon matarung ba sa atubangan sa Dios nga kamo na hinoon mao ang patalinghugan inay ang Dios, kamo lay mag-igo niini;
20. kay alang kanamo, dili kami makapugong sa pagsulti mahitungod sa among nakita ug nadungog."
21. Ug sa nahimo nila ang dugang pa nga paghulga kanila, sila gibuhian nila nga wala makagayon sa pagsilot kanila tungod sa katawhan, kay ang tanang tawo nanagdayeg man sa Dios tungod sa nahitabo.
22. Kay ang tawo nga gihimoan sa maong milagro sa pag-ayo kapin na man sa kap-atan ka tuig ang kagulangon.
23. Ug sa dihang gibuhian na sila, nangadto sila sa ilang mga kauban ug ilang giasoy ang gisulti kanila sa mga sacerdote nga punoan ug sa mga anciano.
24. Ug sa ilang pagkadungog niini, nanagdungan sila sa pagpatugbaw sa ilang mga tingog ngadto sa Dios ug miingon, "Gamhanang Ginoo, ikaw mao ang nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa tanang butang nga anaa kanila;
25. nga pinaagi sa Espiritu Santo, sa baba sa among ginikanan nga si David nga imong sulogoon, ikaw nag-ingon: `Ngano bang nanaggahot man ang mga Gentil, ug ang katawhan nanagmugnag kapakyasan?
26. Ang mga hari sa yuta nanikadsikad nga maandamon, ug ang mga punoan nanagtagbo batok sa Ginoo ug batok sa iyang Cristo`--
27. kay sa pagkatinuod, batok sa imong balaang Alagad nga si Jesus, nga imong gidihugan, dihay nanagtagbo niining maong siyudad--si Herodes ug si Poncio Pilato uban sa mga Gentil ug sa katawhan sa Israel--
28. aron sa pagbuhat sa tanang gikinahanglan mahitabo, nga daan nang gilaraw sa imong kamot ug sa imong pagbulot-an.
29. Ug karon, Ginoo, timan-i ang ilang pagpanghulga, ug itugot sa imong mga ulipon ang pagsulti sa imong pulong sa walay bisan diyutayng pagkahadlok,
30. samtang magatuyhad ikaw sa imong kamot aron sa pagpang-ayo, ug ang mga milagro ug mga kahibulongan mangahimo pinaagi sa ngalan sa imong balaang Alagad nga si Jesus."
31. Ug sa nakaampo na sila, nauyog ang dapit diin nanagkatigum sila; ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug nanagsulti sa pulong sa Dios sa walay kahadlok.
32. Ug sa katilingban sa mga nanagpanoo usa ra ang kasingkasing ug usa ra ang balatian, ug wala kanilay nag-ingon nga iya rang kaugalingon ang mga butang nga iyang gihuptan, hinonoa ilang gipanag-usahan sa pag-ambit ang tanang butang ingon nga katigayonan sa tanan.
33. Ug uban sa dakung gahum, ang mga apostoles nanagpamatuod sa pagkabanhaw sa Ginoong Jesus, ug daku ang grasya nga diha kanilang tanan.
34. Ug wala kanilay nakabsan, kay ang tanan kanila nga may kayutaan o mga balay namaligya man niini, ug ang halin ilang gihatud
35. ug gibutang sa tiilan sa mga apostoles; ug ang pagpangapod-apod niini gihimo ngadto sa matag-usa sumala sa kinahanglanon ni bisan kinsa.

Mga Buhat 4:37
mibaligya sa usa niya ka luna nga yuta ug ang salapi nga halin niini iyang gihatud ug gibutang sa tiilan sa mga apostoles.

Open BIBLE to beat devil
AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE