Kinaraya 3 John

3 Juan

3 Juan 1

1 Ako nga mal-am nagapangamusta kanimo, Gayo nga akun suud nga amigo kag ginahigugma kang tuduk sa akun tagipusoon. 2 Gayo nga amigo ko, ginapangamuyo ko nga kabay mayad gid ang imong lawas kag ang imong kahimtangan rugyan, kag kabay nga mangin pareho man dya kang imong pag-ugwad sa ispiritohanun nga pagkabuhi. 3 Nalipay gid ako ka mayad kang pag-abot rugya kang pira natun ka mga isigka-tumuluo kag nagsugid nga nagakabuhi ikaw kang igsakto nga suno sa luyag kang Dios. Kag matuod gid man nga amo gid dya ang imo ginahimo. 4 Wara run gid ti may makatao pa kanakun kang sobra nga kalipay sangsa mabatian ko nga ang mga ginakabig ko nga mga kabataan nagakabuhi kang igsakto nga suno sa luyag kang Dios. 5 Hinigugma ko nga amigo, ang imo nga pagbulig sa atun mga isigka-tumuluo bisan pa nga indi mo sanda makilala, nagapakita nga matutum gid ikaw nga sumuronod ni Cristo. 6 Nagsugid sanda sa mga tumuluo rugya nahanungud sa imong paghigugma nga ginpakita kananda. Kon mahimo, buligan mo pa gid sanda sa pagpadayon kang andang paranawun sa pamaagi nga mahamuut gid ang Dios. 7 Tungud hay dya sanda nagapanaw tungud lang gid kay Cristo, kag wara gid sanda nagabaton kang bulig nga halin sa indi tumuluo. 8 Gani kita nga mga tumuluo ang dapat gid nga magbulig sa mga tawo nga pareho kananda agud nga makapakigbahin man kita kananda sa pagpalapnag kang kamatuoran nahanungud kay Cristo. 9 Ginsulatan ko kato anay ang mga tumuluo rugyan, pero si Diotrefes nga gusto-gusto gid magpanguna dyan kaninyo indi magsapak kang akun ginapanudlo. 10 Sa pag-abot ko rugyan ibuyagyag ko gid sa mga tumuluo dyan ang tanan na nga hinimoan, tungud nga sobra kasayud ang ana mga ginapanghambal nahanungud kanamun. Bukun lang ti amo ria, indi na man pagbatonon ang atun mga isigka-tumuluo kay Cristo nga makahapit rugyan. Kag ginapunggan na man ang gusto magbaton kag ginapahalin na sanda ka dya sa iglesia. 11 Pinalangga ko nga amigo, indi pagsunda ang malain nga buhat, kundi sunda tana kon ano ang mayad. Ang nagahimo kang mayad nagapakita nga tana sakup kang Dios, pero ang nagahimo kang malain nagapatimaan nga wara tana makakilala sa Dios. 12 Sulnga bala tana si Demetrio. Ang tanan nagasugid nga mayad tana nga tawo, kag makita gid man nga nagakabuhi tana kang suno sa naluyagan kang Dios. Kami man mismo nagapamatuod nga mayad tana nga tawo, kag naman-an mo man nga matuod gid ang amun ginasugid. 13 Duro pa raad ang akun isugid kanimo, pero indi ko run lang dya pagsulatun. 14 Nagasarig gid ako nga makit-anay kita sa indi magbuhay kag makaistoryahanay kita nga darwa. 15 Kabay pa nga maaguman nimo ang kalinung. Ang imo mga amigo rugya nagapangamusta kanimo. Ikamusta mo gid ako sa kada isara natun nga amigo dyan.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE