Agutaynen Titus

Tito

Tito 1

1 Ang pagsolat ta na yo si Pablo, tatang torobolon tang Dios ig apostolis ni Jesu-Cristo. Sinobolo tang Dios ang pabakedeno tang pagto tang mga taw ang pinilik na, ig para toldokan tanira agod mas maintindian tang kamatodan ang mapagekel ong yaten ong tatang madinioson ang pangaboi. 2 Ong maning don magkatinir tanira ta kasigoroan ang mangarisibi tang kaboing anday kataposan. Indi pa gaboat tang kalibotan, nangako rang lagi tang Dios ang i-dol na ong mga tawan na tang kaboing asi, ig ang Dios indi enged pagbo-li. 3 Ig asing pagkabot tang tamang oras, pinatako na tang natetenged ong kaboing asi ong Mo-yang Balita na. Sia yay ang sinalig ong yen ig agtotoldoko mandian sigon ong tobol tang Dios, ang yaten ang Maniglibri. 4 Pagsolato ong nio, Tito, ang agkabigenong matod ang anao ong tata lamang ang pagto ta. Balampa pirmi ong nio tang kaloy ig kao-yan ang pagalin ong Dios ang Tatay ig ong ni Cristo Jesus ang yaten ang Maniglibri. 5 Animan bino-wanana yen atan ong Creta agod asikason mo tang mga bagay ang belag pa ta tama, ig agod mamilika ta mga pangolokolo para ong mga tarabidan tang mga pamagto ong ni Cristo ong kada lansangan, pario tang sinoyono ong nio tanopa sia. 6 Ang piliken mo, dapat anday maning tang mga taw kontra ong nandia, ig tambilog lamang tang katawa na. Asta ang mga ana na, dapat mamagto ka ong ni Cristo, ig anday mapaganing ang tanira magolo obin mategat ta kolo. 7 Ang pangolokolo ong mga pamagto dapat kaman ang anday maning nirang kontra ong nandia, tenged tanandia yay ang agtaligan tang mga boroaten tang Dios. Animan, kaministiran belag tanandia ta mambog, belag ta masisilagen, belag ta maniginem, belag ta maiteg, ig belag ta ingganioso ta koarta. 8 Imbis, dapat mo-ya tanandiang magamoma ta bisita, ang mo-ya tang pirming galiliagan na, matakong magekel ig magawid tang sadili na, mato-lid, ig limpio tang kaboi na. 9 Kaministiran maelet tanandiang magbiot tang tamang toldok ang nadalan na, agod sia matoldok na ong doma, ig mapaita ong mga pamangontra tang kamali nira. 10 Agganingo narin tenged yading mga taw atan ong Creta ang matetegat ta kolo ig pamanloko ong doma ong mga bitalang anday kointa na. Ang kadamelan ong nira ay ang mga Judiong pamagto ra ong ni Cristo piro pamagtoldok ang kaministiran ono magpatori pa tang mga lali agod tomanen tang Katobolan ni Moises. 11 Kaministiran paparaen mo tanira, tenged agpagolon lamang nira tang mamagpamilia. Pamangoarta lamang tanira ong pagtoldok nira tang mga bagay ang belag ta dapat ang itoldok. 12 May tata ong mga propita nira ang taga Creta mismo tang minaning: "Ang mga taga Creta poros mga bo-lien, marakig pario ong maraiteg ang ayep, mga tamadan, oman mga takaban pa." 13 Matod kaman tang inaning nang asi. Animan samblengen mo tanira ta mo-ya asta indi magimong tama ig mabaked tang pagto nira. 14 Indi dapat mamagparet ong mga istoriang imo-imo lamang tang mga Judio, asta ong mga toromanen ang boat-boat lamang ta mga taw ang inding pisan magparet ong kamatodan. 15 Limpio tang tanan ang bagay para ong taw ang limpio ta popotokon. Piro ang taw ang malain ig indi pagto ong Dios, ong pama-dek na maboling tang tanan ang bagay. Tenged ang popotokon ig kinaisipan na maboling dang lagi. 16 Ganing tanirang gailala ono nira tang Dios, piro agbaliwalaen nira tanandia ong mga agboaten nira. Makaerep! Mga matetegat ta kolo, ig indi enged bagayan ang mamagboat ta mo-ya.

Tito 2

1 Piro yawa, Tito, ang itoldok mo kaministiran sigon ong tamang toldok. 2 Laygayan mo tang mga laling mepet da ang magawid tang sadili nira, magpapormal, ig magisip ta mo-ya. Dapat tama ig mabaked tang pagto nira, bogos tang paggegma nira, ig pirmi tanirang magprosigir maski may kaliwagan. 3 Ya ka ang mga babay ang mepet da, laygayan mo ka ang dapat magimong masinlo tang ogali nira pario tang dapat ong mga pamagto ong Dios. Indi tanira mamanlangga ta dengeg tang masig ka taw nira, ig indi magimong maniginem. Imbis, dapat magimong manigtoldok tang onopay mo-ya 4 agod malaygayan nira tang mga babay ang mola pa ang monopa maggegma ong kakatawan nira may ong mga ana nira. 5 Ang mga babay ang mola pa, kaministiran ang toldokan ka nira ang magekel tang sadili nira, mangaboi ang limpio, magasikaso ta mo-ya ong pamalay-balay nira, magimong mo-ya ong doma, ig masinomanen ong mga kakatawan nira. Dapat maning atan tang ogali nira agod anday maning tang mga taw kontra ong bitala tang Dios. 6 Ordinan mo ka tang mga soltiros ang magawid tang sadili nira. 7 Ig yawa mismo, Tito, ong tanan ang boat mo, dapat magimoang masinlong modilo para ong nira. Dapat de-dek ong popotokon tang pagtoroldokon mo ig indi ipabetang mong intirimis. 8 Sigoron mong pirming tama tang ibitala mo, asing indi mapakalain ta doma. Ong maning don, mapaeyak tang mga pamangontra tenged anday maning nirang kontra ong yaten. 9 Ang mga torobolon, ordinan mo ang magtoman ong mga agalen nira ong tanan ang bagay agod malipay tang mga agalen nira. Indi dapat tanira magsabat-sabat 10 obin mangomit tang mga betang-betang ang belag ta nira. Imbis, dapat ipaita nirang tanira matod mataligan ang enged agod ong tanan ang boaten nira, mas itaen tang kasinloan tang mga toldok natetenged ong Dios ang yaten ang Maniglibri. 11 Dapat maning atan tang kaboi tang mga pamagto tenged pinaita ra tang Dios tang kaloy na agod malibri tang tanan. 12 Ig ang kaloy nang na, yay ang pagtoldok ong yaten ang bo-wanan ta tang tanan ang boat ang kontra ong Dios. Animan indi ita ra panonot ong anday sasayod ang mga kaliliagan ta tarin ong tanek, kondi disiplinan ta tang mga sadili ta, ig mangaboi ita ta mato-lid ig madinioson mintras tarin ita pa ong ta-paw tang kalibotan 13 ang pagelat ong doro kambeng ang kaldaw ang gasigoro ta ang komabot pa. Ong kaldaw ang asi, itaen ta tang doro kasinggat ang pagkabot ni Jesu-Cristo ang yaten ang makagagaem ang Dios ig Maniglibri. 14 Binolontad na tang sadili na para ong yaten agod gawaden ita nandia ong tanan ang kalainan, ig limpion ita nandia agod magimo itang mga sadiling tawan na ang dorong kaliag ta ang magboat ta mo-ya. 15 Animan, ang mga nasolatong narin yay ang itoldok mo ong mga taw atan. Gamiten mo tang aotoridad mo ong pagpapoirsa tang nem nira, ig ong pagsambleng ong mga indi maliag ang mamasi. Indi oldan mo ta logar ang degdegena ta maski sinopa.

Tito 3

1 Pademdemen mo tang mga pamagto atan ang magpasakep tanira ong mga opisialis tang gobirno ig ong domang mga may aotoridad. Kaministiran ang magtoman ong nira ig magimong pirming listo ong onopay mo-yang boroaten. 2 Aningen mo tanira ang indi magpalainlain ong maski sinopa, ig indi ka magigsoay, kondi magimong neman ig maginalangen ong tanan ang taw. 3 Tenged asing primiro, maski ita, indi gata-wanan ta tang kamatodan natetenged ong Dios. Ang katetegat tang kolo ta, ig aglokon ita lamang tang mali. Aggaeman ita tang malalaway ang kaliagan ta ig ang tanan ang kalipayan. Pirming malain tang ena-ena ta ong masig ka taw ta, pamagkirimonan ita, gasilagan ita ta doma ig gasilag ita ka ong nira. 4 Piro maski maning ita atan, pinaita tang Dios ang yaten ang Maniglibri tang kao-yan ig paggegma na, 5 ig linibri ita nandia, belag ta tenged ong mga mato-lid ang bindoatan ta, kondi tenged lamang ong kate-bek na ong yaten. Linibri ita nandia ong paglimpio na ong yaten ig don bina-lo ita tang Ispirito Santo ig sindolan ita ka ta ba-long kaboi. 6 Indi pinegengan tang Dios tang Ispirito Santo na, kondi bogos ang sindol na ong yaten tenged ong bindoat ni Jesu-Cristo, ang yaten ang Maniglibri. 7 Bindoat sia tang Dios agod maosgaran ita nandia ang mato-lid da tenged ong kaloy na, ig agod manobli ita tang kaboing anday kataposan ang agpakaboton ta. 8 Matataligan tang mga toldok ang na. Animan ang kaliagano, itoldok mong bogos ong nem mo tang mga bagay ang na agod ang mga pamagto ong Dios mamagprosigir ang magboat ta mo-ya. Ang mga toldok ang na masinlo ig para ong ikakao-ya tang tanan ang taw. 9 Piro indi amo magimbeng ong mga pagdiriskosionan ang anday kointa na, ig ong pagosoy-osoy ong indi malobot-lobot ang listan tang mga kamepet-mepetan. Palawid amo ka ong pamagkorontran ig pamagsoroayan natetenged ong Katobolan ni Moises. Ang tanan ang asia anday masinlong te-kan na ig indi matabang ong yaten. 10 Mga may taw atan nga ang agtotoldok nang mali yay gagikanan ta soroayen, pamanan mo. Ig mga ong yadoa rang paman mo indi enged mamasi, palawida lamang ong nandia. 11 Tenged gata-wanan mo ra ka, ang taw ang maning atan mapinagtalaken ig agbali-kaden na tang kamatodan. Asia gitaen ka mismo ong mga agboaten na. 12 Papaningeno rin atan ong nio si Artemas obin si Tiquico. Mga komabot ngani atan, magprosigira kang lagi ang magigbagat ong yen don ong Nicopolis. Kaloy tang Dios, dono ra magpata-lib tang timpong malamig. 13 Prosigiran mo kang tabangan si Apolos asta ang abogadong si Zenas agod madali tang biahi nira. Sigoron mong indi tanira korangen tang mga kaministiran nira. 14 Toldokan mo tang mga logod ta atan ang magprosigir ong mo-yang pagpandilem agod mangatabang ka tanira ong mga pamangaministiran. Ong maning ta sia, may data na tang kaboi nira. 15 Agpakomostana ka tang tanan ang mga karomanano tani. Ikomosta ami ka nio ong mga logod ta ong pagto atan. Aloyan amo enged ang tanan tang Dios.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE